DOPIS 4

Já, Kristus, přicházím – ve své lásce k vám –, abych pro vás shrnul vše, co jsem vnímal během svého osvícení v poušti a co jsem se snažil naučit Židy v Palestině před 2000 lety. Některé podrobnosti o mém pozemském životě jsou uvedeny v Dopisech 1, 2 a 3.

Pokud jste si je přečetli, budete vědět, že pro váš úspěch je nanejvýš důležité pochopit, že moji učedníci nakonec vytvořili náboženství, kterému říkali křesťanství, postavené na základech mého života a mého učení. Nediktuji tyto Dopisy, abych učil a potvrdil to, co řekli moji učedníci. Křesťanství je formální náboženství, které čistě z důvodů účelnosti přijalo mnohá tvrzení, která jsou v rozporu s duchovní Pravdou našeho ZDROJE BYTÍ.

Co má "prolévání krve" společného s VESMÍRNÝM DUCHEM?

Nyní byste si měli uvědomit, že moje učení od prvních dnů mé mise na Zemi v Palestině vždy odráží nejvyšší duchovní Pravdu o Bytí, která nemá nic společného s lidskými představami a rozumovými úvahami vycházejícími z lidské mysli.

Proto důrazně opakuji, zatímco má osobnost na zemi před dvěma tisíci lety byla osobou JEŽÍŠE, tak účelem mé přítomnosti, KRISTOVY PŘÍTOMNOSTI, nacházející se v těchto Dopisech, je, abych oslovil citlivé a osvícené duše a naučil je, jak čerpat z Božské Pomoci během budoucích časů hrůzy, do nichž se svět nakonec ponoří. To je důvod, proč se moje mocná touha zachránit ty, kteří mě mohou přijmout, uskutečnila v podobě sdělení PRAVDY O BYTÍ obsažené v těchto Dopisech.

Vezměte to na vědomí – dbejte toho.

Chtěl bych, abyste věděli – a zvláště si povšimli –,že jsem přišel k Židům do Palestiny 70 let předtím, než byl Jeruzalém srovnán se zemí.

Přišel jsem k Židům, abych je varoval, že jejich pravidla chování jim nebudou k ničemu, když je v nepřátelském světě zasáhnou budoucí soužení. V jednom z evangelií je zaznamenáno, že jsem byl zoufalý a litoval toho, že jsem nemohl shromáždit lidi pod svá křídla, jak to dělají kvočny s kuřaty, abych je ochránil, až přijdou jejich těžké časy, jenže lidé mě neposlouchali. Naopak, jejich náboženští vůdci mě usmrtili.

A poté, co jim byl zbořen jejich Chrám a co byli Židé rozptýleni, vzali si ponaučení z těchto prožitých zkušeností? Ptali se sami sebe, proč je taková katastrofa postihla? Ne, nadále se řídili svými starými tradicemi a věřili ve svou nadřazenost, i když jim opakovaně historické události dokazovaly, že podstupují stejná utrpení jako ostatní národy.

A i v této době ignorují PRAVDY O BYTÍ, které jsem je učil v Palestině, a přivolávají na sebe stejné okolnosti, kterým byli vystaveni po mém pozemském životě v Palestině.

Bez ohledu na to, kde žijí, jejich materialistické hodnoty, jejich tradice "oko za oko" k nim přitahují lidská utrpení a zármutek, které během staletí způsobili ostatním svou namyšleností a chamtivostí.

Vše, co musí snášet, na sebe uvrhli sami.

To platí také pro ty, kteří se v zájmu svého vlastního prospěchu spojili s Židy kvůli jejich finanční síle ve finančních sférách a na světových trzích. Kdo jsou ti, kteří udržují většinu světové populace hladovou, když je k dispozici dostatek potravin, jež by nasytily všechny lidi, pokud by se upustilo od "zisku jako motivu života"? Kdyby měli dobrou vůli, mohli by finanční vůdci plánovat a uskutečnit rozdělení přebytečného zboží potřebným. Pak by zjistili, že celý vesmír na toto odpoví požehnáním a světová ekonomika bude vzkvétat a nastane světový mír.

Než k tomuto bude moci dojít, to, co již bylo vytvořeno ve vědomí a útočnými, nedobrými činy na CELÉM SVĚTĚ, musí být nejprve prožito v hmotné lidské zkušenosti, nikoli jako odplata, ale jako přirozený projev ZÁKONŮ BYTÍ.

Buďte si jisti, že země, které čelí "zlu" způsobenému druhými, odolávají pouze důsledkům své vlastní "setby myšlenek a činů" z minulých let. Taktika "tyranů", nemilosrdné útoky mocných proti slabým, ač se mohou zdát jakkoli slabými, mohou utlačovatelům přinést jen ještě těžší časy.

Tam, kde zažili "píchnutí špendlíkem", nyní hromadí ve svém vědomí budoucí zkázu, kterou v současné době vnucují ostatním. Možná by měli považovat "píchnutí špendlíkem" od slabých za troubení polnice, které je má upozornit na jejich morální úpadek.

Protože tito lidé neustále porušují ZÁKONY BYTÍ a přinášejí ničení nevýslovného rozsahu na města a celou Zemi, mým záměrem v tomto Dopisu není jen opakovat vše, co jsem v Palestině učil a také žil, ale jasně vysvětlit základní příčiny hrozící světové krize, příčiny, které jsem neřešil, když jsem naposledy mluvil k lidstvu v Palestině.

Tyto DOPISY byly napsány před rozhodujícím obdobím ve vaší historii, a až budete opravdu zkoušeni, budete se ptát, proč jsem vás nevaroval dříve.

Ale musím vám říci, že jsem se posledních dvacet pět let prostřednictvím vnímavých myslí snažil varovat svět, ovšem ani sdělovací prostředky, ani vydavatelství, ani televize nebyly ochotny mi naslouchat a dát mi možnost mluvit s vámi prostřednictvím mých zástupců.

Politici se k vám mohli dostat, ale já, Kristus, jsem nemohl kvůli tvrdosti vašeho srdce a vašemu odmítání připustit, že já, živý Kristus, bych se mohl v této době vrátit prostřednictvím očištěných, vnímavých a oddaných myslí, abych varoval národy před tím, jakou budoucnost si samy sobě připravují.

Církve, které tvrdí, že věří v mou existenci, byly pohlceny vlastními lidsky pojatými náboženskými tradicemi stejně jako materialisté. Nyní, když udeřila Poslední Hodina, strach se snaží zvítězit nad masami a lidé jsou připraveni dbát mých slov, se dveře musí určitě otevřít, jinak bude moje úsilí o záchranu lidstva opět marné.

Přišel jsem říci, že skutečně bude probíhat oddělení "koz" od "ovcí", jak bylo zaznamenáno v evangeliích v Bibli. "Ovce" představují ty duše, které mohou pokojně přijmout nejvyšší duchovní pravdu dosud vydanou na Zemi. "Kozy" představují ty, kteří nemají schopnost nikoho poslouchat a ničemu naslouchat, protože mají příliš velkého vzpurného ducha a ego.

Proč nyní dojde k oddělení? Budou odděleni proto, že ti, kdo jsou schopni přijmout pravdu obsaženou na těchto stránkách a žít podle Zákonů Bytí, zjistí, že ačkoli nadcházející období světových dějin bude skutečně hořké, budou dál žít v poměrném klidu, ochraně, uspokojení svých potřeb a povznesení ducha.

"Kozy" naneštěstí budou muset snášet veškerou hrozivou sílu svého přirozeně vzpurného vědomí.

NENÍ to trest přicházející "Shůry"–, ale přirozený důsledek Zákona Bytí: to, co spočívá ve vaší mysli a srdci, se nakonec projevuje ve vašem těle, ve vašem životě a ve vašem okolí. Když vzdorujete a bouříte se, život vám odpírá splnění vašich tužeb.

Já sám jsem již dávno vystoupal do nejvyšších vibračních frekvencí vědomí v Nebeských Říších a jsem zosobněné Božské Vědomí. Mé vědomí může obsáhnout svět a oslovit každého, kdo se na mne obrátí.

Tak je tomu se všemi velkými Mistry, kteří žili na Zemi, kteří byli osvíceni a vnímali SKUTEČNOST ZDROJE všeho BYTÍ, a kteří dle své vysoké úrovně osvícení učili lidi.

Byli pozvednuti v Duchovní síle, aby pronikli hustým závojem lidského vědomí a vnímali to, co je skutečně za hranicemi "hmotného" světa. Viděli, tak jasně, jak to jen jejich předchozí duševní stav umožňoval, základní jednotu stvoření uvnitř Samotné říše Stvoření.

Všichni po svém přechodu do další úrovně bytí unikli z kolotoče reinkarnací a postupovali do stále vyšších sfér jednotlivého čistého duchovního vědomí, a to až k branám samotného VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. Stali se Jedinečným BOŽSKÝM VĚDOMÍM, které má sílu a vhled Božského Vědomí.

I oni jsou součástí KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ, jak jsem řekl v jednom z předchozích Dopisů. Jsou kombinací vrcholu Inteligentní Lásky s vrcholem Milující Inteligence a spojují Sílu Vůle se Silou Účelu. I oni se projevují v mužském a ženském principu. Jsou dokonalým projevem síly a péče.

Jsou dokonalým PŘÍKLADEM toho, čeho by se všichni muži – a ženy – měli snažit dosáhnout.

K dosažení takové dokonalosti bytí musí lidská mysl zrušit všechny rozdíly a soupeření. Ať uznáváte kteréhokoli Proroka, můžete si být jisti, že je ŽIVOT SÁM a že je silný tím, že patří do Bratrstva všech velkých Mistrů. Každý Prorok, každý Mistr vnímal stejnou SKUTEČNOST a žil způsobem dostatečně čistým, aby mu zajistil, že nakonec dosáhne cíle každého člověka – dokonalosti v Ráji.

