CESTA KRISTA - CHRIST'S WAY

KRISTOVA CESTA– Hlavní sídlo na Zemi

Původní web již jen holandsky zde.

Vysvětlivky:

Hlavní sídlo: řízené KRISTEM, který je projevem Božství a je odhodlán pomoci lidem vyjít z jejich současného stavu a získat přístup k NOVÉ úrovni krásného života, který nazývá Království Nebeské na Zemi.

Kristus: jak si přeje být nazýván, je Mistr Ježíš, osvícený během svého působení na Zemi, který vystoupil do nevyšších úrovní Vědomí a je Nebeskou Bytostí – čisté světlo, už ne ten nepochopený Ježíš, krutě ukřižovaný na kříži.

Kristova Cesta: Cesta odhalená Kristem v jeho novodobém poselství Dopisy od Krista, kde vysvětluje, jak překonat EGO, které může zničit náš život na Zemi, a jak vytvořit nový způsob života, zdraví, dobré vztahy, úspěch a naše štěstí.

Tato webová stránka

se jmenuje CESTA KRISTA, protože jejím účelem je poskytnout Kristu samotnému oporu na Zemi, místo, které je výhradně zasvěceno Nebeské Bytosti, jíž Kristus je.

KRISTUS ŘÍKÁ:

Jsem Nebeská Bytost, která vám v roce 2000 dala Dopisy od Krista, Články ve srozumitelné podobě a Sdělení "Výzva k Vyšší Vizi" ze dne 20. 10. 2007, a nyní přicházím se svým nejdůležitějším poselstvím.

A pro všechny, kteří budou číst tato slova, budu nyní mluvit těmi nejsrozumitelnějšími slovy a nejpřátelštějším možným tónem. Přišel jsem vás požádat o důvěru a ujistit vás, že pokaždé, když se na mě obrátíte, pošlu vám své paprsky Božské Lásky.

Mluvím k vám tímto srozumitelným a láskyplným způsobem, protože vám přináším poselství, které naplní radostí a vděčností tisíce lidí všech národností, jež jsou citově rozpolceny pochybnostmi týkajícími se Křesťanského Učení,

ale které způsobí zmatek a zármutek u těch,

kteří ctí Křesťanskou Církev.

Je mi všech velmi líto, ale až se vzpamatují z těchto lidsky šokujících, ale přesto pravdivých objasnění, budou hluboce vděční a budou se ptát, proč jim toto vše nebylo odhaleno již před sto lety.

Toto musí být k dispozici těm, kteří odmítají moje slova jako lživá —,

stejně jako těm, kteří jsou připraveni myslet a uvažovat se záměrem vystoupit na

vyšší úroveň duchovního vědomí.

Proč přináším takovou zprávu, pokud musí způsobit tolik bolesti? Přináším ji proto, neboť je to jediný způsob,

jak zahájit obnovu

ve světě.

Je to jediný způsob, který nutí lidstvo jako celek, aby si uvědomilo, že žádné Božstvo nebude schopno změnit lidské myšlení a chování.

Pouze Člověk sám

může vytvořit nové světové společenské uspořádání, ve kterém bude se všemi lidmi zacházeno stejně, a to s úctou a hlubokým pochopením,

a kde budou lidé ochotně a radostně pracovat ve svůj prospěch

a ve prospěch společnosti.

Pouze člověk to může udělat pro sebe — a především — musí chtít to udělat.

Bude to chtít dělat až tehdy, když plně porozumí skrytým Zákonům Vesmíru, jak jsem je vysvětlil v DOPISECH OD KRISTA.

Divíte se, proč této úžasné formy Utopie ještě nebylo dosaženo?

Já, Kristus, vám říkám pravdu: je to proto, že po dva tisíce let se křesťané po celém světě modlili za přeměnu světového řádu podle Boží Vůle, ale věci se jen zhoršily.

