DOPIS 1

Já, KRISTUS, využívám této příležitosti, abych VÁS oslovil přímo.

Přišel jsem napravit mylné výklady, které byly vytvořeny z učení, jež jsem šířil před 2000 lety v Palestině, kde jsem byl znám jako "Ježíš".

Moje slova vám předává osoba, která je již po dobu 40 let dostatečně duchovně vnímavá, dostatečně oddaná, aby je přijala a jednala podle nich.

Tyto DOPISY jsou PRAVDA.[1]

Převyšují všechna náboženská učení světa.

— Tyto DOPISY vás OSVOBODÍ.

Jsou určeny všem, kteří hledají smysl života, cíl svého života nebo sílu čelit každodennímu boji o život, kteří trpí zármutkem, nemocemi, zoufalstvím, jsou pramenem osvícení pro ty, kteří ve svém každodenním životě usilují o duchovní růst.

Dalo by se říci, že tyto DOPISY jsou MAGISTERSKÝM STUDIEM pro ty, kteří jsou připraveni zahájit cestu, již jsem následoval, když jsem byl na Zemi v Palestině.

Můžete pochybovat, zda výše uvedená slova jsou pravdivá. Ale když si přečtete následující stránky a dojdete ke skutečnostem, které vám předkládám o životě a původu své osobnosti, pochopíte, že tato pravda může pocházet pouze z nejvyššího pramene.

Pokud máte potíže s porozuměním DOPISŮM, doporučuji vám přečíst si stránku, poté ji odložit a meditovat. Jejich význam postupně pronikne do vašeho vědomí, protože tyto stránky představují spojení mezi vaším stavem vědomí a mým všeobjímajícím vědomím.

Přistupte k těmto DOPISŮM s myslí oproštěnou od názorů, přesvědčení a předsudků, tak jako malé dítě, které ještě nebylo ovlivněno lidskou vírou.

Přineste mi tichou mysl, hladovou po poznání, a já ji naplním skutečným pokladem, pokladem nejvyššího poznání, jež, když přijmete, odlehčí vaše každodenní břemeno a povede vás k "zeleným pastvinám zářícího světla", to jest k hojnosti, radosti, nadšení a uspokojení všech potřeb. Dozvíte se, jaké to je, být hojně požehnán vším, co je mimo vaše současné lidské chápání.

Tyto DOPISY jsou určeny s mým soucitem a mou láskou všem národům Země. Když je čtete, budete cítit lásku a soucit a uvědomíte si, že vaše každodenní boje o život nebyly pro vás nikdy určeny. Není třeba, abyste zažívali bolest a stres, jestliže pochopíte, přijmete a žijete důsledně PRAVDU O BYTÍ.


CÍL TĚCHTO DOPISŮ

Cílem těchto dopisů je přinést světu obecné osvícení, umožnit lidstvu vybudovat NOVÝ STAV VĚDOMÍ během následujících dvou tisíciletí. Tyto DOPISY jsou semeny budoucího duchovního vývoje lidstva.

Je nutné si uvědomit:

Je to pouze stav duchovního vývoje "lidského vědomí", který vede k duševnímu a hmotnému vývoji vašeho života jak na osobní, tak na obecné úrovni, který vede lidstvo do stále harmoničtějších stavů pohody.

Pokud je pro vás těžké uvěřit, ohlédněte se za posledními dvěma tisíciletími a podívejte se, čeho bylo dosaženo od mého posledního osobního rozhovoru s lidmi. Došlo k postupnému posunu směrem k bratrské lásce, o které jsem neustále kázal Židům.

Když jsem žil na Zemi, nebyly žádné humanitární organizace, jako jsou ty, jež máte dnes.

Ctižádost, chamtivost a osobní prospěch byly považovány za normální chování.

Bratrské lásky bylo málo, a to i mezi Židy, jejichž proroci je po pokolení vyzývali, aby milovali své bližní jako sami sebe.

Lidstvo rozvinulo své schopnosti pro bratrskou lásku, učinilo život příjemnějším a pohodlnějším, ve formě vzájemného uznání, zdvořilosti, laskavosti a přes zavedení nemocnic, zařízení na ochranu dětí, péče o starší lidi, hnutí za lidská práva a mnoha dalších společenství, jež zlepšují lidské životní podmínky. To vše se zrodilo v myslích a srdcích těch, kteří upřímně dbali smyslu mých původních slov pronesených v Palestině a vybízejících lidi k bratrské lásce a soucitu se svými bližními.

Tento druh duchovního zájmu a bratrské lásky obdržel během 19. století nový obrovský podnět, když byla moje slova kázána s obnovenou upřímností a velkým úsilím z kazatelen a byla ochotně přijímána věrnými a upřímnými shromážděními. Kazatelé a sbory se v té době šířili po celém světě na všech světadílech. Neděle byla skutečně považována za den odpočinku a myšlenky většiny křesťanů se zaměřily na rozjímání o Božské síle. Takové světové pozastavení běžných domácích povinností a činností vedlo k celodennímu navýšení "vědomého myšlení" směrem k Božské Tvůrčí Síle, čímž se vytvořil pravidelný a mocný stav spojení "lidského a Božského" vědomí, který podpořil a propojil lidské životy. Modlitba vtáhla Božskou Sílu do lidského vědomí a do lidských zkušeností a byla přímou příčinou jeho růstu a rozšiřování ve všech stránkách lidského života.

Lidé však stále nevěděli, jak myslí nasměrovat Božskou Sílu spíše k duchovním než "sobeckým" způsobům tvořivosti. V důsledku toho přineslo rozšíření "skupinového vědomí" jak "nepříznivé" výsledky, vycházející z "moci ega", tak "příznivé" výsledky, vycházející z "duchovního vědomí" probuzených a osvícených lidí.

Vezměte prosím na vědomí, že:

Z TOHOTO DŮVODU

....... jsem vám výslovně přišel vysvětlit.......

životně důležitou skutečnost bytí.

Prosím, čtěte pozorně.

Mějte na paměti, že:

*Vaše osobní vědomí je plně zodpovědné za vše, co se děje ve vašem životě, a za vaše osobní zkušenosti. Je to vaše osobní vědomí, které vám přináší dobro, nebo zlo.*

*Ve svém podvědomí přinášíte zpět silné, byť skryté vzpomínky na minulé duševní otřesy – pocity z minulých životů, které mohou vyvstat a zabarvit váš současný stav vědomí.*

*Vaše cílená a procítěná modlitba za úlevu nějakého druhu může být vyslyšena, ale z dlouhodobého hlediska vám to málo pomůže, pokud vaše mysl a srdce budou i nadále jednat v rozporu s Vesmírnými Zákony LÁSKY a pokud žijete ve stavu neustálého odsuzování.*

Vesmírné Zákony Bytí se týkají POUZE "činností vědomí"....... jsou přesné a neměnné....... NEJSOU to odměny ani tresty od "Boha".

Opakuji: nejedná se o "TRESTY BOŽÍ" – zákony se vztahují k "Příčinnému Projevu Vědomí", které přitahuje – magnetizuje elektrické částice, jež se spojují a projevují ve světě jako vnější viditelné pevné tvary a zkušenosti.

VELMI – DŮLEŽITÁ – POZNÁMKA: Stává se, že někteří lidé silnou modlitbou naváží spojení s BOŽSKOU SKUTEČNOSTÍ, která je uvnitř i vně všech stvoření. Když Ona jim odpoví a díky Její činnostise krátce projeví zlepšení v osobním nebo národním životě –, tak lidé mohou zvolat: "To je zázrak!"

Ale – z dlouhodobého hlediska – bude Osobní nebo Národní stav vědomí znovu opakovat své zkušenosti a znovuvytvářet stejné nepříznivé vlivy na zdraví nebo události jako předtím.

Ve svém životě nemůžete provádět trvalé změny, dokud nezměníte své vědomí.

Proto lidé musí neustále prosit a usilovat o dosažení bezpodmínečné Lásky.

Ve 20. století totiž lidské duševní schopnosti předčily duchovní vývoj lidí.

Vědci si mysleli, že by mohli vysvětlit původ stvoření a připsat jej náhodě. Jako přímý důsledek = lidé upustili od morálky a začali zcela propadat svévolnosti.

Uvedli do pohybu novou hybnou sílu ve světě, protože začali vytvářet novou podobu "světového vědomí soustředěného na ego", které je v přímém protikladu vůči POVAZE Božské – BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Lidské vědomí zablokovalo příliv Božského vědomí.

Dobře si všimněte toho, že stále se zvětšující hrůzostrašné představy některých lidí, jež by byly před stoletím místně omezeny, se nyní staly

NAKAŽLIVOU DUŠEVNÍ NEMOCÍ,

oslavovanou v literatuře, filmu a divadle,

která se šíří po celém světě a vytváří obecné "Lidské vědomí", jež se jim podobá a jež se projevuje sexuální nestřídmostí, násilím a zvrácenostmi.

Tato DUŠEVNÍ NÁKAZA se projevuje nejdříve v sebestředném životním stylu a ve vytváření technických zařízení –, která způsobují vážné zdravotní problémy, změny podnebí, neúrody, zhoršování životního prostředí, vyhynutí živých tvorů a masové vyvražďování celých lidských populací.

V lidské osobnosti se duševní nákaza projevuje choromyslným a ničivým chováním, užíváním návykových látek, ohavnostmi a krutostí, mafiánskými operacemi a sexuálními úchylkami. Sdělovací prostředky a zábavní průmysl vytvořily začarovaný kruh zhoubných a zvrácených myšlenek a činností. Jejich cílem je upoutat zájem veřejnosti zaměřené na sebestřednost.

Film a Televize se stávají novou Biblí lidského chování.

Osobní neštěstí, která lidstvo před sto lety neznala, se rozšiřují a lidé se obávají opustit své domovy. Lidé se barikádují za vysokými zdmi. Rodinné a sociální problémy jsou předmětem pravidelných veřejných rozprav –, a tak se stále udržuje situace lidského utrpení.

To je ta ŠELMA, jež postupuje vašimi zeměmi a zaplavuje nevinné mysli zárodky zvrhlosti.

**Toto bude pokračovat, dokud mé Vědomí Krista nebude uznáno, přijato a žito většinou obyvatel Země. Toto poznání vám totiž ukáže, jak se dostat na pravou CESTU ŽIVOTA, abyste mohli začít vytvářet způsob života, po kterém opravdu toužíte.**

Protože jsem bezpodmínečná LÁSKA, vyjadřuji PRAVDU, již duchovní bytosti vnímají, ale odmítají ji ti, kteří jsou duchovně slepí – prozatím.

/////Tato slova nejsou určena k tomu, abych vám vyhrožoval nebo vás trestal –, ale abych vás upozornil na zdroj nevýslovných hrůz, které denně plní vaše noviny a televizní pořady./////

**Je to jen má láska k vám všem, jež mě nutí sestoupit přes různé úrovně vědomí, abych dosáhl úrovně lidské zkázy a abych vás varoval před jejími důsledky ve vašem současném životě.**

VELMI – DŮLEŽITÁ – POZNÁMKA

Zajímá vás, odkud může pocházet virus HIV, který útočí na drahocennou obranyschopnost člověka – sebeochranu a který se zaměřuje na jeho rozmnožovací schopnosti?

Pokud se tento virus bude moci šířit bez jeho potlačení – (ne léky) –, ale DUCHOVNÍM UVĚDOMĚNÍM –, zničí ty, kteří nejsou obezřetní. Duchovně osvícení se této i dalším vyskytujícím se nástrahám vyhnou.