Je životně důležité, abyste tomuto porozuměli a uvědomili si, že rozdíly, které děláte ohledně svých Mistrů, jsou zcela špatné, protože všichni jsme sjednoceni v našem společném ZDROJI BYTÍ. Jsme Bratrstvo Bytostí Života, z nichž každý projevuje svou jedinečností nejvyšší PRAVDU o našem ZDROJI BYTÍ.

Jsme si rovni v čistotě, síle, kráse, velikosti ducha a lásce.

PROTO vy, "ovce" všech náboženských vyznání –, které jste dostatečně rozvinuly duchovní porozumění základní jednotě vašeho ZDROJE BYTÍ – byste se měli snažit co nejrychleji se spojit do jednoho společenství ve svých městech a zemích a snažit se o sjednocení se svými duchovními bratry po celém světě bez ohledu na to, co se děje v okolním světě.

Měli byste překonat všechny své náboženské rozdíly, Křesťané, Súfisté, Muslimové, Židé, Izraelci, Palestinci, Hinduisté, Buddhisté atd. Považujte se všichni za rovnocenné v bezpečném útočišti Vesmírné Lásky a Vesmírné Inteligentní Ochrany a v míru sami se sebou, mezi sebou navzájem a s těmi, kteří jsou odhodláni bojovat až do konce.

JEDINĚ TAK VAŠE PLANETA PŘEŽIJE NEPOKOJE, KTERÉ NA VÁS ČEKAJÍ.

Také jsem se vrátil k těm, kteří nejsou muslimové, křesťané, buddhisté nebo hinduisté. Přišel jsem za těmi, kteří touží, a to již po dlouhou dobu, poznat Skutečnost, jež je skryta v pozadí celého bytí.

Řekl jsem vám, že jsem přišel – v osobě Ježíše – k Židům v Palestině. Ale mohu vám také říci, že jsem přišel k Arabům v osobě Mohameda, protože Mohamed a já jsme jednoho ducha.

Rozdělit nás na "osoby" s různými jmény – JEŽÍŠ a MOHAMED nebo MOHAMED a JEŽÍŠ – je jako dávat dvě různá příjmení pravým dvojčatům pod záminkou, že jedno učí literaturu, zatímco druhé učí matematiku.

Oba jsme VĚDOMÍ KRISTA, oba jsme zosobnění BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.

Když jsme byli na Zemi, oba jsme mluvili o Bohu Lásky a Soucitu podle toho, jak nám naše lidství umožnilo vnímat naše osvícené poznání Boha.

Měli byste mít na paměti, že jsme oba byli lidské bytosti hluboce ovlivněné našimi tradičními vírami děděnými po staletí. Naše osvícení k nám tedy přišlo skrz mysl bytostí, které již přijaly jiné myšlenky.

Jak jsem vám řekl dříve, osvícení, pokud nepřijde přes čistou, neovlivněnou mysl, bude vždy ovlivněno přesvědčeními přijímanými již od raného dětství. Racionální mysl, která převezme otěže v okamžiku, kdy přestane příliv osvícení, začne vysvětlovat nové znalosti a nové porozumění z hlediska toho, co již bylo lidskou myslí přijato a pochopeno.

Ale jak jsem vám již řekl, byl jsem rebel téměř od začátku svého života a nemohl jsem přijmout židovskou víru. Byl jsem čistá, dychtící, vnímavá a otevřená nádoba, do které se mohla v poušti nalít PRAVDA O BYTÍ, a to mi umožnilo jasně vidět VESMÍRNÉ VĚDOMÍ.

Nyní je naše vnímání na nejvyšším stupni – máme jednu MYSL, jeden ŽIVOT, jednu LÁSKU a oslovujeme stejně jak muslimy, židy, křesťany, buddhisty, tak všechny lidi, ateisty nebo agnostiky. Náš jediný důvod, proč je oslovujeme, je, abychom jim dali inspiraci a porozumění, které změní jejich srdce a umožní jim rozpoznat jejich zásadní a základní bratrské spojení v duchu, které je povzbudí k tomu, aby uvažovali jiným způsobem a udržovali mírové vztahy s milosrdným srdcem. Potom budou žít svůj život jinak, neboť budou čerpat SVĚTLO ze svého ZDROJE BYTÍ.

Oba bychom s vámi rádi hovořili o VESMÍRNÉM VĚDOMÍ, s vámi, kteří žijete v dnešní vědecké době, kdy jste ušli dlouhou cestu v chápání vědy a nyní můžete přijímat to, co vám oba musíme říci.

Společně hovoříme jedním hlasem – pozorně poslouchejte: MY – a vy na Zemi – jsme všichni z jednoho a toho samého kořene našeho bytí.

A ať už způsobíte ostatním jakoukoli újmu, působíte ji také sami sobě.

Já – MY – musím jasně říci, že MY přicházíme ke všem lidem dobrého smýšlení, dobré vůle a dobrého srdce, a to bez ohledu na jejich současnou rasu a náboženské přesvědčení.

MY vás všichny objímáme, milujeme a zahalujeme do ochranného pláště bezpečí vytvořeného z našeho vědomí.

MY jsme si vědomi vašich současných problémů na Zemi.

MY jsme si vědomi staletého střetu mezi židovskou vírou a islámem.

Ale tento spor s NÁMI nemá nic společného. Vaše rozbroje nás nechávají klidné. Proč ohrožovat své vlastní dobro, své budoucí blaho bitvami pro přesvědčení, která nemají žádný smysl, a proto nemají žádnou hodnotu? Ve skutečnosti se držíte svého zvoleného náboženství, protože v hloubi svého srdce všichni hledáte ZDROJ SVÉHO BYTÍ, i když svůj ZDROJ BYTÍ nazýváte různými jmény.

Oba jsme si vědomi jednotlivého úsilí židů žít "dobrý život", islamistů upřímně ctít a uctívat Alláha po celý den, připisujíce mu vše, čemu se islamisté věnují a čeho dosáhli, tedy jeho síle, která se projevuje jejich prostřednictvím, a jsme si také vědomi úsilí křesťanů ponořených do své víry ve Spásu skrze Ježíšovu krev. Všichni se snažíte dosáhnout "dobra", ale nikdy neuspějete, dokud zůstanete rozděleni svou vírou.

Jakmile bude vír vzájemného útočení současného světového vědomí zcela vyčerpán – určitě přijde den, kdy se muslimové, židé, křesťané, buddhisté a hinduisté spojí, odmítnou rozdíly v náboženských přesvědčeních a splynou v jeden lid, aby poděkovali BOŽSKÉMU VĚDOMÍ, ze KTERÉHO čerpají své bytí a ze KTERÉHO přijdou všechna budoucí neomezená požehnání ohlašující životy naplněné tvořivými myšlenkami a vzájemnou úctou.

Společně přestavíte staré základy a řeknete: "Ať se taková věc mezi lidmi už nikdy nestane, neboť nyní víme, že v kořeni našeho bytí jsme skutečně jeden. Když vám způsobím utrpení, božský život ve mně bude méně proudit a bude následovat mé vlastní utrpení."

MY, a BRATRSTVO KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ, jsme si také plně vědomi buddhistů, hinduistů, taoistů, duchovních uchazečů na Filipínách a jakýchkoli jiných společenství a náboženských vyznání ve všech zemích, jejichž cílem je dosáhnout, byť i jen na okamžik, k branám rovnováhy VESMÍRNÉHO ZDROJE BYTÍ.

Víme o VÁS VŠECH. VŠICHNI jste zahrnuti do naší Vesmírné Lásky, Soucitu a Péče.

VŠICHNI jste pro nás důležití bez ohledu na vaši víru, protože všichni jste JEDEN v podstatě svého bytí – vaše duše se sjednocují v Božském Vědomí.

Jeden jako druhý – VŠICHNI jste sjednoceni na úrovni ducha a tvoříte jednotu ve svém ZDROJI BYTÍ.

Když chytíte kapku deště do dlaně, můžete snad říci, že díky tomu, že kapka deště přistála ve VAŠÍ ruce a oddělila se od deště padajícího na zem, se liší svým "bytím", chemickým složením a kvalitou své čistoty nebo silou od ostatních kapek deště, které právě padají kolem vás?

Můžete svou kapičku dokonce zabarvit zeleným barvivem, ale lze pak říct, že zelená kapička bude úplně jiná než zbytek právě padajícího deště?

Vy, kteří máte zdravý rozum, dobrou vůli a dobré srdce, jste upřímní a ryzí, budete schopni odpovědět: "Ne, kapka se neliší. Je přesně stejná v kvalitě a je shodná s ostatními. Jediný rozdíl je v tom, že do ní bylo přidáno zelené, červené nebo modré barvivo. Stalo se z ní tedy něco víc než jen déšť padající kolem nás, ale kapka deště v mé dlani je ve své podstatě stejná jako déšť."

Každý z vás, ať jste kdokoliv, bez ohledu na barvu pleti, vlasů, které zdobí vaši hlavu a chrání ji před sluncem, tvar vaší hlavy nebo těla, jazyk, jímž mluvíte, myšlenky, které procházejí vaší myslí, slovník, jenž používáte, činnosti a skutky, které vykonáváte jako výsledek své víry a myšlenek – bez ohledu na ROZDÍLY VE VAŠEM TĚLESNÉM VZHLEDU A LIDSKÉM VĚDOMÍ – VŠICHNI jste úplně stejní, stejné kvality, stvořeni stejným ZDROJEM BYTÍ, máte stejný neomezený potenciál, stejné neomezené duchovní schopnosti, a to ve všech ohledech. Jediným rozdílem mezi vámi, muslimskými Araby, ruskými židy, americkými křesťany, tibetskými buddhisty či indickými hinduisty jsou přísady, které byly přidány každému z vás, což je patrné ve vaší genetice, která sama o sobě vyplývá z vaší rodové linie a z vaší typové příslušnosti, vašeho prostředí, vaší rodinné výchovy, skromných, či bohatých rodinných poměrů, vzdělání a životních okolností.