"Ale proč to tak je?" ptáte se. Mnoho z vás na mě pravděpodobně ukáže prstem a řekne:

"A k čemu ty jsi nám posloužil? Proč jsi neudělal něco pro situaci ve světě? Církev říká, že jsi byl ukřižován za naše hříchy, ale jaký pozemský užitek nám to přineslo?"

Moji milí, nejdražší přátelé, říkáte pravdu. Já, Nanebevzatý Duch vašeho milovaného Mistra Ježíše, jsem nedokázal změnit jedinou věc na vaší planetě nebo mezi mnoha vašimi národy. Poslouchejte pozorně a věřte mi: Křesťané se modlí, aby se naplnila Boží Vůle – ale v co věří jejich Církev ohledně VŮLE jejich BOHA?

Zdálo se, že dva tisíce let modliteb za to, aby svět byl spasen milostí Boží Vůle, zůstalo nevyslyšeno Bohem z Bible Svaté a Nového zákona. Ale možná po celou tuto dobu byly modlitby vyslyšeny a splněny.

Když jsem byl na zemi v osobě Ježíše, řekl jsem lidem, že:

"Kdo zabíjí mečem, mečem zahyne." a

"Sklízíš, co zaseješ." a

"Miluj svého bližního jako sám sebe." a

"Nastav druhou tvář."

Lidé pochopili, co jsem těmito výroky opravdu myslel, pochopili, že zabíjení je naprosto nepřijatelné a nemělo by být za žádných okolností dovoleno.

Ale Křesťanství, Náboženský Vládce většiny světové populace, které mělo z jakéhokoli důvodu zakázat všechny války, umožnilo vypuknutí válek, zničení měst a zabíjení milionů lidí. Křesťané se navzájem mučili a masakrovali.

Jak se to mohlo stát, když byl Ježíš Kristus skutečně hlavou křesťanstva?

Já, Kristus, se odvážím čelit křesťanskému společenství a povím vám, proč se to stalo.

Moji nejdražší přátelé. Pamatujete si, že když jsem chodil po zemi v osobě Ježíše, často jsem lidem říkal: "Vaše VÍRA vás uzdravila.", "Vaše Víra pohne horami." Jednodušeji řečeno, řekl jsem: "Způsob života, jakým budete žít, začíná v mysli."

Skutečným důvodem vaší sklíčenosti, vašeho života sužovaného nemocemi, chudobou, nepřátelstvím, nevědomostí a smutkem, je váš základní systém víry, kterého se tvrdohlavě držíte.

Váš život je tvořen vašimi nejsilnějšími a nejvíce zakořeněnými vírami, přesvědčeními, myšlenkami a názory, v něž máte nejpevnější víru.

V co má většina křesťanů nejsilnější náboženskou víru? Věří, že jejich Křesťanský Bůh soucitně rozhodl, že Jeho milovaný Syn, Ježíš, se narodil z Panny a byl ukřižován a zabit, aby vykoupil hříchy světa.

A jak tvrdí některé církve, "hříchy člověka budou očištěny krví Beránka".

A nyní, moji milí, milovaní přátelé, nepamatujete si na Mojžíšova Boha, jehož hněv vůči člověku byl uklidněn pouze pálením obětí jehňat a ptáků? Nepamatujete si slavný Šalomounův chrám, který byl speciálně postaven proto, aby tam lidé mohli obětovat jehňata a ptáky, aby potěšili svého Boha, aby získali jeho milosrdenství, dokonce i odpuštění za své opakující se hříchy?

Jakou víru tato slova zobrazují? Víru ve špatné skutky, jejichž závažnost vyžaduje trest. Víru, že je možné připravit o život zvířata a poté i samotného Ježíše, obvinit je z hříchů lidí, kterým bude takto zcela odpuštěno.

Co je to za morální odchylku? Co to říká o mravní úrovni zakladatelů takové víry?

Jaký druh vědomí mohl vytvořit takové myšlenky? A když se takové vědomí začalo projevovat v událostech a životech Křesťanských obyvatel Země, co myslíte, jakého druhu pravděpodobně byli?

