DOPIS 5

Já, KRISTUS, píši tento DOPIS 5, abych jasně definoval skrytou SKUTEČNOST, na kterou se budu také odvolávat pomocí termínů "VESMÍRNÁ" a "BOŽSKÁ", abych vám pomohl rozšířit mysl pro pochopení toho, že i když jste jednotlivci, tak TO, CO VÁM DALO VAŠE "BYTÍ" A "JEDINEČNOU OSOBNOST", je SAMO O SOBĚ Vesmírné – Věčné – Nekonečné – Všudypřítomné, bez začátku a konce.

Těm, kteří se rozhodli přečíst si tento Dopis 5 před mými předchozími Dopisy, jež popisovaly můj život na Zemi a mé pravé učení, bych rád znovu uvedl, že mé pravé já, "Ježíš" KRISTUS, by v žádném případě nemělo být zaměňováno s "Ježíšem", o kterém mluví Nový zákon.

Vzhledem k tomu, že mé původní učení, v podobě, v jaké je zachyceno ve čtyřech Evangeliích, je šířeno po celém světě a velmi nesprávně vykládáno, je nutné, abych začal učit PRAVDU O ŽIVOTĚ vysvětlením pravého významu mých původních prohlášení uváděných v Evangeliích. Je nutné rozptýlit a konečně vymýtit z vědomí lidí nedorozumění, která přetrvávají a uváděla v omyl generace duchovně hledajících od dob, kdy jsem žil na Zemi.

Během svého života na Zemi jsem za účelem popsání Skutečnosti uvnitř i vně bytí záměrně vytvořil pojem "Otec" s odkazem na "Boha". Udělal jsem to z následujících dvou důvodů:

Zaprvé, jak jsem vysvětlil v Dopisu 1, když jsem obdržel osvícení v poušti, bylo mi dáno vidět, že pojmy popisující Stvořitele vesmíru tak, jak byly "odhaleny" židovskými proroky, byly naprosto chybné.

Zadruhé, bylo mi umožněno jasně vnímat – a plně pochopit – skutečnou podstatu Stvořitele a uvědomil jsem si, že má rodičovskou povahu – uspokojovat potřeby stvoření cílenými, jasnými a účinnými prostředky, shodně jako otec-matka. Ve skutečnosti jsem viděl, že rodičovský pud přítomný v každém živém stvoření byl čerpán přímo ze Stvořitele a že původ veškerého podnětu lásky a rodičovského pudu byl také původem života a samotného bytí.

"Viděl" jsem také, že stvoření bylo viditelným projevem Vesmírných Tvůrčích Podnětů Života a že by tedy lidstvo mohlo být nazýváno potomky Stvořitele.

Proto bylo zcela přirozené, že jsem mluvil o "Otci" ve vztahu ke Stvořiteli, protože pro mě je skutečně tím, koho Stvořitel ve všech smyslech slova představuje –, přesněji "Otce-Matku". S ohledem na židovské nahlížení na ženu, která zaujímala v jejich každodenním životě podřízené postavení, jsem mluvil pouze o "Otci", abych se vyhnul jakémukoli odporu z jejich strany a získal jejich přijetí mého nového názvosloví.

Také jsem vytvořil pojem "Otec", abych pomohl Židům uvědomit si, že jejich pojetí Jehovy a přísnost židovských zákonů byly zcela chybné. Kromě toho jsem pomocí nového pojmenování – "Otec" – popsal Stvořitele – Tvůrčí Podnět – který sídlí vně i uvnitř bytí, a dal jsem jasně najevo, že přináším zcela nové učení v protikladu k zavedené víře v "Boha", jenž zavrhoval určité národy a posílal na ně pohromy, aby je trestal.

Chci, abyste plně pochopili, že ve vašem Novém zákoně nebylo nikde jasně uvedeno, že jsem přinesl učení zcela v rozporu s učením ve Starém zákoně, a proto Novému zákonu jako pravdivému záznamu mého života a učení nelze důvěřovat nebo ho přijmout či mu uvěřit.

Pravdivé a přesné svědectví o mé osobnosti, mé osvícené povaze, mých citových postojích a mém samotném učení by jednoznačně objasnilo, že staré formy židovského náboženství a moje osvícené učení byly ve všech ohledech naprosto odlišné.

Židovské náboženství mělo mimořádně materialistické pojetí. Jistě jsou spisy, z nichž duchovně osvícení Židé čerpali a stále čerpají tajemné vnímání našeho ZDROJE BYTÍ.

Patří jim náležitá úcta a obdiv pro jejich nadsmyslově výjimečné stavy mysli.

Ale pokud se proroci obraceli k průměrným mužům a ženám, jejich texty přinášely jiné, řídicí, manipulující poselství, které je čistě lidské a falešné. Žádná kontrola "dobra" nebo "zla" není vykonávána "Bohem shora". Kdyby tomu tak bylo, svět by nebyl v tak šokujícím stavu zmatku a bídy.

Přinesl jsem nové učení, jež bylo zaměřeno výlučně na to, aby si lidé uvědomili všudypřítomnost a lásku – věčnou podstatu – stejně jako všepřesahující podstatu...

"TOHO" ... CO PROJEVILO VŠE STVOŘENÉ VE VIDITELNÉ PODOBĚ.

Mým cílem je toto dokonale vysvětlit, abych umožnil těm, kteří hledají Pravdu, zbavit se jakékoli stopy víry v to, že jsem byl jen prorok v dlouhé řadě židovských proroků a pokračoval jsem v kázání jejich učení o všemohoucím Jehovovi, jenž má rozpolcené protichůdné pocity ke svému vlastnímu stvoření.

Strach z pravověrných Židů omezil mé učedníky v tom, co se rozhodli říci veřejnosti o mé osobě. Je třeba si uvědomit, že za účelem získání nových židovských přívrženců křesťanství se obávali opuštění Starého zákona, protože ten po staletí zajišťoval soudržnost Židů. Proto z mého učení něco vyjmuli a přidali to, co bylo v souladu se starými náboženskými vírami. Můj rodokmen byl uveden proto, aby ujistili Židy, že jsem potomkem krále Davida. Proč by se tím ale měli obtěžovat, pokud nechtěli dát jasně najevo, že jsem skutečně Žid pocházející ze starého rodu, a proto mohu být uchazečem o Mesiášství?

Kdyby skutečně pochopili, co jsem přišel na Zemi udělat – ukončit minulost a položit základy zcela nové budoucnosti porozumění a konání – vyvinuli by nejvyšší úsilí, aby zajistili, že lidé pochopí skutečné důvody, které vedly k mé smrti. Ale oni to neudělali. Zakryli většinu toho, co jsem se je snažil naučit.

Jeden z mých učedníků se statečným srdcem, Štěpán, se méně bál mluvit o mých pravých učeních. A i když jím též bylo mé učení přikrášleno, přesto byl ukamenován k smrti.

Musíte pochopit, že život mých učedníků byl nesnadný, a není divu, že moje skutečná učení byla překryta tradičním myšlením, aby byla pro veřejnost přijatelnější.

I tak však dojde k prudkým sporům, když řeknu, že "křesťanství" představuje pouze záznam mých výroků a popis uzdravení, která nejsou příliš v rozporu s židovským učením. Je to náboženství vytvořené mými prvními učedníky a Pavlem po jeho zasvěcení v Antiochii, s cílem udržet Židy co nejvíce pohromadě a přivést obrácené pohany. Účelnost se poté stala základním hlediskem křesťanského myšlení.

A toto je pravda o mém životě a mé smrti na Zemi. Budou probíhat výměny názorů, protože lidé se drží své milované víry a vzdávají se jí jen s bolestí těch, kteří ztratili nejdražší majetek.

Nicméně, jakkoli je víra lidem drahá –, je to jen víra.

Není pevným základem, na němž lze stavět nový život.

Nyní, když se k vám vracím skrze tyto Dopisy, se znovu snažím všemi prostředky – v rámci vašeho lidského vnímání – popsat Skutečnost –, váš Zdroj Bytí –, který zrodil vesmír a život sám.

Stejným způsobem jako před 2000 lety přicházím i nyní prostřednictvím těchto Dopisů, abych položil základ budoucího duchovního vývoje příštího tisíciletí. Váš duchovní rozvoj může pocházet pouze z vašich nejhlubších uvědomění a pochopení podstaty skutečnosti a ... "TOHO"..., CO VÁS PŘIVEDLO K ŽIVOTU.

To, co jasně chápete, vytváří podmínky, ve kterých žijete.

Jelikož jste nepochopili svůj skutečný duchovní původ, lidstvo je neustále zapojeno do válek a znovu vytváří pozemské podmínky, jež jsou jak hanbou lidského vědomí, tak zdrojem lidského utrpení všeho druhu.

Z tohoto důvodu VYSÍLÁM – VYZAŘUJI – PLNOU SÍLU SVÉHO KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ, abych vám přinesl PRAVDU O ŽIVOTĚ v moderním a srozumitelném jazyce, abych vám umožnil vybudovat nové vědomí a poznat "Pravdu takovou, jaká skutečně je" – místo toho, abych vám dovolil pokračovat ve lpění na falešných vírách a přesvědčeních, kterým jste byli naučeni nebo které vám předaly tradice.

S používáním a porozuměním ve vás názvosloví vzbudí stejnou – nebo větší – úctu, lásku a duchovní osvícení, jaké jste dříve cítili při používání slova "Bůh". Tento vhodnější jazyk, nabitý obecným významem, vás nakonec naplní duchovní silou při používání a představě významu slov.

Jsem zde, abych vám řekl, že až očistíte své vědomí od myšlenek a pocitů vycházejících z ega a vytrváte v meditaci i pozvednutí svého vědomí k Vesmíru, začnete cítit duchovní sílu, která zaplaví vaši mysl a nakonec celé vaše tělo.

Proto je moje učení zaměřeno výhradně na to, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, životní a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený, neuspokojivý způsob života a najít nový pramen vnitřní radosti a uspokojení všech vašich potřeb.

Přemýšlejte o tomto prohlášení. Neříkám vám, že něco "musíte" nebo "nesmíte", nenutím vám jakákoli nepříjemná omezení, jež byste sami o sobě nechtěli přijmout. Přišel jsem, abych vám řekl, jak jsou vaše "formy vědomí" živé a jak se projevují ve vašem světě, ale ponechávám vašemu zdravému rozumu volbu zdravých myšlenek, neškodných činů a správnou cestu vedoucí k radosti a blahobytu, kterou přijmete, až si uvědomíte pravou podstatu stvoření.

Přicházím také s plnou mocností své Kristovské síly, abych vám pomohl si uvědomit, že mezi vámi a ... "TÍM"..., CO VÁS PŘIVEDLO K ŽIVOTU –, nejsou žádné překážky mimo ty, které sami vytváříte neznalostí Zákonů bytí.

Přišel jsem, abych vám pomohl odstranit tyto překážky osvícením vaší současné nevědomosti a učil vás, jak otevřít své vědomí – celou vaši bytost – přílivu TOHO, CO VÁS PŘIVEDLO K ŽIVOTU.

Proto OPAKUJI: V konečném důsledku je moje učení výhradně určeno k tomu, aby vám pomohlo otevřít vaše vědomí obnovenému životu, životní a duchovní síle, abyste mohli opustit svůj starý omezený a neuspokojivý způsob života a najít nový pramen vnitřní radosti a uspokojení každé z vašich potřeb.