Probuďte se! Uvědomte si! Vaše silné "výbuchy vědomí" jsou podněty života.

Jedná se o mimořádně tvořivé elektromagnetické podněty!

Když jsou zlostné – násilné – útočné – vražedné povahy – vydávají zlostné, násilné, útočné, vražedné elektrické částice VĚDOMÍ, jež se vznášejí jako jedovaté viry ve vzduchu a šíří se z jedné nevinné osoby na druhou.

To, co se v nemocné mysli rodí a vyvíjí, se nakonec projeví ve hmotném světě.

Není to trest od "Boha", jak vás církev učí. Je to VĚDECKÁ SKUTEČNOST BYTÍ. Proto je velmi naléhavé, aby se duchovně zaměření lidé zbavili těchto "dětinských" myšlenek a aby jasně vnímali PRAVDU o stvoření & bytí.

Mé SDĚLENÍ všem CÍRKVÍM

Já, KRISTUS, jsem přišel výslovně, abych vám řekl pravdu o původu "lidské osobnosti".

Vysvětlím přesně, proč a jak byly lidstvu dány vrozené sklony s vůlí zaměřenou na sebe a nekontrolovanou touhou po sebeuspokojení a sebeobraně.

Není to hřích –, ale součást přirozeného vývojového dění ve stvoření.

Není žádný "trest" shůry!

Lidé si k sobě svévolným a škodlivým užitím své "sebestředné síly" přivolávají vlastní trest.

DOBŘE SI ZAPAMATUJTE:

Stejně tak, jako se vědecké školní učebnice stávají nadbytečnými, neboť lidský duch objevuje a stále více přijímá nové vědecké poznatky, tak současná podoba "křesťanství", postavená na mylných výkladech vztahujících se k mému ukřižování, by měla přirozeně zaniknout.

VELMI – DŮLEŽITÁ – POZNÁMKA: Vaše současná celosvětová krize, která přináší nový zlom v Mezinárodním Právu a pokládá základy budoucího světového terorismu, jasně ukazuje, že žádné náboženství na světě nemá potřebné znalosti a účinné vedení pro vyvolání změn v myšlení lidstva –, které by mohly vést přímo k míru a rozkvětu.

SKUTEČNÝ DUCHOVNÍ VŮDCE bude schopen ukázat svým shromážděním, jak a proč moderní myšlení vytvořilo pohromy a hrůzy, které nejprve vznikly ve "vědomí" a nyní se mezi vámi teprve začínají projevovat jako různé formy moru a zemětřesení, záplav, hladomoru, válek, revolucí a dalších neštěstí. Buďte si jisti, že žádné zlo na vaší zemi není "přírodní pohroma". Všechno, co je v rozporu s vaším blahem, začíná nejprve ve vašem "lidském stavu vědomí", než se projeví ve vaši planetární zkušenost.

To jsem se snažil Židům objasnit, když jsem byl na Zemi – a PLAKAL JSEM –, když se smáli a odmítli mi uvěřit. Nazvali mne bláznem.

Ať církve nedělají stejnou chybu!

Protože církve umírají, zkostnatělé ve svých obřadech a učeních, jejich kněží a pastoři nejsou schopni vyhovět vyvíjejícím se duchovním potřebám horlivých hledačů Pravdy.

Výsledkem je, že kostely se vyprazdňují. Pokud mají církve vydržet, musí odstranit své rozdíly a musí mít pokoru, aby přijaly, že osvícení nemusí nutně přijít na Zemi způsoby, které se jim zdají přijatelné. Musí si uvědomit, že já, Kristus, jsem nebyl pro Židy přijatelný. Církve musí udržovat otevřenou mysl a srdce, aby dostaly to, co vnitřně cítí, že je Vyšší Pravda než ta, které se drží, a musí opustit stará přesvědčení, která umožnila ŠELMĚ převzít kontrolu nad lidským myšlením.

Upřímně se modlete z celé své duše, mysli a srdce – za pravé osvícení – místo opakování někdejších mylných představ. Probuďte se a uvědomte si, že tyto zastaralé obřady a víry nesplnily to, co má slova slibovala lidstvu, "když jsem řekl, že dosáhnete větších věcí než já".

Do té doby, než dojdete ke skutečnému osvícení – (po mnoha meditacích a modlitbách) – učte, prokazujte a žijte:

BRATRSKOU LÁSKU

vší silou své duše, srdce a mysli –,

minutu po minutě, ve svém každodenním životě.

Protože v boji proti ničivým silám světového vědomí musí lidstvo vyvinout veškeré úsilí, aby se posunulo na vyšší úroveň svého vývoje.

NALÉHAVÁ POTŘEBA VYŠŠÍ VIZE

Je třeba všeobecně uznat, že existuje VYŠŠÍ VIZE, kterou se musíte snažit uskutečňovat ve svém každodenním životě.

Jen získáním vyšší vize bude hmotný svět zachráněn před svým úplným zničením.

Bez této nové osobní nebo planetární vize nemůže být žádný duchovní vývoj nebo uskutečnění tolik žádoucích změn. V současné době je život vnímán jako utrpení a strádání. Tyto víry jsou líčeny otřesným způsobem a posilovány vašimi televizními pořady.

Nakonec vám přinesou utrpení, o němž jste doufali, že ho nikdy nepoznáte.

Abyste se zachránili před svým vlastním šílenstvím, které se projevuje prostřednictvím sdělovacích prostředků a televize, musí se stav "vědomí lidstva" VELMI RYCHLE pozvednout, aby vidělo to, co jsem já viděl v poušti:

Skutečnost Lásky vně i uvnitř všeho, co je.

Je nutné si uvědomit: Když je tato velká pravda vnímána a vítána s vřelostí, Skutečnost Lásky se začne projevovat všemi způsoby v každé živé bytosti a v samotném prostředí.

Zkušenost hojnosti a radosti posílí povědomí o hojnosti a radosti. Takto se uvede do pohybu stále vzrůstající a úžasná duchovní spirála života.

Když je plně pochopena PRAVÁ podstata "Bytí", lidstvo dosáhne nové úrovně ve svém duchovním vývoji a uvede do pohybu novou a požehnanou podobu lidského úsilí a osobní zkušenosti.

K dosažení těchto cílů musí lidstvo nejprve získat osvícený pohled na to:

CO jste a KDO jste.

Nová a důležitá otázka již přichází do vědomí lidí. "Kdo jste – opravdu – za tváří, kterou ukazujete světu?" Co to znamená být OPRAVDOVÝ? (angl. REAL)

A na tuto otázku "Kdo skutečně jste?" – ve všech úrovních vaší bytosti, je odpovězeno na následujících stránkách.

A pokud dokážete přijmout jako vodítko pro svůj každodenní život – vše, co jsem pochopil během svého šestitýdenního zážitku v poušti – i vy se nakonec stanete CELISTVÝMI[2] a PRAVÝMI, stejně jako jsem se stal CELISTVÝM a PRAVÝM předtím, než jsem začal svou službu jako léčitel a učitel.

Vzhledem k tomu, že na světě je jen málo lidí, kteří by se v tuto chvíli považovali za CELISTVÉ, musíte si určitě uvědomit, že je nejnaléhavější nutnost, abych vstoupil do vaší mysli a vedl vás k novému způsobu myšlení a cítění. Taková změna vědomí vás uvede do Božské harmonie se Skutečností a do lepších životních podmínek a bezpečí.

Abych mohl provést tuto "přestavbu" vašeho "vědomí", musím nejprve vtisknout do vaší mysli – a vy to musíte přijmout –, že jsem v Palestině učil mnoho věcí, které lidé ještě nebyli připraveni přijmout.

Je pozoruhodné, že si nikdo nikdy veřejně nepoložil otázku, proč nejsou záznamy o mém raném období, kdy jsem byl mladý muž. Jaký je skutečný důvod tak významného opomenutí?

Stejně důležitá je skutečnost, že ačkoli jsem po křtu strávil šest týdnů v poušti a vrátil jsem se jako UČITEL & LÉČITEL, žádný autor se nikdy nepokusil popsat, co se skutečně stalo během této doby, s výjimkou toho, že jsem byl "pokoušen Satanem", že jsem byl "s divokými zvířaty" a že "andělé byli se mnou".

Nikde není uvedena nejmenší zmínka o tom, co se mi stalo v poušti a co mi umožnilo vrátit se do měst a vesnic a hlásat: "Království Boží je ve vás!" a učit v synagogách s takovými znalostmi, že Židovští starší byli ohromeni.

Pravda o mém lidském stavu byla podle společné dohody mezi mými učedníky potlačena, aby dala větší důvěryhodnost mému údajnému "Božství" a mé službě.

Podle Evangelií jsem byl nazýván jediným Synem Božím. Proč jsem tedy o sobě často říkal, že jsem Syn Člověka?

Úmyslně jsem činil tato prohlášení, abych působil proti převládajícímu přesvědčení o mém "božství" a abych vtiskl do vědomí lidí, že jsem byl stejného tělesného původu jako oni.

Chtěl jsem, aby pochopili, že to, co mohu udělat já, by také mohli udělat oni, pokud by měli moje znalosti a řídili se mými pokyny týkajícími se správné myšlenky a správného činu.

Tolik mýtů bylo vytvořeno o mé pozemské osobě a mém DUCHOVNÍM VĚDOMÍ, že je čas se jich co nejúplněji zbavit, protože brání tomu, aby se lidé duchovně vyvíjeli.

Vy, kterým bylo vštěpováno náboženské učení, se musíte pokusit pochopit, že při vyprávění mého života se moji evangeličtí učedníci dotýkali pouze toho, na co si osobně vzpomněli, co podporovali a co považovali za mé nadpřirozené činy. Zahrnovali také mnoho věcí, jež o mně řekli jiní v průběhu asi třiceti let po mé smrti.

Jak mohli po uplynutí takového času a s nevyhnutelným přikrášlením pravdy – napsat věrohodný "životopis" o mně a o tom, co se skutečně stalo... nebo správně vysvětlit mé skutečné duchovní osvícení, které zrodilo moje slova a "zázraky"?

O tom může mluvit pouze jeden člověk –, a to jsem já.

Proto vám tyto Dopisy přinesou mou Pravdu způsobem, jakým by ji žádný pozorovatel nemohl sdělit, a to bez ohledu na to, jak dobře si myslel, že rozuměl mému myšlení.

(To je důvod, proč byla po dobu 40 let mysl mé "Zapisovatelky" soustavně očisťována od všech tradičních učení a zdokonalil se způsob dorozumívání mezi námi.)

Pokud se má Pravda, vyjádřená v těchto Dopisech, výrazně liší od toho, co je napsáno ve vašem Novém zákoně, měli byste tím být překvapeni, nebo je proto odmítnout?

Z tohoto důvodu jsem krátce sestoupil ve vědomí tak blízko k vaší rovině vědomí, jak je to jen nutné, abych popsal svůj život a učení před 2000 lety.

MOJE MÍSTO V HISTORII

Nejprve musím poznamenat, že můj život a moje osoba byly stručně zmíněny v "Dějinách Židů", které napsal Flavius Josef pro Římského Guvernéra a které byly předloženy Římskému Císaři. Josef stručně zmínil, že Ježíš, jenž se pokusil svrhnout zákon a pořádek, jakož i správu Římanů, byl potrestán a ukřižován.