Není to stejný Bůh z Bible Svaté, posvátného slova Božího, který poslal rány na egyptský lid a jehož Andělé zabili všechny prvorozené Egypťany a zvířata, když Izraelité, vedeni Mojžíšem, jež sám byl poučen Bohem, opustili Egypt? Moji milovaní lidé, tato historie Židů je hlavní událostí, která se slaví při každém židovském svátku Pesachu.

Křesťanská církev nezakázala válku. Jak by mohla, když její Bůh schválil válku jako způsob, jímž si lze přivlastnit více půdy pro jeho vyvolený lid a křesťany?

Vidíte nyní, proč chaotický stav světa zůstává nezměněn navzdory modlitbám křesťanských sborů?

A pak vám bylo řečeno, že vaše hříchy byly smyty v krvi Beránka – a kdo je Beránek?

Ano, to jsem já ... kdo před 2000 lety v těle Ježíše zemřel na kříži.

Nevidíte jasně PROČ – JAK byly vyslyšeny modlitby za zlepšení stavu světa podle Boží vůle?

Je to Vůle Biblického Boha, aby zabíjení a vyhlazování byly vhodným způsobem rychlého urovnání sporů mezi lidmi a národy.

Obracím se přímo a osobně ke všem drahým lidem, kteří mohou odložit své křesťanské přesvědčení a objektivně a logicky zkoumat moji další otázku.

Jak si myslíte, že já, nanebevzatý Kristus, dokonale vyzařující BOŽSKÉ VĚDOMÍ a upřímnou pravdu v každé své myšlence, jsem vnímal všechny "NEPRAVDY" vyslovené mnoha oddanými dušemi, které skutečně věří v existenci takového Boha?

S takovými lidmi jsem měl jen největší soucit, protože Pravda o Životě jim nebyla známa a žili v nevědomosti o svém skutečném vztahu k Otci. Viděli část Pravdy, ale jen nedokonale.

Kdyby jen tyto drahocenné duše, tak dychtivé žít život odevzdaný Otci, poznaly úplnou Pravdu toho, co jsem je chtěl naučit, mohly by překonat všechny překážky a žít v harmonii a hojnosti – a naučit své sbory, jak dělat totéž.

A

Jednou z nejdůležitějších věcí, které jsem vám tolik chtěl říci od té doby, co jsem zemřel na kříži, je toto:

hřích je pojem, který vynalezl člověk.

Tato víra se vyvinula v temných dobách lidstva, kdy se říkalo, že obyčejné zlo a trestné činy způsobené jednou osobou druhé byly hříchy proti Bohu. Slovo hřích bylo původně vytvořeno, aby se lidé cítili provinile, aby se oddělili zločinci od těch, kteří se řídili zákony země, a v tomto smyslu bylo slovo "hřích" naprosto oprávněné.

Avšak vložení Boha do této rovnice bylo smyšlené a lživé!

Chcete-li zjistit skutečnou povahu svého ZDROJE, prostudujte si moje DOPISY.

Uvidíte, že váš Zdroj Bytí je skutečně ve vás, všude kolem vás a že zaplňuje nebesa a veškerý prostor, ale ON nemyslí prostřednictvím lidského mozku ani se nezabývá myšlenkami smrtelníků.

Jak by se TO, co vám dalo život,

tato VŠEZAHRNUJÍCÍ INTELIGENTNCE–LÁSKA, ze které jste vzešli,

mohla zajímat o malé události, jež se na vaší planetě vyskytnou, nebo si mohla přát je potrestat? Jaké je to pohanské pojetí dnes, v této době, kdy vám věda správně říká, že všechno v celém vesmíru a hvězdných galaxiích je v zásadě energie.

Dokonale vysvětluji PODSTATU této ENERGIE ve svých DOPISECH.

