DOPIS 6

Tyto dopisy představují vědomosti, které se lidé v průběhu staletí toužili dozvědět, ale nemohli je obdržet, protože jejich vědecké znalosti o světě jim nestačily k jejich pochopení. Když jsem byl v Palestině v osobě "Ježíše", neustále jsem lidem vysvětloval PRAVDU O VESMÍRNÉM BYTÍ různými způsoby, ale nikdo jí nerozuměl.

Jak většina z vás jistě pochopí, NEPŘIŠEL jsem v této době, abych vám přinesl nové náboženství, lepší morální zásady nebo nového "Boha" k uctívání. Také nekážu, stejně jako vaši duchovní učitelé, "pozitivní myšlení". Vaše lidsky pojaté "pozitivní myšlení", které k sobě přitahuje vaše lidské potřeby, touhy a prostředky k naplnění vaší ctižádosti, jen posiluje vaše ego.

Veškeré požehnané a štědré věci se projeví ve vás i ve vašem životě, když si uvědomíte, že: celý vesmír je všeprostupující VESMÍRNÉ VĚDOMÍ, které se zviditelní, když na sebe prostřednictvím projevů ega přijme podobu hmoty.

Vaším skutečným cílem na vaší duchovní cestě je osvobodit se z otroctví ega a navazovat stále čistější spojení s BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Vaším konečným záměrem je rozpoznat JEHO všudypřítomnost, a to jak v sobě, tak i ve vašich každodenních činnostech.

Vaším nejvyšším duchovním cílem je dosáhnout onoho duchovně vznešeného okamžiku, kdy si konečně uvědomíte, že vaše lidská mysl a její touhy jsou pouze omezené – a proto vám nikdy nemohou přinést štěstí a naplnění, které zažijete, když odložíte svou osobní nezávislost a obrátíte se k BOŽSKÉMU VĚDOMÍ a prosíte POUZE o Vyšší Cestu, Hojnější Život a pravý duchovní CÍL, jichž můžete vy sami dosáhnout ve svém pozemském stavu.

Abych vám však pomohl dosáhnout tohoto nejvyššího bodu vašeho života, upřesním původ a účel EGA.

Když pozoruji váš svět, vidím skutečnost, která je v současné době ovládána SILOU EGA. Vše, co je špatné, V SOUČASNÝCH UPADAJÍCÍCH SPOLEČNOSTECH vašich obrovských bezduchých měst, vzniklo ze Síly Ega. Je to zdroj všeho zla, lhaní, zvrácené činnosti, které v současné době působí na vaší planetě. Ovládá sdělovací prostředky, vaši televizi, vaše rodiny, vaše národy. Způsobuje války po celém světě. Vytváří odporně nečisté energie nízkého vědomí, sice vnímatelné Vyššími Duchovními Bytostmi –, ale je příliš hrozné na ně hledět.

Pokud je vaše současné vědomí prostoupeno láskou k vlastnictví a neschopností dělit se s ostatními, pokud používáte způsoby a prostředky, jak zbohatnout na úkor ostatních, pokud okrádáte, neodvádíte svědomitou práci nebo vyměňujete správné morální hodnoty za peníze, pokud jste hrubí, "ceníte zuby", oddáváte se jízlivosti, kritice, pokud odsuzujete, zavrhujete, hanobíte, děláte si nepřátele, jste netolerantní, plní nenávisti, žárlivosti, závisti, násilí, pokud útočíte, kradete, lžete, podvádíte, klamete a pomlouváte – jste vedeni egem. Vaše ego vás ovládá a těžko budete hledat průzor přes nečisté vědomí ega, abyste viděli Skutečnost.

To je důvod, proč vám prostřednictvím těchto Dopisů pomáhám přesně pochopit, co vás váže k vašemu současnému stavu, jehož hrůza byla před sto lety lidskou myslí nepředstavitelná.

Nyní podrobněji vysvětlím

EGO

V OKAMŽIKU VAŠEHO POČETÍ, při pohlavním styku, kdy vědomí vašeho otce stoupalo přes páteř až k temeni hlavy a napětí dosáhlo svého vrcholu, dotklo se krátce toto vědomí vašeho otce BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, jež vytvořilo záblesk, malý výbuch, který prožil ve formě orgasmu, při němž bylo vdechnuto

BOŽSKÉ VĚDOMÍ

do jeho semene,

aby dalo život mateřskému vajíčku.

Okamžik spojení se ženou a výbuch napětí v muži v okamžiku orgasmu opakovaně přehrává okamžik Velkého Třesku, kdy JEDNOTA "Vědomí-Otec-Matka" se výbuchem rozdělila do samostatných energií a kdy vznikly první elektrické částice a neuspořádaná hmota se formovala. "Vědomí Otce" poskytlo energii pro "činnost a hybnost" a "Vědomí Matky" zajišťovalo "spojení", které dává tvar a látku elektrickým částicím.

Toto jsou PRVOTNÍ PODNĚTY, jež daly život a podobu muži a ženě.

Chtěl bych, abyste pochopili, že stvoření není stvořením "hmoty" obdařené vědomím.

Stvoření je viditelná forma PRVOTNÍCH PODNĚTŮ, které jsou přitahovány a spojovány do jednotlivých forem a prvků, přičemž všechny vyjadřují nesčetnými způsoby různé vlastnosti a kombinace těchto PRVOTNÍCH PODNĚTŮ.

PRVOTNÍ PODNĚTY jsou tedy Skutečností, o které vám vaše oči, uši, čich, dotek říkají, že jste pevnou "hmotou", ale ve skutečnosti jsou to zosobněné PODNĚTY VĚDOMÍ, jež je třeba zažít, pochopit rozumem a ocenit citem.

V době početí, kdy se spermie spojí s vajíčkem a dojde k oplodnění, se chromozomy mužského vědomí váží na chromozomy ženského vědomí. Toto je tělesné sjednocení vědomí spermie vašeho otce a vědomí vajíčka vaší matky, které je poháněné Božstvím. Chromozomy mužského a ženského vědomí tedy nesou genetické otisky DNA obou rodičů. Okamžik tělesného sjednocení spermie a vajíčka probíhá ve dvou úrovních stvoření.

Vdechnuté BOŽSKÉ VĚDOMÍ se stalo vaší DUŠÍ, ztělesněnou ve spojení lidského vědomí semene a vajíčka. Byl vytvořen tělesný stav poháněný "vědomím Otce-Matky-Života", které řídí činnost i spojení vědomých buněk a postupný růst i vývoj vašeho hmotného těla – což je ve skutečnosti vědomí zviditelněné na všech úrovních vašeho bytí – a nic jiného.

Vaše duše zůstává jako nedotknutý "plamen" (obrazně vyjádřeno) "Otce-Matky-Života", hluboce zahalený tělesnými pohnutkami:

ČINORODOSTÍ – PŘITAŽLIVOSTÍ-ODPUZOVÁNÍM

Ony se staly vaší pozemskou jedinečností a osobností.

Začleněné do všepřesahujících ŽIVOTNÍCH PODNĚTŮ "Božského Vědomí Otce-Matky" tyto vědomé podněty poté převzaly proces vytváření vašeho tělesného vědomí a staly se vůdčí silou vaší osobnosti. "Činorodost a Přitažlivost" společně pracovaly na budování jedné vědomé buňky za druhou podle přesného popisu obsaženého ve vědomí molekul DNA. Společně, osobnost i tělo, jsou produkty těchto lidských podnětů:

"Činorodosti a Přitažlivosti-Odpuzování".

Zatímco VESMÍRNÉ VĚDOMÍ zůstává navždy v rovnováze v prostoru, a proto je nezjistitelné – ve stejném prostoru, ve vibračních frekvencích, prvotní podněty "Činorodost – Přitažlivost-Odpuzování" spolupracují ve viditelné úrovni a jeví se vašim smyslům ve formě elektromagnetismu.

VESMÍRNÉ VĚDOMÍ a vaše duše zůstávají nezměněny v tichu a nehybnosti rovnováhy v prostoru. Tvořivost pozemského vědomí se odehrává v prostoru a čase a v měnících se frekvencích vibrací zhmotněného vědomí.

Proto jste na sebe vzali živou formu a nadále žijete ve dvou úrovních. Jedna úroveň je Neviditelná, je to BOŽSKÉ VĚDOMÍ, a druhá, viditelná, je vše, co může živá lidská bytost vycítit svými smysly nebo pochopit, dokud její duchovní vývoj nepozvedne vibrační frekvence lidského vědomí do duchovní roviny, kde záblesk uvědomění vstoupí do jejího pozemského vědomí. Podle toho, jak tento vývoj postupného osvícení pokračuje, tak rozšířené lidské vědomí následně vědomě pracuje jak v Neviditelné, tak ve viditelné úrovni.

Čím vyšší jsou vibrační frekvence zosobněného vědomí, tím vyšší a dokonalejší jsou formy vytvořené v mysli – čím nižší jsou vibrační frekvence, tím více jsou formy vytvořené v osobní mysli zcela ovládané a poháněné egem, odděleny od Vesmírné Dokonalosti Lásky.

EGO přebírá kontrolu nad vaším vyvíjejícím se plodem od okamžiku spojení spermie a vajíčka. Nová malá bytost se stala "JÁ" a okamžitě v mateřském lůně pociťuje spokojenost, nebo nespokojenost, dle toho, zda cítí pohodlí, či nepohodlí nebo co prožívá matka.

Když jste se narodili, vaše instinkty přežití s hlubokým pradávným vědomím stvořené bytosti uložené v každé živé buňce vašeho těla vás přiměly dýchat a uvědomit si citovou prázdnotu a ztrátu při vašem odloučení od pohodlí omezeného mateřského lůna, jež pak byly pociťovány jako tělesná prázdnota a potřeba hmotné výživy.

A tak se zrodily slzy vašeho ega.

Když jste plakali, vaše matka vás kojila, což bylo hluboce uspokojující – jak tělesně, tak citově. Když byly vaše potřeby zcela naplněny, mohli jste ve spánku sklouznout zpět do stavu rovnováhy.

Když jste se ze své rovnováhy opět probudili, znovu se objevil pocit nejistoty (rovnováha se nyní dělí na duševní a citové povědomí), vzpomněli jste si, že matka a mléko představovaly uspokojení potřeby bezpečí, a tak jste znovu začali plakat. Vaše potřeby byly znovu naplněny. Takto se vyvinuly projevy vedené vaším egem.

Někdy jste plakali a lidmi bylo rozhodnuto, že ještě není čas vás nasytit, a nechali vás nějaký čas plakat. Toto rozvíjelo vaše povědomí, že potřeby nejsou vždy splněny okamžitě a museli jste se přizpůsobit. Buď jste si vybrali hněv – usilovnější pláč –, nebo jste se ponořili do přijetí. Váš výběr odezvy závisel na charakteristikách "projevů vašeho ega" vtisknutých do vašeho vědomí při narození.

Žádný ze způsobů projevu ega by neměl být hodnocen ani odsuzován. Jsou přirozeným výsledkem Tvůrčího Projevu Ega, který zajišťuje INDIVIDUALITU-JEDINEČNOST. Jak jsem vysvětlil ve svém posledním Dopisu, EGO je:

STRÁŽCEM OSOBNOSTI.

Pokud byste neměli tento vrozený podnět "plakat", abyste získali to, co vás učiní šťastnými, nebo odmítli to, co vás rozesmutní, ocitli byste se ve spánku nicoty.

Pokud byste neutekli, když jste v ohrožení, nebo byste v nebezpečí nevolali o pomoc – můžete zemřít.

Pokud byste neplakali – "požadujíc jídlo" – když jste se narodili, mohli byste zemřít hlady.

Kdybyste neuvítali mléko své matky se známkami spokojenosti a láskyplně se k ní nepřivinuli, nikdy byste si k ní nevytvořili pouto blízké náklonnosti.

Bez PROJEVU EGA by nebylo žádné stvoření, žádná osobnost, žádné uspokojení potřeb, žádná ochrana, žádný vřelý projev a žádná lidská láska.