Tvrdí se, že to byl jiný Ježíš, o němž mluvil Josef. Ale není tomu tak. Já, tedy ten, kdo se později stal KRISTEM a vykonával takzvané zázraky uzdravení a zhmotnění, jsem byl tímto rebelem. Ale – nebyl jsem podněcovačem davů. Záměrně jsem nenabádal lid, aby vzdoroval Římanům a narušoval zákon a pořádek.

Vzbouřil jsem se nejen proti Židovským tradicím, ale také proto, že po návratu ze svého šestitýdenního pobytu v poušti jsem viděl lepší způsob – myšlení – a – života –, a tak jsem se pokusil předat své znalosti a zkušenosti svým Židovským druhům, leč s malým úspěchem.

Je důležité, abyste pochopili, pod jakým tlakem veřejného mínění byli moji následovníci.

Přestože věřili, že jsem Židům přinesl zprávu o "záchraně duše" a že jsem Mesiášem, "Synem Božím", byli také součástí světa a snažili se ze všech sil, aby byli lidmi přijati.

Ačkoliv znali mé reakce a pocity vůči židovským názorům, nebyli připraveni se úplně vzdát Starého Zákona, neboť podporoval a udržoval Židy pohromadě po celou dobu jejich historie.

V zájmu zachování toho, co považovali za cenné ve staré náboženské nauce, potlačili jakýkoli popis "osoby", jíž jsem byl.

Moji učedníci, stejně jako Pavel, si vybudovali vlastní stavbu "posvátných přesvědčení" o tom, co chtěli zachovat z mého života a mého učení. Učili a upevňovali pouze to, co považovali za platné pro lid – Židovský i Pohanský – a jim podobný –, pro tuto dobu a pro budoucnost.

V důsledku toho vytřídili, co mohli použít, a "vypustili" většinu z toho, co jsem nazval "tajemství Božího Království", protože tomu nikdy neporozuměli. Nepovažovali je za žádoucí ani při vysvětlení nového vnímání "Božství" – "Otce".

Aby byla zachována Židovská víra ve smyslu "smytí hříchu obětí" v Chrámu – byla "Ježíšova osoba" přijata jako "nejvyšší" oběť, která svým ukřižováním odstraní všechny hříchy lidstva. Tato víra v této době posloužila mnoha účelům.

Dala platný a hrdinský důvod pro mou smrt na kříži. Dokázala lidem, že jsem "Syn Boží", který na konci svého života splnil určité poslání. Tato víra také velmi posloužila v době, kdy byl Židům jejich chrám zničen Římany a mnoho nových stoupenců bylo přivedeno ke křesťanství.

Ukázala se také jako velká útěcha pro Židy – a Pohany –, kteří nevěřili v život po smrti. Bylo velmi uklidňující slyšet, že "Ježíš Kristus" zvítězil nad smrtí a zachoval si své tělo. Příliš mnoho lidí si myslelo, že život bez těla není možný. Život po smrti tedy mohl znamenat pouze vzkříšení těla.

To vše způsobilo, že mé jméno zůstávalo neustále v myslích lidí. Byl jsem "historickou postavou", jež statečně zemřela, aby zajistila, že lidé budou osvobozeni od všech obav z pekla a zatracení. Pokud věřili ve "mě", byli "osvobozeni".

Jenom proto, že mé "jméno" bylo dodnes udržováno naživu, k vám nyní mohu přijít a říci vám PRAVDU, kterou jsem tak dychtivě chtěl sdělit lidem před 2000 lety.

MOJE MLÁDÍ A MOJE ZKUŠENOSTI V POUŠTI

Narodil jsem se v Palestině. Moje matka byla přesvědčena, že budu Mesiášem. V rozporu s lidovou vírou jsem nebyl hodným dítětem.

Když jsem byl ve věku dvanácti let odveden do Chrámu na rozhovor s Vrchními Kněžími, aby posoudili, zda jsem způsobilý zahájit židovské náboženské učení, byl jsem odmítnut jako příliš vzpurný.

Hořce zklamaná mě matka zase vzala domů a dělala vše pro to, aby mne vychovala ke zbožnosti, která byla příznačná pro její chování za všech okolností.

To byl nemožný úkol, protože jsem byl především nezávislá osobnost s nepoddajným chováním.

Odmítal jsem matčiny rady a její pokusy mě ukáznit. Jako mladík jsem se stal nezvladatelným – opravdovým rebelem!

Odmítal jsem matčino oddané dodržování židovské víry a tradic a dával přednost smíchu před zbožností. Odmítl jsem se naučit řemeslo, které by mě připoutalo k rutině. Rozhodl jsem se vmísit mezi lidi z nejvíce znevýhodněných vrstev, pít s nimi, poznat nevěstky, užívat si mluvení, hádek, smíchu a nečinnosti. Když jsem potřeboval peníze, pracoval jsem ve vinicích jeden nebo dva dny, nebo jsem si našel jinou práci, která mi dala dost peněz na jídlo a pití a dala mi volný čas, po němž jsem toužil. Navzdory svým lidským slabostem, své bezstarostnosti, pohodlnosti, lhostejným postojům, navzdory svému sobectví, své paličatosti, navzdory své malé vděčnosti za to, co se mi lidé pokoušeli říci, navzdory tomu všemu jsem měl s ostatními velký soucit. Byl jsem hluboce citově založený. V současném jazyce byste mne nazvali "nadměrně činorodým" a "přecitlivělým". Měl jsem vřelé srdce plné soucitu a pochopení. Byl jsem hluboce dojatý v přítomnosti nemoci, trápení a chudoby. Byl jsem vášnivým obráncem těch, které nazýváte "znevýhodněnými". Dalo by se říci, že jsem byl člověk z lidu.

Žil jsem s nimi úzce, v duchu kamarádství, poslouchal jsem jejich strasti, rozuměl jim a staral jsem se o ně.

Je důležité pochopit můj skutečný původ a charakteristiky coby mladého muže, protože to byly jehly, jež mě popichovaly a podněcovaly k mému konečnému křesťanství.

To, co jsem nejvíce nenáviděl a proti čemu bojoval, bylo utrpení – nemoc a chudoba –, které jsem kolem sebe viděl.

Přivádělo mne k zuřivosti – a byl jsem vášnivě rozhořčen, když jsem viděl lidi v hadrech, hubené a hladové, nemocné a zmrzačené, s nimiž zacházeli bezcitní židovští vůdci s opovržením a zatěžovali je nesmyslnými tradičními pravidly a obřady, vyhrožujíc jim Jehovovým trestem, pokud neuposlechnou. Sděloval jsem všem, kteří mi naslouchali, že tito chudí lidé již mají dostatečně velkou zátěž, než aby byli navíc drceni nesmyslnými opatřeními, která je zbavují radosti. Jaký by měl život smysl, pokud bychom se nenarodili, abychom byli šťastní?

Odmítl jsem věřit v "spravedlivého" Boha dle Židovské tradice. Prorocká biblická varování Jehovova "soudu a hněvu" proti lidu mne znechucovala. Konec konců lidé byli lidmi jednajícími podle své lidské povahy. Narodili se v hříchu – proč by tedy měli být souzeni a odsouzeni k životu v utrpení a bídě, protože porušovali Desatero Přikázání? Jaký byl význam těchto tvrzení?

Pro mě tato židovská víra zobrazovala krutého a nespravedlivého "Boha" a nechtěl jsem s "Ním" mít nic společného. Zdálo se mi, že pokud takové "božstvo" je, lidstvo je odsouzeno k věčnému utrpení.

Pouze jednoduchost a svoboda, kterou jsem nacházel v kopcích, pláních, jezerech a horách, mě osvobozovaly a uklidňovaly mé rozzlobené reptání proti Židovskému Bohu. V důsledku toho jsem odmítl uvěřit jedinému slovu, jež se mě Židovští Starší pokusili učit.

Avšak kolem mého dvacátého pátého roku mé myšlenky nabraly nový směr. Stále častěji jsem chodil sám po kopcích a moje vzpoura postupně ustoupila touze poznat a pochopit pravou podstatu TOHO, co musí jistě dýchat skrze stvoření.

Přehodnotil jsem svůj životní styl a viděl jsem, jak velké utrpení způsobily mé činy mojí matce a mnoha dalším lidem. Přestože jsem hluboce soucítil se slabými a nešťastnými, moje vzpurná povaha mě vedla k nerozumnému a sobeckému chování vůči mé rodině. Moje hluboká láska k nim mne zaplavila a najednou jsem zjistil, že cítím vzpouru proti svému předešlému chování. Slyšel jsem o Janu Křtiteli a o jeho práci mezi Židy, kteří přicházeli dokonce až z Jeruzaléma naslouchat jeho slovům. Rozhodl jsem se ho navštívit, abych byl sám pokřtěn.

Cestou k řece Jordán mě myšlenka na křest a zahájení nového života těšila u srdce. Věděl jsem, že kromě svého silného citového vnímání jsem se narodil také s velmi bystrou inteligencí a darem pro zasvěcenou a přesvědčivou rozpravu, kterou jsem doposud používal sobecky, nedobře a díky tomu vtahoval lidi do divokých rozepří. Promarnil jsem svůj talent tím, že jsem vedl sobecký život naplněný potěšením a nečinností, v důsledku čehož jsem ztratil úctu druhých a také úctu k sobě samému. Poprvé jsem to považoval za neúnosné. Napadlo mne, že v budoucnu bych mohl a měl své dary lépe využívat. Místo toho, abych jen dělal hluk, měl bych najít způsob, jak zmírnit zátěž těm, kterých mi bylo tak líto. Až do dnešního dne jsem byl jen málo užitečný.

MŮJ KŘEST

Když jsem vstoupil do vody v řece Jordán, abych byl pokřtěn Janem, čekal jsem, že nebudu cítit nic víc než úlevu, že jsem pro jednou udělal správný krok ke zlepšení svého chování.

Čekal jsem, že pocítím nové odhodlání jít domů a ohromím svoji matku a sousedy svými novými laskavými postoji k nim.

To, co se skutečně stalo, když mě Jan pokřtil, bylo zážitkem úplně odlišným od všeho, co jsem kdy považoval za možné.

Cítil jsem, jak do mého těla proniká obrovská vlna silné energie. Doslova mě to ohromilo. Když jsem se vypotácel z řeky, cítil jsem rozšíření vědomí výjimečným způsobem. Velký příliv zářícího štěstí mě povznesl do stavu nevýslovné blaženosti. Byl jsem uchvácen a uvědomoval si nádherné Světlo.

Klopýtavě jsem se vzdálil od řeky a šel a šel, nevěda, kam jdu. Neočekávaně jsem směřoval do pouště.

Vezměte prosím na vědomí následující sdělení! MÝCH ŠEST TÝDNŮ V POUŠTI byl čas úplného vnitřního očištění od mého lidského vědomí. Staré postoje, víra a předsudky byly rozpuštěny.

Nastal čas, abych se s vnímavými lidmi podělil o vše, co jsem cítil, "viděl", uvědomoval si a chápal. (Abych pomohl lidem opustit zažité představy biblického "božstva", budu se vyhýbat odkazování na "Boha" tímto slovem a budu používat názvosloví určené k rozšíření vaší mysli, abyste přijali to, co ve "skutečnosti" je mimo veškerý pozemský tvar, barvu, zvuk, city a porozumění. Toto názvosloví bude mít pro vás stále větší význam, když vytrváte v meditaci a modlitbě.)