Vroucně si s Božskou Láskou přeji, abyste dosáhli tohoto nejvyššího stavu před přechodem do další úrovně bytí, aby váš přesun mohl být bez bolesti a doprovázen vznešeným očekáváním.

To je jediný důvod k napsání těchto Dopisů.

Výše uvedené prohlášení je přesvědčivější a silnější způsob, jak znovu vyjádřit prohlášení, které jsem učinil, když jsem byl na Zemi: "Hledejte nejprve Království nebeské a všechny dobré věci vám budou přidány."

Neučinil jsem toto prohlášení, abych povzbudil lidi k tomu, aby byli "dobří". Uvedl jsem jen pravdu o životě.

Musíte také plně a jasně pochopit –, že to ..., "CO"... nazýváte "Bohem", a já to označuji jako "VESMÍR", nemá žádné lidské vlastnosti, které MU připisují mnohá náboženství.

Například lidské projevy, jako jsou hněv, hrozby a tresty, patří pouze k lidskému stavu.

Ještě jednou opakuji: Já, KRISTUS, jsem sestoupil, abych výslovně nadiktoval tyto Dopisy, abych očistil mysl lidí od dávných "lidských slovních obrazů", které vymysleli proroci. Mám v úmyslu je plně nahradit popisem SÍLY – VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, které skutečně vytváří, oživuje a udržuje viditelný vesmír a všechny ostatní úrovně bytí, které jsou mimo vaše současné vnímání a porozumění.

Také jsem zde proto, abych vám řekl, že se tyto další vesmíry nebo úrovně otevřou a stanou se přístupnými pro vaše vědomí, když přijmete znalosti uvedené v těchto Dopisech, které vytvoří dokonalou strukturu vašeho osobního vědomí jednotlivce.

Smrt nakonec bude představovat šťastný přechod z omezené úrovně bytí do jasnějších a silnějších úrovní. Budete vědět, že když jste duchovně náležitě očištěni a nastal čas vystoupit z obalu představovaného vaším tělem, vzdáte se ho, osvobozeni od tělesných omezení, vstoupíte do úrovně lásky a do krásných, nádherných stavů bytí.

Budete vnímat smrt takovou, jaká může být –, a pro osvícené duše skutečně je – nádherný přechod – nejintenzivnější dar života, největší tvůrčí síla a blažený životní zážitek, o kterém se vám ani nesnilo.

Rád bych také objasnil, že mnoho, mnoho lidí věří, že mohou žít plodný život, a že toho dosáhnou následováním stovek různých učitelů "pozitivního myšlení". Říká se, že změnou svého vědomí změníte svůj život. To je do jisté míry pravda, ale pro ty, kteří opravdově hledají duchovní rozvoj, taková změna vědomí přesto zanechává určitou stopu duchovní vyprahlosti a touhu po něčem více.

Ono "něco více", po čem duše touží, je skutečný dotek a její opětovné spojení se ZDROJEM BYTÍ. Jistě můžete přilákat určitý duchovní růst tím, že budete následovat cestu vnímání pouze dobra, pravdy a lásky, ale zůstanete osamocenou bytostí žijící ve své pozemské říši bez pomoci věčného a nekonečného Vesmíru.

Jakmile si uvědomíte podstatu Vesmíru a obrátíte k němu své myšlenky, abyste s ním mohli navázat skutečné spojení, začnete si uvědomovat, že už nejste sami – že jste podporováni Skutečností, která udržuje vesmír.

A když říkám "navažte s Ním opravdové spojení", myslím tím, že modlitba a prosba za ten nebo onen prospěch nezajistí skutečné spojení s vaším ZDROJEM BYTÍ.

Vaše modlitba je jistě přijata Zdrojem Bytí a odpověď přijde rychle. Často je vaše potřeba naplněna, jakmile o ni požádáte. Ale skutečné spojení se Zdrojem vašeho Bytí je však prožíváno pouze tehdy, když jste dostatečně očistili své vědomí od hrubého lidského sobectví a strávili nějaký čas meditací i pravidelným citově silným "rozšiřováním svého vědomí", směrem ke svému Zdroji, při hledání spojení, obnovení a osvěžení ducha.

To je účel života. Neustálé a vzájemné spojení a výměna mezi Zdrojem všeho Bytí a stvořením.

Zde bych chtěl připomenout, že když jsem žil na Zemi, každý den jsem Židům velmi jasně opakoval: "Já sám nemohu nic dělat."

Důsledně jsem prohlašoval, že "dílo vykonává 'Otec', ne já".

Přišel jsem dnes, abych vám umožnil provést přechod od lidského, pozemského vědomí k osvícenému vědomí, k němuž dochází, když člověk , že konečně zná Pravdu o Bytí.

Je nepochybné, že pro hluboce věřící lidi, kteří jsou nezvratitelně ovlivněni náboženskými naukami a bohoslovím – ať židé, křesťané, muslimové, hinduisté nebo jakékoli jiné náboženské víry – pro ně bude zpočátku obtížné – a dokonce bolestivé – tyto Dopisy přijmout a dobře je využít, protože přednastavená a podmíněná mysl je jako beton. Víry, které jsou jim drahé a používají je jako talismany, citovou podporu a ujištění, jež jim dodávají sílu v těžkých dobách, jsou citově vtištěny do jejich podvědomí a obvykle vyvolávají strach z "urážky Boha" v okamžiku, když mají přístup k vyšší Pravdě. Pokud není upřímná snaha znát PRAVDU BYTÍ spíše než tradiční víru, je téměř nemožné tyto duševní vzorce odstranit z mysli a citů, a ty pak brání skutečnému duchovnímu pokroku.

Výslovně přicházím pomáhat těm, kteří mají vůli tyto překážky překonat a jít ke skutečnému osvícení. Proto, pokud intuitivně cítíte, že slova na těchto stránkách jsou PRAVDIVÁ, a pokud se jimi cítíte přitahováni, věřte, že jste připraveni zahájit duchovní cestu popsanou v těchto Dopisech a že jsem vám nablízku, abych vám dodal odvahu pokračovat, dokud nedosáhnete svého cíle – opravdového duchovního osvícení, obnovy života, silné vůle a objevu toho, co jsem nazval "Královstvím Nebeským".

Upřímná každodenní modlitba a meditace umožní duševní očistu a postupně PRAVDA a POROZUMĚNÍ nahradí starodávné mýty, které vám byly kdysi tak drahé.

Před zahájením učení, které bude následovat, , KRISTUS, vám musím připomenout, že váš vesmír není pevný. Jak pravděpodobně víte, podle vašich vědců je "pevná" hmota zviditelněná podstata světa, která je ve skutečnosti složená z částic energie.

PRAVDA BYTÍ vaší pozemské úrovně spočívá v této základní skutečnosti stvoření.

Pro porozumění mému učení týkajícího se Pravdy Bytí je nutné pochopit tuto základní "zdánlivou prázdnotu", jež je podstatou celého vašeho stvořeného světa.

Většina z vás uznává tuto pravdu o bytí rozumem, ta ale dosud ani vzdáleně nepronikla do vašeho vědomí, aby vám poskytla nový pohled na svět a samotnou skutečnost. Stále si myslíte, stejně jako po tisíciletí, že váš svět je pevný a že stav vašeho těla a všechny vnější jevy jsou mimo vaši kontrolu. Věříte, že jste obětí života. Ve skutečnosti je to sice naopak, ale váš každodenní život odráží tuto víru. Proto je naprosto nezbytné, abych se vrátil a pomohl vám získat lepší vnímání Pravdy.

Jak jsem řekl v Dopisu 1, po osvícení v poušti jsem se vrátil do svého světa měst a vesnic v Palestině a okamžitě jsem začal ovládat "prvky hmoty", kdykoli jsem viděl potřebu pomoci těm, kteří byli v nouzi nebo v bolestech. Přišel jsem vám přesně ukázat, jak jsem to dokázal.

Jak jsem vám odhalil v Dopisu 1, během doby, kdy jsem v poušti obdržel úplné osvícení, mi bylo ukázáno, že "hmota" není ve skutečnosti pevná. Nebylo mi dáno přesně rozumět tomu, jak elektrické částice, které jsem nazval "mihotání prachu", získávají vzhled viditelné "hmoty". Věděl jsem, že se tento "třpytící prach" pohybuje v "BOŽÍM DUCHU" frekvencemi o vysoké rychlosti, a z tohoto důvodu je "BOŽÍ DUCH" všudypřítomný.

Vnímal jsem, že "BOŽÍ DUCH" byl stvořitelem – i podstatou všeho ve stvoření samotném. Tím jsem si byl naprosto jistý.

Také jsem velmi jasně "viděl", že lidská myšlenka, nabitá city nebo přesvědčením, zásadně ovlivnila tento průběh zhmotnění viditelných forem.

Lidská mysl tedy mohla – a zasahovala – do skutečného záměru "BOŽÍHO DUCHA".

Bylo to napínavé a vzrušující poznání, protože jsem viděl, že mýty, které mě učili židovští rabíni, byly zjevně falešné, a okamžitě jsem je vyhnal ze své mysli. Přijal jsem pravdu s nadšením, protože jsem si nyní uvědomil, proč lidé žili v bídě a utrpení. Vyvěralo to z jejich vlastních myšlenkových pochodů.

Bylo mi také dáno vidět "společenství živých částic", které věda nazývá "buňky", při práci ve všech živých bytostech. Uvědomoval jsem si Božskou Harmonii, která řídila práci buněk, jež činorodě budovaly a udržovaly různé části hmotných těl všech živých tvorů i rostlin, ať velkých či malých. Proto jsem hodně čerpal z venkova, abych uvedl příklady přítomnosti a činnosti "Otce" v nejmenších představitelích přírodního života – jako jsou rostliny a ptáci.

Jak jsem jasně vysvětlil v Dopisech 1, 2 a 3, nazval jsem "BOŽÍHO DUCHA"– "Otcem", protože mi bylo dáno "vidět" – vnímat – pravou podstatu "BOŽÍHO DUCHA" a byl jsem si jist, že až se vrátím k obyvatelům Palestiny, abych jim popsal objasnění, která jsem obdržel, tak pochopí, že jejich víry, vtisknuté do jejich vědomí rabíny, jsou zcela chybné.

Viděl jsem pravou podstatu "BOŽÍHO DUCHA" jako nejvyšší formu Božské Lásky, jež byla viditelně trvale činná v každé živé bytosti.

Jak jsem zmínil výše, tyto znalosti mi umožnily dělat "zázraky" a ovládat prvky, když to bylo nutné a vhodné.

Stejně jako jsem si tehdy přál rozptýlit mýty, které ovládaly mysl Židů v Palestině, tak i nyní vám toužím ukázat, že mnohé z pokrokových nauk předložených vašimi vědci byly podníceny silnou odpovědí na církevní věrouku a ustrnulé zásady v minulých letech.

Abyste pochopili toto tvrzení, musíte si uvědomit, že až do doby Darwina si různé křesťanské církve zajistily svou nadvládu nad myslí lidí a obecně se věřilo, že vesmír byl vytvořen přesně tak, jak je napsáno v Genesis v biblickém Starém zákoně.

A když se vědci pokusili oznámit svá zjištění a poznatky, byli nuceni popsat svá nová přesvědčení tváří v tvář obrovskému náboženskému odporu. Ve výsledku zjistili, že je nutné věnovat velkou část své duševní síly prokazování, že výroky Proroků jsou nepravdivé. Tímto způsobem jim jejich jednání přineslo ztrátu jasného vnímání a také oni se stali obětí svého ega.

