DOPIS 8

Znovu se k vám vracím, abych hovořil

O PRAVÉ PODSTATĚ SVĚTA

PRAVDA O BYTÍ je tato: VY, kteří věříte pouze v hmotný svět, žijete zcela v pozemském, omezeném světě. Žijete v úrovni, jež je projevem vašich přesvědčení.

Ti, jejichž duchovní vnímání a životy byly povýšeny ve vibračních frekvencích, aby se spojily s vibračními frekvencemi duchovní úrovně, mohou vnímat, že žijí ve dvou úrovních. Této skutečnosti jsou si plně vědomi a podle této pravdy žijí a vyvíjejí se do stále vyšších frekvencí bytí.

Už nejsou vázáni lidskou vírou, ale žijí s vědomím existujícího nekonečna bez hranic. Čím více stoupají vibrační frekvence jejich vědomí, tím více si uvědomují, že žijí v nekonečnu a že jsou jediní, kdo stanovují hranice toho, o co mohou usilovat.

Ti, jejichž vnímání bylo takto navýšeno, i když jsou stále v těle, mohli vidět, že je pouze jedna úroveň skutečného "bytí jednotlivce" a touto úrovní je "Činnost Božského Vědomí".

Mohou si také plně uvědomit nejvyšší úroveň Vesmírného Vědomí, ve které Vesmír spočívá v dokonalé rovnováze a do které nikdo nemůže proniknout, protože v této úrovni by okamžitě došlo ke spojení každé jednotlivé osobnosti s Jednotou Bytí.

Když duše dosáhne v porozumění a naplnění nejvyšší úrovně vibračních frekvencí vědomí – Kristova Vědomí – může se dívat dolů a sledovat vzestupné a sestupné úrovně vibrací až k těm lidským na Zemi, a s láskou a soucitem si uvědomit, že lidstvo uvázlo v nízkých vibracích Božského Vědomí ukrytého v pudech Ega, zcela nevědomé Pravdy o Bytí, pravé totožnosti duše a pravdy o pozemském egu. Ani v nejmenším si neuvědomuje velikost významu svého života a případného poslání, které musí naplnit.

Úkolem nově zrozené duše je zažít prostřednictvím svého pláště Psyché vše, co tyto nízké frekvence nabízejí, a vyvíjet se na základě duševně-citových událostí a zkušeností, jež vyplývají z jejích myšlenek a pocitů. Duše musí prostřednictvím pokusů a omylů poznat stavy vědomí, které ji činí nesmírně šťastnou nebo zatíženou žalem a smutkem, jež jsou příčinou různých tělesných omezení.

Smyslem života na Zemi není najít způsob, jak žít v trvalé radosti a blaženosti, i když po tom každá duše touží.

Tato blaženost a radost by bránila postupu duše do vyšších duchovních vibrací vědomí.

Nakonec se Psyché po mnoha životech "nahoře a dole", spokojenosti a zármutku probudí k pravdě svého bytí a uvědomí si, že má v sobě schopnosti proniknout do Božského Vědomí, aby získala vhled, porozumění, poznání a pozvedla své vibrace duchovního vědomí na vibrace zdraví, spokojenosti, ochrany, vnitřního růstu a duchovní výživy a vyzařovala k ostatním samotnou podstatu Božského Vědomí.

Jak jsem řekl dříve, VĚDOMÍ je ŽIVOT a ŽIVOT je VĚDOMÍ.

Kde je ŽIVOT –, tam je VĚDOMÍ. Kde je VĚDOMÍ, tam je ŽIVOT. VŠE, co existuje, je určeno vibračními frekvencemi vědomí. Světlo, Zvuk, Barva, všechny živé či neživé fyzické jevy. Pokud můžete změnit vibrační frekvence čehokoli, můžete změnit vzhled této věci – ať už je to zvuk, barva, plyn, kapalina nebo tělesné ústrojí.

Pokud mají tělesná ústrojí nezdravý vzhled, je to proto, že normální vibrační frekvence tohoto tělesného ústrojí jsou sníženy a život v tomto ústrojí je vyčerpán.

Věda představuje vesmír jako "hmotu" obsahující vědomí, ale pravdou je: že vesmír je VĚDOMÍ, které přijalo vzhled "hmoty" v důsledku sestupu do nižších vibračních frekvencí vědomí.

To je pravá skutečnost bytí – nic jiného.

Vaše bytí je jen otázkou vibračních frekvencí. Čím vyšší je duchovní vnímání a udržování duchovního myšlení, tím rychlejší jsou osobní vibrační frekvence těla, zvyšuje se životní síla a nemoc nakonec zmizí.

Vědecká společnost věří, že žijete zcela v lidské úrovni, která zahrnuje sluneční soustavu a galaxie hvězd. Věda věří, že lidské myšlení je nejvyšším měřítkem duševních schopností všech dob, že se vyvinulo jako odezva na změny prostředí a podnebí a že je čistě výtvorem mozkové činnosti. Podle vědy jsou vaše city zcela skutečné a odůvodněné, vaše myšlenky a pocity jsou nesporné a představují jedinou "skutečnost" bytí. Normálnost se posuzuje podle průměrných myšlenek, činností a odpovědí na okolí. To je vnímáno jako lidská "skutečnost".