Bez PROJEVU EGA by nebyla žádná sebeobrana, žádná ochrana sebe sama, žádné přežití.

Nicméně PROJEV EGA – především "JÁ" jednotlivce, je charakterizován pouze potřebou SEBEUSPOKOJENÍ a PŘEŽITÍ.

V dětství je "JÁ" ega ovládáno tím, co se mu líbí a nelíbí, touhou a odmítáním toho, co nechce, a zvyky utvářenými neustálým opakováním pocitů. Špatné návyky se formují do podoby nepřijatelných reakcí ega na osobní zkušenosti a okolí a následně se otiskují do nevědomí – nebo podvědomí –, kde zůstávají skryté. Nicméně ony propuknou v opakující se chování, když "vzpomínka" na předchozí okolnosti a vzorce chování je nevědomky vzkřísí v mysli.

Podvědomí a vědomí pak začnou společně rozvíjet osobnost. Většina chování se stává "podmíněným chováním", které je velmi obtížné změnit. Když má člověk v podvědomí otisknuty silné sobecké návyky myšlení nebo chování – a má potíže s harmonickým souladem s ostatními – navštíví psychologa, aby mu pomohl odhalit složitost jeho duševních a citových problémů.

Dokud nebude moje Pravda o Bytí plně pochopena a životodárné principy se nestanou pevnými vodítky návyků myšlení a odpovědí na životní zkušenosti, bolest a utrpení vyplývající z nevědomého požitkářství ega budou přetrvávat.

Církev popisuje tyto lidské potíže jako "pokušení přicházející od Satana". Ale tak to vůbec není. Je to přirozený proces vyvolaný neovládanými odezvami na život poháněnými pudem Ega, jehož jediným cílem je přinést jedinci štěstí a spokojenost, uspokojení potřeb - neboli - soukromí, nezávislost, bezpečí, klid.........vše zaměřené na PŘEŽITÍ.

Je třeba si uvědomit, že na projevech ega není nic špatného. Je to nezbytný nástroj stvoření. Je to jedinec sám, kdo ve svém životě způsobuje nerovnováhu tím, že umožňuje projevům svého ega zcela ovládnout jeho osobnost, aniž by přemýšlel nad ostatními bytostmi nebo je bral v úvahu.

A nemělo by toto chování být ani souzeno či kritizováno, neboť osoba pod vlivem projevů svého ega nezná žádný jiný způsob myšlení nebo jednání v pozemské úrovni.

Dítě neví nic víc o sebeovládání než to, co mu řekli jeho rodiče a učitelé. Chyby, které dělá v reakci na život, a jeho rozmary proto mohou rodiče a učitelé přijímat jen s láskyplným pochopením, protože dítě nechápe, co ho pohání.

Pokud něco chce – CHCE to okamžitě a ptá se, proč by to nemělo mít. Nemyslí na nic jiného. Vidí něco, co má rádo – a chce to.

Je kruté říkat dítěti hrubě: "Ne, to nemůžeš mít!", neboť celá jeho osobnost se cítí uražena a napadena. Od raného dětství musí být jeho výchova vedena smysluplně a s ujišťováním – potvrzováním jeho práva cítit se bezpečně ve svém prostředí. Jeho pocit bezpečí by měl být rozvíjen vysvětlením správného způsobu, jak vyjádřit své touhy.

Je to LÁSKA –, ne podráždění nebo hněv, která musí zvolit slova, jež dítěti řeknou, proč nemůže mít to, co chce. Dítě uslyší zprávu, která mu byla sdělena s láskou. Pokud je předávána s hněvem, probudí nejhlubší projevy jeho ega, jež budou mít podobu nelibosti – otevřeně nebo skrytým způsobem –, nebo pocit hlubokého zklamání, které se dotýká ega a snižuje přirozený pocit vnitřní hodnoty dítěte. Dítě musí mít pocit osobní hodnoty a nemělo by být ponižováno či mu být ubližováno.

Toto vyžaduje, aby rodiče nebo učitelé velmi jasně zdůraznili, že i ostatní lidé na světě mají své potřeby, svá práva na svůj majetek, touhu po míru a potěšení. Nikdo, ani dítě – ani dospělý – nemá právo na uspokojení svých potřeb na úkor ostatních.

Pokud dítě uhodí jiné dítě a rozpláče ho, je zcela přirozené, že se ego chce bránit – je vytvořeno tak, aby se proti druhému dítěti bránilo.

Povinností rodičů a učitelů je připomenout mu, že "odplata" a pomsta vzájemný spor jen stupňují, způsobuje ještě větší bolest každému dítěti a z tohoto důvodu je "odplata" zcela zbytečná.

Nejlepší je se tomu ZASMÁT a přejít to. Namísto toho, aby podráždění a zraněná sebeúcta přetrvávaly, je lepší se uklidnit a modlit se k BOŽSKÉMU VĚDOMÍ,požádat o odstranění bolesti z vědomí člověka a hledat prostředky ke smíření.

Dítěti by také mělo být řečeno, aby si v klidném okamžiku udělalo čas na pochopení toho, že ono i druhé dítě, obě jsou dětmi zrozenými z Božského Okamžiku. Je-li dítě duchovně vnímavé a může-li se mu stát zvykem tento postup uznání svého duchovního příbuzenství s ostatními dětmi, všemi živými bytostmi a "uznání stejných práv pro ostatní jako jsou jeho vlastní práva", bude mu poskytnut největší možný duchovní dar.

Tímto způsobem jsou projevy jeho ega oslabeny každodenní zkušeností podnícené lásky, zatímco ústřední "JÁ" dítěte zůstává v sobě silné a sebevědomé.

Přednosti smíchu by měly být dítěti vysvětleny, což popíšu a vysvětlím v pozdějším Dopisu.

Proto je naprosto nezbytná odborná a zasvěcená výuka, jež má dítě vést k tomu, aby si uvědomovalo práva ostatních lidí –

TA, KTERÁ SE ROVNAJÍ JEHO VLASTNÍM PRÁVŮM.

Toto je duchovní zákon, jenž by měl vládnout

doma i ve škole.

Jakýkoli jiný zákon, podle kterého se posuzují okolnosti,

je chybný a v nerovnováze.

Nejlepší výuka nebude vycházet z vůle učitele, - ve stylu "protože to říkám", - ale za všech okolností z ustavičného odkazování na "bratrskou lásku" a rovná práva všech.

Zároveň by dítě nemělo být nuceno k "sebeobětování", protože tento typ starostlivosti musí být dobrovolný a musí vycházet pouze z duchovního vnímání a cílů jednotlivce.

Sebeobětování se rodí z duchovního osvícení, z následování vyšší cesty, z popírání malého já k odstranění překážek ega, které brání naladění na vesmírné Božské Vědomí. Pravé osvícené sebeobětování přenáší duchovní vědomí do výšin radosti, kde není žádný pocit ztráty jakéhokoli druhu.

Abych lépe popsal skutečnost duše a ega, chci, abyste ze svých dlaní vytvořili mističky, konečky prstů a zápěstí obou rukou se budou dotýkat a tímto způsobem se mezi vašimi dlaněmi vytvoří prostor.

Vaše ruce představují "skořápku lidského vědomí" člověka – jeho ego.

PROSTOR dobře představuje DUŠI zrozenou z "Vědomí-Otce-Matky-Života" v době vašeho početí. I když se v lidských očích zdá, že to není nic jiného "než prázdnota", ve skutečnosti je to výhonek CELISTVOSTI & ÚPLNOSTI BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, ze kterého vznikají všechny stvořené věci.

Vaše ruce a prostor mezi nimi představují "JÁ".

Vaše pravá a levá ruka představují dvě mocné síly magnetického projevu ega. Představují síly "připoutání-odmítání", ale zároveň jsou velmi výstižným vyjádřením fyzických sil známých vědě jako magnetismus – "Přitažlivost a Odpuzování".

Nyní odkloňte pravou ruku od levé ruky a uvědomte si, že tuto pravou ruku používáte k tomu, "abyste od života dostali to, co chcete".

Představujte si také to, co vaše lidské vědomí vnímá jako "uchopovací" postoj k životu.

Udělejte si čas na toto cvičení a uvědomte si, že vaše pravá ruka představuje magnetickou sílu, která drží, která poutá, která přitahuje, stejně jako gravitace zjevná v celé přírodě. Je zdrojem každého "přání" nebo "touhy". Je to magnetický podnět, jenž je vždy směrován, aby se dosáhlo toho, co je v životě nezbytné nebo velmi žádoucí a příjemné. Tento magnetický podnět je "duchovně zamýšlen" tak, aby vedl k činorodým cílům. Získávání, udržování, budování, dosahování.

Pokud by na světě nebyli ostatní lidé nebo žádný jiný živý tvor, mohl by magnetický podnět působit v osobnosti volně, aniž by způsobil újmu.

Pouze tehdy, když je třeba vzít v úvahu "ostatní lidi" či živé tvory nebo osoby a majetek jiných lidí, se nekontrolovaný "magnetický podnět přitahovat, ovládat, svazovat, držet, vlastnit" stává nemocí osobnosti, pokud není rovnoměrně vyvážen s potřebami všech ostatních živých bytostí.

Nyní vraťte pravou ruku do původní polohy – proti levé ruce.

A teď odejměte levou ruku a opět si uvědomte, že tato ruka představuje "magnetický podnět odpuzovat, odtlačovat, odstrkávat pryč, fackovat nebo se bránit před jakýmkoli neoprávněným zásahem do vašeho soukromí či majetku nebo jakýmkoli útokem na vaši osobu, rodinu či práci.

Tato levá ruka představuje "magnetický podnět odmítnutí", který je "duchovně zamýšlen" k zajištění vašeho soukromí a záchraně života.

Je to oprávněná zbraň v případech, kdy je v sázce vaše tělesné nebo citové přežití – vždy za předpokladu, že budete mít na paměti, že každý z vašich činů je stopou elektromagnetické činnosti – přitažlivosti-odpuzování ve vědomí, ta se odrazí a nakonec se projeví v podobě stejného útoku na vás samé.

Nepříjemnou věcí může být kritika od vašeho rodiče, učitele nebo zaměstnavatele a slova sebeobrany, jež vám přijdou na mysl a vycházejí z vašich úst, jsou slova ega zcela oddaná vaší sebeobraně, vyjadřující magnetickou sílu odpuzování a odmítání. A když útočná slova vašeho ega vzplanou do rozzlobené řeči, je podobně ohroženo ego kritizovaného, a proto také v něm vzroste sebeobrana proti vám projevená v jeho slovech. To, co mohlo začít jako nezbytný a zralý záměr "poukazující na nějakou chybu a se snahou navrhnout lepší způsob, jak to udělat", je často okamžitě vnímáno – sebestředným citlivým egem – jako osobní útok.

To, co mělo být okamžikem růstu, se vyvine do podoby rozepře, hněvu, dokonce slz, trvalé zášti a vzájemného nepřátelství.

Při takových náhlých, neočekávaných a zbytečných událostech se v mysli vytváří střet vyjádřený slovy – nebo dokonce činy, který je udržován prostřednictvím zášti a nenávisti.

Pamatujte, že veškerá rozumová činnost – duševní myšlení a citové odezvy přitažlivosti a odpuzování jsou tvořivé síly vědomí. Tyto síly vědomí vytvářejí nejen nepříjemné formy odezvy, ale určují vývoj charakteru, dokonce ovlivňují obecně vztahy a okolí, snižují životní sílu těla a vedou jej přímo k pocitu tělesné slabosti, virové nákazy nebo k dlouhotrvajícímu onemocnění.

Vyšší cesta, v případě útoku jakéhokoli druhu – cesta, která přináší pouze tvořivá vyústění – má pamatovat na to, že se člověk může okamžitě obrátit na BOŽSKÉ VĚDOMÍ, od něhož dostane okamžitou ochranu v jakékoli možné situaci. Ale to je možné jen tehdy, pokud dokážete překonat "projev magnetického odporu ega" v dokonalé jistotě, že BOŽSKÉ VĚDOMÍ splní všechny vaše potřeby.

Nyní vraťte levou ruku do původní polohy proti pravé ruce.