Poté bylo jakékoli osvícené vnímání přednesené vědeckým bratrstvem zesměšňováno a odmítnuto jinými vědci. Kvůli tomuto způsobu myšlení se kyvadlo hledání "Pravdy" otočilo pouze k neochvějné víře v rozum a předkládání důkazů, čímž uvěznilo lidskou mysl při hledání odpovědí týkajících se původu života a bytí v materialismu.

Proto je naprosto nezbytné, abych vyvrátil některé "vědecké poznatky" a ukázal, že jsou stejně mylné jako takzvané "pravdy" křesťanské nauky. Při řešení některých z těchto "výkladů" se jak vědci, tak duchovní ponořili do oblasti neprokázaných, nesmyslných předpokladů, aby odpověděli na otázky, které nemohly být zodpovězeny pouze pozemskou myslí.

Vaše věda vám řekla, že podstata vašeho hmotného světa je v zásadě tvořena elektrickými částicemi pohybujícími se vysokou rychlostí v "prostoru", vaše věda není schopna říci, "proč" takové "energetické částice" získávají hustotu a formu "hmoty", mluví pouze o silách fúze-slučování, při které dochází k vytváření prvků.

Věda vám nemůže říci, co je "Motivační Silou", jež spojuje částice ve formě prvků.

Věda vám také nemůže říci, odkud takové částice energie původně pocházely, ale jen to, že byly uvolněny v době Velkého Třesku, o kterém věří, že dal prvotní podnět stvoření.

Proč náhle "Velký Třesk" – z čeho? Jaký podnět se za tím skrýval?

Věda hovoří o elektromagnetismu, ale nemůže říci, odkud pocházejí takové energie, které se objevují a mizí. Kam mají namířeno? Proč se vracejí? Z lidského hlediska se zdá, že v jeho práci ani za ní není vidět žádná smysluplná činnost.

Věda říká, že elektromagnetismus "je jen" – obyčejný princip bytí –, a přesto vytváří vysoce účelné a inteligentní dílo v podobě milionů bilionů látek, ze kterých se skládá váš vesmír. Jak to může být?

Ve všem, co elektromagnetismus zviditelnil, není nic, co by lidská mysl mohla považovat za neúčelné nebo nesmyslné.

Věda přehlíží tuto nejzákladnější a nejzásadnější úroveň stvoření.

Bez odpovědi na otázku, proč je všechno, co se stalo viditelným projevem činnosti párových sil elektromagnetismu, vždy účelné, úspěšné a hospodárné – nenajdete při hledání svého původu nic hodnotného.

Dokud věda neprozkoumá a neobjeví "Skutečnost prostoru", v němž jsou podporovány elektrické částice "viditelné skutečnosti", zůstane věda navždy za zamčenými dveřmi materialismu. Přístup k věčné Pravdě a vesmírné moudrosti bude pro ni uzavřený a věda bude uvězněna v otroctví samotného rozumu, jenž je pouze výtvorem omezené činnosti mozkových buněk.

Je to skutečná podstata Vesmíru, s níž vás mám v úmyslu seznámit, ale než začnu, musím vás nejprve upozornit na mnoho úzce souvisejících otázek.

Po celé věky byla velká část díla vytvořeného elektromagnetismem vnímána v mysli, zraku a hmatu živých bytostí jako něco pevného a neměnně trvalého. Na kov, dřevo, skálu, živé bytosti bylo pohlíženo tak, že jsou tvořeny pevnou, neživou nebo živou "hmotou". Pro takovou víru v pevný vesmír je jen přirozené, že si starověcí mystičtí proroci představovali "Mocného Jedince" s obrovskou silou, jenž vytváří všechny pevné látky ve vesmíru. Když si tedy představovali takového "Mocného Jedince", bylo též přirozené, že vnímali "královskou" postavu ovládající vesmír a mající pomstychtivou povahu, když byla srovnávána s lidským chováním vytvářejícím neukázněnou společnost.

Ani staří Proroci, ani dnešní věda se nepřiblížili Pravdě o Bytí.

Všichni úplně minuli pravdu.

Věda říká, že život začal, když nějakým nevysvětlitelným způsobem správná kombinace chemických procesů vytvořila molekulu schopnou kopírování sebe sama spuštěním dalších chemických procesů.

Takové vysvětlení obrovské ŽIVOTNÍ SÍLY, oplývající složitostí a mohutností, která byla rozpoznána, protože je "schopna sama sebe kopírovat", odhaluje zásadní omezení vědeckého vnímání a myšlení, jež vedlo k takovému výkladu!

Vědecky nevysvětlený je dále předpoklad, že by se taková kombinace "neživých" chemikálií mohla – náhodným – způsobem spojit přesným způsobem, a dosáhnout tak překvapivého reprodukčního výsledku.

To je tím, že omezená lidská mysl, i když je vědecká, si nedokáže poradit s tak podivnou možností, jako je samovolná "sebe-reprodukce".

Naznačuje to příliš silný magický úkaz – nějaký zásah z nepředstavitelného zdroje –, který se vědci neodvažují brát v úvahu pro strach z posměchu.

Tento stádový souhlas je považován za vědečtější než vytváření "osvícených" teorií blokovaných materialistickými zákony, které si věda sama stanovila.

Tato překážka budoucího vědeckého pokroku zabrání vědě ve správném zkoumání království mysli a ducha, dokud osvícený vědec nebude vzdorovat zvyklostem a nepřekročí hranici mezi "viditelným" a "neviditelným".

Pokud by někdo představil teorii samovolné sebe-reprodukce molekul starým Prorokům, neviděli by v takové "magické události" žádné potíže a řekli by, že "Bůh" vytvořil tyto chemické kombinace a vdechl jim život. Ale ani to by nebylo správné vysvětlení.

Je to toto staré náboženské pojetí "Boha na Výsostech", který "tvoří z dálky", jež brání vědcům v postupu směrem k duchovně uvědomělejším úvahám. Proto, navzdory zdánlivému osvobození od prastarých nauk, je věda ve způsobu myšlení stále stejně svázána a brzděna obavami ze starých šiboletů[1] jako v 19. století. Přijímá své nesmyslné teorie, protože ještě není schopna vnímat "Skutečnost" Našeho Zdroje Bytí, který je uvnitř i vně živé molekuly.

Pokračujíc ve svém příběhu o stvoření, věda tvrdí, že po "sebe-vytvoření" živých molekul schopných sebe-reprodukce "se ony samy zformovaly" do živé buňky (tak malé, že ji nelze vidět pouhým okem), která se stala stavebním materiálem pro všechny druhy živých organismů včetně rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat a samotného člověka. Všechno živé by tedy mělo společného předka – první živou molekulu.

Věda nedokáže vysvětlit, proč se reprodukovatelné molekuly spojily do živé buňky. Toto pro vědu dodnes zůstává záhadou.

Živá buňka, jak vám říká vaše věda, se nekonečně množí v bilionech-bilionů-bilionů různých tvarů. Je to stavební materiál viditelného vesmíru. Jak to může být? Jaký podnět motivuje k takovému množení? Na to věda nemůže odpovědět, zůstává uvězněna ve své vlastní slepotě a za sebou stáhla i lidstvo do materialistické slepoty.

A nyní si první živá buňka zaslouží výjimečnou pozornost každého, kdo opravdově hledá duchovní rozměr a "Prvotní Zdroj Života" – protože první živá molekula a první živá buňka jsou úplně prvním důkazem inteligentní činnosti ve "hmotě" – ve vesmíru.

Prvotním znakem, který prokazuje smysl a inteligenci, je funkce membrány, jež pokrývá buňku a poskytuje jí ochranu a jedinečnost. Přemýšlejte o tomto "zázračném" jevu.

Buňka vstřebává prostřednictvím své membrány pouze výživu, kterou si vybrala v prostředí.

Buňka nejenže přijímá správnou výživu, ale – po přijetí této výživy se zbaví vzniklých odpadů také prostřednictvím této propustné membrány.

Měli byste si položit otázku, jak "čistě fyzická" membrána buňky, neviditelná prostým okem, dokáže "rozlišit a vybrat" správnou výživu podporující její zdraví a poté přesně určit nežádoucí jedovaté látky, kterých se má zbavit. Nevidíte v celé této činnosti vysokou míru účelnosti? Můžete věřit, že taková účelnost je náhodná?

A není ÚČEL samotným znakem Inteligence?

Ještě více: buněčná membrána pokračuje v této práci při výběru výživy a vylučování odpadu za bilion bilionů různých okolností a podmínek souvisejících s přežitím různých druhů v různých prostředích. Není to důkaz ÚČELNOSTI, která se projevuje v každé činnosti všech druhů, hmyzu, rostlin, plazů, ptáků, zvířat a lidí?

Nemohli bychom tedy popsat vesmír jako neměnný a neodchylující se PODNĚT ÚČELU, zviditelněný v oblasti viditelné "hmoty"?

Duch ÚČELU je fyzickým prvkem – nebo prvkem "vědomí"?

A pokud dokážete připustit, že ÚČELNOST je nepopíratelným tvůrčím podnětem ŽIVOTA, můžete přejít k dalšímu vnímání vašeho vesmíru jako viditelného projevu INTELIGENTNÍHO POSOU­ZENÍ příčiny a následku, jasně patrného v živé "hmotě". Protože – pokud si živá buňka může vybrat správnou výživu a také zajistit vyloučení jedovatého odpadu – tato jednoduchá činnost ukazuje povědomí o potřebě trávení a také předpokládá výsledné hromadění jedovatého odpadu a potřebu vyloučení tohoto odpadu k zajištění svého trvalého zdraví. Není to jasný důkaz INTELIGENTNÍHO POSOUZENÍ "Příčiny a Následku"?

Kromě toho – věda říká, že buňka obsahuje "jádro", které lze přirovnat k mozku člověka, protože sděluje zprávy a jeho nejdůležitější funkcí je ukládání poznatků. Tato "knihovna" obsahuje nejen podrobnosti týkající se jedné buňky, ale také celého těla, v němž sídlí!

Ve skutečnosti by se při vědeckém výzkumu ukázalo, že samotná buňka je systémem chemických "zpráv" prováděných účelně, inteligentně a srozumitelně. Jak by to mohlo být, kdyby původ molekul buňky představovaly pouze neživé chemické prvky? Zpochybnili byste, že za každým "poslem, který má předat zprávu", je inteligentní myšlení nebo vědomí? A hle, jak přesné jsou zprávy přenášené z buňky do buňky, aby zajistily přesné napodobování určitých druhů po miliony let?

V jakém okamžiku při stvoření se vkradlo "vědomí" do živých organismů? A jak se inteligentní myšlení, které zvažuje a rozhoduje, dostává do prostoru nevědomé neživé hmoty?

Jak může bez vlastního vědomí probíhat tak účinné přijímání a vysílání zpráv v buňce, jež je pouhým okem neviditelná? Není taková činnost výtvorem vědomí, což dokazuje přítomnost "inteligentního" života v jeho nejmenším jmenovateli?