CO JSEM CÍTIL V POUŠTI

Byl jsem povznesen do vnitřního zářivého světla a cítil jsem nesmírný příliv životní síly, jíž jsem překypoval. Byl jsem naplněn blažeností a radostí, a s jistotou jsem věděl, že TATO SÍLA je skutečným Stvořitelem, z něhož vycházejí všechna stvoření.

Tato nádherná vnitřní harmonie, mír a pocit dokonalého naplnění, stav, který již nepotřeboval nic víc k tomu, aby byl překrásným okamžikem, byla opravdová podstata Skutečnosti – Tvůrčí Síla – dávající Život stvoření a bytí.

Co jsem "viděl", uvědomoval si a vnímal v poušti.

Byl jsem pozvednut do jiné úrovně vědomého vnímání, což mi umožnilo vidět PRAVDU o životě a bytí. Viděl jsem srozumitelně a jasně, co je skutečné a co nepravdivé v myšlení člověka.

Uvědomil jsem si, že tato "Tvořivá Síla", kterou prožívám, je nekonečná, věčná, vesmírná, vyplňuje veškerý prostor za oblohou, oceány, zemi a všechny živé věci.

Viděl jsem, že TO byla SÍLA MYSLI.

TO byla TVOŘIVÁ SÍLA MYSLI.

Nebylo místo, kde by se tato "BOŽSKÁ TVŮRČÍ SÍLA MYSLI" neprojevila.

Uvědomil jsem si, že lidská mysl vycházela z BOŽSKÉ TVŮRČÍ MYSLI a byla jen svíčkou zapálenou sluncem.

Občas byl můj lidský vhled tak duchovně povýšen, že jsem mohl vidět skrz skály, zemi, písek. Zdálo se mi, že to pak byl jen "třpyt mikroskopického prachu".

Uvědomil jsem si, že nic není opravdu pevné!

Jakmile jsem měl pochybnosti, zda to tak může být, změny jevů přestaly probíhat a až mnohem později jsem zjistil, že:

moje myšlenky, pokud byly silně naplněny přesvědčením,

mohly způsobit změny v tomto "třpytivém prachu"

(což věda dnes nazývá elektricky nabité částice),

a proto vyvolávaly změny vzhledu skály nebo čehokoli jiného, co jsem studoval.

V tento okamžik jsem si uvědomil sílu účinku, kterou má PŘESVĚDČENÍ či neochvějná DŮVĚRA, na prostředí, když je vyjádřena příkazem nebo pevnou vírou.

Nejvýraznější bylo, že jsem si uvědomil ve stavu naprosté rozšířenosti mysli, ve stavu "kosmického vědomí", že vše, čeho jsem byl svědkem, je skutečně "Tvůrčí Síla" Samotné Božské Mysli, zviditelněná v tomto "třpytícím se drobném prachu".

Nejen to, jeho vzhled mohl být hluboce ovlivněn činností lidského myšlení.

Uvědomil jsem si, že ve vesmíru není nic pevného, že vše viditelné bylo projevem určitého "stavu vědomí", které určovalo složení a tvar tohoto "třpytícího se prachu".

Proto celá vnější forma byla tedy výrazem

vnitřního vědomí.

Uvědomil jsem si, že ŽIVOT a VĚDOMÍ jsou jedno a totéž.

Bylo nemožné říci: "Toto je ŽIVOT" a "Tamto je VĚDOMÍ."

Vědomí byl Život a Život byl Vědomí a oba byly "Tvořivou Silou", VESMÍRNOU BOŽSKOU MYSLÍ, uvnitř i vně vesmíru.

Uvědomil jsem si, že lidé připisují prvořadý význam jednotlivci a tvaru. Nedokázali si představit, že by se mysl nebo inteligence projevovala účinněji jiným způsobem než prostřednictvím jednotlivé formy. Proto si Židé pro sebe vytvořili duševní obraz ohromné nejvyšší bytosti, obdařené všemi vlastnostmi lidské bytosti, a to jak kladnými, tak zápornými. V důsledku toho mohli proroci uvěřit – a mluvit o – Jehovově hněvu, jeho hrozbách trestu, jeho zkouškách formou nemocí a nákaz trestajících lidskou tvrdohlavost. Uvědomil jsem si však, že tyto duševní obrazy jsou mýty. Ony nebyly skutečné.

Cítil jsem, že ve všech oblastech bytí byla MYSL – projevená inteligence – prvotním činitelem předcházejícím stvoření i člověka samého. V důsledku toho musela být Genesis přepsána následovně:

"Před veškerým stvořením – byla VESMÍRNÁ MYSL – Tvůrčí Síla vně a uvnitř stvoření samotného".


Když jsem jasně a mimo veškeré pochybnosti viděl, že Tvůrčí Síla VESMÍRNÉ MYSLI je všude, v nekonečnu nebes a také ve své činné podobě v pozemských formách, byl jsem vnitřně nasměrován, abych se podíval kolem sebe, kde jsem viděl jen štěrk a skály. Najednou mi byl představen obraz nádherné krajiny, kde rostly všechny možné druhy rostlin, keřů a stromů, ptáci poletovali ve stromech, zvířata se pásla travou.

Při pohledu na tuto vizi jsem v úžasu "viděl", že rostliny a stromy, každý z nich, ano, dokonce i ptáci a zvířata, byli ve skutečnosti tvořeni stovkami společenství nekonečně malých částic (vaši moderní vědci je nazývají "buňky"), pracujících nepřetržitě, v duchu naprosto harmonické spolupráce, na tvorbě látky a různých vnitřních ústrojích a vnějšího vzhledu celé živé bytosti.

Tuto úžasnou činorodost jsem pozoroval velmi dlouhou dobu, i když čas pro mě již neměl žádný význam. Když jsem se dlouze díval, pomyslel jsem si: "Kdo by hádal, že uvnitř vnějšího pláště z kožešiny, peří či kůže se v malých společenstvích částic vyskytuje taková tvůrčí činorodost, která společně zajišťuje život, podobu, výživu, léčení, ochranu a odolnost těl tolika různých druhů!"

Byla to inteligentně provedená PRÁCE, která upoutala mou pozornost.

Uvědomil jsem si, že PRÁCE je nedílnou součástí Silné Tvůrčí Činnosti od úplně nejmenšího "jedince" (buňky) v rámci živých systémů až po nejpokročilejšího jedince ve vesmíru – člověka samotného. V systémech všech živých věcí byla veškerá práce v konečném důsledku podřízena Božské Tvůrčí Síle, v níž byly plány a návrhy stvoření. Viděl jsem, že tyto plány a návrhy jsou ve skutečnosti "formy vědomí" a mohou se nazývat "SLOVA", protože každé SLOVO znamená velmi zvláštní "formu vědomí".

Proto se původní SLOVO "Vědomé Tvůrčí Síly" projevuje ve viditelném světě. SLOVO, to znamená "Model Vědomí", setrvává v BOŽSKÉ TVOŘIVÉ MYSLI a neustále plodí sebe sama.

Pak jsem "viděl", že každá věc ve vesmíru "žije, pohybuje se a má své bytí" v Tvořivé Síle VESMÍRNÉ MYSLI, která je nekonečná a věčná a jediná pravá Skutečnost projevující se skrze jednotlivé formy.

Velebil jsem vše, co svět obsahoval a co pocházelo z této nejvyšší Tvůrčí Síly Božské Mysli, jež byla ve všem obsažena. Žasl jsem nad každou skrytou činností, která se stále projevovala ve všech živých bytostech, včetně lidských těl, a přemýšlel jsem, jak je možné, že všechny tyto nekonečně malé jednotky inteligentně pracovaly v naprostém souladu, podle přesných plánů, aby neomylně vytvářely navrhované formy – kmeny stromů, listy, květiny, ovoce, hmyz, ptáky, zvířata a lidi.

Nadto jsem si jasně uvědomil, že "Tvůrčí Síla" byla samotným Zdrojem veškeré "inteligentní činnosti" ve vesmíru. Jestliže lidstvo používá inteligenci, tak je to jen díky tomu, že ji čerpá z "Vesmírného Zdroje Všech Bytostí".

Navíc mi bylo dáno vidět, že Božská Tvůrčí Síla vždy pracovala podle určitých základních a přesných stavebních zákonitostí.


Bylo mi ukázáno, že:

Stejně jako lidé mají určité vlastnosti a přesně určenou "povahu" ve způsobu, jakým se obecně projevují ve světě, měla TVŮRČÍ SÍLA také přesně určenou "povahu" s odlišnými znaky, jež byly jasně rozpoznány ve způsobu, jakým se tvořily a udržovaly naživu všechny živé bytosti: rostliny, zvířata, ptáci i lidské bytosti.

"Viděl" jsem, že tyto "zákonitosti" a "vlastnosti", jasně viditelné v průběhu stvoření, jsou neměnné, pevné ZÁKONY, které řídí veškerý život. Tyto ZÁKONY jsou natolik součástí života, že nejsou nikdy zpochybňovány. Jsou neměnné a smysluplné, ale nebyly by, kdyby ve vesmíru nebyla Inteligentní Tvůrčí Síla. Tyto "zákonitosti tvoření" – vlastnosti samotné Tvůrčí Síly – jsou následující:

(Uvádím je v přítomném čase, neboť tyto "zákonitosti" jsou věčné.)

1. "Podstatou Tvůrčí Síly" je RŮST.

Vše živé stále roste a vyvíjí se.

RŮST je obecná vlastnost, neměnná zákonitost života.

2. "Podstatou Tvůrčí Síly" je VÝŽIVA a POTRAVA.

Výživa a Potrava jsou běžným a skvěle řízeným děním v tělech, což je zřejmé všem, kteří si dávají tu práci ho zkoumat. Výživa je poskytována všem živým bytostem podle jejich osobitých potřeb a potrava je trávena tak, aby podporovala zdraví a spokojenost. Když se narodí malé stvoření, mléko je již k dispozici u matky, připravené a čekající na novorozence. V tom také tkví tajemný princip života, jejž nikdo nemůže popřít.

Žádná věda nedokáže vysvětlit, proč by taková náhodná funkce v systému zajišťujícím přežití druhu měla vzniknout. Samotný význam může být sám o sobě pochopen, ale nikoli "důvod" nebo hlavní motiv funkce.

3. "Podstatou Tvůrčí Síly" je LÉČENÍ – HOJENÍ – UZDRAVENÍ.

Léčení je přirozený rys života a lze na něj pohlížet jako na přirozený "Zlepšovací Postup", který probíhá pro blaho jednotlivce, ale nikdo nedokáže vysvětlit, co vede k ději uzdravování.

4. "Podstatou Tvůrčí Síly" je OCHRANA.

Ochrana je nedílnou vlastností Tvůrčí Síly. Veškerá její zdánlivě "zázračná" činnost ve světě je zaměřena na ochranu. (Dnes vaše lékařské učebnice popisují různé ochranné systémy ve vašem těle, ale když jsem byl v poušti, "viděl" jsem povahu Ochrany vlastní Inteligentní Tvůrčí Síly následujícím způsobem.)

Protože mi byli rostliny, zvířata a ptáci představováni tak, abych je mohl pozorovat pod vlivem osvícení, viděl jsem, jak byla každá "potřeba ochrany" těla láskyplně zabezpečována s největší pozorností k maličkostem.

5. Tato vlastnost "Ochrany" je propojena s další schopností NAPLNĚNÍ POTŘEB.

Tato vlastnost se projevovala ve vlasech, srsti a peří živých tvorů, aby chránila jejich pokožku a poskytovala jim teplo v případě chladu a ochranu proti teplu. Viděl jsem, že citlivé a důležité měkké konce prstů na rukou a nohou byly opatřeny odpovídající ochranou v podobě nehtů a kopyt.