Jakýkoli talent, přesahující "průměrný" výkon "průměrných" myslí, je považován za "genialitu" vyplývající z výjimečných duševních schopností. "Podprůměrný" výkon je přičítán zpoždění způsobenému nějakou fyzickou příčinou – genetikou, porodnímu traumatu atd. Věda věří, že hmotná úroveň je začátek a konec života. Věda je natolik zaujatá proti jakékoli možnosti sebeklamné víry, že uzná jakýkoli jev jako "skutečný", jen pokud jej lze změřit, ohodnotit a prokázat pomocí přístrojů.

Pokud o tom budete pečlivě přemýšlet, uvědomíte si, že to, čeho se věda pevně drží, je ve skutečnosti pouze víra vytvořená vyvozením závěrů za pomoci pěti lidských smyslů.

Stejně tak je tomu ve všech ostatních stránkách vašeho života. Ve vaší pozemské úrovni události probíhají vteřinu po vteřině, ale v okamžiku, kdy k nim dojde, se stávají vzpomínkou, které věříme, ale která není vždy přesná.

Ať už jsou vaše pocity a myšlenky na minulost jakékoli, jsou to jen úhly pohledu, víry, a tedy ne události, ani Skutečnost za nimi.

To platí pro všechny stránky vašeho života. Pravdou je, že žijete v pozemské úrovni složené výhradně z vašich přesvědčení, vycházející z vašich odpovědí na to, co se stalo před sto, tisíci nebo deseti tisíci lety.

Kdysi lidé věřili, že Země je plochá. Protože si mysleli, že žijí na plochém světě, tak se báli plout příliš daleko na jednu nebo druhou stranu oceánů z obavy, že spadnou z okraje světa. Pro lidi před pouhými 400 lety byl svět plochý. Díky znalostem je dnes váš svět dosažitelný všemi směry.

Lidé v minulosti i v současnosti řídili svůj život podle "babských báchorek", vlivu starších a dalších příběhů. Věřili tomu tak silně, že omezení, která na ně tato víra kladla, omezovala jejich činy a úvahy.

Některé "křesťanské" sekty například věřily, že tanec je nemorální a ďábelský. Z tohoto důvodu bylo mnoha lidem neprávem odepřeno potěšení a uvolnění od napětí, které by jim tanec přinesl.

Totéž platí pro náboženství – jeho hlavní podstatou je víra. Ta je založena na prastarých událostech, ale není ničím jiným než vírou, která mohla odpovídat obecným postojům té doby, ale již dávno ztratila v neustále se měnícím světě svůj význam. Přesto jsou stále důsledně dodržovány a jsou předmětem kultů, slavností, oslav, smutku – a co je nejhorší, že se stávají důvodem, aby se muži navzájem zabíjeli a způsobovali ženám i dětem strašlivá utrpení.

Některá náboženství tvrdí, že "Bůh je všude a ve všem", ale zároveň urputně tvrdí, že nikdo nezná "Boží úmysly" ani důvody, proč se lidé navzájem zabíjejí – říká se, že to může být součástí Božího plánu.

Jak může lidstvo v dnešní době najít jistotu krásy, radosti, zdraví, spokojenosti a lásky se smýšlením tvořeným směsicí nesmyslných věr a přesvědčení?

Náboženské myšlenky představují "Boha", jehož vůle může přinést život a uzdravení, nebo smrt a zkázu.

V takové víře nenajdeme nic jiného než nejistotu. S takovou vírou lze jakoukoli nemoc nebo odchylku ospravedlnit "vůlí Boží". Ale vaše VÍRA řídí všechna vaše očekávání toho, co vám život může v budoucnu přinést.

Zdravý agnosticismus, typ přesvědčení, který připouští, že nezná podstatu Boha, nebo pochybuje, zda vůbec Bůh existuje, ale je plně otevřený přesvědčení, které mu přináší osvícení, je vhodnější než slepé víry v polopravdy nebo v nepravdy.

Jak slepá je lidská rasa jako celek!

Lidé jsou jako krtci žijící ve svých podzemních chodbách, jsou přesvědčeni, že mohou "posuzovat" celý svůj život pomocí smyslů sluchu, čichu, velmi omezeného zraku a hmatu.

Půjdete-li po vývojovém žebříčku různých forem života, zjistíte, že tisíce druhů jsou také zcela závislé a omezené svými smysly. A to, co mohou vnímat jako "skutečné", je jejich "osobní" skutečnost, jejich osobní svět. V pozemské úrovni se každá úroveň bytí, ve které různé druhy organismů získávají zkušenosti, liší od ostatních. To platí i pro lidskou mysl, doslova posedlou náboženskými ustrnulými naukami a uzavřenou ve vědeckých teoriích a matematických vzorcích. Náboženské nauky jsou utvářeny lidským myšlením ve snaze vysvětlit učení duchovních mistrů, jejichž mysli překročily hranice pozemské úrovně a vstoupily do božských sfér inspirovaných vnímáním "Vesmírné Skutečnosti".

Vědecká pojetí jsou také výtvorem lidských smyslů, jež používají k vyložení a pojmenování jevů pozorovaných lidským, pozemským zrakem během pokusů.

Proto, když je lidská mysl schopna opustit tyto omezené víry a vstoupit do spojení se "Skutečností",nad rámec "nejlepších lidsky pojatých důkazů, zákonitostí a pouček" nazývaných "znalosti", tato mysl vstupuje do vyšších sfér VĚDOMÍ ŽIVOTA. Je naplněna "vesmírnou pravdou", která doslova překračuje schopnost "normální" lidské mysli vnímat, přijímat nebo rozumět. Lidská mysl nemůže porozumět žádným zkušenostem nad rámec elektromagnetických vlastností pozemského života a funkcí mozku – dokud osvícení přicházející z Božského Vědomí nepronikne do celého systému člověka – mysli, citů a podvědomí – a pak odhalí základní jednotu a harmonii.