Jediná živá buňka ve formě bakterie se navíc může pohybovat sama a žít svůj vlastní, přesně vymezený, často vzrušující život v prostředí – nebo – jako virus, který provádí svou jednoznačně stanovenou smrtící práci a útočí na přesné cíle v rámci živých organismů. V ostatních případech může být buňka pevnou součástí organismu a vykonává svou mimořádně odpovědnou práci při stavbě a údržbě určité části organismu. Taková práce vytváří "živou látku" dokonale vhodnou – a nezbytnou – pro živý orgán, na kterém pracuje – ať už jsou to části lidského těla, zvířete nebo rostliny – jako jsou lidské prsty na nohou a slezina nebo zvířecí srst a kly, rybí šupiny a peří ptáků, kůra stromů a listí na větvích, okvětní lístky a stonky květin, tykadla motýlů a jejich křídla, kůže krokodýlů a jejich zuby nebo oči a kůže chameleona, které mění barvu podle potřeby maskování. Každý z těchto zcela rozmanitých a zdánlivě nesouvisejících fyzikálních jevů je vytvořen určitou přesně vymezenou prací biliony a biliony a biliony stejných živých buněk.

Když uvažujete o rozsahu a rozmanitosti práce provedené jednoduchou živou buňkou neviditelnou pouhým okem – můžete věřit v mechanický vesmír?

Bylo by možné, aby "hmota" tvořená takovými buňkami byla nelogická a nenabídla žádný věrohodný účel ani důvod svého života – bez osobitého vědomí?

Ale není tomu tak. Tyto shodné živé buňky spolupracující v harmonii uvnitř člověka nebo zvířete vytvářejí játra s jejich rozličnými povinnostmi v těle, vytvářejí složité oko, které má svůj vlastní jedinečný účel, to jest za pomoci mozku uvádí bytost do přímého a inteligentního spojení se svým prostředím. Nebo silné kosti, složitě a cíleně navržené tak, aby díky spojení se šlachami a svaly umožnily plný a pružný pohyb bytosti.

Buňky navíc nikdy nenarušují práci jiných buněk.

Při vytváření ledviny nezačnou najednou dělat ucho.

Při vytváření vlasů se najednou nepustí do tvorby kůže. Ne, buňky vytvářejí pokožku hlavy a stejné buňky vytvářejí vlasy. Jediný rozdíl mezi buňkami pokožky a vlasů je práce, kterou dělají, vteřinu po vteřině po celý život. Proč?

Co je "podnětem a tvůrčím činitelem"? Náhoda?

Jaká řídící inteligence uvedla do chodu celý proces stvoření od nejzákladnější úrovně tvorby jednoduchých prvků z volných elektrických částic v "prostoru",

  • kombinace prvků, jež způsobily vznik chemikálií,
  • správné kombinace přesných chemikálií, jež způsobily vznik živé molekuly,
  • správné kombinace živých molekul, jež vytvořily živou buňku, která dokáže přijímat výživu, vylučovat odpad,
  • stavět podle jasných pravidel, pohybovat se a trvale udržovat tuto obrovskou stavbu stvoření po biliony let?

A ještě více. Co je "Motivační Silou", která v živých systémech a tvorech vytvořila a úspěšně rozvinula biliony a biliony různých způsobů oplodnění semeny každého druhu – ať už rostlin, hmyzu, plazů, ptáků, zvířat nebo lidí – tím, že pro každého vyvinula inteligentní systém rozmnožování přizpůsobený klimatickým podmínkám, úrodě z místních plodin, a to z důvodu zajištění jejich přežití?

Není PŘEŽITÍ také důkazem záměrné inteligentní činnosti? A když bylo dosaženo tohoto velkého tvůrčího díla, nepokládáte si otázku, jak je možné, že každý živý druh má vlastní osobitý způsob výchovy svých mláďat a chrání je, jak je to jen možné, dokud mladí nejsou schopni sami PŘEŽÍT? Není to jasný projev LÁSKY KE STVOŘENÍ ve své nejvyšší podobě?

Rozbor toho, co říká lidská inteligence o počátcích života a stvoření, se nemůže obejít bez zmínky o "všech důležitých molekulách DNA", o nichž se tvrdí, že nesou "plán" celého organismu – rostliny nebo dítěte.

Kromě toho tyto molekuly DNA dávají buňkám pokyny a zprávy o tom, že musí stavět v souladu s chromozomy uloženými v semeni.

Ano, vskutku, namísto Inteligence – vám věda dala molekuly DNA jako zdroj vašeho života, vašeho nejvyššího vůdce, vašeho ředitele stvoření, na nichž musí záviset přežití křehkých hmotných buněk a všeho tvorstva.

Pohleďte na slavnou DNA – Pána vašeho stvoření!

Odkud molekuly DNA získaly své inteligentní řídící schopnosti? Věda je nyní spokojená, že je schopna dostačujícím způsobem vysvětlit, proč se všechny různé druhy množí tak přesně a bez přestání. Věda by vás ráda přesvědčila, že žijete v čistě mechanickém vesmíru, že fenomén vývoje vzniká z náhodných mutací a "přežití těch nejschopnějších".

Pokud opravdově studujete stvoření různých organismů, rozmanité a různé činnosti vzájemně souvisejících druhů, můžete skutečně věřit v takové nepravděpodobné materialistické pojetí?

Není to jen náhoda, že dnes, aby vám bylo umožněno objevit obrovskou Inteligenci, která se nachází uvnitř i vně stvoření, se mnoho tvůrčích lidí vydává na obtížné cesty, aby prozkoumali, určili a vyfotografovali stanoviště a zvyky divokých tvorů a rostlin. Oni vás baví – a vzdělávají – spoustou faktů a fotografií divů vašeho světa.

Když jsem byl na Zemi, nemohl jsem se zmínit o takových divech, abych učil Židy vesmírné Pravdě o Bytí. Měl jsem jen domácí zvířata a ptáky, které jsem mohl použít jako příklady zázraků vynalézavosti, inteligence a vědomí zjevných v každé živé bytosti. Nikde v evangeliích se nepíše, že jsem hovořil o Stvořiteli jako o Nadutém a Povýšeném Jehovovi, jak bylo obvyklé mezi židovskými vůdci.

Ne, obrátil jsem se na venkov, ke květinám a ptákům, a pokusil jsem se svým krajanům ukázat, že jsou obklopeni úžasným a zázračným stvořením. Před dvěma tisíci lety nám chybělo ve vaší úrovni vaše moderní vědecké zázemí, abychom mohli v našem okolí inteligentně pozorovat a vysvětlovat činnost toho, koho jsem nazýval "Otcem".

Abyste objevili váš skutečný ZDROJ BYTÍ, žádám vás, abyste zhodnotili nepředstavitelnou a nepopsatelnou složitost a rozmanitost cílevědomé práce jasně patrné u tučňáků a vepřů.

Dokáže lidská mysl dokonale napodobit některou z nejzákladnějších činností uvnitř těla, – řekněme – zažívacího systému, který rychle přivolá enzymy a hormony potřebné pro trávení?

Jak se opovažuje omezená mysl, jež není schopna jasně vnímat skutečný tvůrčí proces řízený vrozeným věděním, jednoznačně tvrdit – navzdory rozporům –, že chápe skutečný původ stvoření a síly, jež stvoření formovaly!?

Jaká domýšlivost! Tito lidé mohou myslet jen dle toho, co jim oči dovolí vidět.

Dívám se na současnou vědeckou nevědomost s láskyplným soucitem, určitou mírou zábavy a palčivou touhou popíchnout jejich pýchu.

Neboť dokud člověk neprozře ze svého sebeuspokojení a pozice neomylnosti, nemůže nikdy dojít ke skutečnému propojení věčných pravd a lidského vědeckého poznání. Ale musí se to odehrát, jinak se lidský duchovní vývoj zastaví.

Vědci jsou příliš plní "odborných" knižních znalostí, časem prověřených vzorců a rovnic a potřeby vzájemného souhlasu, než aby umožnili mystický průnik ze strany Vyšších Inteligencí.

Za sebe žádám čtenáře těchto Dopisů, aby vytvořili sdružení, které by zpochybnilo vědu, a zeptali se, "v jakém okamžiku vývoje hmotného světa" se poprvé projevilo VĚDOMÍ.

Znovu opakuji a myslím vážně to, co říkám: zeptejte se vědců, ve kterém okamžiku vývoje světa se poprvé projevilo vědomí. V živé buňce? Pokud je přítomno v živé buňce, zeptejte se jich, zda bylo již patrné v živých molekulách, které se spojily, aby vytvořily buňku a obklopily se tak inteligentně navrženou membránou, jež umožňuje příjem vybrané výživy a vylučování jedovatého odpadu. Jak rozpozná jedovatý odpad? A pokud připustí, že vědomí může být přítomno v živých molekulách, neměli bychom se jich zeptat, zda by chemické vlastnosti, které se staly živou molekulou, nemohly samy obsahovat vědomí? Vědomí, jež je nakonec dovedlo a posunulo k životadárnému seskupení, které vytvořilo molekulu? A poté, co jsme se dostali tak daleko, tedy zpět k počátkům života – do chemických vlastností – stále bychom se měli ptát, proč by se vědomí mělo stát životaschopnou přítomností pouze v chemických sloučeninách a proč ne v těch prvcích, v nichž se individualita poprvé utvářela? A pokud je v těchto prvcích uznána, proč by mělo být vědomí upíráno, že pohání elektrické částice k tvorbě prvků? Je rozumné takovou možnost popírat?

A když by byla uznána tato možnost, neměli byste jít dále a zeptat se, odkud pochází elektromagnetismus? Co je "skutečně" elektřina, mimo paprsky ostrého světla, které dnes věda popisuje jako fotony a elektrony?

Co je "skutečně" magnetismus, kromě párových sil "přitažlivosti a odpuzování" – těchto silových podnětů, které přinesly rovnováhu, stálost a pořádek do zmatku?

Zeptejte se vědy: "Odkud pochází elektromagnetismus, jenž je zodpovědný za nejzákladnější kroky při vytváření spořádaného a organizovaného vesmíru nepředstavitelné složitosti a rozmanitosti?"

Nyní se pokusím popsat vašimi slovy TO, KTERÉ přesahuje všechna slova a v současné době přesahuje veškeré "pozemské chápání jednotlivce". Proto schopnost myšlení, i když pomáhá mozku rozumově pochopit duchovní skutečnosti, které vám předkládám, vytváří současně bariéru pro skutečné duchovní vnímání a prožívání.

Z tohoto důvodu považujte následující odkazy na VRCHOLNOU VESMÍRNOU ÚROVEŇ pouze za vodítka – myšlenky, "nastíněné formy vědomí" SKUTEČNOSTI uvnitř i vně vašeho vesmíru.

((Vezměte každou z následujících MYŠLENEK – jednu po druhé – a meditujte nad nimi.))

To, co se chystám vysvětlit, je obsaženo ve VĚDOMÍ, bez rozměrů a bez hranic. Pokud jste duchovně vyvinuti natolik, abyste mě následovali, začnete skrze slova "duchovně" rozumět všemu, co se vám snažím říci. Slova vás povedou – a pak vám odemknou "nové pohledy na život".

Vytrvejte! SVĚTLO postupně, možná nepostřehnutelně, vstoupí do vaší mysli a budete zažívat malé záblesky přinášející osvícení.

Je mnoho těch, kteří zažili malý "záblesk poznání", krátce pocítili dotek "Božského Vědomí" a pak, sotva se odvážili uvěřit v tento výjimečný okamžik uvědomění, začali si klást otázky a pochybovat, a nakonec tento malý příliv "Božského Vědomí" rozptýlili. Dejte si pozor, nedělejte to. Nedůvěra vás vrátí zpět, uvrhne vás do hmotné roviny života víc, než si dokážete představit.

Cokoli je vám dáno a co jste schopni přijmout –, rychle to uchopte a nepochybujte. Pochybnost ničí stálost pokroku, protože vytváří vlastní "formy vědomí", jež potlačují, a dokonce vymýtí poznání, které jste již obdrželi.