Obočí chránilo jejich oči před potem, víčka a řasy je chránily před prachem a zraněním. Uvědomil jsem si, že zvířata, která přitahovala mouchy, byla vybavena typem ocasu, jenž jim umožnil se jich rychle zbavit.

Jak šťastné a radostné vyjádření lásky a pozornosti bylo v těchto malých tělesných odlišnostech, které se zdají tak drobné a zanedbatelné, ale které mají tak velký vliv na pohodlí všech živých bytostí! Tyto tělesné přepychové doplňky, přidané k základním tělesným modelům, byly jasně stvořeny inteligencí, jež zajistila, aby stvoření žila v pohodlí a štěstí –, osvobozená od starostí, které by lidé a zvířata zažili, kdyby nebyli těmito "luxusními doplňky" obdařeni!

Dokonce i přirozené činnosti byly navrženy tak inteligentně a smysluplně, že vyžadovaly blahořečení. A to vše je tak dobře zabaleno! Jaké štěstí, že se lidstvo narodilo do života tak úžasně zajištěného! Moje chvály opět stoupaly a cítil jsem se povznesen ve zlatém vnitřním světle úžasné radosti –, protože jsem nyní "viděl", že kromě toho, že mají být zbaveni veškerých starostí, mají živí tvorové také vyjadřovat vyzařující lásku PODSTATY Tvůrčí Síly. Proto byli vybaveni končetinami: pažemi a rukama, nohama a chodidly, prsty na rukou a nohou, aby jim umožnily pohybovat se, běhat, skákat a tančit, aby mohli vyjádřit své nejniternější myšlenky a city. Dokonce jsem cítil, že pokud by lidské bytosti chtěly létat a mít křídla a věřily by z celého srdce, že to dokážou, nakonec by se vytvořilo další ústrojí, které by jim to umožnilo. Právě v tomto údobí pochopení PODSTATY "Tvůrčí Síly" jsem si plně uvědomil LÁSKU, která řídí PRÁCI Inteligentní a Vesmírné Tvůrčí Síly. Když jsem meditoval o této LÁSCE, uvědomil jsem si, že ve stvoření "matka" vyživuje, chrání, uspokojuje potřeby a snaží se podporovat uzdravení svého potomka, což jsou projevy LÁSKY.

6. Vrozenou vlastností MILUJÍCÍ INTELIGENTNÍ TVŮRČÍ SÍLY, která dala stvoření jeho jednotlivou podobu a "bytí", je PRÁCE.

Pracuje pro nás, v nás; a skrze nás.

Tato "práce" se vždy, vždy a vždy rodí z LÁSKY.

Toto vesmírné odhalení mě naplnilo radostí a úžasem. V jakém nádherném světě žijeme! Bylo to vyvrcholení mého osvícení a můj celkový pohled na PRAVDU O ZDROJI VEŠKERÉHO BYTÍ.

Nyní jsem "viděl" skutečnost hmotných těl tvořených různými společenstvími "nekonečně malých shodných částic", které pracují v duchu spolupráce a harmonie, aby vytvořily různé složky těla – od masa, kostí, krve po oči a vlasy.

Jediným rozdílem mezi těmito společenstvími byl typ práce potřebné pro jejich společné cíle. Není BOŽSKÝ PODNĚT, skrytý za každou touto inteligentní a účelnou činností v těle, základem a podnětem v lidském chování, jenž vede lidi k tomu, aby pracovali společně pro dosažení plánovaného cíle?

Lidé čerpali svou inteligenci a motivaci z Tvůrčí Síly, a přesto, jak odlišné bylo chování člověka, zabývajícího se pozemskou stavbou nebo jakýmkoli společným plánem, nevyhnutelně poznamenané spory a neshodami!

Byl jsem přiveden k poznání NEKONEČNÉ SÍLY "Inteligentní Tvořivosti", která byla nepřetržitě činná ve stvoření, udržování pořádku, spolupráci, harmonii, každodenní tvořivosti, jež je pro člověka nedosažitelná ve všech směrech.

7. PŘEŽITÍ je přirozenou vlastností Tvůrčí Síly.

PŘEŽITÍ je nepochybně nejobdivuhodnější zárukou toho, že všechny živé bytosti rostou, uzdravují se z nemocí a zranění, živí a udržují své tělo zdravé, vytvářejí potomstvo a zajišťují zachování svého druhu. Jedinou skutečností, kterou si lidstvo může být zcela jisto, je to, že činnost "Tvůrčí Síly" rok co rok důsledně dodržuje neměnný postup.

Slunce, Měsíc a hvězdy zůstaly na svém místě po tisíciletí a je známo, že všichni sledují svou vlastní cestu pohybu a tento jev je součástí hlavního plánu přežití ve stvoření.

Pokud je tomu tak, jak je tedy možné, že věčný plamen Láskyplné Inteligentní Tvůrčí Síly, skrytý v každé bytosti ve vesmíru, nepřežije?

Tento svět je pouze stínem a obrazem skrytých světů Láskyplné Inteligentní Tvůrčí Síly nad touto úrovní. Skutečnost celého stvoření leží mimo tento viditelný svět.

8. Vlastním znakem Milující Inteligentní Tvůrčí Síly je RYTMUS – PRAVIDELNÉ STŘÍDÁNÍ.

Viděl jsem, že ve světě je RYTMUS.

Všechno podléhalo obdobím, která přinášela čas kvetení, zrání a sklizně, jakož i tvorbu semen, jež zajišťovala přežití rostlin. Pak přišlo postupné umírání a období zimního odpočinku. Ale nic stvořeného a živého nemohlo vyhynout. Tyto rysy byly vyjádřeny Sluncem a Měsícem ve vesmíru. Toto pravidelné opakování je také vidět u samic všech tvorů.

Takže všechno ve stvoření má svůj čas projevení a čas sklizně. To znamená, že také člověk sám byl vystaven střídání období růstu a úspěchu s obdobími klidu.

9. Vlastním znakem Milující inteligentní Tvůrčí Síly je ZÁKON a ŘÁD.

Neměnný řád a spolehlivost projevená ve stvoření, které dokonce ovládaly i malé částice těla ("buňky"), byly ohromující a daleko přesahovaly veškeré lidské úsilí. Celý vesmír tedy pracoval podle soustavy dokonalých ZÁKONŮ & ŘÁDU.

Na stále vyšších a vyšších úrovních duchovního povznesení jsem si uvědomil, že "tvůrčí síla" projevovala inteligentní cílevědomost a láskyplný zájem o všechny živé bytosti. Uvědomil jsem si, že život není něco mlhavého nebo beztvarého, ale láskyplná a inteligentní tvůrčí síla, kterou jsem v sobě cítil jako stav nesmírně vysoké úrovně bytí, vnímání, záře, blaženosti, radosti a lásky. Věděl jsem, že s ní tvořím jednotu – jsem jí naplněn – a že jsem v jednotě se vším kolem sebe, s oblohou i hvězdami.

A – nejkrásnější a nejúžasnější ze všeho – je samotná "Podstata a Význam" tohoto "Otce Tvůrčí Síly" pracující s cílem vytvářet radost, krásu a spokojenost, aby zajistila blaho lidstva, pracující uvnitř lidstva, aby zajistila vnitřní radost, zdraví a spokojenost, a pracující skrze lidstvo, aby jej přivedla k novým poznáním a porozuměním.

Přicházely mi na mysl nádherné výhledy skvělé tvořivosti. Jakmile skutečně budeme tvořit "jednotu" a staneme se vnímavými příjemci a nástroji "Inteligentní Tvůrčí Síly", mohli bychom postupně navyšovat duchovní úroveň vědomí, až bychom byli schopni prostřednictvím naší mysli a srdce skutečně vyjádřit samotnou "PODSTATU Vesmírné Tvůrčí Síly".

Tím by se "život na Zemi" skutečně stal "rajským stavem" za všech okolností a my bychom vstoupili do stavu věčného života!

Řekl jsem si, že to určitě musel být skutečný účel stvoření. A pak přišlo uvědomění, provázené vlnou nadšení, lásky a radosti, že to byl účel, pro který byl člověk stvořen a vyvinut!

Přestože člověk byl – a stále je i dnes – ve svém chování velmi nedokonalý, v budoucnu pro něj nebylo nic nemožné, protože i přes své chyby člověk tvoří jednotu s "Tvůrčí Silou" a "Tvůrčí Síla" je v něm, dává mu život, tělo a vše potřebné.

Celé toto uvědomění mne povzneslo na takovou úroveň radosti, nadšení a vznešené blaženosti, že jsem to sotva dokázal unést. Měl jsem dojem, že se mé tělo rozpustí díky rozpínání se této Síly ve mně. Byl jsem ozářen SVĚTLEM a viděl jsem JEJ všude kolem sebe, jak osvětluje pouštní krajinu.

Moje srdce zpívalo chválu. Jak úžasná a krásná byla Milující Tvůrčí Síla, jež v nás, skrze nás a pro nás neomezeně tvoří!

Jaký ZÁZRAK bylo stvoření!

Hlasitě jsem volal:

"TY jsi ZDROJEM všeho BYTÍ, jak stvořitelem, tak zároveň jeho projevem ve všem a skrze vše stvořené: nic v celém vesmíru není odděleno od nekonečného a věčného BOŽSKÉHO ŽIVOTA, Vědomé Tvůrčí Síly –, kterou jsi –, jak je potom možné, že člověk je tak hříšný – a proč lidé trpí nemocemi, chudobou a bídou? Řekni mi, ó milující 'Otče', Tvůrčí Sílo, neboť bolest jejich neradostného života mě tíží."

Poté mi bylo dáno, abych viděl skutečnost "pozemských podmínek" každé živé bytosti.

Cítil jsem silné vzrušení, protože jsem konečně dokázal pochopit, jak to, že taková milující Božská "Tvůrčí síla" umožní, aby jeho stvoření prožívala taková utrpení.

Bylo mi ukázáno, že všechny živé bytosti ve stvoření by měly vyzařovat zdraví, mělo by být postaráno o jejich výživu, ochranu, léčení, měl by být zabezpečen jejich mír a uspokojení jejich potřeb v prospívající společnosti "bytostí", které vyjadřují lásku jedna k druhé.

(V době stvoření však do bytosti vstoupily dva ZÁKLADNÍ PODNĚTY, které zaručily její osobnost, a ty pak ovládly lidské vědomí.

Tyto PODNĚTY mi byly podrobně vysvětleny, ale tato znalost je vyhrazena pro budoucí Dopis, až ho budete moci lépe pochopit.)..........

Ukázalo se mi toto živé vidění:

Nejprve jsem viděl nově narozené dítě jako "světlo", životní formu "Tvůrčí Síly".

Miminko rostlo, stalo se dítětem, pak dospělým a viděl jsem, jak se postupně čisté SVĚTLO "Tvůrčí Síly" zmenšuje, až bylo nakonec úplně zakryto hustou vrstvou řetězů a provazů.

Požádal jsem, aby mi byl vysvětlen význam této vize, a přišel mi jasný vhled, který lze vyjádřit následujícími slovy:

"Od narození do smrti – lidé věří a trvají na tom, že jejich pět smyslů – zrak, sluch, hmat, čich a chuť – jim správně předkládá 'skutečnost' o nich samých a vesmíru kolem nich. Z tohoto důvodu, a protože čerpají svou duchovní sílu přímo z Božské 'Tvůrčí Síly', je vše prováděno podle jejich přesvědčení."