Uvědomte si, že během tohoto cvičení PROSTOR mezi vašima rukama zůstal stále PROSTOREM. Nezúčastnil se žádných činností vašich rukou. A tak je to s vaší DUŠÍ, když je vaše ego výkonné a činné, vteřinu po vteřině, stále a bez přestávky ve střehu, aby uspokojilo vaše potřeby a bránilo se proti jakýmkoli nepříjemnostem. BOŽSKÉ VĚDOMÍ vaší DUŠE zůstává skryté, i když je stále ve vás.

Když jsem byl na Zemi, mluvil jsem s lidmi o "Království Nebeském". Řekl jsem, že je v nich. Je to tak. Je to vaše duše. Je to vyvážený přístav BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, který vás přivedl k životu jako budoucího muže nebo ženu.

Vroucně toužím po tom, abych vás přiměl k širšímu pohledu na váš ZDROJ ŽIVOTA, abyste mohli trochu jasněji vidět váš počátek – odkud jste přišli.

Musíte také pochopit, že když popisuji to, CO JE OPRAVDU NEPOZNATELNÉ, já sám jsem v nejvyšších a nekonečně jemných vibračních frekvencích, na samém prahu VELKÉ VESMÍRNÉ ROVNOVÁHY, z níž všechny věci odvozují svůj život a svoji podobu.

Když budu mluvit o hoře, přijde vám na mysl obraz, ale nepoznáte velkolepost její stavby, tvrdost jejích skal, strže, vrcholky, jeskyně, sněhové čepice, které ji pokrývají po všechna roční období a padající vodopády, jež vytvářejí jezera, když tají ledovce.

Abyste mohli vnímat nádheru hory, musel bych jít do podrobného popisu každého jejího koutku a praskliny. A i po nejpodrobnějších slovních popisech budete mít pouze myšlenkovou představu, o kterou se můžete opřít. Stále horu nebudete ZNÁT.

Když mluvím o hurikánu, mohu vám popsat – stromy, které se sklánějí k zemi, ohýbané ohromnými větry, rozpadající se stěny, zlomené trámy, létající cihly a střechy, rozbitá okna, převrácená auta, vykořeněné velké stromy, ale vy nebude znát sílu a zvuk tohoto větru, zvuk rozpadajícího se zdiva nebo hrůzu, již vyvolává v srdcích lidí, kteří tímto procházejí, dokud ho sami nezažijete. Totéž je, když se vám snažím popsat "TO", CO PŘIVEDLO K ŽIVOTU CELÉ STVOŘENÍ. Můžete jen tušit, ale nemůžete to ZNÁT.

Teprve když jste zažili – vy sami – vše, o čem mluvím, začnete vnímat, co se vám snažím říci. Proto ať nikdo, kdo čte mé Dopisy, se nepře s druhými nebo nepopírá pravdu o tom, co vás učím – nebo nevyvrací má slova – protože vám popravdě říkám, že nemůžete plně znát to, co jste nezažili.

Pouze ti, kteří mě budou následovat v přijetí a víře v každodenní meditaci, očistě vědomí a upřímné modlitbě za osvícení, budou mít nakonec stále hlubší záblesky – poté zkušenosti – toho, k čemu má přístup samo stvoření Božského Vědomí.

Možná si položíte otázku, jaký je rozdíl mezi Vesmírným Vědomím a Božským Vědomím?

VESMÍRNÉ VĚDOMÍ je VESMÍRNÁ SFÉRA PROSTORU, do které nikdo nemůže vstoupit ani k ní přistoupit, protože ONO spočívá ve stavu rovnováhy a nezávislé energie.

BOŽSKÉ VĚDOMÍ je opětovným spojením původních PODNĚTŮ VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, které byly uvolněny, aby se staly činností i látkou stvoření v okamžiku VELKÉHO TŘESKU.

Tyto podněty byly výbuchem rozděleny a poté se spojily ve stavu vzájemné zdrženlivosti. Byly také předurčeny k tomu, aby navždy pracovaly ve stvořené říši buď samostatně, projevující se jako energie, nebo společně, vzájemně se omezujíc a v rovnováze. Pouze do této oblasti BOŽSKÉHO VĚDOMÍ může věda proniknout.

Možná to následující odstavec vysvětlí jasněji:

VESMÍRNÉ VĚDOMÍ

zosobnění

VESMÍRNÝCH PODNĚTŮ

PODNĚT: ! PODNĚT:

VŮLE tvořit ve vzájemné zdrženlivosti s CÍLEM osobně prožít zkušenost

INTELIGENCE ve vzájemné zdrženlivosti s LÁSKOU

PODNĚT INTELIGENTNÍ VŮLE v rovnováze s PODNĚTEM LÁSKYPLNÝCH CÍLŮ

Nyní, když jste dostali tento rozumový slovní popis VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, nebudete o nic blíže k ocenění velkoleposti a vznešenosti Síly, ani krásy, radosti, harmonie, blaženosti obsažené v barvě a zvuku jež jsou skutečností mimo vaši úroveň.

Pouze my, kdo jsme vystoupali ve vibračních frekvencích vědomí k samotným branám, či dokonce k prahu rovnováhy VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, prožíváme a můžeme vyzařovat blaho sebepoznání skutečných možností, aniž bychom si přáli dosáhnout – této nádherné radosti z osobního naplnění, to vše "bez pohnutí malíčku".

Poslední uvedený výraz (v uvozovkách) používám jako obrazné přirovnání, neboť i když si zachovávám svou jedinečnost, jsem činný pouze ve vědomí a v žádném případě tělesně, a to již od doby svého následného duchovního vzestupu do jiných úrovní po mé smrti na kříži.

Možná se divíte, jak se takové obrovské VESMÍRNÉ PODNĚTY mohou nalézat v rovnováze. Jsou ve stavu vyrovnaného a vzájemného omezování, přitažlivosti, kdy vyživující PODNĚT LÁSKY drží výkonnou a tvůrčí VŮLI pod kontrolou a ovládá ji.

Tento jev mohu vysvětlit pouze následujícím jednoduchým způsobem.

Pokud položíte dlaň jedné ruky na dlaň druhé ruky, konce prstů každé ruky se dotýkají zápěstí druhé ruky, a snažíte se je oddělit, odtáhnout, zatímco je držíte pevně přitisknuté k sobě, budete mít představu o významu "rovnováhy" nebo "vzájemné zdrženlivosti".

Musíte si také uvědomit, že ačkoliv vaše ruce zjevně vyjadřují fyzický jev, ve skutečnosti jsou ovládány vaším mozkem a vyjadřují podněty vycházející z vašeho mozku. Kromě toho může být váš mozek prostředkem pro vyjádření myšlenek vědomí – podnětů – ale po pravdě, PODNĚT je skutečným důvodem veškerého pohybu jakéhokoliv druhu – a nikoli tělesný mozek, který je pouze nástrojem vyjádření těchto podnětů.

Dal jsem vám pouze rozumový popis VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. Jak vám mohu popsat skrytou sílu, velkolepou úctu, úchvatnost, zářivou radost, stav nekonečné blaženosti, mír a harmonii Jeho Bytí?

I když můžete přemýšlet a uvědomit si, že z této NESMÍRNOSTI VĚDOMÍ získal celý vesmír svůj tvar a život, můžete vnímat pouze elektron široširé, nezměřitelné Radostné Skutečnosti VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ.

Pro plné pochopení podstaty stvoření: uvádím důvody, proč ego pracuje tak, jak pracuje, proč stvořené bytosti cítí potřeby, které cítí, – je třeba pochopit, že PODSTATOU a KVALITOU VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ je ZÁŘIVÁ RADOST, NAPLNĚNÍ, ŠTĚSTÍ.

TO JE TO, CO JSEM NAZVAL KRÁLOVSTVÍM NEBESKÝM VE VÁS – VE VAŠÍ DUŠI – V NEJHLUBŠÍCH ZÁKOUTÍCH VAŠÍ PSYCHIKY, jež je prostředníkem mezi zářením vaší duše a temným já ega.

Vrátit se do tohoto nadpozemského stavu a být blažený, zářivý, šťastný, harmonický je tou nejhlubší touhou vaší duše!

Je to neustálá touha, vrozená, nevědomá vzpomínka na rovnováhu a mír, na radost a souznění, která prostřednictvím psychiky podněcuje EGO k ovlivňování okolí ve váš prospěch. Jeho jediným cílem je přivést vás zpět do původního stavu nádherné blaženosti, ze které jste čerpali svou duši, své bytí a svou podobu.

Ego vám ale může přinést radost a potěšení, které si přejete, pouze za pomoci dvou magneticko-citových podnětů "přitažlivosti a odmítání" –, což jsou pouze zhmotněné podněty, jež vám dávají vaši jedinečnost.

Proto je tato vrozená touha znovu se připojit ke ZDROJI BYTÍ zažívána v elektromagnetických mezích myšlenky a pocitu jako "Více, více, více" toho, co vám dříve dávalo pocit uspokojení. Více nových přátel, nové domy, auta, oblečení atd. Každý malý uskutečněný "přírůstek" způsobí malý záblesk uspokojení, možná malé předvedení před sousedy, které zesílí pocit štěstí (bodujeme, takže další malý záblesk), a pak novinka umírá, nový majetek se stává běžným, smysly jsou znovu v klidu – v rovnováze – nastává duševní únava, zvyk se stává obyčejným a nudným.

Aby vyprodukovalo nějaký život, ego najde další cíl, kterého má být dosaženo, aby mu přinesl potěšení a vzrušení. Život je tedy nekonečným hledáním různých druhů osobního uspokojení a zanechává skrytou duši hladovou, neuspokojenou a toužící po něčem "Více". Ale po čem mé nejhlubší nitro tak touží? – ptáte se sami sebe zoufale.

Když člověk dosáhne pochopení skutečného zdroje prázdnoty a neustálé vnitřní touhy po tom, "co mu předtím udělalo radost", a začne meditovat, aby se dostal do spojení s ... "TÍM" ..., CO MU DALO ŽIVOT, trocha Božské Rovnováhy prochází lidským vědomím. Prázdnota začíná ustupovat.

Pokud takový člověk může zahlédnout skutečný záblesk VĚČNÉHO a skutečného cíle života, jeho touha po rozmnožování majetku nakonec zemře přirozenou smrtí. Touha po "Větším" vlastnictví bude postupně nahrazena upřímným přehodnocením toho, co již má, a pocitem trvalé spokojenosti.

Prostřednictvím zkušeností se zázračnými zásahy nebo činností BOŽSKÉHO VĚDOMÍ v každodenním životě je lidské vědomí velmi povznášeno a učí se, že jeho každodenní potřeby jsou uspokojovány tím nejlepším možným způsobem. Jeho víra roste a jeho radost zesiluje.

To je důvod, proč vám říkám: "Nepřicházím, abych vás učil pozitivnímu myšlení, abych přilákal do vaší cesty věci, které chcete a potřebujete. Přišel jsem k vám výslovně proto, abych vás přivedl zpět do Království Nebeského."

Avšak vaše duše je odsunuta do svého tajného sídla nejen, pokud jde o vaši touhu po dalším vlastnictví. Ego také používá svou magnetickou citovou sílu k "odpuzování – odmítání", aby zajistilo vaši osobnost, soukromí a bezpečnost. Tento podnět má mnoho podob, jejichž cílem je poskytnout vám pocit převahy či povýšenosti nebo vás ochránit před lidmi, které považujete za nežádoucí nebo kteří mají nižší sociální postavení, než je vaše vlastní. Tento projev ega se děje neustále, a je dokonce církvemi považován za naprosto přijatelný. Pravda je tato: když duše získá malou kontrolu nad projevy svého ega, bude kárat lidskou osobnost za její sobectví a nadřazenost. Bude naléhat na svou psychiku, aby přijala bezpodmínečnou lásku a víru v rovnost a Jednotu všech lidských bytostí bez ohledu na to, kým jsou.

Možná nyní snadněji pochopíte, jak a proč vytvoření vaší osobnosti prostřednictvím ega vytvarovalo silnou "skořápku z hmotných podnětů", které formovaly a uzavřely vaše lidské vědomí – a stvořily jak vaši tělesnou podobu, tak vaši lidskou osobnost.