Možná se divíte, proč se vracím, abych vám tuto zprávu předal. Vracím se a zaujímám místo v prostoru vaší planety, abych vám pomohl začít rozpouštět všechny špatné vibrace vědomí, které se vytvořily díky hrubým myšlenkám a činům milionů sobeckých lidí. Přišel jsem vám říci, že není pomstychtivý Bůh. Váš Zdroj bytí je čistá LÁSKA... ale ... žijete pod vlivem stálého a neměnného ZÁKONA.

Sklízíš, co zaseješ.

Uvědomujete si, že to temné a černé nahromadění nepřátelství a nenávistného vědomí zemí, náboženství a lidí se postupně projevuje ve formě událostí a zkušeností na vaší planetě?

Jak bych se mohl nevrátit, když vidím, že se musíte vypořádat se vším tím nahromaděným silně nepřátelským vědomím a atomovou bombou ohrožující vaše samotné bytí?

A když jsem byl v Galileji, slíbil jsem, že se vrátím jako blesk protínající nebe od východu na západ. To je popis internetu, kde byly moje Dopisy poprvé představeny světu.

Přišel jsem vám pomoci vybudovat vyšší Vizi dokonalého života na Zemi, která přináší hojnost...

Vizi lidí žijících v lásce a harmonii, plnou tvůrčích nápadů a vládnoucí s láskou a soucitem, aby mohli být všichni dokonale vychováváni a vzděláváni v souladu se svými přirozenými vlohami.

Řekl jsem vám, že nebude možné pomoci lidem na celém světě zúčastnit se tohoto velkého tvůrčího dobrodružství, pokud církve budou trvat na výuce škodlivého Křesťanského Učení a nabízet duchaprázdné modlitby, které budou vysílány k mýtickému Bohu.

Říkám vám to, moji milovaní přátelé, protože upřímně a čestně odhaluji nepravdy, které jsou základem vaší nejhlubší víry. Pouze vy, moji milovaní přátelé, můžete dosáhnout změny a duchovního růstu, které jsou nezbytné pro přístup k BOŽSKÉMU ZÁŘIVÉMU BYTÍ pod svrchovanou vládou BOŽSKÉ LÁSKY.

Dělám to proto, že žádná živá osoba by se nemohla zhostit tohoto velkého úkolu očistit vědomí, a to kvůli nebezpečí, kterému by se vystavila. Představte si hněv a chaos, pokud by se vysoce postavený jedinec odvážil hovořit otevřeně o mýtech a omylech posvátných Křesťanských přesvědčení! To, co zde pravdivě odhaluji, můžete nalézt v Bibli, ve Starém zákoně, který je považován za posvátné slovo Boží. Přečtěte si také to, co se říká o Ježíšově smrti na kříži a vykoupení vašich hříchů.

Přečtěte si, co se říká o obětech a válkách ve Starém zákoně. Vyjděte ze svých malých jeskyní nevědomosti a duševního pohodlí a objevte pravdu.

Žádný papež, kardinál ani arcibiskup nemůže popřít pravdu vyjádřenou v tomto poselství.

Prosím vás, ve jménu

Požehnané Budoucnosti Světa,

mluvte v rodinném kruhu, s přáteli a spolupracovníky o KRISTOVĚ HLAVNÍM SÍDLE, založeném za účelem očištění světového vědomí od zločinů a válek a nastolení

BOŽSKÉHO VĚKU LÁSKY, MÍRU

A NAPLNĚNÍ VAŠICH

TVŮRČÍCH TALENTŮ.

Jsem strážcem CESTY KRISTA, autor DOPISŮ OD KRISTA.

MOJE DOPISY byly dány světu, aby lidem poskytly znalosti, které mi byly dány během mých šesti týdnů osvíceného vědomí v poušti, předtím, než jsem začal léčit a učit. Odhalují co nejjasněji ve vašem jazyce skutečnou podstatu Vašeho Zdroje Bytí. Ukazují lidem, jak za každých okolností žít životy naplněné láskou a jak vytvářet šťastné vztahy a události. Odhaluji, že náš Zdroj, i když je vesmírný (univerzální), je pro nás také osobní. Když jsem byl na Zemi, opravdu jsem řekl:

"Otec zná vaše potřeby. Žádejte a bude vám dáno."