Každý řetěz představuje obvyklé myšlenky člověka, jeho projevy a postoje k ostatním a k událostem, jeho předsudky, jeho nenávist, jeho nepřátelství, jeho úzkosti, jeho zármutek a ty ho postupně svazují a zháší Světlo jeho vnitřního vidění, čerpajícího z "Tvůrčí Síly". Vrhá se tedy do tmy, aniž by to věděl. Věří, že roste a zraje podle zvyklostí světa, které mu umožní jít vpřed a "učiní ho" – úspěšným –, což je cíl většiny lidí na Zemi.

Ve skutečnosti, čím je dospělejší a zkušenější ve světských způsobech, tím více ho jeho řetězy a provazy uvězňují v sevření dvojice PODNĚTŮ "Chtění – Odmítání". Kromě toho je každý řetěz ukován ze sobeckých a nepoctivých přání, chamtivosti, útočnosti, násilí a znásilnění.

Tyto řetězy ho těžce svazují a zatěžují psychiku, což je "tvořivá síla vědomí", jež v něm sídlí. Tyto řetězy a provazy ho v průběhu let stále více a více svírají, dokud si neuvědomí, co si sám sobě způsobuje, a tehdy začne upřímně litovat každého provazu a řetězu a vědomě odškodňuje všechny, které zranil.

Prostřednictvím této vize jsem pochopil drahocennou stránku života. Člověk se rodí s celkovým souhrnem schopností a možností nezbytným pro vybudování nádherného a spokojeného života, ale odevzdáním se svým sobeckým touhám a nenávisti si vytváří vězení z utrpení, z něhož může uniknout pouze, pokud si uvědomí PRAVDU O BYTÍ.

Všechny problémy obtížného života leží v myšlenkových pochodech člověka samotného!

Je to pouze "stav vědomí" lidí – jejich myšlenky, slova, pocity, činy –, které vytvořily hustou překážku mezi jejich vědomím a Vesmírným Tvůrčím Vědomím, jež prostupuje vesmír v každém listu, stromu, hmyzu, ptáku, zvířeti i člověku.

Také mi byly ukázány ZÁKONY ŽIVOTA, které řídí lidskou schopnost vytvářet nové okolnosti a prostředí, vztahy, úspěch, či neúspěch, hojnost, nebo chudobu.

Jak člověk hluboce VĚŘÍ, že je dobrý, nebo špatný, takovým se stane.

To, čeho se člověk OBÁVÁ, že mu udělají ostatní, to mu učiní.

To, v co člověk DOUFÁ, že pro něj udělají ostatní, musí nejprve pro ně udělat on, protože tím vytvoří "model vědomí", který přinese jemu to, co on udělal pro druhé.

Jaké nemoci se člověk DĚSÍ, té se stane obětí, neboť vytvořil "model vědomí" právě toho, co chce nejméně zažít.

Všechno, co pochází ze srdce a ducha člověka –, se k němu po určité době vrací v té či oné podobě, ale nezapomeňte, že všechno vždy vytváří stejnou hodnotu! Silně citově nabité myšlenky u člověka jsou "semena vědomí" zasetá v jeho polích vědomí. Budou růst a vytvoří sklizeň totožnou s tím, co bylo zaseto.

Toto jsou plody svobodné vůle.

Není způsob, aby člověk unikl tomu, co si myslí, říká nebo dělá – protože je zrozen ze síly Božského Tvořivého Vědomí, a je tedy stejně tvořivý ve své představivosti.

Ti, kteří touží po dobrých věcech pro sebe, je musí nejprve dát ostatním. Nechť je jejich samotná přítomnost požehnáním pro ostatní.

Když jsou tito lidé v souladu se všemi ostatními,

pak jsou dokonale naladěni na sílu

vesmírného tvůrčího vědomí

a jsou vtaženi do proudu Otcovy "podstaty", která představuje růst, ochranu, výživu (tělesnou, duševní a duchovní), léčení a naplnění všech potřeb v rámci zákona & řádu.


Jak bych vám jen mohl popsat moji vnitřní záři, nadpozemské světlo a jas mé radosti i silné pocity lásky, které se zmocnily celé mé bytosti, a tak silně jí protékaly, že jsem plakal pod tlakem svého srdce a své mysli? Bylo to tak silné, že se mi zdálo, že se mé tělo úplně rozpustí. Když jsem obdržel toto nejvyšší, vznešené chápání Skutečnosti našeho Zdroje Bytí a skutečné povahy samotného stvoření a lid­stva, byl jsem duchovně povznesen a moje tělo se stalo lehké jako vzduch.

V té době, když jsem byl takto povznesen v Samotné Božské Tvůrčí Síle, jsem byl skutečně téměř "Božským Člověkem", prožíval jsem v sobě vysokou míru "Podstaty Otcovy Tvůrčí Síly" a cítil její mocnou energii a jeho laskavou péči o celé lidstvo. To je důvod, proč jsem později mohl pravdivě říci: "Pouze já znám a viděl jsem 'Otce'."

Jak jsem chtěl v tento okamžik učit, uzdravovat, pečovat, vychovávat, vyživovat a zbavovat lidi jejich utrpení a neštěstí!

Snil jsem o jejich osvobození od strachu z mýtického "pomstychtivého boha"!

Když jsem se k nim vrátil, abych jim řekl pravdu, s jakým nadšením jsem zdůrazňoval "skutečnost" – DOKONALÉ LÁSKY – "Otcovy Tvůrčí Síly", která se postarala o všechny jejich potřeby! Stačilo jim "zeptat se, hledat, klepat", aby všechny potřeby – ať jsou jakékoli povahy – jim byly poskytnuty.

S jakou radostí jsem jim oznámil "dobrou zprávu", že "vykoupení z utrpení" je na dosah, pokud udělají nezbytné kroky k očištění svých myslí a svých srdcí od dvojice podnětů (chtění – odmítání), která se projevuje v jejich "životech"!

Mělo by to být poměrně jednoduché, pomyslel jsem si, člověk potřebuje pouze porozumění a sebekontrolu.

( – Sestoupil jsem k vašim vibracím, abych se vrátil ke svému skutečnému stavu mysli v době, kdy jsem byl v poušti. Pokud se v tuto dobu pokusíte vstoupit do mého stavu vědomí, pomůže to nesmírně vašemu vlastnímu porozumění. Tolik věcí, jako má léčitelská práce a "chůze po vodě", vám budou srozumitelné...

Budou považovány za přirozený důsledek mého nového chápání Otcovy Tvořivé Síly.

Pokud čtete evangelia Matouše a Marka, jejich záznamy budou mít pro vás nový význam. – )

Vrátím se k mým posledním hodinám osvícení, když jsem byl v poušti a jasně jsem pochopil, že člověk vytvořil překážku (bez hříchu z jeho strany), jež mu brání být v harmonii s "Otcovskou Tvůrčí Silou", a já jsem se nyní nemohl dočkat, až se vrátím, abych učil, uzdravoval, utěšoval a osušoval slzy těch, které jsem tak litoval.

S lítostí jsem však opouštěl toto "zasvěcené" místo, kde jsem byl tak osvícen a duchovně přeměněn.

Na druhou stranu, jaká mne čekala nádherná budoucnost!

Chtěl jsem projít všechna města, městečka i vesnice a oznámit DOBROU ZPRÁVU všem, se kterými se setkám!

"Království Nebeské", toto místo, kde zmizí všechny nemoci a dojde k dokonalému uspokojení všech potřeb, se nacházelo v nich!

Protože jsem věděl, že "Otec" a já jsme "Jedno", nyní, když byla moje mysl očištěna od mých starých úmyslů a myšlenek, bych se zaměřil na léčení jejich nemocí a chorob. Naučil bych je, jak mohou zmírnit svou chudobu.

Když se VĚDOMÍ OTCE ve mně začalo zmenšovat a já se postupně vrátil k lidskému vědomí, uvědomil jsem si, že mě trápí hlad a že se vracím zpět ke svému lidskému myšlení a stavu.

Můj pohled na období mých šesti týdnů zkušeností se začal měnit. Vědomí mého "Já" a mých lidských potřeb začalo převládat.

"Stalo se mi něco úžasného a naprosto neočekávaného!" jásal jsem. "Bylo mi dáno, abych získal poznání nad rámec toho, co jakýkoli jiný člověk kdy obdržel!"

Radoval jsem se, když jsem si uvědomil, že moje pochybnost a vzpurnost vůči "pomstychtivému bohu", jenž byl uctíván tradičními Židy, byla nakonec potvrzena. Konec konců měl jsem pravdu!

Kdo by si kdy pomyslel, že lidská mysl může být tak vysoce tvořivá a že se ve viditelném světě skutečně projeví silně soustředěná myšlenka a touha? Uvědomil jsem si, že Mojžíš o tom musel něco vědět, neboť dokázal některé výjimečné věci, když byli Izraelci v nouzi. Stal se jejich průvodcem a změnil osud Izraelitů, kteří do té doby byli v Egyptě v otroctví.

Nyní jsem se mohl vrátit ke svému lidu a osvobodit jej od přísného pohledu jejich Starších. Moje bolesti z hladu ještě zesílily. Napadlo mne, že bych mohl změnit kameny na chléb, abych zmírnil svou potřebu jídla, protože "Otec-Tvůrčí Síla" jednal skrze mou mysl, a proto se vše ve vesmíru řídilo mým příkazem.

Chtěl jsem pronést "slovo", které kameny promění na chléb, když mě náhle něco zadrželo. Pronikavě jsem si uvědomil, že Otcovské Tvůrčí Vědomí bylo dokonalou ochranou, výživou, uspokojením všech potřeb, a mohl bych se tedy zbavit svého hladu tím, že požádám "Otce".

Uvědomil jsem si, že kdyby mé malé "já", mé lidské já v nouzi, použilo "Tvůrčí sílu" ze sobeckých důvodů, vytvořil bych překážku mezi "Otcovským Tvůrčím Vědomím" a mnou a že všechno, co jsem se právě naučil, mi může být odebráno.

To mě vyděsilo a spěšně jsem požádal "Otcovu Tvůrčí Sílu" o nové síly, které mě dovedou zpět k obydlím a do Nazaretu. Také jsem požádal, abych byl zbaven hladu tím nejsprávnějším způsobem.

Hlad okamžitě zmizel a já cítil vlnu energie, jež prošla celým mým tělem. Byl jsem tedy důkazem, že všechno, co jsem viděl, slyšel a čemu jsem porozuměl, byla "skutečnost" a ne představivost způsobená půstem a osamělostí v poušti.

Moje nová energie mi umožnila spěchat po nerovných cestách vedoucích z pouště.

Cestou jsem potkal dobře oblečeného muže s jemným a příjemným vzhledem.

Vřele mě pozdravil a vyjádřil své znepokojení při pohledu na můj neutěšený vzhled a můj nedobrý tělesný stav.

Přátelsky mě přiměl posadit se na kámen a sdílel se mnou lahodné maso a chléb.

Přemýšlel jsem, odkud pochází a proč je na takovém pustém místě. Jako odpověď na mé otázky se na mě jednoduše usmál a nevypadal nijak překvapeně, když jsem mu řekl, že jsem strávil tolik dní v poušti, až jsem ztratil představu o času. Vysvětlil jsem mu, jak jsem byl osvícen a pochopil jsem skutečnou povahu Stvořitele světa a že jsem dostal příležitost vidět přirozené Zákony Bytí.