Protože řídí vaši mysl a vaše city, vaše myšlenky a pocity, brání vám ve spojení se ZDROJEM vašeho ŽIVOTA a vaší DUŠE.

VAŠÍM SKUTEČNÝM životním CÍLEM je získat kontrolu nad svým egem tím, že ve svých myšlenkách a pocitech dosáhnete ... "TOHO" ..., CO CÍTÍTE, ŽE JE ZA STVOŘENÝM, a následně neustále žádáte o osvícení.

Toto je úplně první krok, který musí člověk učinit v onom slavném okamžiku, kdy naváže spojení s BOŽSTVÍM a poté bude postupovat vpřed pomocí neustálého čištění projevů ega, k opětovnému vstupu do toho "nebeského stavu", z něhož se zrodila jeho duše a čerpala svou osobnost.

A jak k tomuto VYTVOŘENÍ OSOBNOSTI došlo?

Jak jsem již řekl, VESMÍRNÉ VĚDOMÍ dosáhlo vysokého bodu vzájemné zdrženlivosti a došlo k výbuchu, který rozerval a oddělil:

*****

PODNĚT TVŮRČÍ VŮLE od PODNĚTU LÁSKYPLNÉHO CÍLE,

ty se rozdělily a staly se činnými ve stvoření jako:

Inteligence Otce : Láska Matky

projevená jako

Elektřina : Magnetismus "Přitažlivost - Odpuzování"

!

Život

!

znovu sjednocen v rovnováze jako

BOŽSKÉ VĚDOMÍ

!

Ž I V O T

Proto zdaleka nejde o pevnou a nepředvídatelnou "hmotu" –, ve skutečnosti – viditelný svět je:

Mysl-činorodost, která vždy pracuje společně

s magneticko-citovým Připoutáním–Odmítáním,

také známým jako"Přitažlivost–Odpuzování".

Inteligence Otce: fyzická elektřina

a

Láska Matky: fyzický magnetismus "Přitažlivost-Odpuzování",

které společně stvořily dítě – EGO.

!

Tento PODNĚT JEDINEČNOSTI

vznikl a nabyl neměnné a pevné podoby uvnitř energií stvoření, aby zajistil, že různé elektrické síly vyjádřené jako protony a elektrony a zbytek "gangu částic", nadšeně objevených vědou, nelétají do dálky v "beztvarém stavu", ale jsou omezovány a řízeny magnetickým PODNĚTEM "přitahování–odpuzování" Mateřské Lásky, aby přinesly projevenou formu.

Věda může zpochybňovat předchozí odstavce, jelikož se s velkým úsilím snažila popsat nejrůznější "procesy přitažlivosti-vazby" použitím rozličných slovních výrazů pro "vazebné" energie.

Věda může tyto "vazebné nebo přitažlivé energie" pojmenovat jakkoli chce, ale pravdou zůstává, že tyto energie se utvářejí z velkého prvotního PODNĚTU MATEŘSKÉ LÁSKY, neboť účelem PRVOTNÍHO VĚDOMÍ je dát formu jedinečné osobnosti.

PODNĚT "Otcovského Inteligentního Života" dává elektrický podnět stvoření.

PODNĚT "Mateřského Láskyplného Cíle" poskytuje "přitažlivost", která omezuje elektrický podnět a dostává jej pod kontrolu v jedinečné osobnosti.

PODNĚT "Mateřského Láskyplného Cíle" dává podnět "odmítání – odpuzování" k zajištění přežití jedinečné osobnosti.

Toto – je proces stvoření.

Věda může přistupovat ke stvoření pouze jako divák. I když jsou jejími představiteli lidé, kteří sami prožívají život, lidská mysl může pozorovat pouze to, co bylo stvořeno. Nemůže vstoupit do jemných procesů stvoření skrytých ve "hmotě" a nejzákladnějších energetických polích.

Věda nikdy nebude schopna určit MOTIVAČNÍ FAKTOR X, který vede k energiím, jež řídí tvorbu jedinečné formy.

Ale to, co věda říká na téma stvoření, má pro vás jako jednotlivce malý význam.

Věda (ani o vlásek) nezmění váš životní styl, vaše zdraví, vaše okolí, vaše pocity a vaše osobní úspěchy.

To, co potřebujete vědět – a co já vám výslovně přicházím říci –, je, jak uniknout sobeckým majetnicko-ochranným projevům, které vám předkládá EGO pro zajištění jedinečnosti vaší osobnosti a přežití, a jak se díky své vrozené touze vrátit k radosti a štěstí, ze kterých pramení ŽIVOT všeho stvořeného.

Toto vám vysvětlí, proč jsem původně přišel na Zemi a proč k vám dnes přicházím –, abych udělal něco, co žádný vědec nikdy nemůže udělat –, abych pomohl vaší duši vymanit se z omezujících projevů vašeho ega a pustit se do nového "životního záměru myšlenek a citů", které budou přímo vyjadřovat "Život Vědomí Otce-Matky" vdechnutý do vás a celého lidstva v době početí.

Jelikož samotné ego obsahuje elektrickou schopnost Činnosti – Tvoření a citové magnetické podněty "Připoutanosti-Odmítání", vše, co se rodí z "projevu ega" prostřednictvím jeho myšlenek, pocitů a činů, je nabité fyzickým elektromagnetickým životem, který bude vytvářet stejné formy života, jež se nakonec zhmotní v životě samotného tvůrce, nositele ega.

Tyto vytvořené formy se nakonec projeví nejen jako zážitky, ale také zasáhnou do průběhu tělesných dějů svého stvořitele a vyvolávají tělesné potíže, viry nebo nemoci.

Je tedy velkým důvodem k radosti, když se duše vynoří ze svého zapouzdření lidským vědomím ega, protože navyšující se duchovní uvědomění vytvoří příjemné životodárné podmínky, jež jsou uloženy ve vědomí. Naopak lidské vědomí stlačené pod nadvládou ega je příčinou smutku, který vyvolává utrpení, strádání a neradostné životní zkušenosti a projevuje se i v samotné tělesné kondici.

Proto vám říkám: pokud se vám nelíbí váš svět, je ve vaší moci právě teď změnit své "životní podmínky" –, pokud v to věříte a máte pevnou vůli.

Opakuji jiným způsobem, abych upoutal vaši pozornost:

Pokud budete pokračovat ve své současné úrovni lidské činnosti a myšlení, zažijete pouze svou současnou úroveň lidského života.

Budete nuceni tvrdě pracovat pro neradostný život, sužováni mnoha problémy, jako je chudoba, nemoci a závislosti, znehybněni demoralizujícím strachem a vystaveni škodlivým útokům všeho druhu.

Budete trpět svými současnými podmínkami, dokud nepochopíte, jak je změnit.

Nyní je ideální příležitost převzít kontrolu nad svým životem tak, jak jste to doposud neudělali, a převzít kontrolu nad svými myšlenkami a city – svými elektrickými a magnetickými podněty – formami, které vytváří vaše budoucí zkušenosti.

Jste jako hrnčíři, kteří mají hlínu a každý den tvarují hrnce a nádobí ke svému používání.

VĚDOMÍ je hlína – látka, z níž vytváříte své životy a všechny podmínky, které se ho týkají. Pouze vy sami formujete svůj život do podoby, jakou žijete.

Díky svým myšlenkám můžete změnit svou osobní budoucnost, pokud budete dbát mých slov, pokud pochopíte svůj skutečný původ, pokud uvěříte v má slova a použijete tyto znalosti ve svých každodenních opakujících se činnostech.

Můžete ovlivnit své okolí, svůj domov, svou rodinu, svou práci, lidi, s nimiž se setkáváte, a dokonce i rostliny, zvířata a počasí. Cokoliv, na co stále myslíte, se projeví.

Pro váš duchovní rozvoj a váš osobní lidský rozvoj je proto zásadní, abyste plně porozuměli všemu, co se vás snažím naučit.

Nemyslete si, že tyto Dopisy, které vám byly předloženy, jsou příliš obtížné k pochopení, a proto raději přejdete k nějakému jednoduššímu způsobu, jak najít štěstí.

Věřte mi – není žádný jiný PRAVÝ a snadnější způsob, jak najít rovnováhu a štěstí, které hledáte –, protože moje slova popisují PRAVDU O VESMÍRNÉ SKUTEČNOSTI a ŽIVOTĚ, díky níž si nyní budujete nebo ničíte svůj život.

Zároveň si můžete být jisti, že se vám nikdy nepodaří vytvořit nové podmínky života, dokud nezjistíte, PROČ a JAK jste v minulosti vytvořili zničující a nežádoucí podmínky.

Všechno, čím právě procházíte, jste vytvořili a dali do pohybu prostřednictvím myšlenek, slov a činů v minulosti. Nemějte tedy žádnou zášť k vašim současným okolnostem, protože sami jste způsobili vše, co je příčinou vašich současných podmínek.

Buďte tedy moudří, přečtěte si tyto Dopisy a věnujte veškerou svou sílu a vůli objevování způsobů, kterými jste si (nevědomky) ničili svůj život v předešlých dnech.

Pak udělejte vše, co je nezbytné k očištění svého vědomí.

Možná se ptáte: "Proč bych si měl čistit vědomí?"

Říkám vám – VY byste také nezaseli osivo do pole, aniž byste půdu nejprve nepřipravili, aniž byste nepřevrátili zem a pak ji nástroji dobře nezpracovali a nepohnojili. Pokud byste byli neznalí a zaseli osivo mezi plevel, do hroudovité půdy a vynechali hnojení, byla by vaše sklizeň skromná a řídká. To je stejné, jako když se uvězníte do svých pozemských a sobeckých myšlenek a budete žít zcela podle svých lidských znalostí, své síly a své vůle. Jste omezeni ve všem, co děláte. A v důsledku naprosté nevědomosti vytváříte stejné okolnosti, které limitují výsledek vašeho úsilí.

V okamžiku, kdy si uvědomíte, odkud jste skutečně přišli,

vyhledejte Sílu, z níž můžete čerpat, abyste dosáhli každého cíle ve svém životě,

a podnikněte naléhavé kroky k odstranění plevele,

čímž očistíte půdu svého vědomí,

budete čerpat SÍLU,

která naplní a přinese zdar do vašich každodenních zkušeností a činností.

Dalo by se říci, že SÍLA je vaše hnojivo, ale to by bylo naprosto nepřesné a zavádějící.

Hnojivo je neživá chemická výživa pro rostlinu – zatímco SÍLA, na kterou se můžete spolehnout při každodenní meditaci, je ŽIVOT, jenž oživí celou vaši bytost, váš život, a dokonce i vaše rostliny a cihly vašeho domu a vašeho vybavení daleko nad rámec toho, co si dnes umíte představit. Lidé, kteří věnovali veškerou sílu své vůle pro žití této Pravdy, vidí její nepopíratelné ovoce ve svých životech a její "zviditelněný projev" zvyšuje jejich víru a odhodlání. Tím vstupují do kruhu požehnání. Diví se, že ostatní lidé mohou odolat této pravdě a že se rozhodli zůstat mimo duchovní a pozemskou harmonii, v níž je možné žít.

Jste-li připraveni naslouchat, přemýšlet a meditovat o následujících stránkách, začnete chápat to, co je skryto od počátku stvoření.

ČIŠTĚNÍ VĚDOMÍ

Když provádíte veškerou nezbytně nutnou práci duševně-citového čištění, použijte moje slova z předchozích stránek popisující…"TO"…JEŽ VÁS A CELÝ SVĚT ZVIDITELNILO, k rozvoji vědomí a navázání spojení s JEHO mocným BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Z tohoto spojení přijde inspirace a síla k rychlejšímu očištění. Když bude probíhat očista, zažijete nově nalezené štěstí a naplnění ve všech oblastech svého života.