Ale VŠECHNY tyto přísady jsou povrchní. Maskují vaši Skutečnost, kterou nazýváte svou duší, stejně jako barvivo maskuje pravdu o kapičce vody v dlani.

Vaše duše pochází přímo z Božského Vědomí a sama zůstává původní a čistá, je spojená se všemi ostatními dušemi v Božském Vědomí, a to navzdory všem přísadám, které ji zakrývají a pokřivují od narození.

Musíte si také uvědomit, že každý člověk se rodí s různými lidskými schopnostmi využívat přísady, které do něj byly napumpovány při narození. Tyto lidské schopnosti, které může každá duše využít, závisí na duchovním pokroku, jehož dosáhla v minulých životech.

Někteří lidé se dostávají z hluboké propasti smutku a zoufalství a dosahují vysokých pozic důvěry a vážnosti, mají velký vliv na ostatní – a jiní padají ze závratných výšin rozkvětu, bohatství, příležitostí a talentu do propasti zoufalství a tísně, do užívání návykových látek, vražd, znásilnění a dalších.

Navzdory všemu, co jste udělali – nebo neudělali – se svými příležitostmi nebo jejich nedostatkem, zůstáváte všichni v zásadě a ve své podstatě stejného "stavu bytí" a stejných možností.

VŠICHNI jste schopni postupně stoupat, krůček po krůčku, z jakékoli duchovní úrovně vědomí, kterou v současnosti zaujímáte, do výšek BOŽSKÉHO VĚDOMÍ v Nebeských říších.

Když budete tyto Dopisy přijímat jako PRAVDU O ŽIVOTĚ a budete se každý den snažit žít podle doporučení, která každého z vás uvedou do souladu a spojení s tím, CO VÁM DALO ŽIVOT –, určitě budete postupovat a dosáhnete nejvyšších duchovních cílů, které jste si v tuto chvíli stanovili.

Všichni můžete vystoupit na úroveň, kde plně přijmete PRAVDU, kde budete pracovat na očištění svého osobního vědomí, abyste přijali BOŽSKÉ VĚDOMÍ, a kde se stanete jednotlivci naplněnými Silou Božského Vědomí a budete ji vyzařovat do svého bezprostředního okolí, a nakonec do celého světa.

Všichni jste důležití pro své nejbližší okolí.

Rodič, který má pocit, že nic z toho, co dělá pro rodinu, není doceněno, který má pocit, že nemá vliv na život rodiny, že není nikdy vyslyšen, respektován, milován, který má pocit, že mimo domov nebo na pracovišti není důležitý a nebude nikomu chybět, postrádá vhled. Tito lidé, muži nebo ženy, otcové nebo matky, přátelé, zaměstnanci nebo zaměstnavatelé, ti všichni mají vliv na své bezprostřední okolí. Pokud by ho opustili, vytvořila by se díra ve struktuře prostředí, došlo by ke ztrátě a nějakou dobu by trvalo, než by se tato mezera zaplnila příchodem někoho jiného a novými činnostmi, jež by nahradili ty, kteří toto místo opustili.

Největší Síla, nejsilnější Hlas, Dobrodinec, stejně jako nejskromnější pracovník, který zametá ulice nebo zahradní cesty, každý zanechá prázdné místo. Každý má na světě jedinečné místo. Každý přináší svůj talent, svou povahu, svůj způsob, jakým dělá věci, svůj vliv na ty, se kterými mluví, na místo, kde žije nebo pracuje. Všichni jsou životně důležití ve svém vlastním rámci.

Nikdo nemůže člověka připravit o jeho důležitost, pouze on sám, tím, že popírá svou hodnotu.

I lidé se zdravotním postižením od narození mají ve svých rodinách a společnosti jedinečné a důležité místo. Někdy zaujímají důležitější postavení, než kdyby se narodili zdraví a dokonalí. Jejich činy vyvolávají úžas a úctu.

Vliv, který mají na okolí, závisí výhradně na jejich vůli být, na jejich vůli jednat, na jejich vůli vyzařovat dobrou vůli, na jejich vůli co nejvíce využívat své příležitosti, na jejich vůli být pro lidi výjimečnými tak, že se ostatní lidé po setkání s nimi cítí lépe.

Tento stav vyplývá z VŮLE, která je projevována za všech okolností.

Někteří se rodí se silnou vůlí, jiní s menší, ale jakmile si člověk uvědomí, že veškerá SÍLA VŮLE je čerpána z VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ a že může navýšit SÍLU své VŮLE tím, že požádá svůj ZDROJ BYTÍ o navýšení síly vůle, začne si uvědomovat, že síla vůle je neomezená. Může ji čerpat, v závislosti na rozsahu a síle své víry, ze Samotného VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ.

Každý jednotlivec jakéhokoli pohlaví, rasy, národnosti, náboženství, úrovně zdrojů a příjmů, od žebráka po krále je stejně důležitý jak v tuto chvíli, tak i v posledním okamžiku dne.

Skutečné rozdíly spočívají pouze v tom, co ze sebe každý člověk dává za všech okolností a po celý den.

Můžeme si pamatovat Krále nebo Předsedu vlády pro jeho laskavost, pro dobro, které přinesl své zemi, nebo naopak bídu, kterou lidem způsobil. Stejně tak muž, který se narodil v chudé rodině, který možná nevyvinul své schopnosti na vysokou úroveň, ale který dal vše, co bylo v jeho silách, aby posloužil lidem kolem sebe, bude nakonec svou rodinou a svými přáteli ctěn a v příštím životě sklidí to, co zasel, stejně jako Král nebo Předseda vlády.

Taková osobnost bude přispívat "životem" svému okolí, protože přirozeností a podstatou životní síly je bezpodmínečná láska a služba, práce a harmonie, které poskytují vše, co je nezbytné k uspokojení potřeb ostatních.

Pokud každý den vynakládáte svou životní sílu na to, abyste nemocnému nabídli šálek čaje, pak ať je tato životní síla vynaložena tou nejušlechtilejší formou: jako projev dychtivé ochoty jít k nemocnému s vřelým úsměvem a podat mu čaj s laskavostí, dobrou vůlí a myšlenkou na jeho uzdravení.

"Dárce čaje" se tak může stát zářivým prostředníkem uzdravení a pozvednutí.

Čím více "dárce čaje" tiše volá po přílivu Božského Vědomí do svého vlastního vědomí, tím větší a pronikavější bude životní síla, kterou pacientovi předá. Nemocný si nemusí být vědom toho, co se děje, ale místnost plná pacientů obsluhovaná takovým "dárcem čaje" nebo sociálním pracovníkem se uzdraví rychleji než pacienti, kterým je čaj podáván bez laskavého pohledu, beze slova a bez pozorné myšlenky.

Ano –, každé dílo, každý okamžik může být posvátný a krásný, může vyzařovat příliv životní síly Božského Vědomí, který uzdravuje a pozvedá člověka samotného i ostatní, pokud si udělají čas, aby pochopili, že jsou kanálem Božského Vědomí, jenž je samo o sobě uzdravení, úplná ochrana a naplnění každé potřeby člověka.

Osoba s takovým porozuměním, i když čistí podlahy a vyprazdňuje toaletní mísy pacienta, se po vstupu do místnosti může stát nejdůležitějším – a možná jediným – šiřitelem dobra mezi šesti lidmi pečujícími o toaletní mísy. Takový člověk za sebou může zanechat příliv zvýšené síly v každém pacientovi. Každý, kdo si uvědomí, že jeho oči vyzařují mocnou sílu života k těm, k nimž se dívá, ví, že jeho pohled, tento pronikavý pohled, tento podporující a usměvavý pohled je prospěšný pro toho, kdo jej přijímá.

Neboť všechno, na co my – ano, vy a , KRISTUS, myslíme a co děláme, je projev vědomí a vědomí je životní síla. Prostřednictvím činnosti našeho ducha, vašeho i mého, dáváme našemu vědomí, naší životní síle různé formy, které budou buď žehnat, nebo proklínat vše okolo nás.

Jediným rozdílem mezi vámi, Mohamedem a mnou, na Zemi známým jako Ježíš, je typ myšlení a cítění, které s Mohamedem vyzařujeme na ostatní. Oba vyzařujeme sílu vědomí, která přináší světu život.

Co vyzařujete do svého světa vy?

Znovu si vzpomeňte, jak jsem v dobách velké tísně, když jsem byl v Palestině, proklel fíkovník a ten pak uschl až do kořenů. Brzy poté jsem byl ostře proklet římskými vojáky a židovskými kněžími a také já jsem uschl až do kořenů, než jsem zemřel na kříži. Buďte opatrní na to, co dáváte ostatním, ujistěte se, že chcete dostávat stejné.

Sklenice vody podaná někomu s láskou může tuto osobu požehnat a pozvednout, nebo, pokud je podána se špatným pocitem, může způsobit, že se příjemce cítí malý a nedůležitý – ještě více slabý a více sklíčený.

Jakou roli hrajete ve svém prostředí? Jste ctěni a uznáváni za lásku a dobrou vůli, kterou rozdáváte v okamžiku, kdy vstoupíte na své pracoviště? Pochopili jste, co je v životě opravdu důležité?

Stanovili jste si duchovní plán, duchovní cíl, kterého chcete dosáhnout, než se přesunete do další krásné úrovně bytí?

Budete dostatečně očištěni a zapojeni do bezpodmínečné lásky, abyste dosáhli vyšších úrovní duchovního vědomí, nebo budou vaše cíle stále zaměřeny na pozemskou rovinu?

Zeptejte se sami sebe: Jakou roli ve svém prostředí opravdu chcete hrát? Jaký je váš duchovní cíl?