Když jsou nábožensky podmíněné mysli předloženy nové duchovní vjemy, jsou vnímány jako pocházející od "Satana" nebo jako čistá šílenství, či dokonce jako výplody představivosti.

To je přirozené, protože jsou pocity silně vybuzeny a provokovány, což je případ toho, kdy se člověk setká s něčím, co odporuje jeho přesvědčení, a tak okamžitě vstoupí do hry magneticko-citové podněty "přitahování-odpuzování", kterými se projevuje ego.

Podmíněná mysl okamžitě odmítne jakékoli tvrzení nebo návrh, který jí způsobí vážný duševní neklid, úzkost nebo zmatek, a na podporu toho najde nespočet "důkazů" vyplývajících z jejích vlastních přesvědčení. Takové důkazy jsou jen vírou a nic víc.

Jedná se o zcela přirozený duševní a citový projev v čistě lidské úrovni.

Pokud je tedy tato moje PRAVDA nabízena těm, jejichž myšlení je pevně zakořeněno a podmíněno strachem nebo posíleno lidskou ochotou dodržovat tuto naučenou víru, je jen přirozené, že PRAVDA vzbuzuje nadměrné city a je docela násilně, ba až prudce odmítána.

Výše uvedené je popis běžné duševně-citové činnosti v lidské úrovni.

Toto chování by nemělo být odsuzováno, protože když ustrnulá mysl čelí zcela novému způsobu myšlení, tak se cítí naprosto nejistá, zmítána jakoby se topící v pohyblivém písku. Tyto lidské výrazy přesně popisují to, co se stane, když ustrnulá mysl narazí na výzvu zcela nového vnímání toho, o čem si dříve myslela, že je tak drahé, tak bezpečné a správné!

Když čtete tyto DOPISY poprvé, můžete pozorovat, jaký je váš současný psychický a citový stav. Uvízli jste ve svém duchovním vývoji tím, že tvrdohlavě lpíte na svých současných přesvědčeních? Dokážete si po pečlivém zvážení uvědomit, že vše, čeho se tak silně držíte, je pouze – "víra" – nesmyslná víra?

Pro váš duchovní rozvoj z dlouhodobého hlediska je naprosto zásadní, abyste plně porozuměli podnětům svého lidského duševního a citového projevu. Myslíte si, že tomu rozumíte, ale nerozumíte tomu plně. Můžete to pochopit jen tak, že z těchto přesvědčení úplně vystoupíte ven, že je překročíte, že vstoupíte do vyšších úrovní vnímání a zkušeností tím –, že vstoupíte do SAMOTNÉ PRAVDY.

Pouze tehdy začnete vnímat, že vy a všichni na světě jste žili a řídili svůj život téměř výhradně dle lidské "víry"–, a ne dle PRAVDY.

Mnoho lidí upřímně věří, že pokud se modlí za získání určitého předmětu, zkušenosti nebo za správné vedení v dané situaci, tak tím skutečně dojde k obdržení požadovaného předmětu, zkušenosti či rady, a tak dojde k jejich větší spokojenosti.

Věří, že když (pokud!) bude jejich modlitba vyslyšena, budou se upřímně radovat a okamžitě se budou řídit radami, a to i bez ohledu na svou současnou situaci, protože přichází-li z Božství, může to být pouze správná odpověď, která vede ke štěstí.

Když je však člověku splněna prosba a vytoužený předmět nebo žádaná zkušenost či vedení se dostaví, je někdy tak zmatený, rozrušený, neschopný přijmout zásah Božského Vědomí, i když přišel přesně tak, jak žádal, že najednou neví, co s ním.

Pokud jsou mysli lidí tak rozrušené v okamžiku, když to, o co žádali, je jim nečekaným způsobem skutečně dáno –, kde je tedy jejich pravá VÍRA a PŘESVĚDČENÍ, o nichž si byli jisti, že jich mají dostatečně?

Nevidíte také, že víra, ne Pravda –, zařídila celou symfonii dějů – samozřejmě s výjimkou zásahu Božského Vědomí – v odpovědi na modlitbu. Tento zásah je jedinou "skutečností" v celém procesu – zbytek je víra a naděje – duševní gymnastika využívající minulé zkušenosti, pomocí nichž se hodnotí přítomnost. Vaše jediná PRAVDA je Božské Vědomí, které vede pouze k růstu a dokonalosti – pokud mu plně důvěřujete.

Zde se pozastavte, abyste si znovu a znovu přečetli předchozí odstavce, protože to, co se děje ve vašem vědomí, tvoří strukturu vašich zkušeností a vašeho života.

Položte si tedy otázku: VNÍMÁTE – UVĚDOMUJETE SI – opravdu CHÁPETE, že Božská Skutečnost je pramenem veškerého poznání a tvořivosti? – Nebo projevujete pouze čistě zdánlivý zájem a uznáváte Božské Vědomí pouze myslí a povrchně?