Abych vám pomohl učinit první krok na KRISTOVĚ CESTĚ, žádám všechny, kteří se cítí povoláni, aby se účastnili tohoto znovuobnovení ducha a duchovně vyspělé civilizace, aby si přečetli níže uvedenou pasáž mého DOPISU 1. Toto jsou slova, která mi dal Otec, když jsem obdržel osvícení v poušti.

Jedná se o popis tvůrčích sil člověka, které denně používá pro své dobro nebo pro své neštěstí. Naléhavě vás žádám, abyste si tato slova přečetli a zapamatovali, pokud můžete, protože si USILOVNĚ PŘEJI, VŠEOBECNĚ, abyste opustili nesmyslnost Křesťanské Nauky a získali přístup k Zdravému Rozumu a Duchovní Radosti.

Můžete mít naději, že toho dosáhnete úplným pochopením nesmírné tvůrčí síly, kterou máte ve svých myslích, abyste si mohli vytvořit krásný život. Můžete se stát jednotkami zářivé energie, která vámi postupně proniká během času stráveného modlitbou a meditací.

Vidíte nyní, že já, Kristus, jsem se vrátil, abych vám přinesl na Zemi nesmírné dobro, za předpokladu, že má slova budou přijata a uznána.

Bůh vysvětlil (v poušti):

Všechny problémy obtížného života spočívají v myšlenkovém procesu samotného člověka!

Je to pouze "stav vědomí" lidí, – jejich myšlenky, slova, pocity, činy –, které vytvořily hustou bariéru mezi jejich vědomím a Vesmírným Tvůrčím Vědomím, jež prostupuje vesmír v každém listu, stromu, hmyzu, ptáku, zvířeti a člověku.

Také mi byly ukázány ZÁKONY ŽIVOTA, které řídí lidskou schopnost vytvářet nové okolnosti a prostředí, vztahy, úspěch nebo neúspěch, hojnost či chudobu.

Jak člověk hluboce VĚŘÍ, že je dobrý, nebo špatný, takovým se stane.

Čeho se člověk OBÁVÁ, že mu udělají ostatní, to mu učiní.

To, v co člověk DOUFÁ, že pro něj udělají ostatní, musí nejprve on sám pro ně udělat, protože tím vytvoří "model vědomí", který přinese jemu to, co on udělal pro druhé.

Jaké nemoci se člověk OBÁVÁ, té se stane obětí, neboť z toho, co chce nejméně zažít, vytvořil "model vědomí" .

Všechno, co pochází ze srdce a ducha člověka –, se k němu po určité době vrací v té či oné podobě, ale nezapomeňte, že všechno vždy vytváří stejnou hodnotu! Silně citově nabité myšlenky u člověka jsou "semeny vědomí" zasetými v jeho polích vědomí. Budou růst a vytvoří sklizeň totožnou s tím, co bylo zaseto.

Toto jsou plody svobodné vůle.

NOVÝ ZAČÁTEK

...kdybych se znovu narodil jako dítě, nastaly by všechny ty neproduktivní roky mého dospívání. Co by si se mnou počali učitelé? Byl bych ještě nepochopitelnější, než když jsem se tehdy objevil na Zemi. Musíte se pokusit porozumět tomu, že všechno v životě je aktivita, práce a podstata VĚDOMÍ a že by bylo absolutně nemožné, aby jakákoli žena na Zemi, bez ohledu na její duchovní sílu, dokázala snést moje vibrační frekvence ve svém lidském těle. Díky silné energii by jí praskla děloha! A jen by hledala ten nejrychlejší způsob, jak najít úlevu od svého utrpení.

Proto k vám dnes mluvím prostřednictvím těchto Dopisů, které přjala k tomu dokonale připravená osoba, aby Pravda tentokrát nebyla pokřivena.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!