A stejně důležité je, jaké jsou vaše postoje k ostatním lidem – projevujete nadřazenost a výjimečnost – nebo jednáte dle přesvědčení, že většina lidí dělá to nejlepší, co může, a plně využívá své vrozené nadání?

Abyste dosáhli plně všech svých možností, musíte si uvědomit, že ani vaše postavení, ani vaše bohatství nemohou omezit sílu, kterou uplatňujete ve světě. Jediným omezením jsou vaše postoje a myšlenky vyplývající z vašich postojů.

Životní síla krále, premiéra, generála, skromného služebníka nebo vojáka je stejně silná a přináší dobro svému okolí, pokud každý ukázní a soustředí své myšlenky na vytvoření duchovních frekvencí bezpodmínečné lásky a Božského Vědomí.

Takové myšlenky navíc pronikají do samotného vědomí světa a zvyšují jeho sílu. Každý, kdo přidává své duchovní myšlení ke světovému duchovnímu myšlení, ho posiluje.

Jediným činitelem, který určuje, do jaké míry se přikláníme ke zdravému životu nebo nemoci, je úroveň duchovního poznání a porozumění, jež člověk čerpá ze ZDROJE BYTÍ.

Proto muž, který radostně a ochotně odváží odpadky ze svého okolí, který má dobré srdce a žehná všemu a všem, je jasným světlem, jež září v jeho malém světě. Zatímco bohatý, úspěšný, ale chamtivý a mrzutý muž, který přechází ze svého sídla do své kanceláře, může být studnicí temnoty a ti, kteří se k němu odváží přiblížit, mohou vše pociťovat velmi nepříjemně.

Bez ohledu na to, co děláte, co vlastníte, ať už v životě zastáváte jakoukoli pozici, jsou vaše možnosti rozvoje neomezené. Nejsou omezení pro rozvoj vznešenosti a slávy vaší bytosti. Jediným omezením je čas a síla odhodlání, které jste ochotni věnovat meditaci, spojení se svým ZDROJEM BYTÍ a otevření svého lidského vědomí, jež vám umožní, aby ON vstoupil do vašeho vědomí a BYL jím přijat.

Proto, náboženští vůdci, ctěte své věrné, protože nevíte, jaké porozumění a jaký duchovní pokrok probíhá v myslích těch, kteří se mohou zdát velmi pokorní a nemají ve společnosti žádnou váhu.

Náboženští vůdci, přestaňte odsuzovat jiná náboženství, protože neznáte stupeň duchovního poznání, pochopení a osvícení, kterého jejich vyznavači mohou dosahovat.

Náboženští vůdci, uvědomte si, že vy sami jste duchovně vyspělí pouze do té míry, do jaké jste osobně schopni vnímat Skutečnost.

Pokud nevidíte, co se skrývá za oponou vašeho hmotného světa – můžete být nábožensky založení, ale nemáte duchovní vědomí.

Toto je pravý ideál, skutečné osvícení, nejvyšší cíl: pochopit a žít Skutečnost, která je za vším a ve všech věcech a která nám dává náš život jednotlivce.

Skutečnost můžete nazvat: Bůh, Alláh, Jehova, Nekonečná inteligence, Božský duch, Božské vědomí nebo Tao. Všechna tato jména znamenají váš ZDROJ BYTÍ – váš TVOŘIVÝ POČÁTEK.

NEMŮŽETE MÍT JINOU VYŠŠÍ TOUHU NEŽ TUTO: porozumět Skutečnosti a zažít ji. Skutečnost, která je za vším a ve všem – jež tvoří, udržuje a podporuje všechny jednotlivé bytosti.

To je cíl, který vám přiblížil každý osvícený Mistr, jenž přišel na Zemi.

Všichni tito Mistři sdíleli stejnou vizi, stejné poznání a porozumění. Byli velmi ctěni, ale jen málo z jejich následovníků skutečně pochopilo to, co je učili. Každý člověk vykládal slova Učitelů svým vlastním způsobem. Pochopení slov Mistrů každým člověkem vychází z jeho osobního omezeného pohledu a předsudků.

Ve svém osobním životě si vždy uvědomujte, že vaše myšlenky, slova a činy mají nejen dopad na váš budoucí život, ale v každém okamžiku ovlivňují i lidi, se kterými se stýkáte.

Ať jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, jaký je váš osobní příspěvek k hladkému chodu firmy, ve které vyděláváte na svůj denní chléb – ať už jde o továrnu, farmu, obchod nebo úřad? Co dáváte svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům z hlediska pohody a aby se cítili dobře, co děláte pro celou budovu? "Pro 'budovu'?" ptáte se překvapeně.

Ano, opakuji – co děláte pro svou budovu, svá auta, svůj podnik? Cihly, malta, ocel, sklo, papír, kov, pneumatiky, motory a benzín, to vše je prostoupeno vědomím, které vyzařujete při plnění svých každodenních činností.

Proto za sebou někteří lidé nechávají stopu zkázy, neboť mají špatnou náladu, jsou podráždění, kritičtí, ničící, ale naopak jiní udržují svůj majetek nedotčený a zachovalý po celá léta, protože jej mají rádi a váží si ho.

Všechno na vaší Zemi je zviditelněná síla vědomí – ať už ve formě neživé "pevné" hmoty, nebo živých organismů. Svými myšlenkami vyživujete, nebo ničíte vše ve svém okolí.

Jak ovlivňujete svou rodinu, domov a okolí?

Reptáte, soudíte, máte nedobré myšlenky vůči své práci a jiným lidem? Buďte si jisti, že za sebou zanecháváte malou stopu ničivého vědomí, které podkopává vše, čím proniká a prostupuje.

Pokud se ve svém srdci soustředíte na touhu milovat, přijímat, pracovat s radostí, pak kamkoli jdete, vyzařujete vědomí síly, požehnání a rozvoje.

Když jsem byl na Zemi v Palestině, jednal jsem s pravověrnými Židy, kteří dodržovali pravidla chování tak přísná, že hraničila s krutostí; jejich tradiční zákony byly utlačující, skličující, omezující a nesmyslné.

Přinesl jsem těmto lidem novou vizi Věčného "Otce", který byl sám o sobě všepřesahující –, ale přesto všudypřítomný – a vždy si vědom jejich potřeb, a s takovou všeobjímající láskou, že si mohli být jisti, že je vždy "Otcovou vůlí" tyto potřeby uspokojit.

Řekl jsem lidem, aby se rozhlédli kolem sebe, aby se podívali do krajiny, na kopce, kde v klidu žily ovce a kozy, na jezera plná ryb, na ptáky, kteří létali ve vzduchu, odpočívali a stavěli si hnízda v korunách stromů, na květiny, tak krásně oděné v tolika barvách.

Řekl jsem jim: "Podívejte se a pochopte to, co vidíte. Vidíte svět, kde všechno má své potřeby, a vidíte, že všechny tyto potřeby jsou naplněny. Jak můžete pochybovat, když vidíte ovce žijící pouze z trávy? Co tráva obsahuje, aby dala výživu rounu, kostem, krvi a svalům a stvořila mláďata? Nejste svědky zázraku výživy? Podívejte se na potřeby ptáků a na to, jak úžasně jsou uspokojovány. Mají nejen úkryt na stromech, ale také semena, aby získali sílu. Pokud jde o lidi, kteří potřebují bydlení, jídlo a oblečení, dává jim 'Otec' celý svět, aby jejich potřeby byly uspokojeny."

Mohamed po svém osvícení vnímal stejného všudypřítomného vesmírného Ducha, existujícího a činného ve všech věcech.

My – Mohamed a já – jsme mluvili s našimi krajany o stejné osvícené Pravdě a kladli jsme jim stejný druh otázek. "Nezná snad takový vše-vědoucí 'Otec' – 'Alláh' – Božské Vědomí vaše hlubší potřeby – vaše potřeby lásky, zdraví a blahobytu? Jak o tom můžete pochybovat? Mějte pouze víru a vaše potřeby budou uspokojeny podle vaší víry."

Je to váš nedostatek víry, který odebírá sílu z přirozeného toku "Otce" – "Alláha" – Lásky ve vašich tělech, vztazích a životech.

Když jsem byl na Zemi jako osoba Ježíš, tak jsem zoufale zvolal: "Rád bych vám řekl, jak je možné, že 'Otec' zná vaše potřeby, a také vám to ukázal, abyste to viděli! Rád bych vám ukázal, jak vy sami pomáháte vytvářet své zítřky a zítřky lidí kolem vás. Kéž bych vám pomohl vidět, že skutečně sklízíte, co zasejete! Kdybyste tak mohli vidět Pravdu o životě, jak jsem ji viděl v poušti v Palestině! Pak byste viděli, že vaše myšlenky a činy každým dnem rostou ve velikosti a síle a navenek se utvářejí stejně jako semena rostlin zakotví v zemi a rostou a den ode dne získávají stále výraznější vnější tvar v podobě větví, listů a plodů."

"Rád bych vám ukázal, jak jste každou vteřinu důležití při vytváření svého domova, své práce a své země."

"Toužím vám pomoci vidět, jak jsou vaše myšlenky původcem všeho dobrého a zlého ve vašem životě. Jsou základem vašeho štěstí a neštěstí. Pokud k vám přijde zlo, nedívejte se na svého bližního, abyste viděli, odkud toto zlo přišlo – podívejte se do svého srdce a uvidíte, kdy naposledy jste byli v rozepři s někým, myšleno ničivě – prostřednictvím pomluvy, lhaní, odmítnutí nebo odsuzování. V tuto chvíli se zrodilo vaše současné utrpení!"