Získáte také inspiraci týkající se vašeho každodenního života, ať už během meditace, nebo jako paprsek světla ve vaší mysli, když jste v klidu a přemýšlíte o nějaké obyčejné věci. Pokud tyto rady neznevažujete ani nezavrhujete, – ale věrně a pečlivě – se jimi budete řídit, podniknete první kroky k tomu, abyste se nakonec stali skvělým a úspěšným pěstitelem a sklízeli tvůrčí nápady ve svém okolí. Vše, na co sáhnete, bude vzkvétat, rozvíjet se a růst. Všechno vám odpoví a požehná vám novým životem.

Pokud se sebekázní a s neochvějnou oddaností budete každý den meditovat, nakonec pocítíte odpověď a příliv TOHO, JEŽ VÁM DALO ŽIVOT, a slova, která používáte, získají nový význam. Budou naplněna VESMÍRNÝM ŽIVOTEM.

Budete naplněni radostí a budete nadmíru potěšeni, neboť nyní budete VĚDĚT, že ve vaší mysli a ve vašem životě je skutečná a činorodá síla.

Stále více se budete spoléhat na sílu, která se začne projevovat ve vašich záležitostech. Budete chtít přitáhnout ostatní do svého stavu požehnané harmonie, protože ostatní si toho budou vědomi a budou vám klást otázky. A ještě víc: zažijete nový druh bratrské lásky a budete se chtít podělit s ostatními o to, co vás dělá šťastným.

Musím velmi naléhavě zdůraznit tuto Pravdu, tuto potřebu meditovat, protože mnoho lidí se vzdává hledání a sebekázně každodenního naslouchání ještě před úplným očištěním svého vědomí a dosažením stavu vnitřního očištění, jenž je tak nezbytný k navázání dokonalého spojení s VESMÍRNÝM VĚDOMÍM – Zdrojem vašeho Bytí.

Když skutečně dosáhnete spojení – nastávají situace, které vypadají jako zázraky!

Vesmírná Síla se začíná formovat a šířit ve vaší duši, těle, mysli, srdci a okolnostech vašeho života.

Říkám vám upřímně –, můžete mým slovům z celého srdce důvěřovat –, pokud vytrváte, přijde čas, kdy spojení skutečně pocítíte a budete vědět, že jste ho dosáhli.

Poté dosáhnete nejdůležitějšího bodu ve vašem duchovně-lidském vývoji!

Tolik duší se na několik hodin cítí povznesených a v radosti, než se do jejich myslí znovu vkradou každodenní starosti a rozumově zdůvodní zážitek nalezením přesvědčivého lidského vysvětlení.

Nedělejte to – ztratíte totiž to, co vám bylo dáno!

Tím byste velmi zpomalili svůj duchovní pokrok.

Pokud čtete tato slova a máte obavy jim uvěřit, nebo věříte, že jsou to jen nesmysly, či máte pocit, že byste vírou v tato slova ztratili svou vážnost–, tak v důsledku toho vytváříte ve svém vědomí tvůrčí formu, která popře jakoukoli činorodou odpověď, již jste původně mohli mít na tento Dopis.

Proto vám říkám – važte si svých okamžiků víry, zachovávejte své vzácné okamžiky spojení s ... "TÍM" ... JEŽ VÁM DALO ŽIVOT, věřte v ně, pevně je držte ve svém vědomí a budete postupovat vpřed do výšin "duchovního" vědomí – k hlubokému osvícení a velké radosti.

Znovu říkám, neodkládejte tyto Dopisy stranou. Musím velmi naléhavě zdůraznit to, že je třeba o nich přemýšlet, připomínat si, co vám říkají. Pokud si na něco nemůžete vzpomenout, pak se k nim vraťte a přečtěte si je znovu a znovu a znovu, dokud nebudou přijaty do vašeho vědomí.

Čím více o nich budete denně meditovat, tím více budou pro vaši mysl jasnější, a tím budete lépe chápat jejich smysl. Nakonec zjistíte, že jsou jako jídlo a pití, zlepšují náladu a zvyšují vaše odhodlání přeměnit váš současný stav na stav harmonie, všestranného růstu, prospěchu a míru.

Skvělá bude vaše inspirace & radost, když si uvědomíte, že nesmírnost "Toho, Co Vás Přivedlo k Životu", je zářivá, úžasně šťastná Síla – mimo vaši současnou schopnost snít a představovat si – To je Skutečnost –TO je ZDROJ BYTÍ – ZDROJ všeho, co vidíte ve svém přirozeném živém světě a v mnoha úrovních stvoření za hranicemi světa, který v současnosti obýváte.

Když přijmete Božské Vědomí v hojné míře ve své mysli, v sobě, v každé stránce svého života, pak začnete vidět obrovský rozdíl, a ohlédnete-li se zpět do doby napětí a smutku, uvidíte, že omezení vašeho života postupně ustoupila velkému štěstí. Toto se stává pokračujícím procesem ve vašem životě.

Buďte si jisti – jsem to opravdu já, Kristus, kdo oslovuje VÁS a svět prostřednictvím těchto Dopisů.

Zvláště chci zapůsobit na vaši mysl způsobem, jakým jsem záměrně učinil prohlášení na minulých stránkách, abych pozvedl vaše myšlenky na vyšší úroveň vědomí, zobrazujíce výhody, které mají být získány z práce na povznesení vašeho vědomí tím, že ho zbavíte zmíněných nežádoucích vlastností uvedených na straně 1 tohoto dopisu.

Chci, abyste si byli plně vědomi toho, že k vám přicházím nejen proto, abych vám pomohl zbavit se nežádoucích myšlenek a citů provokovaných egem, které v současnosti ovládají vaši mysl. Ale jsem zde také výslovně proto, abych vás povzbudil a "pomohl vám" – "ano, pomohl vám" – rozvíjet ve vaší mysli a srdci všechny myšlenky a city založené na lásce, které vás uvedou do souladu s Božským Vědomím. Mým nejnaléhavějším a láskyplným cílem je vyvést vás ze šedých odstínů úrovně bytí, již v současné době obýváte – přivést vás ke "slunci" duchovního osvícení, které na vás čeká, když zvládnete projevy ega. Dojdete ke sjednocení se svou duší a "Životem-Otcem-Matkou" a vstoupíte do souladu bezpodmínečné lásky se vším.

Proto zopakuji seznam nežádoucích vlastností uvedených na prvních stránkách tohoto Dopisu. Chci, abyste si je pečlivě přečetli a sledovali vaše odezvy a pocity, když je pomalu prohlížíte. Kritika, jízlivost, odsuzování, zavrhování, hanobení, nepřátelství, nesnášenlivost, nenávist, žárlivost, závist, útočnost, násilí, zlodějství, lhaní, pokrytectví, nepoctivost, pomlouvání.

Jak se zbavit těch, o nichž víte, že jsou součástí vašeho vědomí?

Nestyďte se jim postavit tváří v tvář, protože jste lidská bytost a narodili jste se pod vlivem těchto vlastností ega. Nebuďte tedy příliš vystrašení nebo se nenechte odradit, abyste jim čelili. Udělejte první krok s naprostou upřímností – a napište si je na list papíru.

Druhým krokem je vzít tento list papíru, lehnout si a položit si ho na hruď. Zavřete oči a myšlenkami se zaměřte na Božskou Skutečnost – váš Zdroj Bytí, který by pro vás nyní měl představovat vašeho Milujícího Stvořitele – vašeho pravého "Duchovního Otce-Matku" – jenž vyzařuje neúnavně, neustále a neměnně – BEZPODMÍNEČNOU RODIČOVSKOU LÁSKU.

Dopřejte si čas k uklidnění mysli, dokud nebudete mít pocit, že se dostáváte za hranice svého vlastního vědomí.

Poté v dokonalé víře požádejte s očekáváním okamžité odpovědi, neboť pracujete ve vědomí, o pomoc při odstraňování, rozpouštění a překonávání falešných a zbytečných sobeckých odmítavých projevů, a to pro všechny následující dny.

S procítěním dáte svému "Duchovnímu Otci" neboli "Božské Skutečnosti" –, a tedy sami sobě –, jasně najevo, že tyto nežádoucí projevy ega již ve svém vědomí nechcete. Požádáte o osvícení a sílu, abyste od toho dne vynaložili veškeré úsilí proto, abyste se jim vyhnuli nebo je odmítli.

Dodržováním tohoto postupu vytváříte NOVOU FORMU VĚDOMÍ, která nyní začíná pronikat do vašeho současného vědomí a nahrazuje ho.

VÁŠ ZÁMĚR

se nyní stává vaší skutečností.

Staré nežádoucí vlastnosti uvedené na vašem listu papíru a doručené vašemu "Duchovnímu Otci" jsou nyní odsunuty na okraj vašeho vědomí. Toto vědomé odmítnutí je také prostředkem, kterým vtahujete Božskou Sílu do svého vědomí, abyste pomohli posílit své odhodlání a aby vám připomnělo, že se máte vzdát jakýchkoli podnětů z těchto již odvrhnutých vlastností, které by se mohly znovu vracet.

Jak tedy pravděpodobně uvidíte –, odevzdání a meditace uvedly do pohybu neviditelnou práci ve vědomí, o níž pravděpodobně nebudete vědět, dokud si později neuvědomíte, že vlastnosti již zmizely.

Vážně a naléhavě doporučuji, abyste opakovaně meditovali nad listem s vlastnostmi. Pokaždé, když to uděláte, přitahujete do svého vědomí nové vdechnutí životní "Síly Vědomí Otce-Matky" za účelem překonání a osvobození svého vědomí od nežádoucích forem a sil vědomí.

Když budou rozpuštěny, nebudou již do situací ve vašem životě vtahovat nežádoucí a nešťastné stíny, které vás trápily. Budete mít přístup k vyšší cestě, jež vede ke svobodě.

Jak budete postupovat, začnete ve své mysli a srdci vnímat malé nedostatky ve vědomí, které se vám nikdy předtím nezdály špatné, a když se toto stane, budete muset znovu projít stejným procesem – poznamenejte si je a opět je předejte v naprosté víře svému "Duchovnímu Otci".

Nyní musíte udělat ještě jednu věc, abyste dokončili tuto přestavbu vašeho vědomí.

Namísto kritiky, jízlivosti, odsuzování, zavrhování, hanobení, nepřátelství, nesnášenlivosti, nenávisti, žárlivosti, závisti, útočnosti, násilí, zlodějství, lhaní, pokrytectví, nepoctivosti a pomluv napište – pokud možno zlatými písmeny, abyste získali pocit krásy a lesku těchto rysů – na list papíru seznam zlatých vlastností Božského Vědomí, kterými chcete být obdarováni – a které chcete – v budoucnu – projevovat.

Abyste byli v dokonalé harmonii se svou "Božskou Skutečností" – svým "Duchovním Otcem" –, bude každá vlastnost založena na bezpodmínečné lásce a bude přinášet nejvyšší dobro ostatním.

Nyní již nebudete srážet ostatní, abyste se cítili větší nebo sebevědomější. Celé vaše vědomí bude směřovat k podpoře ostatních bytostí a k budování všeho, co je na vaší cestě.

Budete se snažit vyživovat, vychovávat, učit, chránit, opatrovat, uspokojovat potřeby druhých a usilovat o láskyplné nastolení pořádku v chaotických a nesmyslných situacích.

Jakmile jsou vaše zlaté touhy napsány na listu papíru, znovu si lehněte, obraťte se na svou "Božskou Skutečnost" a požádejte, aby tyto překrásné podněty – Božské podstaty – mohly postupně naplnit vaši mysl i vaše srdce a stát se vaším vlastním vědomím.

Když k tomu dojde, vaše duše bude jako malé kuřátko, které klepe, aby rozbilo skořápku a vynořilo se do nádherného velkého světa, aby se spojilo se svou matkou slepicí, jež trpělivě čeká, až se k ní připojí její dítě. Takto to probíhá se mnou a se všemi ostatními Kristovskými dušemi. Čekáme, pozorujeme a pomáháme lidem, kteří touží objevit příčinu své duchovní prázdnoty, kteří se srdcem snaží překonat svá pozemská povolání, jejichž mysl je přitahována k vyšším životním cílům, a kteří sní o dokonalém souladu se svou duší a svým BOŽSKÝM ZDROJEM BYTÍ.