Volba vašich myšlenek –, víry, nebo nedůvěry, pochybností, nebo přesvědčení – buduje, nebo ničí váš pokrok v hledání PRAVDY.

Každé popření vymaže pokrok, kterého bylo právě dosaženo ve vašem vědomí.

Na druhou stranu, čím výše stoupáte v duchovní pravdě, tím silnější jsou vaše myšlenky. Proto vytvářejte a pevně udržujte své duchovní nadšení a nedovolte, aby kdokoli zasahoval a podkopával tento vzestup. Držte se pevně svých předchozích vnímání. V dobách pochybností se orientujte k povznášejícím myšlenkám pomocí prohlášení plných světla a držte se předešlého povznášejícího vedení z období, kdy vibrační frekvence vašeho vědomí byly vyšší. Pomocí své vůle a výběru prohlášení, které obsahují "zlaté" duchovní Pravdy, se vracejte znovu a znovu na tuto vyšší úroveň vědomí. Nevzdávejte se z důvodu duševní lenivosti a nestaňte se duchovní "korouhvičkou" díky přílivu a odlivu energií duchovního vědomí.

Musím velmi naléhavě zdůraznit toto nebezpečí sebezmaru. Buďte si tohoto stále vědomi. Pokud víte něco o mém životě v Palestině, vzpomenete si, že i já jsem zažil tyto stavy přílivu a odlivu duchovního vědomí a zjistil jsem, že je nutné se vzdálit do kopců, modlit se, meditovat a obnovovat svou duchovní sílu.

Pochopte proto svá "suchá" období, ale neustupujte jim tím, že se odevzdáte a poddáte nežádoucí změně ve svých postojích a duševně citových vzorcích. Když svědomitě čerpáte ze svého Zdroje Bytí novou sílu a pozvednutí frekvencí vašeho vědomí, tak se tato nepříznivá období výrazně sníží v síle a trvání.

Opakuji, vždy si dávejte pozor, jak používáte svou mysl! Ať je vaše duševní činnost vždy tvořivá, aby mohla spíše přispívat k vašemu vlastnímu duchovnímu růstu, než aby vám neustále bránila.

*****

Poté, co jsem uvedl výše uvedené a pokračoval v diktování tohoto Dopisu, moje Zapisovatelka začala pochybovat o pravděpodobnosti přijetí tohoto Dopisu veřejností, neboť jeho obsah jí připadal příliš chladně věcný, než aby přitahoval lidi, kteří jsou zvyklí si představovat, že Vesmír zrodila velkolepá Síla nebo Bytost či "Něco úplně jiného".

Ve skutečnosti jsem vyvinul nejvyšší úsilí, abych popsal velkolepost Síly, z níž všechny věci pochází, ale jak jsem již řekl, je nemožné popsat lidskými výrazy Skutečnost ZDROJE vašeho BYTÍ.

Duchovně vyvinuté duše, které zažily lehké spojení s Božským Vědomím, uvádějí, že tento zážitek je mimořádně krásný, velkolepý a naprosto nezapomenutelný –, ale z lidského hlediska nepopsatelný. Tato mystická zkušenost je možná, když jsou vibrační frekvence ducha již vysoké a celé vědomí je ponořeno v paprscích Božského Vědomí. Je to stav "pocitů" silnějších, než umožňuje rozum a mozkové buňky.

V tomto případě, když musím vnést popis Skutečnosti vašeho ZDROJE BYTÍ do mysli a mozkových buněk mé Zapisovatelky a ona to musí vyjádřit slovy, musím být opatrný, abych příliš silně nezasahoval do vibračních frekvencí vědomí, ve kterých pracují mozkové buňky mé Zapisovatelky. Byly chvíle, kdy již nebylo bezpečné pokračovat, a zastavil jsem její počítač, abych přerušil spojení.

Než začnete studovat, meditovat a vstřebávat následující stránky, chtěl bych všem, kteří čtou tyto Dopisy, objasnit, že mým cílem, skrze tyto Dopisy, je, zaprvé a především rozptýlit mýty, jež obklopovaly mou lidskou osobu a mé učení.

Mým záměrem je, aby ustrnulé náboženské nauky nakonec zemřely přirozenou smrtí po celém světě, – stejně úplnou smrtí jako oběti zvířat v Šalomounově chrámu.

Zadruhé jsem také přišel pomoci církvím opustit jejich zastaralou představu o "Bohu" a "hříchu". Žádný skutečný duchovní pokrok není možný, dokud nedojde k jasnému poznání, že každý člověk je zodpovědný za to, jak se jeho život vyvíjí.

Zatřetí, přišel jsem z vašich myslí odstranit obrazy "Všemohoucího Boha", jenž ve své velkoleposti a vznešenosti a neomezené činné síle odměňuje ctnostné a trestá "ničemné". Tyto víry jsou zcela mylné, i když uklidňující.

Začtvrté, vysvětluji vám Pravdu o Bytí, abyste konečně rozptýlili starou představu o "Bohu" sedícím někde nahoře v nebi, dle které vytvořil svět a vše, co je v něm za poměrně krátkou dobu.

Zapáté, výslovně jsem přišel, abych pomohl vědě překlenout propast mezi VESMÍRNÝM VĚDOMÍM a výskytem elektrických částic. Bez tohoto mostu mezi Neviditelnou Duchovní Úrovní a viditelným světem "hmoty" zůstane věda zakořeněna ve starých myšlenkách a pojmech, místo aby se posunula vpřed do nových sfér duchovně-vědeckého výzkumu ke zdokonalení lidstva.

Také jsem přišel ukázat vám PRAVOU PODSTATU toho, CO VÁS PŘIVEDLO K BYTÍ – toho, co vám dalo JEDINEČNOST. Bez tohoto poznání, které vám odhalí "podstatu" vaší "dvojité, přesto plně propojené bytosti", Ducha a těla, zůstanete uvězněni ve stejné úrovni vědomí, na jaké jste v tuto chvíli.

Chci, aby bylo naprosto jasné, že:

"Nic nikdy nepochází z ničeho."

To je mezi vámi dobře známé rčení, a naprosto pravdivé.

Neboť je zde věčný, nekonečný, neměnný ZÁKLAD BYTÍ – a TOTO vám přicházím odhalit.

Nebyli jste "stvořeni" – vy jste z TOHOTO čerpali svoji "bytost".

Je zřejmé, že jste nemohli vyjít z něčeho, co se zcela odlišuje od vašeho vlastního vědomí. Žádám Zapisovatelku, aby vybrala několik pozemských srozumitelných příkladů:

Nemůžete ze sklenice s džemem při přípravě náplně do koláče vyndat mleté maso.

Nemůžete vymačkat pomeranč a udělat ze šťávy zázvorové pivo.

Nemůžete nafouknout balón vzduchem, prasknout ho a zjistit, že z něj kape želé.

Všechny výše uvedené příklady vybrané mou Zapisovatelkou jsou příklady logiky.

Chtěl bych, abyste si znovu uvědomili, že celý váš vesmír je projevem logiky—zákonitostí a souvisejících zákonitých účinků založených na principu příčinné souvislosti.

Váš vesmír je zviditelněná PŘÍČINA & NÁSLEDEK.

To je neměnný princip skutečnosti. Jestliže se vyskytnou případy odchylek, jako jsou nadpřirozené zkušenosti nebo okamžitá uzdravení, tak průměrný člověk vydá výkřiky úžasu a věda odmítne uvěřit, že je něco takového možné. Postupně s prohlubováním mých vysvětlení pochopíte, jak k těmto odchylkám dochází – zákonitě a účelně.

Jinými slovy: k těmto odchylkám dochází podle přirozených duchovních zákonů a vždy slouží nezbytnému účelu. Nikde ve stvoření není žádná duchovní výjimečnost – dokonce ani v mravenci nebo komárovi – pokud se mysl bytosti nenarodila vadná nebo nebyla poškozena.

Z tohoto důvodu je zřejmé, že žijete a pracujete ve hmotném vesmíru, který projevuje nejvyšší stupeň inteligence a účelnosti při tvorbě samotné "hmoty", ve hmotných tělech všech jednotlivých bytostí, od rostlin až po bytosti lidské.

Tato vysoká míra

INTELIGENCE a CÍLEVĚDOMÉ PÉČE

je však politováníhodně malá ve vědomí, které projevují samotné stvořené bytosti, od rostlin až po lidi.

Jinými slovy řečeno, TĚLA, v nichž vedete své životy, ve kterých myslíte, cítíte a děláte cokoli, co vás napadne, projevují ve svých tělesných ústrojích a výkonných částech mnohem vyšší stupeň inteligence a láskyplného účelu než vaše vlastní lidské vědomí.

Většina lidských zájmů je soustředěna na každodenní osobní přežití, prožitky potěšení a citově-tělesné uspokojení.

K dosažení těchto cílů většina lidí používá pouze věci vyrobené z "hmoty". Dokonce ani mysl vědců nemůže plně odhalit skrytá tajemství pozemské skutečnosti a přes veškerý jejich talent se i oni utápí v rozmarech skutečnosti stejně jako nevzdělaní lidé.

Logickým závěrem tedy je, že TO, z čeho čerpáte svou hmotnou bytost, je něco OHROMNÉHO – nejen velikostí, ale také NESMÍRNOU SILOU VŮLE: Vůle pro tvořivost a sebevyjádření.

Na chvilku pozorujte – velikost hmotného vesmíru, SLUNCE a jeho teplo, Měsíc, planetu Zemi a sluneční soustavu, hvězdné galaxie a skutečnost, že veškerá tato viditelná hmota je vzájemně zcela provázaná, a navíc závislá na pohybu planetárních těles a Vesmírných Zákonech věčného dění a pohybu. Tento úžasný vesmír má svůj původ – a je čerpán z PODSTATY vašeho BYTÍ – a veškerá ŽIVOTNÍ SÍLA/ENERGIE vesmíru je čerpána ze stejné PODSTATY BYTÍ.

Takže se nezneklidňujte, jestliže při mém úsilí o hlubší vysvětlení DUCHOVNÍCH SLOŽEK VAŠEHO ZDROJE BYTÍ zjistíte, že tyto složky poznáváte a že ve velmi, velmi, velmi omezené míře sami vlastníte tytéž duchovní složky vědomí.

Všechno, čím jste, duchovně, duševně, citově, tělesně, – čerpáte ze svého ZDROJE BYTÍ.

Než vám vysvětlím, jak se toto mohlo stát, chci, abyste udělali něco, co pomůže vaší mysli přijmout velkolepost... "TOHO"...z čeho jste čerpali svoji bytost.

Poté, co si přečtete následující stránky až do konce tohoto mého Dopisu, soustřeďte se na význam každého odstavce a meditujte nad ním, protože teprve potom "slova" začnou nabývat duchovní obsah podle jejich pravého smyslu.

VŠECHNO (duchovní, neviditelné/viditelné/představitelné) je VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ[2] .

Prvotní všezahrnující povahou VĚDOMÍ je UVĚDOMĚNÍ.

Není možné mít vědomí bez uvědomění.

Vše, co vidíte, čeho se dotýkáte slyšíte, cítíte, víte, je

zviditelněné

VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ.

Ve vesmíru není nic, co by nebylo zviditelněným VĚDOMÍM.

VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ je nekonečné a věčné.