Žijete úplně, naprosto, minutu po minutě s uplatňováním toho, že VESMÍRNÉ VĚDOMÍ je jedinou Skutečností a Nejvyšší Inteligencí operující ve stvoření? Jste neustále odevzdáni Jeho mimořádně účinnému vedení, nebo si myslíte, že by bylo lepší žít dle své vlastní omezené vůle a někdy zmatených citových podnětů?

A pokud obdržíte jasné vedení, abyste šli určitým směrem, ale nepřestanete přemýšlet, zdali vás tato inspirace vede tam, kam jste si mysleli, že chcete jít, jste opravdu plně odevzdáni Nejvyšší Inteligenci – Božskému Vědomí? – Není to známkou toho, že vás vaše ego stále ovládá?

Dokonce i tyto DOPISY, až se dle záměru rozšíří tak, jak bylo zamýšleno, stanou se "vírou" a nikoli čistým duchovním vnímáním "TOHO", z čeho tato slova vzešla.

Pouze meditací nad těmito slovy a poté, když požádáte o duchovní osvícení, se duchovní "Skutečnost" skrytá za těmito slovy nakonec dostane jako paprsek světla do vaší mysli.

Ti z vás, kteří duchovně vyspěli natolik, aby žili ve dvou úrovních, VY, jejichž mysl může přesáhnout říši lidského myšlení do vyšší úrovně "Vesmírné Skutečnosti", pravděpodobně potkáte mnoho lidí, kteří tyto DOPISY v budoucnu odmítnou jako smyšlenky, ale nenechte se jimi odradit.

Pamatujte si, co vám nyní říkám. Vy jste obyvatelé dvou úrovní a nikdo nemůže přejít za úroveň "pouhé mysli", dokud nesplní předpoklady pro duchovní osvícení. Jedná se o skutečné duchovní probuzení vedoucí k hlubokému rozlišování, pokud jde o činnosti ega a osobnosti ... následované výčitkami ... výčitkami ... výčitkami. To je JEDINÁ CESTA.

Výčitky svědomí zase vedou k odmítnutí v magneticko-citové úrovni "odmítání-přitažlivosti", jejichž projevy lidé v jejich nejzhoubnějších formách nazývají "hříchem".

Když člověk vstoupí do duchovní úrovně a je naplněn vlastnostmi "ŽIVOTA", začne chápat a nakonec VĚDĚT, že lidský sobecký podnět "myslet jen na sebe" ve skutečnosti odřízne DUŠI od nepřetržitého přílivu BOŽSKÉHO ŽIVOTA do mysli, srdce, těla, vztahů a každodenních prožitků.

"Myslet jen na sebe" je lidská pozemská zkušenost.

Úplné upřímné odevzdání sebe sama "OTCI – ŽIVOTU" odstraňuje překážku mezi duchovní úrovní a duší. Člověk se již nemusí "starat sám o sebe", vše, čím BOŽSKÝ ŽIVOT je, plyne do jeho těla, mysli, srdce, zkušeností a vztahů. Takový člověk žije podle "vnitřního citu" a následuje předtuchy, které se z dlouhodobého hlediska vždy ukáží jako dokonalé.

"BOŽSKÝ ŽIVOT" JE NEUSTÁLE DOSTUPNÝ, jakmile mu odevzdáme svou vlastní vůli a obrátíme se k NĚMU pro vše potřebné.

Musíte si pamatovat, že mám na mysli okamžik, kdy proniknete lidskou úrovní myšlení a překročíte svou závislost na "mysli" a materiálních prostředcích, abyste od života dostali to, co chcete. Mnoho lidí si myslí, že dosáhli tohoto bodu duchovního rozvoje, ale klamou sami sebe.

Pokud se vzdáte myslí nalezených cest a závěrů – a bez jakýchkoli pochybností víte, že se můžete plně spolehnout na božské vedení, abyste dosáhli inspirovaných cílů, váš život se změní.

Prospěch plyne do vašeho života, jakmile si plně uvědomujete, že Božské Vědomí je neviditelná Skutečnost – Síla –, která působí za vnějším projevem vašeho života a vládne "inteligentní mocnou silou" k projevení vašich potřeb. Nemusíte popírat viditelné, ani věnovat svou duševní sílu situacím, jež se snažíte vyřešit.

Vše, co musíte udělat, je vzdát se své vlastní vůle a VĚDĚT, že jakmile se vaše omezená mysl poddá, tak Nekonečná Skutečnost uspořádá váš život zcela novým způsobem, aby vás odstavila od všech vašich podpor minulosti, přivedla vám na mysl novou vizi nového úsilí a zavedla vás do nových oblastí činnosti. Ale když k tomu dojde, musíte být připraveni se úplně "odevzdat".

Musíte přestat lpět na všem, co vám v minulosti poskytovalo pocit bezpečí, a vědět, že když budete následovat své vhledy, čeká vás ještě větší zabezpečení, ale jiné povahy.

Protože tento stav duchovně-lidského bytí a harmonické spokojenosti zcela závisí na schopnosti člověka navázat skutečné spojení s Božskou Skutečností, je nutné se znovu a znovu vracet k hlubokému studiu Samotné Božské Skutečnosti a způsobu, jakým v lidském vědomí neustále pracují podněty ega, které v mysli blokují tušené pokyny Božského Života. V tuto chvíli žijete v temném a nelehkém světě místo toho, abyste vědomě vstupovali a žili uvnitř "Božského vědomí" a nechali JEJ proniknout a rozradostnit vaše myšlenky a životní zkušenosti.