"Bylo vám řečeno, že máte odplácet oko za oko, ale já vám říkám, že je to nesmyslné. Pokud jste byli připraveni o oko a vy si vezmete na oplátku oko soupeře, pravděpodobně se brzy octnete bez ruky a nohy. Lepší je zůstat v klidu, pozvednout svou mysl a srdce k 'Otci' – 'Alláhovi' – Božskému vědomí a modlit se o pomoc, uzdravení a ochranu před ještě větším neštěstím! "

"A modlete se také za svého protivníka, protože jakákoli špatná myšlenka, kterou vůči němu máte, vám přinese jen ještě větší bolest a úzkost. Odpusťte mu, modlete se za něj, a tím vytvoříte požehnání i pro sebe. Ne proto, abyste 'potěšili' 'Otce' – 'Alláha' – a 'udělali správnou věc', ale proto, že tím vaše vědomí vtáhne do vašeho života požehnání. Když se modlíte za ostatní, budete opravdu požehnáni. Ale nedopusťte, aby to byl důvod, proč to děláte, protože potom by požehnání bylo vedeno vaším osobním prospěchem."

"Vždy, v jakékoli situaci, kdy jste ohroženi, – zastavte se, zklidněte se a obraťte se na 'Otce' – Božské Vědomí, požádejte o pomoc a uvidíte, jak dochází k osvobození. Určitě přijde."

"Bez jakýchkoli pochybností vám říkám, že pokud žijete pod ochranou "Otce" – "Alláha" – Božského Vědomí – tím, že vyzařujete dobrou vůli a lásku ke každému ve svém životě a ve své zemi, a dokonce i ke svým takzvaným nepřátelům, nikdy nebudete napadeni, nikdy nepoznáte smutek, nikdy nebudete vystaveni žádnému z lidských neduhů a neštěstí, které vytváří lidské vědomí."

"Budete zahaleni do pláště Světla a Lásky... Božské Vědomí se bude vlévat do vaší mysli, těla a života. Lidé kolem vás mohou onemocnět, být napadeni nebo se "utápět" v mukách strachu, ale vy budete kráčet po své cestě s vědomím, že není v lidské moci jít proti SÍLEZDROJI vašeho BYTÍ – tomu, kdo vám dal vaše bytí a život na Zemi."

"Nikdo se nemůže odvážit toto tvrzení popřít. Neboť ten, kdo by ho chtěl popřít, ještě nedosáhl úrovně duchovního vědomí, kde je tato ochrana běžným jevem. Jak tedy může popírat toto tvrzení?"

A já říkám stejnou pravdu těm, kteří dosáhli úrovně duchovního vědomí, jež vnímá všudypřítomnost "Otce" – "Alláha" – Božského Vědomí a Jeho přetékající lásku, vyzařující ke všem. Tito duchovní následovníci se snaží žít a vyzařovat tuto lásku – a rádi potvrdí, že to, co jsem prohlásil, je pravda. Zažijí zázračnou ochranu a uspokojení svých potřeb a budou vědět, že se mohou vyhřívat "na slunci" přízně a lásky "Otce" – "Alláha" – "Božského Vědomí". Rovněž rádi přijmou, že toto Božské Vědomí, ať je nazýváno jakýmkoli jménem – Bůh, Jehova, Absolutno, Nekonečno, Alláh, stále zůstává vesmírným a všudypřítomným Božským Vědomím, a to navzdory odlišným označením, která používají různé národy. Dosáhnou této úrovně duchovního uvědomění, když budou moci vnímat, že za všemi barvami pleti, jazyky, vírami, skutky všeho druhu, všemi lidmi – a samotným stvořením – tvoří JEDNOTU v kořeni svého bytí. Člověk a mravenec mají stejný původ v rovnováze VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ.

TOTO JE SKUTEČNÁ PRAVÁ SVOBODA. Jediná svoboda.

Dokud nebudete připraveni uvědomit si a přijmout, že váš ZDROJ BYTÍ ve vás, nad vámi a kolem vás může skutečně proudit do vaší mysli a těla V PŘÍMÉ ODPOVĚDI NA MODLITBU, budete podléhat všemu zlu pozemského a lidského vědomí.

Pokud ukradnete, budete také okradeni. Pokud budete bít, zraňovat, mrzačit a zabíjet, budete mrzačeni, zraňováni a zabiti na svém těle, nebo ve své mysli. Když zahájíte válku, bude to dlouhý a hořký boj. Jakékoli zlo, které snášíte, toho jste byli původní příčinou.

Možnost zvolit si, jak chcete v budoucnu žít, je na vás. Svůj způsob života si zvolíte přeměnou svého nepřátelského vědomí na vědomí lásky a přijetí každého bez rozdílu.

Pokud přemýšlíte o poškození nebo ublížení, které byste druhému chtěli způsobit, vaše myšlenka zasáhne vašeho nepřítele a podkope jeho sílu v souladu se silou vašeho záměru. Nemyslete si, že se vaše myšlenka rozpustila a už není. Zůstává jako elektromagnetická síla, která se formuje do té doby, než se vrátí, aby zranila i vás.

Svými myšlenkami a pocity můžete hodně ublížit. Ublížit ostatním i sobě. Ovládejte je tedy dobře – tyto nástroje vaší tvořivosti – a vždy se obracejte k "Otci" – "Alláhovi" – Božskému vědomí – a požádejte, abyste se zbavili jakékoli myšlenky odporující opravdové bezpodmínečné lásce.

V závislosti na síle vaší modlitby a upřímné víře, s níž zvednete mysl k Božskému vědomí, budou vaše myšlenky naplněny novým životem a láskou.


To, co vám My – Bratrstvo Osvícených – Osvícení – v úrovni KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ – sdělujeme, má zásadní význam pro svět jako celek. Mluvíme ke všem stejně – křesťanům, židům, muslimům, hinduistům, buddhistům, ke všem náboženstvím a rasám na světě.

Mluvíme ke všem –, protože každý potřebuje toto učení, aby měl přístup k vyšším úrovním duchovního vědomí.

Vaše osobní a pohlavní vztahy mezi muži a ženami mají pro vaši celkovou spokojenost mnohem větší význam, než si vůbec dokážete představit.

Těmto vztahům se budeme podrobně věnovat na následujících stránkách, protože je naprosto nezbytné – zásadní – pro vás, muže a ženy, prozřít v otázce týkající se základní skutečnosti vaší individuality – a vaší totožnosti – a skutečné podstaty rozdílů mezi pohlavími.

Musíte plně pochopit skutečný původ vašich mužských a ženských těl a jejich vlastností.

Nejsou to jen těla tvořená odlišnými tělesnými orgány a způsoby pohlavního vyjádření, která zajišťují zrození dětí. Čerpají původ své mužskosti nebo ženskosti ze samotného ZDROJE BYTÍ – z rovnováhy VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ.

(Říkám vám to dříve, než si přečtete Dopis 5, takže si tento Dopis prostudujete s ohledem na to, co vám nyní říkám o významu pohlavních rozdílů.)

Pokud tedy pohlavnost mužů a žen není používána v souladu se Záměrem Božského Vědomí vyjádřeného v původním záměru stvoření v době "Velkého třesku", je jasné, že i když při pohlavním styku může dojít ke zplození dítěte, nepřinese to mužům a ženám jednotu bytí, osobní naplnění a radost, kterou jim přinést má. Ve skutečnosti to bude naopak – pohlavní spojení nakonec přinese zklamání a nasycení, po kterém se ztratí jakákoli "láska", kterou partneři dříve pocítili. S vědomím a porozuměním se duchovně orientovaní muži a ženy pokusí udělat vše, co je v jejich silách, aby překonali svůj současný stav vědomí, pokud jde o vztahy mezi muži a ženami, bez ohledu na to, o jaké vztahy – pohlavní či jiné – se jedná. Budou se snažit vyjádřit ve svých myslích a srdcích cíle, ke kterým byli stvořeni v těchto odlišných podobách. Pochopí původ rozdílu jejich vrozených pudů, jejich povah a způsobů vyjádření a ocení své skutečné hodnoty. Využijí své rozdíly ke zlepšení vzájemné spokojenosti. Soupeření zmizí. Jakmile se toto stane, snadněji se naladí na Božské Vědomí. A tímto snadnějším vstupem do souladu s Božským Vědomím budou také stoupat do vyšších úrovní duchovního vědomí.

V současné době je váš přístup k vaší pohlavnosti překážkou pro váš vzestup ve vědomí.

To vás zakořeňuje ve vaší lidské podstatě.

My – chceme opravdu zdůraznit, že neodhalíte Pravdu svého bytí do té doby, dokud plně neporozumíte a nebudete se snažit uplatňovat ve svém každodenním životě, ve svých domovech a na pracovišti, pravý smysl "muže" a "ženy".

Bylo vám řečeno, abyste nebyli v manželství nevěrní. Ale já vám říkám, že když toužíte po manželce nebo manželovi svého bližního, vytváříte ve svém myšlení obrazy, které ovlivní myšlení manželky nebo manžela vašeho bližního. Poté na vás začne myslet stejným způsobem – nebo se ve vaší přítomnosti bude cítit nepříjemně, protože bude cítit vaši potřebu pohlavního spojení a bude se vám v budoucnu vyhýbat.

To, co je ve vaší mysli, jistojistě ve světě vznikne. Nenechte se tedy oklamat, že můžete snít a zahrávat si s představami, které jsou pro vás příjemné a které nikoho jiného nepoškodí. Z tohoto důvodu je vaše pornografická literatura skutečně rouhačským znesvěcením vašeho ZDROJE BYTÍ – je to bič záměrně podněcující pohlavní chutě, které se uvolňují skrze žádostivou mužskou mysl, a přináší nevýslovné utrpení a trápení mladým ženám na jejich tělech, myslích a citech. To, čeho jste se dopustili a co v současné době děláte, pomohlo dostat vaši "civilizaci" na současnou hranici sebezničení. Můžete si být jisti, že den zúčtování přijde pro vás, kteří vydáváte a rozšiřujete tento "tištěný mor", a přijde pro ty, kteří jej používají ke svému vzrušení.

Vy, v Západním světě, jste si kvůli své pošetilé zvrhlosti vysloužili odsouzení Východem. Neuniknete tomu, co jste zaseli.