Jsou zde DVĚ ÚROVNĚ VĚDOMÍ, obě jsou vně i uvnitř vaší vlastní pozemské úrovně bytí – úrovně těžké "hmoty" a "pevné formy".

VRCHOLNÁ VESMÍRNÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

nikdy nemůže být zcela nebo opravdově poznána duchem jednotlivce.

JE NEPŘÍSTUPNÁ. JE V ROVNOVÁZE.

JE to JEDINÝ ZDROJ veškeré SÍLY, MOUDROSTI, LÁSKY, INTELIGENCE.

VESMÍRNÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ v rovnováze

je ve stavu TICHA & NEHYBNOSTI,

z něhož vychází zvuk, barva, podoba jednotlivce a veškerá viditelná tvůrčí činnost

ve viditelném vesmíru.

Z VRCHOLNÉ VESMÍRNÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

v rovnováze

vzešlo vše stvořené – všechny různé neviditelné úrovně bytí sestupující dle stupně produchovnění od samotných bran VESMÍRNÉ ÚROVNĚ

až po nejtěžší vibrační frekvence neživých pozemských látek a dále do nevýslovných hrůz zvrácenosti vědomí a anti-pravdy.

Tato VRCHOLNÁ VESMÍRNÁ ÚROVEŇ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

není jen ve vesmíru

ONA JE CELÝM PROSTOREM

JE nezjistitelně všude. Pro ty, kteří uvažují v odborných názvech atomů – lze říci,

že ONA je PROSTOREM v atomu – ONA je tedy "v tichu a rovnováze" v "prostoru"

všech prvků a "hmoty".

PODSTATA VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ je:

ZÁMĚR v nečinnosti a v rovnováze.

Proto je Vesmírné Vědomí nekonečným, věčným, neomezeným, neohraničeným stavem SILNÉHO ZÁMĚRU – nedotčeného, čistého, krásného.

Tímto ZÁMĚREM je

VYJÁDŘIT SVOU PODSTATU.

ZÁMĚREM

PODSTATY VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ

je SOUHRN VŮLE & CÍLE

vždy spojených v "objetí".

Vesmírnou Vůlí je: vytrysknout a tvořit.

Vesmírným Cílem je: dát stvoření jedinečnou podobu a v ní prožít zkušenosti.

VE VRCHOLNÉ VESMÍRNÉ ÚROVNI

ZÁMĚRU VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

je VESMÍRNÁ VŮLE ve stavu vzájemné zdrženlivosti[3] – s VESMÍRNÝM CÍLEM

a oba v dokonalé rovnováze

v TICHU & NEHYBNOSTI.

VESMÍRNÁ VŮLE je VESMÍRNÁ INTELIGENCE

VESMÍRNÝ CÍL je VESMÍRNÁ LÁSKA

všeobecně v rovnováze – ve vzájemné zdrženlivosti,

z NICHŽ všechny věci viditelné i neviditelné, a také lidské podněty, získaly podobu.

Pokud byste do sebe mohli přijmout plnost VESMÍRNÉ SKUTEČNOSTI, rozpadli byste se JEJÍ výbušnou silou a rozpustili byste se v beztvaré vědomí/uvědomění,

KTERÉ přesahuje jednotlivý lidský stav stejně, jako teplo a světlo z vašeho slunce je bilionkrát silnější než světlo vašich světlušek blikajících ve tmě.

…………………

Když jsem byl na Zemi, rozlišoval jsem mezi

"Vaším Otcem v Nebi" a "Vaším Otcem v Tobě".

Když jsem mluvil o

"Vašem OTCI v Nebi"

měl jsem na mysli

VESMÍRNOU INTELIGENCI.

Vzhledem k postoji Židů k ženám jsem se odvolával pouze k této stránce VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ.

Nyní, když jste si již dobře vědomi rovnosti žen a mužů, mluvím o:

"VĚDOMÍ OTCE-MATKY"

v rovnováze

VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, kde

"Otcovské Vědomí –je – Vesmírná Inteligence"

"Mateřské Vědomí – je – Vesmírná Láska"

NÁSTROJ tvůrčí energie "Vědomí Otce" – elektřina

je ve stavu vzájemné zdrženlivosti – v rovnováze s NÁSTROJEM tvůrčí energie

"Vědomí Matky" – magnetismem.

Vzhledem k tomu, že elektro-magnetismus – nástroje "Otce-Matky" – jsou v rovnováze ve VESMÍRNÉM VĚDOMÍ,

tak JEJ vědci nikdy ve VESMÍRU nezjistí, byť by jej zkoumali sebedůkladněji.

PODNĚT: "VŮLE Otcovského vědomí" je INTELIGENTNÍ ČINNOST

– v rovnováze s –

PODNĚT: "CÍLEM Mateřského Vědomí", jež je VÝŽIVA pro PŘEŽITÍ.

"VĚDOMÍ OTCE-MATKY"

je mocná neosobní SÍLA –, i když ONA je pro vás osobní ještě předtím, než se pokusíte s NÍ navázat spojení.

Když se budete duchovně vyvíjet, pocítíte JI –, protože ONA je SKUTEČNOSTÍ BYTÍ.

ONA je všude a ve všem.

VĚDOMÍ OTCE je

INTELIGENTNÍ LÁSKA, která dodává inteligentní energii a hybnost světu

složitých tvarů – projevující se fyzicky jako elektřina.

MATEŘSKÝM CÍLEM je

MILUJÍCÍ INTELIGENCE, která určuje cíl a podnět k přežití složitým jednotlivým formám – projevující se jako magnetismus – přitažlivost & odpuzování.

Toto jsou PRVOTNÍ VESMÍRNÉ PODNĚTY KAŽDÉ BYTOSTI VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ,

vašeho ZDROJE BYTÍ – INTELIGENCE-LÁSKY.

Je to STAV BYTÍ před stvořením.

VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ ve STAVU ROVNOVÁHY.

Byl bych rád, kdybyste znovu vstoupili do vnitřního stavu vědomé rovnováhy, kde je vše utišeno a vaše mysl klidná. Máte vnitřní kontrolu, vaše mysl a city již nejsou rozděleny na činnost a pocity. Vnímáte, jak ve vás roste síla, mocnost, mír a spokojenost. To, co je ve vás vyjádřeno v podobě jednotlivce, je STAV BYTÍ, z něhož vyšlo stvoření.

Chci, abyste si všimli, že dosažení rovnováhy je nemožné, jestliže je přítomna myšlenka.

Byl bych rád, KDYBYSTE SI UVĚDOMILI, že VESMÍRNÁ ÚROVEŇ je ÚROVNÍ PODNĚTŮ bez formy. Neobsahuje žádný otisk stvoření. Je ve stavu NEDĚLENÉ FORMY.

Rovnováha – zdrženlivost mezi protichůdnými PODNĚTY – "oddálení" a "připoutání", vytváří nekonečnou spirálu soběstačné energie.

SOBĚSTAČNÁ ENERGIE VZÁJEMNÉ ZDRŽENLIVOSTI je pro jednotlivce jednoduše nepředstavitelná.

Jak jsem vám řekl dříve, pokud by jednotlivec dokázal vstoupit do VESMÍRNÉ ÚROVNĚ PODNĚTŮ VZÁJEMNÉ ZDRŽENLI-VOSTI "Pohybu & Připoutanosti" – jednotlivec by se okamžitě rozpustil a vrátil se do rovnováhy VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. Přemýšlejte o nepředstavitelné neomezenosti Síly obsažené ve VZÁJEMNÉ ZDRŽENLIVOSTI DVOJITÝCH PODNĚTŮ ve VESMÍRNÉM VĚDOMÍ, kterými jsou především

VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

ZÁMĚR

VŮLE >>> <<< CÍL

INTELIGENCE LÁSKA

propojená do

Inteligentní Lásky & Milující Inteligence

Podněty: Pohybu Připoutání-Odpuzování

ELEKTŘINA ...............v rovnováze ............. MAGNETISMUS

Výše uvedené popisuje

NEOMEZENOU VESMÍRNOU ÚROVEŇ před VELKÝM TŘESKEM!

Nyní již víte, že Tvůrčí Proces Otec-Matka a nástroje fyzické tvorby jsou ve Vesmírné Úrovni ve stavu rovnováhy, ale nyní došlo k výbuchu této rovnováhy, aby bylo dosaženo

JEDNOTLIVÉ FORMY.

Také víte, že Věčné Neomezené PODNĚTY jsou obsaženy ve stavu vzájemné zdrženlivosti a tyto PODNĚTY mají nepředstavitelnou energetickou mohutnost – proti níž je vaše atomová energie projevená při rozštěpení atomu pouhým "pfff", nepatrně malým odfouknutím bez důležitosti.

Byl bych rád, kdybyste si plně uvědomili vše výše uvedené, neboť vaše pochopení toho, co se stalo v době Velkého Třesku, vám poskytne určitý vhled do toho, co se stalo v době rozštěpení VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, aby bylo možné vytvoření jednotlivé formy.

VESMÍRNÉ VĚDOMÍ SE ROZDĚLILO!

VŮLE & CÍL

INTELIGENCE "OTCE" & VYŽIVUJÍCÍ LÁSKA "MATKY"

vybuchly, aby pracovaly samostatně i společně.

Jejich odpovídajícími "nástroji" byla

Elektřina & Magnetismus.

Z výbuchu ROVNOVÁHY pochází

VELKÝ ZÁMĚR SEBEVYJÁDŘENÍ

"Vesmírné vědomí BYTÍ" se stalo

podnětem vědomí zosobněného JÁ, které vyžaduje sebevyjádření.

ŽIVOT a JÁ představují synonyma v "hmotné" úrovni.

Staly se vědomím "hmoty".

Co je vědomí ŽIVOTA?

Je to: Otec-Inteligence a Matka-Láska.

Podnět Pohybu Podnět Cíle – výživa-přežití

Viděn jako elektřina Viděn jako magnetismus

ve Hmotě.

Dokážete si představit výbuch VĚDOMÍ! UVĚDOMĚNÍ! Abychom vám pomohli částečně si představit, co se stalo v době Velkého Třesku, zkuste si vybavit dobu, kdy i vy jste ve svém vědomí zažili výbuch. Stává se to, když věnujete celou svoji bytost k dosažení velmi důležitého cíle.

Chystáte se zahájit uskutečnění svých plánů ve stavu nadšeného očekávání a nějaká banální, nevýznamná okolnost nebo bezohledná osoba vám zabrání dosáhnout cílů, které jsou vašemu srdci nejdražší. Jak byste se cítili?

Vaše soustředění by se rozdělilo a vy byste vybuchli. Tady znovu vyzvu svou Zapisovatelku, aby uvedla na lidských příkladech to, co mám na mysli, neboť i to "nejmenší pozemské vědomí" vychází z VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ:

Jste na letišti, šťastní a připraveni vzlétnout na nečekanou cestu do zámoří. Po příjezdu k odbavení u vaší letecké společnosti zjistíte, že na vaše jméno nemají žádné dokumenty ani letenky a žádné objednávky letů ani hotelů, přestože jste již vše zaplatili kreditní kartou. Co cítíte?

Oblečení ve velmi drahých šatech večeříte s důležitými zákazníky a chystáte se uzavřít obrovský obchod v hodnotě milionů. Náhle vám číšník upustí na hlavu horké jídlo.

Co cítíte?

Nakupujete a po návratu na parkoviště zjistíte, že kola a dveře vašeho vozu byly odstraněny – za bílého dne!

Co cítíte?