Zůstanete uzavřeni v duchovně-citovém rámci elektromagnetických podnětů, dokud se nerozhodnete vědomě rozpustit schémata svých přesvědčení stvořených člověkem a dokud jasně neuvidíte, že vaše Skutečnost je Božské Vědomí – a ne vaše rodina nebo váš bankovní účet. A až se na vše dokážete dívat tímto pohledem, vstoupíte do SVĚTLA – a SVĚTLO vás bude naplňovat.

Z přetahování mezi vyvíjející se duší a lidským egem (které chce "vypadat dobře" spíše než "BÝT DOBRÉ" a které také nemůže snést myšlenku, že je někdy nedokonalé), z tohoto souboje pramení nepříjemné stavy, jež jsou důvodem k tomu, že jen málo lidí, kteří v současné době dostávají inspiraci a předávají ji ostatním, hovoří o nutnosti projít obdobím vnitřního čištění.

Moderní člověk očekává, že vše dostane okamžitě – okamžitou službu, okamžité světlo, okamžité teplo, okamžité jídlo, pití, oblečení a zábavu, a proto jej nepřitahuje PRAVDA, která zahrnuje sebeobětování, tvrdou práci a plné odhodlání směřovat k cíli. Kromě toho mnoho z těchto učitelů vydělává svou činností slušné peníze, a musí tudíž nabízet "Pravdu", jež se dobře prodává!

Zatímco vaši moderní učitelé mluví o cestě, která dosahuje nejvyšších úrovní prostřednictvím přenosu osobního duševního osvícení, tak přesto bude nutné podstoupit usilovné vnitřní sebezkoumání a očištění od "magnetických citů" přitahování – odpuzování.

Pokud jste skutečně na cestě, která směřuje do nejvyšších duchovních úrovní, bude se vyznačovat okamžiky pronikavě jasného sebezkoumání a sebepoznání, po nichž bude často následovat odpor k sobě samému. Tento temný a bolestný pocit je magnetické citové hnutí namířené proti sobě.

Tam, kde se ego dříve drželo svého základního pohledu na sebe jako na nejlepšího, a dokonce lepšího než všichni ostatní, nyní začíná vnímat nesnesitelnou skutečnost, že je možná nejen trochu –, ale dokonce velmi nedokonalé. Každý, kdo dosáhne této duchovní vývojové úrovně, zjistí, že je nyní na cestě ke skutečné pokoře.

V těchto okamžicích seberte odvahu. Nyní vylučujete zbytky svých starých mylných přesvědčení o sobě a klamné iluze o své osobnosti. Pamatujte, že to je váš "záměr", "motivace" či "přesvědčení" které vám dává tvůrčí sílu dělat to, co si přejete.

V okamžiku, kdy celým svým srdcem toužíte zvrátit obvyklý chod svých magnetických citových vzorců, zahájíte tento proces. Pokud jasně stanovíte cíle, jichž chcete dosáhnout, a pokud je budete stále udržovat jako svou vizi tím, že si je zapíšete nebo si je budete pamatovat, velmi rychle zjistíte, že ve vašem vědomí nastávají požadované změny. Když k tomu dojde, pocítíte lehkost v mysli a budete prožívat chvíle čisté radosti. Dokážete, že PRAVDA O BYTÍ skutečně vede "vězněná srdce" k dokonalé svobodě duchovního života.

Zároveň pochopíte, že vaše ego (z nutnosti, abyste přežili) vás nutí věřit, že máte hodnotu pro sebe i pro ostatní. Jakákoli vnější vážná námitka týkající se vaší vlastní hodnoty je velmi zničující. Zoufalý strach a zhroucení vašeho sebevědomí vás přivedou k přesvědčení, že pro svět nemáte žádnou cenu a sebevražda může být přirozeným východiskem. Proto váš pokrok bude a musí být postupný.

Nikdo by nikdy neměl očekávat, že lidé budou ihned zcela změněni radami nebo okamžiky prozření. Růst může nastat jen velmi postupně – jeden vhled po druhém.

Pravý duchovní vhled pronikne do mysli člověka a projeví se zcela novým pohledem a díky němu bude možné přistupovat k určitým životním situacím – jiným způsobem.

Například člověk může mít představu, že bude v životě úspěšnější, pokud bude svou vůli útočně prosazovat vůči těm, kteří mu vstoupí do jeho cesty. Věří, že bude lépe vyslyšen, když bude křičet.

Pak může zjistit, že ho nikdo nemá moc rád a jeho zaměstnanci a "přátelé" se mu vyhýbají. Může zesílit svou útočnost, protože se následně cítí ponížen, nebo pokud je to vyvíjející se duše, tak si začne klást otázky, co může udělat, aby se dostal ze své osamělosti. Od chvíle, kdy BOŽSKÝ ŽIVOT pronikne do vědomí jeho PSYCHÉ a nechá ho uvědomit si, že se sám vyhýbá křičícím lidem, bude mít záblesk osvícení. Uvědomí si, že má-li být šťastný a úspěšný, měl by jednat s ostatními lidmi tak, jak by chtěl, aby bylo zacházeno s ním. Dalo by se namítnout, že toto vnímání nemusí nutně pocházet z osvícení, ale ze zdravého rozumu a že k tomuto závěru dospěl sám. Nicméně, není tomu tak. Sobecké myšlenky vycházejí pouze z podnětů "přitažlivosti – odpuzování" a veškerá nová moudrost pochází pouze z "LÁSKYPLNÉ INTELIGENCE".