Naplněni láskou toužíme po duchovních cestovatelích víc, než si sami cestovatelé vůbec myslí. To znamená, že s láskou toužíme po vás, kteří čtete tento Dopis.

Když se znovu spojíte se svým Zdrojem Bytí, dosáhnete svého skutečného cíle na Zemi. Dosáhnete svého skutečného poslání ve věčnosti. A nyní, nechť váš SKUTEČNÝ ŽIVOT začíná! Vstoupíte do Království Nebeského!

Nebudu vám říkat, jaké vlastnosti byste měli psát pro své nové vědomí – musí vycházet z vašeho současného vnímání těch nejušlechtilejších a nejlepších rysů. Znovu si prostudujte Božskou Podstatu Božského Vědomí, kterou jsem tak jasně vnímal v poušti a popsal jsem vám ji v Dopise 1.

Udělejte z této Božské Podstaty svou vlastní podstatu.

Chtěl bych, abyste věděli, že až se vydáte na tuto cestu s opravdovou upřímností, budu vždy stát po vašem boku. Mým nejvroucnějším přáním je, abyste poznali, že jsem s vámi a že vám posílám podporu a sílu při vaší snaze spojit se se svou "Božskou Skutečností".

O "KŘESŤANSTVÍ"

Nyní budu mluvit o poněkud všednějších záležitostech a při čtení následujících stránek bych byl rád, abyste sledovali, co se děje s vaší náladou nebo pocitem pohody.

Je to další cvičení, které vám umožní rozpoznat, co se děje ve vašem vědomí, když se vaše myšlenky změní a bude použito nové názvosloví.

Přečtěte si prosím velmi pozorně následující stránky i bez ohledu na to, zda jste praktikující křesťan, přestože jste v silném pokušení je přeskočit. Zapište si své odpovědi, nápady, pocity – zejména jakékoli měnící se pocity smutku nebo radosti.

Všimněte si čísla stránky, kde slova začínají zlepšovat vaši náladu a zvedají vás na vyšší úroveň klidu a štěstí.

Toto je nejdůležitější cvičení, protože pokud to neuděláte, budete i nadále číst o "vědomí", ale nikdy nedosáhnete hlubokého pochopení toho, jaká je základní energie vaší skutečnosti, "hmoty", vašeho těla a prostředí, vašich životních událostí, vašich NÁLAD a vašich duchovních tužeb.

Nezačnete si uvědomovat, že VĚDOMÍ je naprosto vším ve vaší skutečnosti a zkušenosti – dokud si nevšimnete, jak "myšlenky a názory" mohou zvýšit nebo snížit frekvence vibrací vašeho vědomí.

Chtěl bych, abyste si uvědomili, že slova, která používáte ve svém každodenním životě, vytvářejí pro vás kvalitu života a mají dopad na ostatní – buď povznášejí jejich náladu do klidu a radosti, nebo je zanechávají sklíčené a vyčerpané.

Dále mám vážný úmysl oslovit ty z vás, kteří jste v současné době přívrženci křesťanského náboženství, kdo bojujete s minulými nebo současnými náboženskými pravidly a je pro vás obtížné vyprostit se ze svého vnímání ustrnulého učení, abyste se mohli volně pohybovat v jemnějších vibračních frekvencích vyššího duchovního poznání.

Při čtení těchto stránek můžete vnímat obavy ze zatracení, ale přesto vás mohou velmi přitahovat a intuitivně budete mít pocit, že čtete o PRAVDĚ BYTÍ, jíž vás vaši duchovní nenaučili. Jste zmítáni mezi touhou po poznání Pravdy a strachem ze znelíbení se "Bohu" v jakékoli formě, ve které "Boha" právě vnímáte.

  • Já, Kristus, jsem si dobře vědom tísně, již tyto Dopisy způsobí mnoha upřímným lidem, a toužím vás vyvést z vašeho znepokojení k dokonalému klidu mysli a radosti.

To je důvod, proč je naprosto nutné nejprve rozebrat vaše současné víry a původ církevních nauk, než vás budu dál učit hlubší Pravdě o "podstatě" Vesmíru a podstatě samotného člověka.

Aby byly plně pochopeny počátky křesťanské nauky, musíme se vrátit k počátkům judaismu, abychom tam našli upřednostnění rozumu v lidské mysli, která se snažila slovy přesně vysvětlit to, co bylo intuitivně považováno za pravděpodobný zdroj bytí.

Vy, kteří se snažíte osvobodit od starých mýtů a falešných přesvědčení, musíte se nyní sami jasně podívat – a pochopit – základní rozdíl mezi "vírou církve" a PRAVDOU O ŽIVOTĚ, kterou se vám nyní snažím vysvětlit.

Dokud nebudete moci jasně rozeznat "původ a formu svých současných přesvědčení", nebudete se moci úplně osvobodit od falešných představ vašeho minulého náboženského přesvědčení. Budete stát "každou nohou v jiném táboře" – což je nebezpečná pozice.

Tento stav mysli způsobí velké duševní zápasy a může vás vést až k tomu, že opustíte své hledání a vrátíte se ke starým náboženským způsobům, které jsou pohodlné a citově bezpečné, ale které vás nikam nedovedou. Dejte si tedy pozor a nenechte se zastrašit hrozbami ze znelíbení se Bohu a pravděpodobného zatracení.

PŮVOD VÍRY V "BOŽSTVÍ – SUPER JEDNOTLIVCE"[1]

Začneme tedy popisem původu víry v "Boha", jména, jež pro lidstvo představovalo mnoho odlišných významů. Počátky této víry vzniky, když staří Hebrejci kráčeli pláněmi pouště a přemýšleli o původu stvoření. Byla představa, že nějakým způsobem musí být ZDROJ STVOŘENÍ jistě "bůh-osoba s nadlidskými schopnostmi", neviditelný a daleko přesahující Zemi a lidstvo. Někteří starověcí proroci si tajuplně uvědomovali, že Zdroj Stvoření byl rozptýlený a přítomný – určitým způsobem – v celém stvoření a byl také ve věčné úrovni, ale pochopení tohoto tajemství bylo mimo schopnosti průměrné lidské mysli.

Musíte také pochopit, že navzdory současné "zdánlivé skutečnosti" (ve vašich myslích) nikdo nikdy neviděl v jakékoli podobě takového "nadlidského člověka-Boha", jak je "Bůh" popisován v Bibli, snad kromě Mojžíše, který tvrdil, že JEJ viděl v "hořícím keři" a že On Sám Sebe popisuje jako: "Já jsem ten, kdo říká: JÁ JSEM".

Vše, co lidé o tak nadlidském "bohu" vědí, pochází z četby malebných popisů "Boha", jež proroci zanechali během svého působení na Zemi. Skutečnost, že se náboženští fanatici odvolávají pouze na Starší pro potvrzení své "pravdy", protože nemohou uvěřit, že "Bůh" je opravdu skutečný, věčný a také schopný mluvit k lidem v dnešní době, ukazuje, jak mylné jsou náboženské víry.

Vaši duchovní se bojí jakékoli víry, která se neztotožňuje se starou vírou. Nikdy neberou v úvahu – nebo se o tom bojí uvažovat – že duchovní poznání v pozemské úrovni – by se mohlo vyvíjet!

Chci, abyste "viděli", že "struktura víry", směs rozumových představ a přesvědčení, byla připravena tak, aby vytvořila síť myšlenkově-citového bezpečí, tedy síť, která omotá a uvězní mysl a srdce lidí. Všechno, čemu se lidé učí v křesťanské víře, je založeno na citech a na prvních zprávách pocházejících "z doslechu" o mém životě i smrti na Zemi. A přesto se v ně fanaticky věří.

Křesťané se učí, že: "Bůh je láska – a že Bůh zná vaše hříchy a trestá, vládne, odměňuje ty, kteří činí dobro, a posílá neštěstí na ty, jež páchají zlo." Toto je přesný popis lidské činnosti a lidského vědomí!

Křesťané se učí, že – Já, Kristus, ztělesněný v osobě Ježíše, jsem "zemřel za hříchy světa".

Jsem byl "neposkvrněný Beránek Boží, obětovaný, abych zaplatil cenu za lidské hříchy"!

Jsem učinil nejvyšší oběť, abych splnil tento neobyčejný úkol – "zaplacení za hříchy" na věky.

Jsem se vrátil po mé smrti ukřižováním do svého těla a několikrát se objevil v tomto těle, abych učil své učedníky a utěšil je v jejich smutku. A dokonce jsem při svých zjeveních jedl jídlo.

Jsem po čtyřiceti dnech vystoupal z dohledu svých učedníků a vzal své tělo do "nebe".

Jak jsem již psal v Dopisu 3 – co bych dělal s lidským tělem v nebi – na onom světě?

Protože jsem při poslední večeři se svými učedníky řekl, že by si měli připomínat mé poslední jídlo s nimi lámáním chleba a podáváním si ho navzájem a měli by se všichni napít ze stejného poháru vína a připomínat si, že mé tělo bylo ukřižováno a má krev prolita, neboť jsem jim přinesl pravdu o bytí, tak tato událost se proměnila v podivnou víru, při níž s okázalostí a obřadem prováděným u oltáře mají přijímající se vší úctou polykat hostii, jež představuje mé tělo.

Moje tělo! Co dobrého by mé "tělo" – ať produchovněné či ne – mohlo vykonat pro příjemce hostie?

Vidíte, jak může být mysl ovlivněna, aby přijala nelogické nesmysly, které mohou přetrvat téměř dva tisíce let, protože byly podpořeny hodnostářskou mocí papežů a kardinálů žijících v palácích v nesmírném bohatství a byly udržovány s velkou pozemskou slávou a okázalými obřady?

Chci, abyste znali pravdu o osudové noci – již nazýváte Poslední Večeří Páně.

Pro objasnění okolností, přestože je to pro mne bolestivé, jsem snížil své vibrační frekvence vědomí tak, abych vstoupil přímo do vědomé vzpomínky na své myšlenky a pocity během svého posledního jídla se svými učedníky.

Ačkoli jsem byl silný muž, osvícený a jistý si tím, že mám naplnit svůj osud, kterému jsem se nemohl vyhnout – a nechtěl se mu vyhnout –, byl jsem také hluboce smutný, když jsme zahájili naše společné jídlo – židovský Pesach.

Moji učedníci byli moji přátelé a stáli po mém boku v mnoha obtížných situacích. Bylo mi smutno, že je opouštím, a bál jsem se o jejich blaho.

Co se s nimi stane, když se ocitnou sami bez mého vedení a ochrany? Byli na mně závislí víc, než si představovali.

Vybavil jsem si roky, kdy jsem učil lidi. Cítil jsem hluboký výsměch, když jsem si vzpomněl na svůj návrat z pouště – byl jsem špinavý a zanedbaný, ale doslova posedlý svým nadšeným zájmem o své bližní a silně vzrušený představou, že bych je teď mohl nasměrovat na správnou cestu, vložit jim do myslí pravdu o životě, ukázat jim, jak překonat svůj strach, chudobu, své nemoci. Chystal jsem se dobýt svět!

Ale jak odlišný byl výsledek! Zítra budu viset na kříži!

Pravdou ale bylo –, že jsem dosáhl mnoha úspěchů. Uvažoval jsem o případech uzdravení a o lidech, kteří radostně přijali "Milujícího Otce". Chápal jsem, proč mě velekněz a rada nenáviděli. Namísto strachu, trestu a zvířecích obětí jsem lidem přinesl skutečnost "Otcovy Lásky", již jsem prokázal uzdravením nevyléčitelně nemocných lidí.

Obrátil jsem pozornost ke svým učedníkům, kteří si spolu povídali při jídle. Stále nebrali v úvahu zkoušku, která mne čekala – moje ukřižování. I když jsem je několikrát varoval, odmítli přijmout má slova jako pravdu. Mysleli si, že se začínám velekněze bát, a divili se proč. Již dříve jsem vyvázl z nebezpečných situací.