Se soucitem otevřete peněženku, abyste dali veškeré své drobné zmrzačenému, sténajícímu žebrákovi, když vtom se muž vymrští, prudce vám vytrhne peněženku a uteče jako sportovec.

Co cítíte?

Ve všech těchto případech byste měli ve vaší mysli vědomý projekt na prvním místě. Vaše hlava by byla naplněna plánem něco začít nebo udělat pro – pokojné – dosažení určitého cíle. Váš záměr by byl propojen s vaším cílem – tedy v rovnováze – ale všimněte si, že čím více se přibližujete ke svému cíli, tím roste napětí z očekávání. Čím větší je napětí – tím větší je výbuch.

Ve skutečnosti byste byli ve stejném stavu jako

VESMÍRNÉ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ

a ZÁMĚR

INTELIGENCE "Otce" v rovnováze s CÍLEM "Matky"

dát bytí a formu projektu, který jste chtěli dosáhnout.

Dokážete si představit ten duševně-citový zmatek, který by následoval po takovém výbuchu? Vaši neschopnost jasně myslet, příliv myšlenek, které by k vám přicházely jedna za druhou a dožadovaly se projevu – bez jakéhokoliv smyslu nebo logiky?

Zkuste si uvědomit, že VY – v podobě jednotlivce – jste mikrokosmos makrokosmu.

Jste špendlíková hlavička vyjadřující VESMÍRNÉ VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, ať už v rovnováze, když meditujete v nepřítomnosti myšlení – nebo jako činorodé vědomí, když myslíte, cítíte, plánujete a tvoříte.

Pokud tedy dokážete spojit svůj nepatrný výbuch vědomí s výbuchem nebes, získáte malou představu o chaosu, který následoval – na okamžik – jak ve VESMÍRNÉ ÚROVNI – tak po celé věky času v nově vytvořeném prostoru úrovně "hmoty", jež je stále v beztvarém stavu.

Mnozí z vás proto budou muset své představy o stvoření zcela změnit.

Vše začalo v podmínkách naprostého zmatku.

VESMÍRNÉ PODNĚTY se rozdělily. Nebyl žádný plán, který by řídil nebo kontroloval počátky tvorby jednotlivců. PODNĚTY byly stále bez "vědomé formy" nebo směru. Byly to PŘIROZENÉ PODNĚTY k provádění určitých zřetelných hnacích projevů ve VĚDOMÍ, ale nebyly inteligentně směrovány k přesnému pohybu nebo vedeny vyšší Řídící Silou. Byly osamoceny. Oddělené a ztracené PODNĚTY VĚDOMÍ/UVĚDOMĚNÍ, schopné přijímat vjemy –, ale – nebyly schopny přijímat žádné jiné vjemy než z vnitřního chaosu z "pohybu – činnosti" vycházejících z elektřiny a z "přitažlivosti – odpuzování" vycházejících z magnetismu.

A tento CHAOS VĚDOMÍ se projevil ve stvoření jako chaos částic.

V tomto chaotickém rozšíření elektrických částic však převládalo vědomí "JÁ".

Ať už byl chaos jakýkoli, "JÁ" se projevovalo skrze záměr "Otce" vytrysknout, převzít kontrolu, tvořit.

Prvotní "JÁ" mělo podobu kladného náboje elektrické energie.

Tak vznikla hlavní síla "JÁ" ve formě protonu s jeho satelitem se záporným elektrickým nábojem, – načež byl uveden do činnosti Cíl "Matky" – přitahování v podmínkách setkání kladného elektrického náboje se záporným elektrickým nábojem. Našli v sobě "zalíbení", jak by se dalo říci o vyvinutých samcích a samicích u živých druhů, a sblížili se.

Cíl "Matky" odpuzování byl také spuštěn, když to vypadalo, že se dva kladné nebo dva záporné elektrické náboje pravděpodobně setkají a projeví se nežádoucím způsobem – vstoupila mezi ně a oddělila je od sebe – stejně jako její vyvinutý protějšek – matka, aby oddělila dva neposlušné, silně nabité rošťáky, kteří se chystají ke rvačce.

Toto byla jediná forma cíleného vědomí v chaosu po velmi dlouhou dobu, i když čas v říši hmoty nehraje žádnou roli. Čas se stává důležitým pouze tehdy, když dojde k narušení cíleného vědomí mezi elektrickými náboji, které má za následek přitažlivost nebo odpuzování, když dojde k postupnému souvisejícímu vývoji a událostem a když má být dosaženo cílů. Jinak je čas nevýznamný.

Tvoření je projevem PRVOTNÍCH PODNĚTŮ působících jednotlivě a společně – vzájemně se ovlivňujících a uspokojujících přirozené potřeby vtisknuté do vědomí. – Tyto potřeby jsou: na počátku zvýšit a prožít sebevyjádření, jež pak vede k ještě většímu oddělení, - obnovit pocit vnitřního bezpečí a spokojenosti, - nabýt znovusjednocení v souladu s VESMÍRNÝM VĚDOMÍM. Z tohoto silného tlaku ke znovusjednocení v harmonii bytí vychází mužsko-ženská touha po znovusjednocení, aby dosáhli blaženosti, která je vyryta ve vědomí duše.

Mohli bychom v předchozím odstavci najít podobnost se zvykem otců chodit ráno do práce s nadějí, že se večer vrátí do pohodlí domova a shledají se s rodinou, kde znovu naberou sílu vyrazit druhý den ráno, aby se poprali se světem.

Proto proces vytváření

VESMÍRNÉHO SEBEVYJÁDŘENÍ

trval biliony let, než ho bylo dosaženo.

Po Velkém třesku byl Tvůrčí Proces Otce-Matky rozdělen na dvě různé energie neustále pracující společně a odděleně, nezávislé, ale vzájemně se svazující ke spolupráci, energie, které mají osobní vlastnosti nebo "povahy" – a různé úlohy. Z tohoto důvodu byla / je jejich pracovní náplň odlišná, ale neoddělitelná.

Již znáte a díky meditacím byste měli také plně pochopit "povahu Otce" a "povahu Matky" v rovnováze Vesmírné Úrovně.

Stručně řečeno, "povahou Otce" je být činorodý, tvůrčí a vykonávat tvořivou práci. Je to také JÁ života jednotlivce. Všechno živé, od sršně po hrocha, má vysoce vyvinutý smysl pro JÁ a potřebu toto JÁ chránit.

"Povahou Matky" je dát podobu "plánu" elektrického vědomí, které podnítila "Inteligence Otce", a spojovat elektrické částice dohromady.

Vědomí "Otce" a "Matky" – PRVOTNÍ PODNĚTY – jsou v rovnováze –, s POVAHOU VESMÍRNÉ ÚROVNĚ, a proto, když vytvářejí individuální formu, spoluvytvářejí dílo PODSTATY VESMÍRNÉ ÚROVNĚ, jímž je: Růst – Zabezpečování Potravy – Výživa – Uzdravení – Ochrana – Uspokojování potřeb – V ucelené soustavě Zákona & Řádu ...... PŘEŽITÍ.

Energie vědomí "Otce" a "Matky" jsou PODNĚTY vzájemně spojené ve VESMÍRNÉ ÚROVNI, a když jsou uvolněny z rovnováhy, mocně vykonávají dílo stvoření. Dále zvažte velikost jejich práce v rámci stvoření na celém světě. Podněty "Otec-Matka" inspirují všechny úrovně tvoření, od formování prvků, molekul, živých buněk až po velkolepého mamuta. Instinktivně také pracují v rodičích, aby je dovedly k tomu, že se spojí, počnou, zplodí a vychovávají svá mláďata.

Někteří otcové odcházejí po narození svých potomků, ať už jde o vajíčka, malá zvířata nebo lidi. To jsou otcové, jejichž smysl pro Já sebe-sama je větší než jejich vrozený otcovský instinkt.

Právě v tomto bodě si musíte plně uvědomit význam PODNĚTU. Možná si myslíte, že to zní jako "mlhavá" podoba tvoření, ale pokud se nad tím na chvíli zamyslíte, možná si nakonec uvědomíte, že žádný člověk, zvíře, hmyz, nebo dokonce rostlina neprovádí žádnou činnost ve hmotné úrovni bez vnitřního "vědomého" nutkání, což je "podnět". Mohlo by to být otočení tváře směrem ke slunci, běh, jídlo, práce, spánek, nakupování, rozhodnutí mít dítě. "Podnět" – vždy předchází činnosti –, dokonce i při mrknutí očních víček.

Kromě toho není žádný podnět, který by vedl k nějaké činnosti bez účelu:

Rostliny obracejí své květy a listy, aby zachytily sluneční paprsky a aby rostly, lidé běhají, aby byli v dobré kondici, jí, aby uspokojili svůj hlad, pracují, aby si vydělali peníze, spí, aby unikli napětí a načerpali síly; nakupují, aby měli jídlo – vše je zaměřeno na osobní přežití a spokojenost.

To je důvod, proč jsou PODNĚTY SKUTEČNOSTÍ vně i uvnitř celého stvoření.

Pokud by se veškerá hmota vrátila do své původní podoby elektrických částic, Vesmírné Podněty by zůstaly nedotčené a nakonec by formovaly další stvoření. PODNĚTY jsou věčné.

Avšak elektrické částice v živé "hmotě" dnes tady jsou a zítra budou pryč –, ale duše bude pokračovat.

Myslíte prostřednictvím elektrických podnětů v mozku. Cítíte prostřednictvím magnetických podnětů ve vašem nervovém systému. Magnetické podněty soustřeďují a spojují elektrické podněty do soudržného celku.

Bez "magnetické přitažlivosti" ve vašem systému byste byli pouze nevědomé pohybující se bytosti bez vědění.

Nyní je čas vzít vás zpět k mým pouštním zážitkům, které jsem vám popsal v Dopisu 1.

Možná si pamatujete, že když jsem vstoupil do řeky Jordán, abych byl pokřtěn Janem, byl jsem rebel, postavil jsem se proti učení Židů, kteří tvrdili, že Jehova trestá lidi za jejich hříchy. Intuitivně jsem cítil, že toto pojetí je špatné a kruté, a odmítl jsem ho.

Když mi byla ukázána Pravda týkající se stvoření, nemohl jsem pochopit, proč Dokonalé Vědomí nevytvořilo dokonalé bytosti, dle obrazu Inteligentní Lásky, jejich Stvořitele.

Zeptal jsem se Stvořitele – Vesmírného Vědomí – proč lidstvo prožívá tolik bolesti a utrpení.

Poté se mi velmi jasně ukázalo, že všechny problémy, které lidé zažívají, pocházejí z "centrálního bodu" JÁ sebe sama (věda to nyní nazývá "ego").

To se projevuje v "osobnosti"

jako NUTNÁ POTŘEBA bránit sebe sama před kritikou nebo tělesným/citovým útokem,

a stejně NUTNÁ POTŘEBA odstrčit ostatní lidi stranou, abych byl na prvním místě v běhu života.

To se také projevilo v "osobnosti" jako NUTNÁ POTŘEBA vzít si pro sebe to nejlepší, a to i přes jakýkoli odpor ostatních,

a podobná NUTNÁ POTŘEBA lpět na osobním majetku, příbuzných, přátelích, hmotných statcích nebo úspěších, a to navzdory jakémukoliv odporu.

Bylo mi také dáno pochopit, že bez elektřiny a magnetismu, těchto DVOU základních, věčných a neměnných podnětů tvůrčí bytosti, by nebylo žádné stvoření.

Toto je tajemství stvoření – a tajemství bytí a "jednotlivé bytosti".