Je možné, že toto je jediný záblesk prozření, které kdy bude mít, ale pokud je skutečně na duchovní cestě a pokud hledá nejvyšší stupně sebeuplatnění, bude postupně vnímat, že toto první vítězství nad "egem" nestačí. Začne vidět další vzorce svého sobeckého chování, o kterých neměl ani tušení. Stanoví si nový cíl, jenž je zatím nedosažitelný, ale velmi rychle, modlitbou a meditací, dosáhne i tohoto cíle. Tímto způsobem vzroste jeho vibrační frekvence vědomí a on bude postupně směřovat k "Nebeským Říším Vědomí – ke Království Nebeskému".

Dalším příkladem může být žena, která v okamžicích, kdy je s ní zacházeno bez úcty a s nedostatkem vážnosti, nic nenamítá a tato pokora jí dává pocit bezpečí. Takový mírný člověk, i když je pro něj snazší mlčet, přesto trpí hlubokou vnitřní nespokojeností, protože ostatní lidé nectí jeho pokorné chování.

Tito lidé se obvykle obracejí pro útěchu a ujištění o správnosti svého postoje k náboženství a kvůli nepochopení zákonitostí bytí pravděpodobně zůstanou ve své pokoře až do konce svého života na Zemi.

Ve skutečnosti díky slovům zaznamenaným v evangeliích:

"Blahoslavení tiší, pokorní, neboť oni dostanou Zemi do dědictví." (Mt 5:5),

církev chválí pokoru a tato žena může mít pocit, že její "pokora" je cestou ke SVĚTLU.

Pokud by však tato pokorná malá dáma zjistila PRAVDU o svém "bytí" a našla správný způsob navázání spojení s "Vesmírným Vědomím", nakonec by vnitřně a jasně slyšela, že duchovně je rovnocenná jakékoli jiné osobě. Bude vedena, aby se dokázala dobře vyjádřit.

Dostala by sílu, aby sdělila "svou pravdu" sebevědomě a pochopitelně.

Lidé by si této nové osobnosti začali vážit a ona by dokázala projevit svůj nový vnitřní duchovní rozvoj získaný během času, který strávila v meditaci.

Pamatujte, nejste na Zemi, abyste "potěšili Boha", jak vám říká vaše církev. Jste na Zemi, abyste "vyjádřili Boha" a navázali užší a bližší spojení s Vesmírným Vědomím, dokud se neosvobodíte z citově-magnetického otroctví.

Musím objasnit, že moje slova byla v evangeliích chybně zaznamenána.

Řekl jsem: "Blahoslavení ti, kdo mají mírumilovná srdce, protože zdědí zemi."

Když budete uvažovat o světě, uvidíte, že státy či země s "mírumilovnými srdci" vzkvétají a žijí v harmonii se svými sousedy. Tam, kde dochází k nepokojům a hromadnému vyvražďování, je tato nestabilita přímým projevem úrovně "vědomí" obyvatelstva. Takové vědomí zemi ničí a způsobuje chudobu a nemoci.

Někdy země, jako je Tibet, které uctívají své vlastní odloučení a duchovní víry a obřady, se mohou dusit pod tíhou svých vlastních lidských duchovních výtvorů. Proto jsou jejich obyvatelé nuceni odejít do rozbouřeného světa, aby mohli prověřit svou víru. Přinášejí také to, "co je opravdové v jejich myšlení" ostatním, kteří jsou zatíženi magnetickými citovými reakcemi na život. Jsou zčásti prostředníky k osvobození moderní společnosti od jejího utrpení.

Během své cesty ke SVĚTLU, k Nebeským Říším "Božského Vědomí", bezpochyby projdete obtížnými situacemi, které s vámi "zatřesou", než dosáhnete svého skutečného cíle. Projdete přes okamžiky nádherné radosti a dobami, kdy bude vaše srdce těžké a vaše city vás přemohou, protože budete mít dojem, že vás od Božského Vědomí odděluje neproniknutelná zábrana.

Možná jste slyšeli o obtížných dobách vnitřního utrpení, jímž člověk prochází, když už neví, co má dělat nebo kterým směrem se vydat. A najednou, jakmile se toto duchovní osamění stane nesnesitelné a duchovní cestovatel se úplně odevzdal, Světlo osvítí jeho mysl, uvidí nádhernou hlubokou pravdu o životě a vnímá jasněji svůj ZDROJ BYTÍ. A bude naplněn radostí, protože "Bůh promluvil". Ano, "BOŽSKÝ ŽIVOT" vstoupil do jeho vědomí a bezpečně ho pozvedl na cestě, která vede k dosažení nejvyššího duchovního vědomí v Nebeských Říších – Království Nebeském.

Cesta vpřed vede prostřednictvím takovýchto okamžiků hlubokých vhledů. Musí být ceněny a uchovány v paměti, jinak dojde ke ztrátě veškeré namáhavé práce na sobě samém a hledající se bude neustále vracet k počátečnímu bodu svého hledání.

Víra musí být neustále silná. Váhání ničemu nepomůže. Když jsem sestupoval do vašich rovin nebo úrovní "vědomí", viděl jsem, jak správně nasměrovaní hledači Pravdy byli na několik hodin pozvednuti a radostně vyprávěli lidem o svých zkušenostech, a pak, o chvíli později, pochybovali o tom, čím si předtím byli tak jistí, že jim bylo dáno. To zpomaluje proces duchovního vývoje.