Jak bylo na Pesachu obvyklé, mluvilo se o okolnostech, za nichž Izraelité utekli z Egypta. Jan, který měl bujnou představivost, jim živě vyprávěl o Mojžíšovi, jenž shromáždil Izraelity a řekl jim, že konečně odejdou z Egypta a uniknou otrockému životu ve svobodě pouště! To byl důvod, proč Mojžíš nařídil hlavě každé rodiny zabít neposkvrněného beránka a se snítkou bylin natřít krví dveřní zárubně svých obydlí. Mojžíš řekl, že andělé přijdou během noci a proletí Egyptem, přičemž zabijí prvorozené všech Egypťanů i jejich dobytek. Nedotčeni zůstanou pouze prvorození Izraelité, kteří budou spaseni díky krvi na zárubních svých dveří.

Naslouchal jsem jim a viděl jsem jejich úsměvy a pokyvování na souhlas s touto "úžasnou" událostí a s úzkostí i s těžkým srdcem jsem pochopil, jak málo skutečně pochopili můj popis "Nebeského Otce". Slyšel jsem Janova slova týkající se: Krve, krve, krve – krve neposkvrněného beránka, krve na dveřích, krve egyptských dětí a dobytka. Jako vždy jsem žasl nad staletým židovským zájmem o krev a krátce jsem si vzpomněl, že Abraham byl dokonce ochoten obětovat svého jediného syna s úmyslem zabít ho a nabídnout jako oběť, protože věřil, že mu Bůh řekl, aby to tak udělal.

Pak jsem pomyslel na každodenní zvířecí oběti v chrámu! Samotný princip "krveprolití", jako prostředek vykoupení "hříchů", byl pro mě nejvyšší ohavností.

Ale mlčel jsem a nehádal jsem se s nimi. Uvědomil jsem si, že jejich mysl byla naplněna těmito tradicemi, pevnými a tvrdými jako skála. Byla to naše poslední společná večeře, naše poslední jídlo u jednoho stolu. Měl to být okamžik míru mezi námi a milující rozloučení.

Pro mé učedníky to bylo dvojnásob důležité, protože židovský Pesach byl pro jejich hebrejského ducha posvátnou událostí, a to jsem musel přijmout v duchu lásky a porozumění.

Dříve jsem židovský Pesach neoslavoval, protože mě tato tradice znechucovala. Raději jsem šel meditovat v klidu do kopců a nechal jsem své učedníky jíst Pesach se svými rodinami.

Kvůli mému předchozímu chování nebyli překvapeni mým současným mlčením.

Teď jsem napůl ležel, napůl seděl, nedokázal jsem se uvolnit, jak jsem to dělal obvykle – napjatý, strnulý, plný láskyplného soucitu se svými učedníky – a přesto jsem byl jimi téměř nazloben.

Přemýšlel jsem, jak bych mohl těmto zmateným a ospalým následovníkům zanechat účinnou vzpomínku, jakýsi rituál, který by v jejich zmatené mysli obnovil vše, co jsem se je snažil naučit. Chtěl jsem s nimi zatřást, abych je dostal z jejich posedlosti krví.

Když jsem poslouchal jejich rozhovory o Mojžíšovi a jeho zázračných činech, napadlo mě, že když byli krví tolik uchváceni – pak to tedy bude krev, kterou jim dám, aby si mě pamatovali.

Naklonil jsem se přes stůl a vzal bochník chleba, který jsem rozlámal na několik kusů, a řekl jsem poměrně příkře: "Jsem jako váš velikonoční Beránek. Rozdejte tento chléb, vezměte si svůj díl, jezte a udělejte si z něj památku na toho, kdo vám přinesl jedinou skutečnou PRAVDU, kterou kdy svět slyšel.

Udělejte z tohoto chleba symbol mého těla, jež má být lámáno na kříži."

Přestali mluvit a zírali na mě. "Do toho, jezte!" řekl jsem jim.

Tiše, jako ve snách vzali chléb, podělili se o něj mezi sebou a trochu žvýkali. Potom jsem vzal velký kalich s vínem a řekl jim, aby se napili a poslali ho dál.

"Toto víno je symbolem mé krve. Přišel jsem vám dát PRAVDU. Pravdu o Bohu – Pravdu o životě. Ale byl jsem odmítnut. Má krev poteče pro vás."

Znovu tiše se každý napil z poháru a podal jej dalšímu. Měli napjaté tváře, ale nic neříkali. Bylo zřejmé, že všichni byli otřeseni mými slovy, která se jim nelíbila.

Věděl jsem, že Jidáš dostal peníze, aby mne, až nastane vhodný čas, označil veleknězovým vojákům. Také jsem věděl, že tato noc židovského Pesachu je ten pravý okamžik. Řekl jsem Jidášovi: "Jdi rychle a udělej, co musíš."

Jidáš na mne dlouze hleděl a v jeho očích jsem viděl bolest a nerozhodnost. Znovu vše zvažoval, ale přišel můj čas a já jsem to chtěl mít rychle za sebou.

"Jdi!" říkám tvrdě. Jidáš vstal a odešel z místnosti.

Učedníci byli ohromeni tím, jak jsem promluvil, a zeptali se, co má udělat.

"Jde k veleknězi a řekne mu, kde mě najdou. Chystají se mě ukřižovat – přesně tak, jak jsem vám řekl."

S jistou dávkou bolestné bezcitnosti jsem pozoroval různé výrazy na jejich tvářích – pochybnosti, otřes, hrůza. Poté došlo k záplavě hořkých otázek. Co s nimi bude? Opustili kvůli mně své domovy a své rodiny. Ztratili by svobodný život a bezpečí, kdybych byl ukřižován jako obyčejný zločinec.

Řekl jsem jim, že mě opustí. Rozhodně to popřeli –, ale udělali to.

Byl jsem příliš unavený, abych se s nimi dohadoval, a již jsem dosáhl tak silného přesvědčení, takové jistoty, že Otec je stále ve mně a se mnou, že jsem si mohl dovolit jim jejich zradu odpustit.

Na konci toho, co mne čeká, budu uvolněn ze svého těla a budu moci vystoupat do říší Světla, které jsem tak často cítil, ale nikdy jsem je plně neviděl svým pozemským pohledem. Byla to myšlenka, jež mi přinesla hlubokou útěchu a šťastný pocit naděje.

Řekl jsem jim tedy s úsměvem: "Je dobře, že jste udělali to, o co jsem vás žádal, na památku mou – a mé bezprostřední smrti. Pokračujte v lámání chleba a pijte víno společně, bude vám to připomínat, že vás mám stále rád a vždy zůstanu v duchu s vámi, dokud se nepřipojíte ke mně tam, kam odejdu. Nebojte se, budete vedeni, budete inspirováni, budete silní a budete mluvit jasnými, velmi jasnými hlasy.

Moje jediné varování je toto. V budoucnu bude hodně z toho, co jsem vás učil, zapomenuto. Hodně z toho, co jsem řekl, bude zkresleno uvažováním lidského myšlení nebo zkresleno lidskými mýty."

Nato se ozvala panika a výkřiky: "Jak by se toto mohlo stát?"

Usmál jsem se a zvedl ruce. "Řekl jsem vám, co se stane ve vzdálené budoucnosti.

Mezitím buďte věrní všemu, co jsem vás naučil, a nepochybujte o žádném slově, které jsem kdy řekl."

Nyní nastal čas jít do Olivové zahrady, do místa, kde mě chtěli hledat vojáci velekněze.

Moji učedníci mi stále chtěli klást otázky –, ale čas mých rozmluv s lidmi vypršel. Nechtěl jsem nic jiného, ​​než se připravit na svou zkoušku v naprostém tichu, vstoupit v duchu do stavu harmonie a uklidňujícího a neustálého spojení s "Otcem".

Zamířili jsme do zahrady a já jsem se vydal ke své oblíbené skále. Ukrytý před větrem jsem se posadil a stáhl si kolem sebe plášť. Zavřel jsem oči a cítil jsem, jak postupně sklouzávám do velkého klidu a mocného ticha. Potom Samotná Síla sestoupila a rozlila se ve mně, zmocnila se mé mysli a mého srdce.

Naplňovala mě takovou velkou láskou, že jsem věděl, že jsem podporován a udržován v lásce a že si tuto svou lásku ke všem udržím, ať už se bude dít cokoli.

To bylo vše, na čem záleželo, když přišel můj čas.

Toto je pravda vztahující se k lámání chleba a pití vína na mou památku, na památku mého života a mého učení. A jak víte vy, kdo čtete tento Dopis, vše, co mi "Otec" umožnil vidět o této mé poslední noci na Zemi, proběhlo přesně tak.

Jelikož jsem hovořil o "Otci", "Synu" a "Duchu Svatém", tak církev na Nicejském koncilu rozhodla, že jsem musel mít na mysli "Tři Osoby v Jedné". Lidé se proto modlí k Otci za vyslyšení, prosí Ducha Svatého, aby je duchovně vedl, a modlí se k Synovi, aby je zachránil od jejich hříchů.

"Vidíte", jak jsou tyto víry "pozemsky a lidsky pojaty"?

Vidíte také, jak jsou "citově založeny"?

Díky citovosti a příslibu "cesty zdarma do nebe ve Spasitelových stopách" se víry staly lidskou náboženskou strukturou navrženou tak, aby církevní říše zakotvila v pozemských říších – v Římě, Rakousku, Španělsku. Byly záminkou pro nespočet mučení a smrtí odpůrců, ať popravou, či na hranici. Způsobily války mezi národy.

Ale "duchovní povědomí" a "tvořivost" vyplývající z některých těchto přesvědčení také během posledních dvou tisíciletí mnoho přispěly k životu.

Tyto víry byly důvodem pro stavbu katedrál a kostelů, monastýrů a klášterů, které lidem poskytly pevný bod, umožnily jim vyjádřit své umělecké nadání a poskytly práci méně talentovaným. Umožnily také, aby vědomí milionů lidí mělo přístup do vyšších říší krásných myšlenek a lásky. Byly dokonce podnětem pro mystiku a osvícení duchovně vyvinutých duší, jimž se podařilo vidět Skutečnost, která byla ve víře skryta.

V průběhu tohoto dění víra také vytvářela podmínky pro rozvoj náboženské vrchnosti, nezměrné okázalosti a bohatství. Jedná se však o lidmi vymyšlená a vytvořená díla na základě "podnětů ega", a proto jsou z duchovního hlediska – zcela falešná.

PRAVDA O "HŘÍCHU"

Je třeba si také uvědomit, že v průběhu staletí lidé začali mít pocit, že určité druhy lidského chování škodí spokojenosti a blahu ostatních. Byli svědky vražd, krádeží žen a majetku jiných lidí, způsobujících ve společenství mnoho bolesti a zármutku. To život velmi znesnadňovalo, někdy až do neúnosné podoby. Došli k závěru, že toto chování musí být určitě v rozporu s vůlí toho, koho nazývali "Bohem". Nazvali tedy toto chování "hřích" a definovali je jako "zlo". Nakonec jejich proroci usoudili, že takové nesprávné chování musí vycházet ze "zlé" síly, jež je protikladem "Boha", a nazvali ji "Satan".

Vyhrožovali si a trestali se navzájem ve víře, že "hříchy" jsou zlé a že jejich "Bůh" bude trestat lidi za projevy jejich vzájemné útočnosti. Toto chování je v církvích stále uplatňováno. Náboženští vůdci se stále snaží ovládat lidi strachem.

"POJETÍ HŘÍCHU" proti Jehovovi, Věčnému a nekonečně Mocnému Stvořiteli, bylo chytrou a účinnou metodou k ovládání lidí!

Víry, jež církev uplatňuje, jsou žalostným výsměchem všemu, co jsem se snažil naučit lidi v Palestině.

Mojžíš poprvé představil víru v "hřích" a "trest" v podobě Desatera přikázání.

Mojžíš řekl, že mu byly dány "Bohem" a že pokud je Izraelité poruší, budou muset čelit trestu, což někdy znamenalo smrt ukamenováním. Izraelité byli poučeni, že porušováním zákonů hřeší proti svému "Bohu".