Tím, že společně pracovali jako tým, odděleně, ale neoddělitelně, ve viditelném světě byly tyto párové podněty prostředkem, kterým byla ze vznešeného "VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ" vytvořena samotná "podstata hmoty".

Jedním podnětem stvoření je: "JÁ" v ČINNOSTI.

Tento podnět činnosti je všudypřítomný a vychází pouze z jednoho pramene.

"Činnost" je pohyb ve VĚDOMÍ a VĚDOMÍ v pohybu.

Druhý tvůrčí podnět má (obrazně řečeno) dvě tváře dívající se opačným směrem.

Jsou to tyto:

PŘITAHOVÁNÍ – ODMÍTÁNÍ

Připoutává k >>> sobě<<<Odstrčí stranou

jinak známé jako

PŘITAŽLIVOST – ODPUZOVÁNÍ

Přitahuje>>>do – sebe – od<<<Odpuzuje

ve VĚDOMÍ.

Toto jsou JEDINÉ prostředky, kterými pozemská bytost dosahuje cíle.

Celý vesmír je projevem "Tvůrčí Síly", jež je činná v těchto Dvojitých Podnětech "HMOTNÉHO BYTÍ" – vytvářejících "látku" a jedinečnou formu.

Je to jedno ze základních "tajemství" vesmíru.

Viděl jsem, že "jádro" "Osobnosti" neboli "Ego", jak se dnes nazývá, bylo vytvořeno jako

"STRÁŽCE OSOBNOSTI"

a byl do něj nesmazatelně vtisknut "magnetický podnět" k zajištění

SOUKROMÍ a PŘEŽITÍ.

Na ochranu "JÁ" jednotlivce.

Toho bylo dosaženo využitím dvou tváří druhého Podnětu Bytí

PŘITAHOVÁNÍ – ODMÍTÁNÍ k ochraně osobnosti.

Tvář PŘITAHOVÁNÍ bere, táhne, čerpá, přitahuje, vyžaduje, láká, nakupuje, poutá, chytá i lpí na lidech a majetku, po kterém touží. Tento PODNĚT vytváří zdání jistoty díky příslušnosti ke skupině a držení majetku. Je to "nástroj" "VĚDOMÍ MATKY", jenž inspiruje budování rodiny, společenství a národů. Může být zaměřen na krásu, radost, harmonii a lásku. Může také ničit životy a rozdělit společenství, když jím "vládne Ego".

Tvář ODMÍTÁNÍ odsouvá, odstrkuje, odmítá, vyhýbá se všemu – lidem, zvířatům, majetku, které nechce.

PODNĚT ODMÍTÁNÍ tak vytváří zdání soukromí a bezpečnosti.

Je to tento PODNĚT, který vyvolává spory v rodinách, vztazích, společenstvích a národech. Byl určen k tomu, aby zachraňoval životy, poskytoval ochranu a soukromí, ale je ničivou silou, když je veden Egem.

Bez této DVOJICE PODNĚTŮ ŽIVOTA by všechny věci zůstaly navždy sloučeny jedna s druhou ve věčné bezčasovosti "VESMÍRNÉ TVŮRČÍ SÍLY v rovnováze".

Bez této DVOJICE PODNĚTŮ by nebyla výměna mezi "dáváním a přijímáním" a "přitahováním a odpuzováním" nezbytná k vytvoření milionů osobních zkušeností, které umožňují růst a rozvoj "osobnosti". Z tohoto důvodu byl a je problém "osobnosti" a "projevů ega", snášený všemi živými bytostmi a lidstvem, neodvolatelnou a nevyhnutelnou skutečností stvoření. Jakékoli jiné vysvětlení je čistě mýtus.

Viděl jsem, že to, co lidé nazývají "HŘÍCHEM", bylo přímým důsledkem výměny Podnětů Připoutanosti-Odmítání v lidské přirozenosti.

Podněty Připoutanosti-Odmítání byly duševně-citovou maskou, kterou nosí všechny stvořené jednotlivé bytosti včetně ptáků a zvířat. Tyto podněty vidíte pracovat všude v přírodě – a dokonce i v životě rostlin.

Podněty Připoutanosti-Odmítání řídily a řídí chování s cílem přežití všech bytostí ve stvoření.

Z podnětů Připoutanosti-Odmítání nebyl možný žádný únik.

Tyto Párové Podněty byly pomíjivým zdrojem veškerého "světského" pohodlí, potěšení, štěstí a také zdrojem všech nemocí, bídy a strádání ve světě.

Nicméně k tomu vždy byl a je přidán všepřesahující, skrytý a vším pronikající

ŽIVOT – zrozený z VÝBUCHU VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ,

které je samotným základem a pramenem pozemského vědomí –

proto tedy, stejně jako Vědomí "Otec-Matka" je tvůrčí –

tak i lidská MYŠLENKA je tvůrčí,

protože lidské myšlení a cit jsou projevem a spojením

párových nástrojů Vědomí "Otce-Matky".

Takže tyto Podněty Připoutanosti-Odmítání v jednotlivé osobnosti se stávají vysoce tvořivými také tím, že určují – a zviditelňují – "formy vědomí"

"věcí požadovaných" a "věcí odmítaných".

Toto je druhé základní "tajemství" vesmíru.

Viděl jsem, že "HŘÍCH" je umělý pojem, který si lidé vytvořili, aby popsali jakoukoli lidskou činnost, která působí utrpení ostatním.

Kvůli jejich přirozené snaze "obrat" o všechno ostatní lidi a poté je hrubě odmítnout, s cílem dostat od života co nejvíce, bylo nevyhnutelné, že každý člověk určitou formou způsobil jiným lidem nějakou újmu či utrpení.

Tento lidský sklon k ubližování druhým v žádném případě nepředstavuje "přestupek" proti VESMÍRNÉMU VĚDOMÍ (Bohu) – jak tvrdí židovské a "křesťanské" náboženství.

Pouze lidstvo pochopilo význam slova "hřích", protože pouze lidstvo a "celé stvoření podrobené lidstvu" poznalo bolest, mravní zkázu a bídu způsobenou dvěma základními PODNĚTY JEDNOTLIVCE – Přitahování–Odmítání, jež jsou činné v lidské "osobnosti".

Vrozený pud člověka chránit jeho vlastní osobu ho přiměl stanovit pravidla a zákony pro lidskou společnost. "Vesmírná tvůrčí síla" – LÁSKA – rozhodně neměla nic společného s lidským zavedením omezení, zákazů, zákonů a soudů.

Viděl jsem také, že: "Tvůrčí Síla Otec-Matka" – ŽIVOT – neustále proudila celým vesmírem a že to byl život v mé mysli, který používal párové podněty myšlenek a citů.

Jakékoli dostatečně silné "nedokonalé myšlenky a pocity" mohly narušit

a změnit

"formu VĚDOMÍ" stvořených věcí.

Naopak:

Moje "myšlenka" plně očištěna od párových podnětů "ega" – a plně

odpovídající na INTELIGENCI / LÁSKU "Tvůrčí Síly Otce-Matky" by znovu zavedla

stav

"DOKONALÉ INTELIGENTNÍ LÁSKY".

Stav, který se dříve stal nedokonalým v důsledku

"nedokonalého myšlení", by proto mohl být vrácen zpět

do stavu "celistvosti"

změnou postojů a myšlenek ega na postoje

BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY.

Moje mysl byla "nástrojem" celého tvůrčího procesu

pocházejícího z VESMÍRU.

Teď, když jsem věděl, jak to je – a věděl jsem to duchovně, rozumově, citově, uvědomil jsem si, že mohu a musím podniknout kroky k překonání DVOJITÝCH PODNĚTŮ EGA, které dříve řídily mou mysl, abych umožnil BOŽSKÉ SKUTEČNOSTI plný projev prostřednictvím mé mysli a mozku.

To je důvod, proč došlo k souboji mezi mým lidsky zakořeněným Egem a mým "Vědomím Otce-Matky" během velmi silných pokušení, která jsem zažil na konci svého osvícení v poušti. Satan neměl nic společného s přetahováním, jež se odehrálo v mém vědomí.

Souboj probíhal mezi

PÁROVÝMI PODNĚTY OSOBNOSTI

Připoutání–Odmítání

a BOŽSKOU SKUTEČNOSTÍ, která SE mi představila jako všepřesahující

INTELIGENTNÍ LÁSKA – ŽIVOT,

jež byla stále ve mně a jež by postupně převzala mou osobnost v ještě větší míře, kdybych neustále meditoval a očistil své vědomí od sobeckých podnětů.

Výše uvedené je popis mocných znalostí, se kterými jsem se vrátil do Nazaretu.

Proto byl čas, který jsem strávil s matkou a kdy jsem s její pomocí nabíral tělesné síly, také časem modliteb a meditací, z nichž jsem čerpal poznání a sílu žít vědomě a svědomitě PODSTATU BOŽSKÉ neboli VESMÍRNÉ SKUTEČNOSTI.

Jak víte, PODSTATOU BOŽSKÉ neboli VESMÍRNÉ SKUTEČNOSTI je ŽIVOT.

Když ON je činný ve stvoření – nebo můžeme také říci – v "jednotlivém" stvoření, ON dává růst, zabezpečuje výživu, vyživuje, obnovuje, léčí, chrání, zajišťuje přežití, uspokojuje potřeby všeho stvořeného, a to vše v soustavě dokonalé harmonie, spolupráce, zákona a řádu. Je to "přirozenost" ŽIVOTA. Veškerá jeho práce ve stvoření je prováděna v souladu s VESMÍRNOU PODSTATOU – podporou nejvyššího dobra všeho živého.

Pokud těmto slovům porozumíte, pochopíte, proč jsem se vrátil z pouště jako – muž naplněný radostí, s novým uvědoměním si krásy světa, s pocitem úplné důvěry a POZNÁNÍM, že je možné ovládat vzhled "hmoty". Ucítíte se mnou mou vlastní povznesenou náladu, neboť jsem nyní mohl sdělit Židům radostnou zprávu, a sice to, že "Království Nebeské" je v nich samých. Jediné, co museli udělat, bylo, toto s mojí pomocí "najít" a jejich životy by se navždy změnily.

Zanechávám vám stejné znalosti, které, do hloubky pochopené a použité při meditaci a modlitbě, mohou změnit běh vašeho života.

Jak čtete, vaše vědomí stoupá, a jak budete hledat osvícení – ono k vám přijde.

Toužím po tom, abyste pochopili, usilovali, rostli a dosáhli cíle. Uvolněte se v mém SVĚTLE, a když čtete, přemýšlíte, meditujete a modlíte se, jste vtaženi do mého KRISTOVSKÉHO VĚDOMÍ, které dle vašeho rozvinutí tohoto Božského Poznání, vám bude stále jasnější.

Nechť vás obklopí má láska a víra ve vaši rostoucí moudrost.


[1] Shibboleths, č. šiboletů – rozlišovacích výrazů, zde poukaz na zastaralé vědecké principy, pravidla a zásady, které dnešní věda používá k rozlišování toho, co je či není vědecké; pův. hebrejština, č. doslova obilný klas; «Kdo vysloví sibbolet místo šibbolet, bude zabit.», Bible - Soudců 12:5,6 zkráceno, výslovnost slova určila příslušnost k etnické skupině; narážka na dosud trvající praxi etnické a jiné nenávisti. (Pozn.překl.)

[2] CONSCIOUSNESS/AWARENESS

[3] "in mutual restraint"; podobně jinde.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!