A vy z Východu neuniknete své pošetilosti způsobené svými bezohlednými postoji k vašim ženám, které rodí a vychovávají vaše syny a drahé dcery.

Někteří z vás, buď z neznalosti Pravdy, nebo pro své sobecké účely a zisk, zesměšňovali Mohamedovu Pravdu!

Halíte své ženy do těžkého oblečení a upíráte jim svobodu pohybu a čerstvý vzduch Alláha, když se vydávají ven mezi ostatní lidi.

Jakého muže osloví vaše víry a vaše nesmyslné, sebestředné chování?

Pouze muže, kteří nemají laskavý cit pro ženy. Zdalipak by takové následovníky přitahoval váš prorok Mohamed, když byl na Zemi? Ne, určitě ne, oslovoval pouze duchovně nejvyspělejší lidi.

Jaký obraz svého Proroka vysíláte okolnímu světu?

Řeknu vám to – obraz šílence posedlého podřadností ženského pohlaví, který ženy považuje za majetek mužů, jež musí být uvězněn před světem.

Muže, který si neuvědomuje skutečné potřeby ženy, které ji činí šťastnou.

Muže přehlížejícího její utrpení jakožto zajaté a podrobené ženy.

Tento muž nemá nic společného se skutečným Mohamedem, Prorokem islámu.

On, když byl na Zemi, ctil a respektoval ženské pohlaví.

Právě z něho, z ženského pohlaví čerpal prostředky k pokroku na své duchovní cestě k osvícení. Dlužil jim mnoho a věděl, že i když se liší svým tělem, jsou si rovni v duchu.

Ve skutečnosti to nebyla náhoda, že přišel na Zemi chudý a bez ničeho, aby se setkal s dámou výjimečné ctnosti, hmotného bohatství a duchovního vhledu a aby mu pomohla pozvednout se na úroveň Proroka, když byl připraven tuto roli naplnit.

To byl účel Mohamedova příchodu na Zem – vrátit ženě její právoplatné místo – jako rovnocenného partnera vládnoucího muže.

Dobře zvažte následující. Po osvícení, Já, jako osoba Ježíše, jsem se rozhodl pro celibát – pohlavní zdrženlivost, ale to v žádném případě neovlivnilo moji lásku k ženám, které se staraly o mé potřeby.

Mohamed však po svém osvícení "poznal" mnoho žen a jeho služba patří mezi ty, jež měla lidi naučit, jak žít se ženami a s láskou a spravedlivě s nimi jednat.

Stejně jako účelnost způsobila, že moji následovníci vybrali z mých činů a učení jen to, co podporovalo jejich vlastní zájmy, tak sobectví některých duchovně slepých jedinců způsobilo, že překroutili Mohamedovo původní učení četnými dodatky a výklady, které Mohamed nikdy nezamýšlel. Tímto způsobem je práce každého duchovního Mistra překryta nepravdivými výroky vycházejícími z lidského myšlení, dokud není Pravda tak zahalena klamy, že jsou lidé vážně svedeni z cesty, a dokonce z nevědomosti vedeni k hříchu.

Protože vy a některá další náboženství jste se pevně drželi víry v Adama a Evu, kteří byli stvořeni k životu ve štěstí v Rajské zahradě, v Evino pokušení hadem, její pád z milosti a následně uvedení Adama v pokušení, byl člověk povzbuzován k vnímání ženy jako velké svůdnice.

Představovaný původ lidstva není pravdivý. Jsou to pouze obrazná vyjádření.

A také není pravda, že žena je velká svůdnice.

Pro muže bez pohlavních žláz nemá žena žádnou přitažlivost. Proč? Protože to, co nutí muže, aby spal se ženou, je mu odebráno. Kde je tedy pokušení? V samotném muži a může mu být tělesně odebráno – nebo v ženě, která zůstává sama sebou navzdory všemu?

Muž byl stvořen k tomu, aby zasadil své semeno. Proto je nucen, aby zasadil semeno, – kdykoli vidí příležitost.

Žena byla stvořena, aby přijala semeno.

V letech minulých, před dvacátým stoletím, byly ženy v pohlavním spánku, dokud nebyly sváděny muži.

Kdo je tedy pokušitel? Muž, který probouzí a svádí, nebo žena, která je sváděna a probouzena?

Ve jménu čistoty muž skrývá svou vlastní mužskou přirozenost a dává ženě zodpovědnost za svůj pád.

Je toto posvátné chování? Je to úctyhodné? Mělo by pokračovat?

MLUVÍME s těmi z vás, jež se hlásíte k muslimské víře a kteří věříte, že jste "bez hříchu" a máte "čistou mysl", protože jste své ženy zahalili do těžkých šatů, abyste se chránili před pokušením a zabránili tomu, aby váš majetek viděli i další muži.

Jak velmi vás uvádí v omyl vaše vlastní vášně!

Tím, že se chráníte před zkouškami svých lidských tužeb, tak ony se jen hromadí až do bodu, kdy vybuchnou v podobě prudkého surového násilí.

Já – My – říkáme všem mužům a ženám – pravé Čistoty se dosáhne pouze tehdy, když můžete být obklopeni jakoukoli formou pokušení, a přesto zůstanete nedotčeni touhou, nepohnuti pozemskými pocity, neposkvrněni pozemskými chtíči, bez bažení a dychtění po majetku.

Čistota ve všech svých formách překračuje všechny pozemské tělesné touhy.

Čistota je schopnost vidět pokušení takové, jaké je – hrubé myšlení a cítění, které láká smysly mužů a žen do pasti a nutí je dělat nečisté věci. Skutečně čistý člověk touží pouze po čistém a ryzím prostředí vhodném pro jeho vrozenou touhu po duchovní lásce a kráse sebevyjádření ve všech stránkách svého života. To je skutečná Čistota.

Skutečné čistoty však lze dosáhnout až po dlouhých letech pokušení. Je to nezbytná součást vašeho duchovního rozvoje; pokud jste někdy nebyli bolestně pokoušeni a nakonec jste nepochopili, že je možná vyšší cesta, cesta sebezapření a upřímného zájmu a péče o dobrou ženu, nikdy nedosáhnete stavu skutečné čistoty.

Budete otrokem svých tužeb a budete žít v neustálém vnitřním neklidu.

Nevyhýbejte se tedy pokušení zakrýváním žen a životem v umělých podmínkách předstírané čistoty. Spíše – muži a ženy – odložte svůj šat, navzájem mějte v úctě svá těla, která jsou viditelnou a velkolepou podobou vnitřního BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, a zažijte úlevu, již vám tato skutečná čistota přinese.

Trpte krutými pokušeními – a překonejte je!

Svěřte svůj spor Božskému vědomí a hledejte Jeho sílu, která vám pomůže překonat vaši tělesnou touhu, protože pouze tímto způsobem najdete svobodu a klid v duši, jež v zásadě hledáte.

Pokud v tuto chvíli hledáte úlevu a uvolnění své touhy tím, že jí ustoupíte, pak to není svoboda ani uvolnění. Touha se znovu v pravý čas vrátí – a znovu zažijete hořký souboj. Pokud se tomu znovu poddáte – bude střet, ještě silnější, čekat na vaše rozhodnutí zůstat pevně zakotveni v síle Božského Vědomí, dokud touha nakonec nebude podmaněna vnímáním posvátné krásy, Skutečnosti ve všech tělesných podobách i mimo ně.

Nejvyšší duchovnost mezi pohlavími nastává, když mohou být muž a žena spolu, nazí a v klidu, ve stavu vzájemné úcty k duši, duchu, srdci a tělu. V takové duchovnosti k sobě cítí jen lásku a zájem o blaho toho druhého. Z takové LÁSKY a soucitné něžné péče přichází vrcholně blažené spojení, které zažilo jen velmi málo lidí – a pokud je to záměrem, bude počato dítě nevýslovné tělesné a duševní krásy.

V následujících staletích, kdy se lidé začnou duchovně vyvíjet na všech úrovních svého lidského stavu, bude taková láska mezi partnery považována za běžnou – a sobecká pohlavnost, usilující pouze o tělesné uspokojení, jak je tomu v současnosti, bude považována za naprosto ponižující – stejně odporná jako znásilnění.

Nejduchovnější cestou, kterou je dnes třeba v otázkách pohlavnosti sledovat, je rozpoznat a prostřednictvím vnímání přijmout, že:

Muži a ženy byli stvořeni k rozdílným životním úkolům, jež odpovídají jejich základní povaze.

Muž oplodňuje ženu. Bez dobré vůle a pomoci ženy by muž došel na konec svých dnů – bezdětný – bez lidské bytosti, která by nesla jeho jméno.

Proto by se muži měli k ženám chovat jako k sobě rovnému, který se však narodil, aby na sebe bral odlišné povinnosti. Měl by jí za všech okolností projevovat nejhlubší úctu, stejně jako lásku a pozornost, aby mohla snadněji nést svá břemena, protože je to ona, kdo dává viditelnou podobu tomu, co bylo v prvopočátku stvořeno v mysli.

Když žena přijme spermii, která se spojí v jejím těle s vajíčkem, stane se zázrak, k němuž jste vy, jakožto muž, nepřispěli ničím jiným, než vaším spermatem ve chvíli potěšení – to také představuje vaši odměnu.

Můžete pouze podpořit zdraví a normální vývoj "zázraku", kterému jste dali život v těle své partnerky, a to díky vaší neutuchající lásce plné zájmu o její blaho a zdraví, a chránit ji před jakoukoli tělesnou nebo citovou újmou. To je vaše mužská odpovědnost.

Pouze tak si zasloužíte zůstat po jejím boku jako otec jejího dítěte.

Pokud to neuděláte, nemáte žádnou hodnotu pro dítě jako otec – a žádnou hodnotu pro sebe samého jakožto muže, který se narodil, aby projevil své duchovní "Božské Vědomí Otce" během svého života v hmotném těle.