Přesná pravda je, že Mojžíš vystoupil na horu, aby se modlil a požádal o způsob, jak zvládnout neposlušné Hebrejce. Jako odpověď na tuto modlitbu – obdržel vnuknutím Desatero přikázání, aby mu pomohlo v jeho úkolu zajistit Izraelitům během jejich pobytu v poušti bezpečí a také co nejméně rušivé chování.

Náboženští fanatici s radostí přijímají "Boha" a věří v něj z celého srdce. V "Boha", o kterém se předpokládá, že pověřil Mojžíše, aby násilnými činy a hromadným krveprolitím dobyli "Zaslíbenou zemi". Krásná a úrodná země byla násilně odebrána pracovitým lidem, kteří byli zabíjeni po tisících. Toto bylo považováno za správnou věc, protože jim "Bůh" slíbil krásnou zemi, kde se mohou usadit. I dnes se zarytí náboženští fanatici domnívají, že proto, že "Bůh" promluvil k Mojžíšovi, musí to být "Bůh", kdo rozhodl o následném hromadném krveprolití.

Ve vaší Bibli je mnoho podobných děsivých popisů válek a vyvražďování, které jsou považovány za přípustné – oprávněné a zákonné – protože se věřilo, že to byl "Bůh", kdo je pověřil vedením válek proti pohanům.

Nevidíte v historii Židů nespoutaný PROJEV EGA, ve kterém je samotný "Bůh" "používán" k ospravedlnění jejich vlastních provinění? V okamžiku povýšení své vlastní moci bylo najednou přípustné a spravedlivé přehlížet Desatero přikázání a zapojit se do masového vyhlazování.

Židé věřili, že se nedopustili žádného hříchu, protože vraždění bylo nařízeno "Bohem". Jakým "Bohem"!

Nevidíte také, proč jsem se musel narodit v Palestině? Tedy proto, abych žil mezi Židy a snažil se jim pomoci vidět, že jejich tradiční víry a praktiky byly zcela v rozporu se samotnou Podstatou BOŽSKÉHO VĚDOMÍ, které jim ve skutečnosti dalo život.

Od té doby, během následujících staletí, lidé hovořili o pojmu "hřích" a mnoho upřímných lidí litovalo toho, že urazili "Boha" a prosili za odpuštění. Dlouho předtím bylo v jeruzalémském chrámu obětováno nespočetně zvířat, aby byl "Bůh" uklidněn a aby prosícím vzrostla naděje, že uniknou následkům svých hříchů.

Od té doby bylo na toto téma napsáno nespočet knih, které vyjadřují zármutek a hrůzu při pohledu na stav lidských duší, hledajících způsoby, jak změnit své chování, lidí bijících se bičem, aby mučili své tělo a nechali jej platit za svá provinění projevující se v myšlenkách, slovech a skutcích. "Křesťané" v celé Evropě tleskali mnohým z těchto knih, které stále uchovávají v archivech náboženských institucí.

Vytvořili pouto mezi lidmi a mou tradiční postavou "Ježíše" a hlásají "spásu člověka před trestem za jeho hříchy" díky mé smrti na kříži. Jak jsem vysvětlil jinde, tyto víry jsou ve skutečnosti neproveditelné a v rozporu s pravdou o stvoření. Nejvyšší "Božstvo" za hříchy nevyžaduje žádný trest. Je to zcela lidské – a pohanské pojetí. Jakákoli prolitá krev jakéhokoli druhu použitá v náboženských obřadech je pohanstvím. Křesťanská církev nepředložila svým věřícím nic jiného než "oslavnou" obměnu pohanských rituálů.

Když lidé dělají jedním či druhým způsobem ostatní nešťastnými, sami vytvářejí to, co se jim v budoucnu vrátí. Ne jako odplata či trest, ale jako "tvůrčí činnost vědomí".

Je proto naléhavé, aby tyto víry v "hřích" a "spásu skrze moji smrt na kříži" byly rázně vymýceny – a nahrazeny duchovním porozuměním, které vám bylo předáno v těchto Dopisech.

Než opustím toto téma náboženských nauk, chtěl bych vyzdvihnout, že někteří duchovně hledající v křesťanské církvi si v průběhu staletí dostatečně očistili své vědomí, aby získali jasné uvědomění o "Síle", kterou nazývají "Bohem", a došli k poznání, že "Zdroj Bytí" není to, co učí církev.

Drtivá většina lidí může přijmout Pravdu pouze pozemskými výrazy, neboť jen málo lidí natolik duchovně vyspělo, že překonalo rozměry náboženských vyznání a pocítili plný příliv této "Síly".

Já, KRISTUS, vám musím říci, že až dosud ani jeden ze všech "svatých" nezahlédl skutečnost o stvoření a pravdu skrytou za lidským chováním tak, jak vám ji nyní předkládám.

Určitě nastal čas, kdy vám nyní musí být řečena pravda o "hříchu", lidském chování a o tom, co lidé v současnosti dělají světu i sobě samým – za předpokladu, že jste plně opustili odvěké mýty náboženských nauk a jste v současné době dychtiví, vnímaví a rádi úplně otevřete svá srdce skutečné pravdě o bytí. Pokud tomu tak není, pak to, co vám sděluji, pro vás nebude mít žádný význam.

Věřte mi – nemůžete propojovat svá stará náboženská vyznání s Pravdou o Bytí. Pokud se o to pokusíte, můžete si být jisti, že neuvidíte Pravdu, ale pouze svou vlastní úpravu toho, co si myslíte, že jste získali z těchto stránek.

Pokud budete i nadále hledat Pravdu o Bytí, ale zůstanete v nejednotném stavu přesvědčení, můžete pokračovat v hledání ke své škodě, rozpolceni nerozhodností, strachem a pokračující neschopností vnímat pravý význam tohoto nového učení. Vaše vyvíjející se vnímání bude částečně zakryto "sděleními" vycházejícími ze starého podmínění vaší vědomé a podvědomé mysli.

Možná právě teď nechápete velikost tohoto problému, ale je to obrovský problém, protože vaše současné základní víry jsou vaší současnou pravdou, na níž stavíte svůj každodenní život. Jsou vaší skutečností. Vaše přesvědčení a víry, které jsou ve vás pevně zakořeněné, mohou být zcela mylné, ale pokud jim ve svém podvědomí plně věříte, stanou se pro vás naprosto skutečnými. Bez ohledu na to, do jaké míry mohou všechny tyto nové myšlenky, jež jsou v rozporu s vašimi přesvědčeními, poutat vaši pozornost, vaše vědomí bude rozděleno a způsobí vám velmi nepříjemné stavy – dokonce i úzkost. Pamatujte – vaše vědomí je látka, ze které utváříte svůj život.

Tato struktura vědomí je základem pro každou z vašich odpovědí na jakoukoli z nejmenších věcí, které se vyskytují ve vašem duševním, citovém a tělesném životě. Vaše vědomí je vaše skutečnost. Toto tvrzení lze vyjádřit dvěma způsoby a oba jsou pravdou vašeho života. Vaše vědomí vytváří vaši skutečnost bez ohledu na to, jaké mohou být skutečné podmínky vašeho pozemského života. Když lidé věřili, že země je plochá, báli se vydat příliš daleko na oceán, aby loď nespadla přes jeho okraj. Lidé, kteří věřili, že Země je plochá, žili touto vírou.

Když Galileo řekl, že Země je kulatá, byl považován za kacíře, ale jeho vnímání kulatosti Země umožnilo námořníkům mít nový pohled na svět a prozkoumat, co je za oceánem. Aby to bylo možné, bylo nutné změnit jejich víru.

Jste na tom podobně, co se týče těchto Dopisů. Lidé, kteří jimi pohrdají a zesměšňují je, jsou jako lidé, kteří věřili, že Země je plochá, a obávali se pádu přes okraj, kdyby se plavili příliš daleko na západ nebo na východ od míst, jež znají. Jejich obzory byly vážně omezeny jejich falešnými vírami.

Rovněž je výrazně omezen horizont lidí, kteří věří, že svět je pevný.

Den za dnem truchlí a trápí se neštěstími, jež ve světě nastanou, a věří, že jim nemohou uniknout.

Ale lidé, kteří dokážou přijmout a uvítat Pravdu o Vědomí, jež v současné době předávám světu, jsou jako ti, kteří si uvědomili, že člověk může cestovat bez omezení po oceánech všemi směry, pokud má vůli podniknout takovou cestu.

Vaše úroveň vědomí je tedy nejdůležitější věcí ve vašem životě… ne vaše vztahy, váš majetek nebo vaše životní postavení. Sledujte své vědomí a požehnání budou následovat ve všech směrech vašeho života.

Prostřednictvím svého vědomí se živíte vnitřní láskou, harmonií, radostí a krásou, a to i v chatrčích v chudinských čtvrtích.

S takovým vědomím zjistíte, že jste vytaženi z chatrče a umístěni do prostředí, které odpovídá vašemu nitru. A tak se vymaníte z těchto nepříjemných podmínek.

Díky výše uvedenému byste nyní měli vidět, že vy sami vytváříte "kvalitu" svého vnitřního světa, ať už jste vězněni, nebo velíte bitevní lodi!

Můžete tedy zlepšit své okolí vyzařováním životní síly, která oživuje vaše myšlení.

A znovu opakuji, vaše vědomí je vaše skutečnost – a ne váš manžel nebo manželka, vaše děti, váš domov, vaše zahrada, váš majetek, vaše vzdělání, vaše pracoviště, vaši přátelé.

Protože bez ohledu na to, jaké místo zaujímá vaše okolí a váš majetek ve vašem vědomí – dobré nebo špatné – toto místo je pouze vaším osobním vnímáním. Nikdo opravdu neví, jací jsou lidé ve "skutečnosti". Nikdo nemá přístup k vrozené dobrotě ukryté ve zdánlivě záporné povaze. A naopak, nikdo nemůže odhadnout motivy a skryté touhy zdánlivě dobrého člověka.

Váš vnější život naráží pouze na vaše vědomí. Nevytváří a neurčuje – a ani nemůže – vytvářet a určovat odpovědi vašeho vědomí. Jste "tvůrcem" svých odpovědí. Váš typ tvoření zcela závisí na vašich nejhlubších vnímáních a přesvědčeních o životě.

Kromě toho se můžete kdykoli rozhodnout, že postupně rozbouráte svůj starý vnitřní svět, abyste vytvořili harmoničtější vnitřní říši rostoucí lásky, životní síly a radosti, i když vaše vnější "předměty" – lidé a majetek – zůstanou stejné. Duchovní síla "struktury vašeho vědomí" bude vyzařovat ven a bude přijímána lidmi, rostlinami, a dokonce i cihlami ve vaší bezprostřední blízkosti. Všude kolem vás budou probíhat trvalé změny a zlepšení. Vaším osudem v tomto životě – nebo v budoucím životě – je dosáhnout tohoto plného a konečného poznání. V té době vstoupíte na cestu sebeovládání a poté se budete postupně pohybovat kupředu, dokud se nestanete skutečným mistrem svého světa lidského vědomí, prostoupeného a podporovaného BOŽSKÝM VĚDOMÍM.

Já, KRISTUS, vám doporučuji tento Dopis. Nyní vlastníte některé z důležitých skutečností o stvoření, jež jsem vám dal a které vám umožní překonat ego – strážce vaší osobnosti – a vrátit se do VESMÍRNÉHO BYTÍ, z něhož jste skutečně vzešli. Máte ve svých rukou prostředky, kterými můžete získat bezpodmínečnou Lásku, Radost a Osobní Naplnění.

Pamatujte, že jsem řekl, že toužím po pokroku duchovního cestovatele. Když budete kráčet cestou, kterou jsem pro vás vyznačil, nastanou chvíle, jež vám potvrdí, že jsem na vaší cestě skutečně s vámi. Uvidíte je – díky nim si zachovejte svou víru. Vždy vás podporuji v Božské Lásce, protože já jsem Božská Láska v činnosti. Věřte tomu a najděte odpočinek v mém Vědomí, které vás obklopuje.


[1] SUPER INDIVIDUAL GODHEAD

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!