Těmto okamžikům pochybování je třeba usilovně vzdorovat a překonat je meditací a modlitbou. Neboť POCHYBNOST není nic jiného než podkopání toho, co jste poznali a v co jste věřili! POCHYBNOST je síla odmítavého tvůrčího vědomí namířená proti samotné zkušenosti s "BOŽSKÝM ŽIVOTEM", která vysoko pozvedla vašeho ducha.

Vytváříte v sobě malou válku mezi vaší zkušeností s Božským Vědomím a vaší lidskou slepotou. Pravděpodobně zničíte vzpomínku na božský okamžik a vymažete veškeré pozůstatky duchovního pozvednutí a růstu, jež byly poskytnuty vašemu vědomí. Tento střet ve vás zanechá pocit únavy a odradí vás. A pravděpodobně si nikdy neuvědomíte, že jste vy sami a bez cizí pomoci – provedli v sobě tuto nepříznivou změnu!

Lidé, kteří následují duchovní cestu, si takové věci často sami sobě způsobují a brání svému duchovnímu rozvoji a nikdy se nepozastavují nad tím, z jakého důvodu znovu opakují tuto zkušenost.

Lidé lehkomyslně používají svou mysl, čímž ničí životy své a životy ostatních svými myšlenkami a slovy, jež pramení z podnětů jejich ega. Vždyť pouze váš myšlenkový život a citové otřesy končí hádkami a zmatkem – není to váš obličej, tělo, ruce nebo nohy, pokud hádka neskončí tělesnými údery.

Ale i tělesný střet má svůj původ v nespokojenosti ega, v mysli a citech přenesených do končetin, aby byl dán průchod nekontrolovatelnému hněvu.

Proto manželství – a přátelství – začínají ve vzájemné radosti a končí v utrpení a vzájemném odmítání či zavrhování –, neboť lidé prostě nedokáží směrovat podněty svého ega do způsobů vyjádření, které zachovávají život a lásku.

Rodiče a děti si vyjadřují vzájemnou lásku až do období dospívání, ale poté nastoupí nenávist a rozvrácení vztahů, neboť se děti vzbouří proti rodičům a ti na toto chování odpovídají umravňující silou. Opět není třeba, aby tyto spory vznikaly. Rodiče by si rozhodně měli uvědomit, že každá generace se snaží najít své místo ve světě dospělých a dělá věci jinými způsoby, než jak je činily předešlé generace. Jak by mohli mladí lidé uspět, pokud by zůstali spoutáni v otroctví mládí?

Jakmile děti dosáhnou dospělosti, nastává pro rodiče "období růstu", musí se připravit na další část svého života – na tvůrčí využití svých dřímajících schopností a nadání a později na stáří, přijetí svých vlastních pošetilostí a chyb z dřívějších období a nakonec na klidný přechod do věčného Světla.

Proč se hádat? Proč bojovat? Lidé, kteří jsou zcela ovládáni egem, bojují zuby nehty za svá "práva".

Duchovně dospělí lidé řeší své problémy tím, že se dokáží vcítit do situace druhých.

Co to znamená z lidského hlediska? To znamená – naslouchat ostatním tak, že uznáte, slovy nebo mlčky, že jejich pocity v takové situaci jsou stejně platné a hodné pochopení jako by byly vaše.

Pokud jste zapojeni do vážného sporu, ve kterém ani jedna ze stran není ochotna postoupit ani centimetr svého území, ustupte na svou stranu a udělejte si čas, abyste si uvědomili, že to, do čeho jste vstoupili, je "bitva vědomí". Bitva není pouze výsledkem toho, co se skutečně stalo a bylo řečeno v okamžiku silného rozohnění – to, co se opravdu stalo, je výsledkem toho, kdo jste oba dva – ve vědomí.

Zahrnuje vše, co je skryto v pozadí. Spor pramení ze samotné osobnosti, typu ega, které je osobě vlastní, základních vnímání toho, co je správné a špatné, z běžných postojů každého k ostatním lidem a životu obecně.

Proto, když se ocitnete ve střetu nebo výměně názorů, navrhněte svému protějšku, že si uděláte přestávku, abyste uklidnili svou mysl a následně mohli lépe jeden druhému naslouchat.

Pak – buďte velmi moudří. Požádejte Božské Vědomí, aby do situace vneslo Vědomí Lásky.

Zkuste si uvědomit – a představit si –, že oba stojíte ve Světle Božského Vědomí, stejní v původu duše, rovni v poslání – stejně skuteční, stejně lidští, stejně jedineční.

Dokud se nebudete moci plně ponořit do tohoto uvědomění – tohoto stavu mysli – nejste ještě připraveni stát v Božském Světle, abyste láskyplně vyřešili svůj spor a své zraněné city.

Pak se vraťte ke svému protějšku a navrhněte mu, abyste se setkali a každý měl celých pět nebo deset minut, ve kterých jasně a klidně vysvětlí svůj úhel pohledu, své vnímání toho, co bylo skutečně řečeno – skutečný předmět vašeho sporu, proč byly city zraněny a jakým způsobem by měla být záležitost vyřešena.

Rozhodněte se, že nejprve necháte mluvit druhého a poté předejte situaci Božskému Vědomí.