Muž, který týrá ženu, jež nosí jeho dítě, zachází s ní pohrdavě, oslovuje ji hrubými výrazy či gesty, porušuje nejzákladnější zákon – Zákon Života, podle něhož by si muži a ženy měli být rovni v jednotě Božského Bytí.

Ženy, které jsou milovány, ctěny a chráněny, by také měly ctít, milovat a pečovat o ducha a tělo svého partnera a rozvíjet jeho schopnost odevzdat se jí. Žena, která neposkytuje svému partnerovi péči, něhu a lásku, připravuje jeho mužského ducha o vůli obstát tváří v tvář obtížím, s nimiž se setkává ve vnějším světě. Bude hledat útěchu u jiného pramene – muže nebo ženy – v alkoholu nebo drogách – nebo samotou ve svém domě, což nebude prospěšné ani pro partnera, ani pro děti. Proto mají muži i ženy stejnou odpovědnost si vzájemně projevovat pozornost a péči.

Stejně jako Muž se musí naučit směrovat "Otcovské Hledisko" Božského Vědomí každodenně ke své rodině a své práci, tak se Žena musí naučit vyjadřovat "Mateřské Hledisko" Božského Vědomí ve svém každodenním životě.

Těm, kteří popírají tuto Pravdu, bude odepřen přístup do Nebeských Říší, dokud nezvýší své duchovní vnímání a nezmění svůj postoj skrze modlitbu. Teprve když se jejich vize pozvedne nad pozemsky lidské vnímání "muže a ženy" a nad jejich pozemské touhy a sobectví – do Skutečnosti, ze které vzešla jejich "bytost" – uniknou z koloběhu reinkarnací a budou mít přístup k nejvyšší Radosti a Slávě.

Pokud je v očích společnosti žena považována pouze za "majetek", předmět mužské touhy a není s ní zacházeno jako se ženou, naprosto rovnocennou s mužem, tak taková kultura nepochopila pravou podstatu muže a pravou podstatu ženy.

Muž a žena jsou dvě rovnocenné poloviny celku.

Když muž žije sám, svobodný, projevuje se jen jednou částí svého ZDROJE BYTÍ, a když žena žije sama a svobodná, projevuje se také jen jednou částí svého ZDROJE BYTÍ.

BOŽSKÝM ZÁMĚREM UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ bylo vyjádřit SVOU vlastní celistvost prostřednictvím stvoření tím, že v tělesné podobě jednotlivě vyjádřilo každou ze dvou stejně vyvážených stránek SEBE SAMA a poté je v tělesné podobě opět spojilo, aby zakusili jednotu a celistvost BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, z něhož původně převzali své jednotlivé vyjádření.

Jakmile se spojí v lásce a jednotě ducha a těla, objeví radost a blaženost Vesmírného Vědomí v rovnováze.

(Tento proces je přesně popsán v Dopisech 5 a 7.)

Proto je propojení mužské mužnosti a ženské ženskosti nezbytné k vytvoření celistvosti čerpané ze ZDROJE BYTÍ. Z takového typu spojení vznikne celistvé dítě.

Když jsem byl v poušti, v Palestině, nejdříve jsem si všiml, že prvotní podstatou Tvořivosti Vesmírného Vědomí, našeho ZDROJE BYTÍ, byl ZÁMĚR.

Záměr vytvořit, naplánovat, navrhnout a poté tento návrh stvořit jeho růstem, výživou, léčením, ochranou a řádným způsobem naplňovat všechny jeho potřeby.

Muž i žena se vyvíjejí tělesně i ve vědomí, aby zažívali – ZÁMĚR a vyjádřili ho ve svém životě všemi možnými způsoby. Toto je prvotní projev stvoření.

Bez ZÁMĚRU by nebylo žádné TVOŘENÍ.

ZÁMĚR je původem veškerého bytí – a prostupuje jej.

ZÁMĚR určuje povahu činu – ať láskyplného nebo zničujícího.

Muži a ženy dostali svou jedinečnost, aby mohli zažít a vyjádřit ZÁMĚR ve svém životě. Je to prvotní podnět tvořivosti.

Muži a ženy také dostali svou jedinečnost, aby prožívali a vyjadřovali SÍLU VŮLE.

SÍLA VŮLE u MUŽŮ se projevuje a vyjadřuje hlavně v činorodosti. Ve svých primitivních formách se muž vydává do svého okolí, aby uskutečnil svůj záměr. Proto obléká roucho vůdce a pátrače. Dostal svou jedinečnost, aby přemýšlel a usiloval o dosažení svých cílů bez ovlivnění city.

SÍLA VŮLE je u ŽEN podnícena a prožívána hlavně v podobě CitůPotřebou Vyživovat původní ZÁMĚR a cíleně jej přivést – k dospělosti – péčí, výživou, ošacením, udržováním, výukou a ochranou.

CÍL se zcela liší od ZÁMĚRU, protože cíl sestupuje z myšlenkové roviny záměru a stává se citovým pohonem, touhou vytvořit "podmínky k dosažení a dokončení zamýšleného".

"Silný ZÁMĚR něco udělat" se stává CÍLEM pro pokračující život. Tímto způsobem jsou myšlenky a city spojeny, aby vykonaly dílo stvoření.

Muž se neustále toulá a hledá nové nápady, nové způsoby, jak naplnit své záměry, které mu dají smysl života.

Záměry ženy jsou 'osobní', citlivé a stabilní, připravené přinášet oběti pro své blízké.

Proto dva základní PODNĚTY, které spočívají uvnitř ZDROJE BYTÍ –, vyjádřené v tělesné podobě jako muž a žena –, na sobě navzájem závisejí. Jeden by bez druhého nepřežil. Oba jsou nezbytní pro pokračování stvoření.

Vzhledem ke své mužské pohyblivosti a vůdcovskému instinktu se muž považoval za nadřazeného ženě. Je to proto, že ona je stabilní a vytváří bezpečí pro muže. Ale ženské úsilí je úsilí bezpodmínečné lásky, úsilí, které je hodno nejvyšší úcty a ohledu, aby mohla vzkvétat a plnit svůj vrozený cíl v domácnosti v klidu mysli a radosti.

Úlohou muže je zajistit skutečné bezpečí a hmotné prostředky na obživu rodiny.

Úlohou ženy je poskytovat v rodinném prostředí citovou jistotu a citové prostředky osobního naplnění a radosti.

V minulosti, na východě i na západě, muž hrál svou vůdčí roli v domácnosti, takže žena byla podřízena a poslušna jeho vůli. Tímto muž odklonil a zkreslil energie Božského Vědomí a prostřednictvím své mysli a srdce je nasměroval do pokřivené civilizace. Pokřivil také vědomí ženy tím, že v ní probudil silný odpor k její podřízené roli, o které podvědomě ví, že by ji neměla snášet. Proto vytvořil pro sebe a pro svou partnerku úpadkový a ponižující způsob života, jenž je v úplném rozporu s POVAHOU ZDROJE BYTÍ.

Skutečnost, že žena musela uplatňovat svůj mužský instinkt útočnosti, aby vyjádřila svou rovnost bytí a aby si získala náležitou vážnost a úctu ve společnosti, znamená, že se vaše civilizace stala zcela nestabilní a nezdravou. Žena si v zoufalství přivlastňuje roli muže, ale tím se i ona odklání od záměru stvoření.

Muži a ženy úplně sešli ze správné cesty. V málo rozvinutých zemích lidé žijí jen napůl a pokouší se řešit rozpory mezi mužem a ženou příležitostným pohlavním stykem. Výsledkem je, že rozpory a nespokojenost mužů a žen se ještě zvětšují. Rodinné spory vytvářejí napětí, trápení a odloučení, i když manželé žijí pod jednou střechou.

V "rozvinutých" zemích jsou psychiatrické ordinace plné nešťastných lidí a dětí, kteří říkají, že nevědí, kdo ve skutečnosti jsou nebo jaký je smysl a cíl jejich života. Ptají se "odborníků", kteří také neznají odpovědi.

Mělo by se také pamatovat na to, že každý, muž nebo žena, má v životě prožít lekce, jež se může naučit pouze prostřednictvím pohlaví – a rasy –, ve které žije. To je důvod, proč žena musí přijmout svou roli v poskytování citové jistoty a lásky svému partnerovi a svým dětem s důstojností a úctou k sobě samé a činit to dle svých nejlepších schopností.

Musí poznat, že role poskytovatele citového bezpečí je pro společnost naprosto zásadní. Poskytuje "pojivo" lásky a pohody, které spojuje rodiny, města a země. Když chápe své skutečné místo i své skutečné cíle ve společnosti, snaží se pracovat tímto směrem a dosáhnout jich nejlepším možným způsobem, rychle postupuje na cestě, jež vede k bezpodmínečné lásce a k nejvyšším odměnám v osobním naplnění a štěstí. Rovněž přejde na vyšší úroveň vědomí – možná jako muž v příštím životě, který lidstvu přinese velké dobrodiní.

Stejně tak duchovně vyvinutí muži – možná dokonce duchovní Mistři – se vracejí na Zemi, aby učili skutečné pokoře a denně uplatňovali své vysoké životní hodnoty v ženské podobě, tedy jednají moudře, jako matka, která se stará o všechny potřebné nejlépe, jak je v jejích silách. Kde je tedy nerovnost?

Sejměte klapky ze svého omezeného pohledu a myšlení a prozřelým zrakem uvidíte, že by neměla být nerovnost – pouze sdílené ZÁMĚRY vyjádřit vše, co jste oba čerpali z Božského Vědomí tím nejduchovnějším způsobem k dosažení nejvyššího možného štěstí na Zemi.

V nadcházejících letech se muž a žena budou duchovně vyvíjet, a jestliže budou rozděleni ve svých záměrech, tak společně své záměry svěří "BOŽSKÉMU VĚDOMÍ-OTCI-MATCE" s otázkou: "Co má být za těchto okolností vytvořeno? Jaký je nejlepší způsob jít kupředu?"