Jen se usmíval a přikyvoval hlavou.

"Vrátím se ke svým, abych je naučil vše, co jsem pochopil", řekl jsem radostně. "Vím, že je dokážu vyléčit a zbavit je všech jejich nemocí a problémů."

Cizinec smutně odpověděl: "To bude trvat tisíciletí."

Chtěl jsem mu vyčítat nedostatek víry, když jsem si uvědomil, že zmizel.

Tehdy jsem věděl, že ke mně přišel Boží posel, aby mi pomohl dobrým chlebem a masem – a také mne laskavě varoval, že i přes mé nadšení nebude mé poslání tak jednoduché. Jeho varování mě ochromilo. Moje nadšení zmizelo. Cesta k první vesnici mi připadala nekonečná. Jak změna v lidském myšlení může změnit náladu!

Napadlo mě, že mohu prokázat pravdu všeho, co mi bylo ukázáno, tím, že přeskočím propast, čímž bych si značně zkrátil svou cestu. Již jsem to skoro udělal, když mi znovu silně přišlo na mysl, že tím bych se snažil "dokázat", že moje období osvícení bylo skutečné. Jestliže jsem potřeboval takový důkaz, bylo to proto, že jsem pochyboval, a tudíž bych se pravděpodobně zabil. Kromě toho mi bylo ukázáno, že v každé situaci mohu obrátit své myšlenky k "TVOŘIVÉMU VĚDOMÍ – OTCI" a požádat o řešení jakéhokoli problému. Jak rychle jsem zapomněl na Pravdu!

Modlil jsem se a horoucně žádal o odpuštění svých rozmarů a snahy dělat věci po svém.

Odpověď opět přišla v obnovené síle a jistější chůzi při zdolávání hrbolaté cesty. Také jsem zjistil, že jsem překonal dlouhé vzdálenosti tak rychle, že to vypadalo, jako bych letěl časem.

Byl jsem v jemnější úrovni, kde byla lidská zkušenost osvobozena z područí vyčerpávajících energetických výdajů. Chůze se stala tak snadnou, že mi to teď dalo sílu! Těšil jsem se myšlenkou, že jsem našel klíč k "hojnějšímu životu"!

O něco později jsem se cítil tak spokojeně, že moje mysl začala bloudit, a vzpomněl jsem si na své setkání s cizincem a na laskavost, kterou mi prokázal. Ale vzpomněl jsem si také na jeho varování. Znovu se projevila moje přirozená povaha a cítil jsem se hluboce pobouřen myšlenkou, že si dovolil předvídat vývoj mého úkolu. Rozhodl jsem, že o mé budoucnosti nic neví, a zamítl jsem jeho varování.

"Opravdu, pomyslel jsem si, se svými znalostmi dokáži dosáhnout věcí, které nikdo předtím nevykonal. Místo abych bojoval proti obtížím života, mohl bych snadno hromadit bohatství, přitahovat následovníky kamkoli bych šel, sdílet s nimi své znalosti, abych jim usnadnil jejich život. Mohl bych odstranit veškeré utrpení a všechny bolesti."

Když jsem přemítal o všech místech, která bych mohl tak snadno navštívit, cítil jsem, jak kloužu po povrchu země a stoupám, až jsem dosáhl nejvyššího vrcholu strmé hory vévodící okolnímu kraji.

Tam to bylo, všechno leželo přede mnou. Cítil jsem, jak se mé předchozí nadšení vrací. Jak snadné by bylo shromáždit lidi a předat jim všechny mé znalosti! Stal bych se mocným, a dokonce slavným tím, že bych osvobodil lidský rod od všech jeho utrpení a jeho nemocí. Získal bych obdiv lidí a jejich úctu, už bych nebyl považován za budižkničemu.

S ohromným otřesem mi všechno, co jsem se naučil před několika hodinami, přišlo na mysl s neuvěřitelnou jasností a silou.

Nenaučil jsem se snad, že jediný způsob, jak uspět, je opustit vlastní vůli a obrátit se k "OTCI" o pomoc ve všem, co konám?

Uvědomil jsem si, že stvoření má své vlastní cíle. Postup vytvoření jednotlivců přinesl "přitahování a odmítání", "dávání a přijímání" do lidského chování. Ačkoli tyto lidské vlastnosti byly příčinou velkých úzkostí v jejich životech, nebyly to právě tyto úzkosti, které je nutily hledat lepší způsob života, aby našli skutečné štěstí? Uvědomil jsem si, že lidské zlo má své místo v rovině lidského života.

Měl jsem právo přinést tuto výsadní zprávu lidu, a zrušit tak účinky "postupu vytvoření jednotlivců"?

Uvědomil jsem si, že přemýšlím z pohledu své "osoby", svého "ega", a to bylo sobectví, které právě vytvořilo překážky mezi lidstvem a "Tvůrčím Vědomím – Otcem".

Musel jsem tedy překonat svůj "středobod lidské touhy", pokud jsem chtěl žít v dokonalé harmonii s "Otcem", což byl můj upřímný úmysl.

Takže jsem pokračoval v cestě a přemýšlel o tom, co mě čeká a jak bych mohl nejlépe překonat podněty řízené mou lidskou povahou, abych zůstal v proudu "Otcovského vědomí", od kterého bych dostával osvícení, vedení, odpovědi na své otázky, svůj každodenní chléb, své každodenní zdraví a ochranu.

Vlastně jsem si uvědomil, že pokud zůstanu v tomto každodenním Proudu "Otcovského vědomí", nemůže se ke mně přiblížit nic špatného a že obdržím vše, co potřebuji.

A co je důležitější:

"Vědomí otce" jednající skrze mě by udělalo vše potřebné, aby pomohlo lidem, kteří potřebovali uzdravení a útěchu.

Neustále jsem musel překonávat svou vzpurnost proti tvrdé skutečnosti života, poslouchat "vnitřní hlas" a dodržovat "Nejvyšší vůli" "Otce". Tato "Nejvyšší vůle" byla "Dokonalá láska", zaměřená výhradně na podporu mého nejvyššího dobra. Uvědomil jsem si, že by bylo naprosto nesmyslné pokračovat po cestě prosazování "své vlastní vůle", jež mi doposud určovala mé chování.

Právě v tomto okamžiku přišlo osvícení, abych mluvil k lidem v podobenstvích. Ti, kteří jsou připraveni získat znalosti, to pochopí a dobře využijí.

Ukázalo se však, že ani moji učedníci se nedokázali zbavit židovských nauk natolik, aby dokázali porozumět pravé podstatě vědomí nebo činnosti "Božské Tvůrčí Síly" ve stvoření.

(To dodnes zůstává záhadou pro všechny kromě těch, kteří jsou duchovně osvícení.)

Ani duchovní slova osvícení nemohou být lidskou myslí okamžitě pochopena, proto je třeba tyto Dopisy číst pomalu a doprovázet mnoha meditacemi a modlitbami, aby byly správně pochopeny.

Pamatujte si, že pokud se znovu nestanete "malým dítětem" – (tím, že se zbavíte všech zbytečných přesvědčení, předsudků, rozhořčení, tužeb a sobectví) – a nenaplníte svou mysl nadšením a naprostou vírou, nebudete moci tyto stránky přijmout tak, jak byste měli.

Chcete-li se znovu stát "dítětem", musíte vyvinout úsilí, abyste se zbavili veškerých svých minulých omezení přicházejících z mysli.

Pokud trpíte duševně, citově nebo tělesně, je to jen proto, že vaše přesvědčení a víry, ať jsou jakékoli, jsou vám k ničemu a nepřispívají k vaší pohodě.

Je na čase prozkoumat vaše MYŠLENÍ. Jste s ním spokojeni?

Můžete se rozhodnout, a když volbu učiníte, můžete se obrátit na "Otce", aby vám pomohl provést změny. A určitě vám bude poskytnuta pomoc – za předpokladu, že nepochybujete.

Proto vám důrazně doporučuji, abyste pokračovali ve čtení a po­chopení následujících stránek. Chci, abyste si uvědomili sílu vašeho myšlení, které je součtem všech vašich vědomých a nevědomých nastavení.

Je nezbytné, abyste pochopili, že nic z tohoto lidského myšlení nepochází z duchovní úrovně.

Lidské myšlení je zcela pozemské a pravděpodobně plné mýtických myšlenek, předsudků, mylných představ, rozhořčení, vzpomínek pohřbených ve starých ranách a obvyklých způsobů řešení, jak se vypořádat se životními vzestupy a pády.

Vaše lidské myšlení (včetně jakékoli náboženské představy nebo víry) určuje váš svět, vaše vztahy, vaše zkušenosti, vaše úspěchy, vaše neúspěchy, vaše štěstí a vaše utrpení.

Je dokonce zodpovědné za vaše nemoci a nehody.


Nic se neděje náhodou. Všechno je utkané z vnitřních vláken vašeho osobního vědomí – myšlenek, nadějí, přesvědčení o životě, o vašem osudu, o "Bohu". Žijete ve vámi stvořeném světě. Proto se děti vychované ve stejném prostředí liší. Každý má svůj vlastní osobitý Stav Mysli, postavený na svých přirozených vlastnostech.

Pokud by se vaše myšlení nerozvíjelo od narození, byli byste stejně jako socha nevšímaví, bez pocitů, myšlenek a reakcí. Nic by vás neudělalo šťastným ani nešťastným, i kdyby vedle vás vybuchla bomba.

Bez myšlení není život, žádný vývoj, žádné dobro a žádné zlo.

Váš ZPŮSOB myšlení určuje kvalitu vašeho života. Toto je první Pravda o Bytí, kterou chci, abyste pochopili a uvědomili si ji v plném rozsahu.

Navíc, pokud žijete, vaše myšlení vás neopustí, ať jste kdekoli.

Nemůžete uniknout a den co den pro vás bude i nadále vytvářet takový druh života, který jste již zažili ve své minulosti. Mnoho lidí prochází celým svým životem a věří, že nemají štěstí. Jsou přesvědčeni, že jsou to "ostatní", kteří jsou podlí, sprostí, nepříjemní vůči nim a kteří jim úplně ničí život.

Tito lidé věří, že to jsou "ostatní", kteří jim připravují utrpení a neustále jim způsobují potíže, zatímco oni jsou naprosto nevinní a nic nevyvolávají.

Naopak, "ostatní" lidé nejsou na vině, ale je to osobní myšlení každého jednotlivce, jež k němu přitahuje nepříjemné okolnosti.

Mnoho lidí odmítá myšlenku, že za své starosti nesou výlučnou odpovědnost. Pro některé je obtížnější čelit svým nedostatkům než pro ostatní, kteří mají dostatek vnitřní síly a sebevědomí, aby se mohli upřímně a čestně zkoumat.

Upřímná Modlitba přitahuje "Otcovo Tvořivé Vědomí" do mysli, tiše a tajně očistí lidské vědomí od všeho, co chce hledající odstranit. Je to nezbytný, velmi pozvolný postup vnitřního očištění a vývoje.

CITOVÉ VZORCE

Vaše citové vzorce mohou být stejně škodlivé pro vaši celkovou pohodu jako vaše myšlení.

Vaše myšlení a citové vzorce jsou vaše nástroje tvoření.

Společně vytváří nezbytné obrysy událostí, bohatství a okolností vašeho budoucího života.

Tyto TVŮRČÍ NÁSTROJE pracují ve vašem životě, ať se vám to líbí, nebo ne.

Je mnohem těžší objevit vaše hluboce zakořeněné citové postoje, vědomé nebo nevědomé než rozpoznat váš stav mysli.

Lidé mohou být vystaveni nechtěným citovým vzorcům, aniž by si toho byli vědomi, protože tyto vzorce jsou pokryty bezprostředními citovými postoji, jež vyplývají z každodenních opakujících se činností.

Chcete-li zjistit, jaké jsou vaše citové vzorce, položte si následující otázky a buďte k sobě naprosto upřímní. Snažit se skrývat před pravdou svých citových vzorců znamená pouze oklamat sebe sama a držet se zpátky od dosažení radostného stavu bytí, který byste mohli prožívat.


Jak se doopravdy cítíte v ŽIVOTĚ? Chtěl bych, abyste si napsali vřelý dopis plný soucitu, v němž odpovíte na následující otázky a pravdivě popíšete, co cítíte:

Jste rádi, že jste naživu, nebo byste byli raději, kdybyste přestali žít? Pokud je vaše upřímná odpověď ta druhá, máte nepříznivý pohled na život a jste na hluboké úrovni ve válce sami se sebou. Vědomě víte, že musíte žít svůj každodenní život, ale v hloubi sebe byste chtěli odejít. Tato vnitřní válka vám brání v tom, abyste k sobě přitahovali vše, co byste mohli zažít s příznivým citovým vzorcem.

Jak se opravdu cítíte se svými blízkými? Je nějaké skryté nepřátelství, které si nechcete připustit, nebo kterého si nejste vědomi?

Jak se cítíte ve své práci, se svými spolupracovníky, ve svých koníčcích, s jinými rasami atd.?

Zapište si vše, co o sobě zjistíte, a uložte tento dokument na bezpečné místo. Tato práce, již jste udělali, je pro vás – pouze pro váš prospěch. Neudělali jste to proto, abyste se dělali lepším člověkem, potěšili "Boha" nebo abyste získali pochvalu od ostatních. Tuto práci jste provedli, abyste odstranili své vnitřní překážky, které brání vašemu duchovnímu rozvoji a konečnému štěstí.

Pokud se rozhodnete změnit svůj život každodenním čtením těchto Dopisů, důrazně doporučuji, abyste svůj datovaný dokument uchovávali v bezpečí. Přečtěte si ho znovu za rok a budete potěšeni velkými změnami, které se odehrají ve vašem myšlení. Zjistíte také, že dojde ke změnám v okolnostech vašeho života.

Pamatujte, že modlitba a meditace zaměřené výhradně na vašeho Stvořitele obnoví vaši sílu a vhled, což zase změní vaše pocity a vaše prostředí.

Když se modlíte –, nikdy se nezaměřujte na své starosti –, vždy – požádejte o správné řešení. Nechte to na Stvořiteli, aby vám přinesl správné řešení, jež si vaše lidská mysl nedokáže ani představit.

Například – nikdy neřekněte svému Stvořiteli "Otci", jak jste nemocní. Soustřeďte se na Sílu, kterou ve vašem stavu okamžitě obdržíte (i když vaše vědomí může být příliš husté, to znamená, že je příliš lidské na to, abyste to vnímali), vzdávejte díky za vaše rychlé uzdravení a věřte v něj.

Když "vzdáváte díky", přijímáte, uznáváte, věříte a vtisknete do svého vědomí poznání, že vaše modlitba je nyní v "Milujícím Vědomí Otce", aby byla viditelně projevena náležitým způsobem ve správný čas. Když jsem byl v Palestině, děkoval jsem neustále za práci ještě před tím, než byla dokončena.

Nikdy se nemodlete s tím, že pak půjdete ven stěžovat si ostatním lidem, jak se cítíte špatně nebo jak strašná je situace osobní nebo obecná.

Pokud jste požádali Otce Stvořitele o řešení svých problémů, finančních nebo zdravotních, jaké urážky se dopustíte proti Otci Stvořiteli, budete-li i nadále udržovat své minulé starosti! Okamžitě zrušíte práci, kterou Otec Stvořitel provedl.

Pokud se váš předchozí stav po modlitbě stal ve vaší mysli starým nepříznivým stavem, vraťte se k modlitbě, dokud jej nevymažete ze své mysli a nebudete skutečně věřit, že o všechno je právě v této chvíli božsky postaráno. Vracejte se znovu a znovu k poděkování za dobrodiní, o které jste požádali. Určitě se zhmotní.

Dnes jsou na světě tisíce lidí, jež se pravidelně spoléhají na "Vesmírného Otce Stvořitele", aby uspokojil všechny jejich potřeby, a jež jsou svědky mnoha požehnání, kterých se jim v životě dostalo.

Vzdejte se svých obav, jsou vám k ničemu. Obraťte se nyní na svého vesmírného "Otce" Stvořitele, který je ZDROJEM VAŠEHO BYTÍ – vašeho stvoření, vašeho růstu, vašeho vývoje, vaší výživy, vaší obnovy, vašeho uzdravení, odpovědí na všechny vaše potřeby a vaší OCHRANY, v soustavě DUCHOVNÍCH ZÁKONŮ & ŘÁDU.

Uvědomte si, že všechna tato úžasná práce je tvořivá, účelná a uspořádaná. Opravdu máte za sebou MISTROVSKOU MYSL, která podporuje vás, vaši rodinu a vaše životní podmínky. DŮVĚŘUJTE JÍ – VĚŘTE JÍ.

Nedovolte, aby vaše myšlenky pokazily Božské Tvůrčí Dílo!

Především nezapomeňte – že já, Kristus, jsem byl schopen vykonávat své takzvané zázraky pouze proto, že jsem si byl vědom, že "Království Boží" bylo ve mně a že jsem vždy mohl počítat se svým "Otcem" Stvořitelem, aby mohl vykonávat své dílo ve mně a skrze mne.

Pamatujte, že máte vědomí jednotlivce pouze proto, že jste jej čerpali z "Otcovského Tvůrčího Vědomí".

Až bude vaše osobní vědomí zcela očištěno od všeho nezdravého, zjistíte, že i vy se stanete kanálem, očištěnou cestou Tvůrčího Vědomí "Otce". I vy budete radostným pramenem růstu, výživy, léčení, péče, ochrany a uspokojení potřeb v soustavě dobře uspořádaných zákonů & řádu, pro všechny ve vašem okolí. Tento silný vliv se rozšíří prostřednictvím vaší mysli na vaši rodinu, přátele, sousedy, společnost, zvířata a úrodu.

Stejně jako elektřina přivedená vašima rukama zapálí Bunsenův hořák v laboratoři, bude vyzařování vaší ŽIVOTNÍ SÍLY prospěšné pro každého, kdo vstoupí do okruhu vašeho vlivu.

To byl prvotní záměr stvoření. Měli jste vyjádřit prostřednictvím svého srdce a své mysli Vesmírné Tvůrčí Vědomí. Já, KRISTUS, přicházím dnes, abych vám ukázal, jak to udělat.

Nejprve vezměte v úvahu "můj stav vědomí", když jsem prováděl své takzvané zázraky.

Neodříkával jsem naučenou pevně danou modlitbu. Jednoduše jsem požádal Otce Stvořitele, aby vyzařoval mým vlastním vědomím na všechno, na co bylo potřeba.

Přesvědčivě jsem si uvědomil a viděl "Otcovské Tvůrčí Vědomí" jako živou Sílu, která se projevila skrze viditelný svět jako: tvořivost, inteligentní záměr, růst, výživa, léčení, obnova, ochrana, uspokojení potřeb, vše v rámci soustavy zákona & řádu.

Uvědomil jsem si, že "Otcovo Tvůrčí Vědomí" vyzařovalo celou Svou Podstatu mým vědomím, aby proniklo do vědomí těch, kteří požádali o uzdravení a kteří upřímně věřili, že ho přijmou. Také jsem věděl, že kdyby neměli "víru a naději v uzdravení", tento druh odmítavého vědomí by nebyl ovlivněn přílivem PODSTATY "Vědomí Otce" a k uzdravení by nedošlo.

Také jsem si uvědomil, že uzdravování uskutečněné Tvůrčím Vědomím Otce je opravdu Láska zviditelněná na Zemi.

Také jsem si uvědomil, že veškerá práce, vykonaná Tvůrčím Vědomím Otce ve viditelném světě, byla projevenou láskou – a vzdal jsem díky.

Uvědomil jsem si, že z Vesmírného Vědomí vyšla veškerá podstata světa – a vzdal jsem díky.

Uvědomil jsem si, že "Tvůrčí Vědomí Otce" je "dělník" a že Ono je věčné a nekonečné a že nic – nic, kromě lidského ducha – mu nemůže bránit ve vykonávání jeho díla.

Proto jsem očistil svou mysl od všech lidských pocitů a myšlenek a věděl jsem, že jsem dokonalým kanálem "Otcovy lásky" a že dokonalá vůle "Otcovy lásky" bude naplněna v osobě, která potřebovala uzdravení.

Ale všimněte si následujícího: Věděl jsem také, že to, co ve vědomí osoby způsobilo její oslabení, zmrzačení nebo nemoc, bylo poté z jejího těla vymazáno. Otázkou bylo, zda její "obvyklé vědomí" nepřinese zpět do jejího těla nemoci vymazané Božským vědomím.

Proto jsem řekl osobě, která byla uzdravena: "Jdi a nehřeš více!"

Chci, abyste věděli celým svým srdcem a věřili, že můj stav vědomí, když jsem byl na Zemi, popsaný v odstavcích výše, je "stav vědomí", o který byste měli také usilovat celou svou myslí a z celého svého srdce.

Osvícení, jež jsem zažil v poušti, mi umožnilo do značné míry dosáhnout KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ, když jsem byl na Zemi. Ale pokud budete chtít, můžete jít v mých stopách a já určitě budu po vašem boku, abych vám pomohl na vaší cestě. Ucítíte mou přítomnost, pokud jste na to dostatečně citliví. Ale pokud ji z počátku neucítíte, nenechte se tím zasáhnout, protože tím, že pracujete na změně svého vědomí, si můžete být zcela jisti, že vstupujete do souladu s mým VĚDOMÍM KRISTA a že vím všechno, co prožíváte.

VĚZTE, že vaším důvodem pro to, abyste byli na Zemi, je povýšení vašeho duchovního vědomí, dokud nepřekročíte celé své lidství, které vás zde drží v současnosti, až se nakonec také stanete Mistrem a budete ovládat prvky.

Pochopte také, že když je světové vědomí v dokonalé harmonii s "Otcovským Tvůrčím Vědomím", zmizí všechny věci, jež jsou v rozporu s dokonalou spokojeností člověka. Už nebudou komáři nesoucí malárii, kobylky ničící vaše plodiny, výjimečné výkyvy počasí, infekce, viry a vše ostatní, co v současné době škodí živým bytostem.

Budete žít pod vesmírným ochranným pláštěm.

Když je vaše vědomí dokonale naladěno na Otcovu Lásku a je s ní v harmonii–, pak budete také božsky chráněni a stanete se kanály: Tvůrčího záměru, růstu, výživy, ochrany, léčení, obnovy, naplnění potřeb, zákona & řádu.

LÁSKA OTCE bude působit ve vaší mysli, ve vašem srdci, ve vašem těle a ve vašem konání. Bude účinkovat v každém, na koho nasměrujete její sílu.


[1] These LETTERS ARE TRUTH

[2] WHOLE

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!