Když obdrží odpovědi, tak je přijmou s milujícím srdcem a shromáždí je. Jakýkoli rozdíl v odpovědích bude uznán a znovu vrácen do Božského Vědomí se stejnou žádostí, dokud nedojde k upřímnému souhlasu.

Společně se muž a žena vrátí a znovu se zeptají Božského vědomí: "Jak můžeme nejlépe dosáhnout našeho cíle?" A když se znovu sejdou, budou sdílet své odpovědi a budou se ptát, dokud konečně nedospějí k plánu, který nebyl navržen pouze v lidském mozku, ale v nejvyšší úrovni stvoření – v BOŽSKÉM VĚDOMÍ.

Tím, že budou spolupracovat tímto způsobem, nakonec zažijí blaženost skutečné jednoty duše, mysli, srdce a těla.

Konečně muž by nemohl žít spokojeně, aniž by prožíval a také trochu projevoval ženský princip. Potřebuje city vztahující se k manželce, dětem a dalším vztahům – kamarádům, kolegům, profesionálním vztahům, přátelům. Bez vřelých pocitů by z něj bylo chladné monstrum.

Často, pokud se jedná o starou duši, projevuje muž mnoho lidského tepla a starostlivosti, které vycházejí z předchozí ženské inkarnace. Čím více se duchovně vyvíjí, tím více jsou jeho dva pohlavní podněty v jeho povaze ve stejném poměru a vyvážené.

To platí i pro ženy.

Stejně tak žena by nemohla snadno žít bez určité míry mužnosti. Pokud by neměla schopnost rozumně plánovat, její domácnost by byla pohromou. Je také možnost, že ve své minulé inkarnaci byla silnou mužskou postavou a je pro ni v ženské roli obtížné se obětovat pro ostatní. Taková žena bude muset požádat Božské Vědomí o pročištění svých představ, aby pochopila, že bez lásky je vedení lidí nebezpečnou činností.

Když se muži a ženy blíží vyvážení mezi mužskou a ženskou povahou v sobě, jejich životním úkolem je překonat svou pohlavní touhu dosažením bezpodmínečné lásky ke všem lidem a nasměrovat sílu touhy do čisté tvořivosti – jako je například umění.

Takoví lidé se stanou "Mistry" – mistry sebe samých, mistry tvořivosti, mistry lidského vědomí, mistry "hmoty".

Nešťastné je, že v současné době vaši muži a ženy, kteří se blíží vyvážené "mužsko-ženské podstatě" ve své vlastní povaze, nemají žádné vodítko ohledně toho, jaké by měly být jejich skutečné cíle.

Ztratili cestu a vytvořili mezi sebou falešnou společnost, v níž radost a osobní naplnění, které hledají, jsou uspokojovány jejich přehnaným zaujetím tělesnými potřebami spíše než duchovními úspěchy. Zůstanou nešťastnými rozpolcenými lidmi, dokud nezjistí pravdu o tom, "kým ve skutečnosti jsou".

Pokud mluvíme o ženské roli v životě, je také třeba říci, že mnoho moderních mladých žen ve vyspělých zemích dosáhlo za posledních 100 let vysokého procenta mužských energií.

Musí pečlivě volit své hlavní životní cíle. Nemusí zůstat doma, znuděné a nerozvíjející se, ale budou šťastnější a naplněnější, pokud svou inteligenci a dovednosti využijí k vytvoření nového, činorodého životního stylu pro celou rodinu. V tuto chvíli možná nevědí, jak toho dosáhnout, ale meditací načerpají do mysli nezbytnou inspiraci, jak nejlépe využít své postavení a talent pro štěstí všech.

Muži, kteří si vytvořili větší schopnost vcítění vůči ženám a svým bližním, také naleznou prostřednictvím meditace a následné inspirace vyšší prostředky k vyjádření schopnosti řídit svou činorodost a přinášet štěstí ostatním.

Proč jsem se JÁ – MY – zabývali tématem pohlaví tak důkladně?

Je to naprosto nezbytné, protože bitva pohlaví – jak na Východě, tak na Západě, vytváří na Zemi nezdravé podmínky. Podporuje útočnost a zvyšuje hněv a nepřátelství.

Pohlavní svoboda přivedla svět do bodu krize, která jej vede k zániku v důsledku rozvoje AIDS. Všechny viry jsou vytvářeny ničivými silami vědomí.

Musíte pochopit, že lidské bytosti si vytvořily své vlastní viry! Každý virus je ničivý podnět živého vědomí, který je zviditelněn. Cílí na to, na co se zaměřil podnět ničivého vědomí v okamžiku, kdy se virus začal formovat.

Když jsem byl na Zemi v osobě Ježíše, měl jsem o tomto hledisku života jasno. Židé měli velmi přísnou tradici v mytí pohárů před tím, než z nich pili. Řekl jsem jim výslovně, že by si neměli dělat starosti s tím, co jim vchází do úst, ale spíše s tím, co vychází z jejich myslí a jejich srdcí –, a následně i z jejich úst. V té době ještě věda nezjistila přítomnost virů, ale bylo obecně uznáváno, že nemoc pocházela z jídla a pití ze špinavého nádobí. Věděl jsem však, že původ nemocí většinou pocházel ze srdcí a myslí rozzlobených lidí. Rozšířil se pak dělením buněk, ale nese v sobě navždy instinkt a vědomí, které ho původně zrodilo.

AIDS není náhoda. Tato nemoc se vytvořila z vědomí důrazu na sebeuspokojování a také z ničivých citových reakcí mezi sexuálními partnery. Zvýšená nenávist a hněv mohou lidi vést k pohlavnímu styku, který zanechává zbytky nemoci v mysli, citech a těle.

Jelikož citový soulad není vždy motivem k pohlavnímu spojení mezi muži a ženami, tito tak následně prožívají hluboká zklamání, nedostatek uvolnění a naplnění. Když k tomu dojde, mužská pohlavní síla klesá. Musí být oživena obrazy sexuálních zvráceností.

Výsledkem je, že se pornografie stala v některých zemích "velkým byznysem". Podporuje jen tělesné instinkty. Z pornografie pochází nedostatek úcty k ženám a mechanické pohlavní styky bez citů, spolu s rychlým nárůstem znásilnění a pohlavního zneužívání dětí. Lidé, kteří se oddávají takovým ohavnostem a činům zvrácené krutosti, sklidí následky buď v tomto životě, nebo v budoucí inkarnaci.

To je důvod, proč věrní muslimové odsuzují Západ za jeho lhostejnost v jeho pohlavním chování a jeho zvrácenosti, a mají pravdu, když věří, že to na Zemi způsobuje nezdravé podmínky.

Tyto nezdravé podmínky nesesílá "Alláh" –, ale jsou přirozeným důsledkem porušování ZÁKONŮ ŽIVOTA.

Stejně tak muslimští oddaní porušují ZÁKONY ŽIVOTA, protože stejně jako Židé lpí na tradici pomsty "oko za oko" a věří ve Svatou Válku. Není "Svatá Válka", je pouze Skutečnost Svatého Odpuštění a Svatého Smíření, která spočívá v zacházení s vaším "bratrem", ať už je to váš přítel, nebo váš nepřítel, s láskou a porozuměním.

Nikdo z vás nemůže porušit ZÁKONY ŽIVOTA a doufat, že vstoupí do Nebeského Království nebo do Ráje. S takovým chováním nemáte místo jinde než v chaosu, který v současnosti vytváříte.

My vás zanecháváme s těmito myšlenkami a my vás žádáme, abyste je přijali hluboko do svého vědomí, s nadějí, že je dobře využijete ve svém každodenním životě. Důrazně doporučujeme, abyste se spojili v malých skupinách, bez ohledu na své náboženské přesvědčení a abyste používali Dopisy jako vodítko pro váš každodenní život. Osvoboďte se, pokud můžete, od svých přesvědčení a setkejte se ve skutečné pokoře jako lidé, kteří přiznávají, že vědí jen málo o skutečné duchovnosti – ale touží se naučit, jak obohatit a produchovnit svůj život.

Jak mnozí z vás vědí, vstupujete do nového období světových dějin, v němž si uvědomíte, že hlavní dělicí čára již nebude mezi bohatými a chudými. Hlavní rozdělení bude podle uvědomění.

Na jedné straně budou ti, kterým se podařilo vstoupit do vyššího duchovního vědomí, projevují lásku a přijímají stejně přátele i nepřátele, ti, kteří si stanovili za cíl vyzařovat Božské Vědomí ve všech oblastech svého každodenního života.

Na druhé straně budou lidé, kteří zůstanou v zajetí svého ega a budou hledat nadvládu nad slabými. Na chvíli se může zdát, že uspějí, ale nakonec selžou a jejich utrpení v temnotách, jež si sami vytvořili, bude obrovské.

Tyto Dopisy budou prostředkem, abyste mohli vyjít z temnoty na SVĚTLO.

Když se budete snažit zvyšovat své frekvence duchovního vědomí vyzařováním lásky ke všem a za všech okolností, projdete pomalým VZESTUPEM VĚDOMÍ, který silně ovlivní vaše tělesné zdraví a pozemské životní podmínky.

Právě na vás, odvážných lidech, bude spočívat vzestup světového vědomí.

Z nadcházejícího střetnutí vyjdete silní, motivovaní a začnete budovat jiný druh pozemského vědomí. Založíte začátek duchovního, technického a ekonomického pokroku a světového míru na další staletí.

Já, Kristus, jsem mluvil – MY – BRATRSTVO MISTRŮ – mluvíme ke křesťanům, muslimům, buddhistům, židům, hinduistům, súfistům a všem náboženským přesvědčením světa. Všichni jste obklopeni naší láskou.

Věřte tomu – neboť je to pravda.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!