Dojde-li k mnoha hořkým obviněním, snažte se překonat své vlastní ego, zůstaňte naprosto klidní a mlčte. Pro řečníka to bude velká pomoc, protože bude mít pocit, že je mu nasloucháno, a tak u něj nedojde k pocitu nespokojenosti. Buďte si vědomi, že pomáháte svému protějšku, ale neciťte se z tohoto důvodu nadřazení!

Udělejte vše, abyste viděli, jak pravdivé je to, co bylo o vás řečeno – ať už je to cokoli, ať je to odůvodněné, či ne, kousněte se do jazyku a přijměte to.

Buďte šťastní a radujte se –, protože v tomto okamžiku jste na chvíli nahlédli do svého lidského vědomí, což vám dává příležitost zbavit se projevu ega. Pokaždé, když se dokážete zbavit malého sobeckého projevu, necháte své duši více prostoru pro dýchání a prostor pro účinnější kontrolu nad vaší osobností. Rovněž vzrostou frekvence vibrací vědomí a budete se sami o sobě cítit o stupeň lehčí.

Tímto způsobem rostete psychicky – a duchovně.

Poslouchejte pocity toho druhého. Snažte se zvládnout své vlastní pocity a ztotožnit se s pocity protějšku. Naciťte "jeho zranění", "jeho rozhořčení", "jeho úzkosti". Odložte své vlastní – a prociťte jeho či její.

Zeptejte se sami sebe – pokud by vám někdo řekl to, co jste řekli druhému, nebo udělal to, co jste udělali druhému, jak byste se cítili? Jestliže dokážete dostatečně zklidnit své ego, abyste o tom mohli uvažovat, jste na cestě k překonání druhu sobeckého projevu, který staví "sebe sama" nad každou jinou úvahu a není schopen vidět žádný jiný úhel pohledu.

Než promluvíte –, klidně a v tichosti počkejte, dokud deset minut vašeho protějšku zcela nevyprší – i kdyby to znamenalo, že skončil před stanoveným časem a oba chvíli mlčíte.

Uznejte co nejlaskavěji, že jste slyšeli, co řekl, a že rozumíte, proč je rozzlobený. V tomto okamžiku sebeovládání si uvědomte, že jste nad sebou získali částečnou kontrolu a že jste učinili první krok k uzdravení situace.

Na druhou stranu –, pokud jste nepochopili, co vám řekl, psychicky blokujete něco, co vám říká a co nechcete slyšet ani přijímat. Vaše ego vás proto znovu ovládá. Zvládněte to a vyzvěte jej, aby vám to znovu vysvětlil, a znovu se snažte, abyste se vžili do jeho kůže. Naciťte jeho bolest. Pochopte jeho hněv.

Když jste skutečně pochopili a uznali osobu proti vám, její obrana ega se oslabí a uvidíte, jak se začne zklidňovat. Oba se budete cítit lépe.

Poté, co jste to udělali, klidně, pomalu a pozorně, mu nyní dejte jasnou představu o tom, jak jste se za těchto okolností cítili vy. Nepoužívejte slova určená k ponížení a rozzlobení svého protějšku.

Mějte na paměti, že:

  • Usilujete o ovládnutí svého ega jako předzvěsti bezpodmínečné lásky.
  • Se snažíte dosáhnout vzájemného míru a porozumění –, ne bodovat.
  • Vaše odpověď by neměla vést k novému sporu, proto nepoužívejte slova, která by ho rozzlobila. Pokud k tomu dojde, vaše ego zvítězilo nad vámi. Vaše psychika prohrála.

Pokud oba žijete v duchovních frekvencích vědomí, tak váš protějšek bude odpovídat stejným způsobem – bude vás poslouchat, brát na vás ohled a uzná váš pohled, jak jste mu jej popsali. Pokud však žije zcela ve frekvencích pozemského vědomí, pravděpodobně se setkáte s obtížemi. Může mít dojem, že se snažíte získat body tím, že se snažíte vystupovat jako "světec", "nadřazený" nebo se "povyšujete". Uklidněte ho, řekněte mu, že je pro vás bolestivé mít mezi sebou spor. Pouze hledáte způsob, který vám oběma zajistí, že si budete navzájem dobře rozumět a že dosáhnete skutečného smíření a vzájemného odpuštění spíše než povrchního klidu, kde pocity uraženosti stále přetrvávají v mysli, srdci i těle.

Musíte si dát právo vzájemně nesouhlasit, ale s vysvětlením – a vyjádřením milými slovy. Najděte odvahu připustit, že jako lidské bytosti nemůžete mít vždy pravdu, protože vy, stejně jako všichni ostatní, jste se narodili s egem, které vás ovládá a nutí zaujmout nadřazené postavení a úporně ho obhajovat. Pamatujte, že pokud věříte, že jste lepší než váš protivník, tak on si myslí to samé. Lidským způsobem si myslí, že je vám přinejmenším rovnocenný, ne-li nadřazený. To, co nutí jeho ego myslet na sebe a na svůj vlastní úhel pohledu, je přesně to samé, co nutí vaše ego stejně smýšlet o svých názorech nebo myšlenkách.

Když se vám podaří vnést Božské Vědomí do arény vašeho lidského vědomí, doslova do sebe přijímáte – se soucitným přijetím a láskou – lidskou skutečnost vás obou, rozpouštíte nepřátelství, které vládlo mezi vámi, a zvýšili jste vibrační frekvence vašeho vědomí, díky čemuž se budete cítit lehčí a živější. Tímto způsobem změníte počáteční spor v dokonalý mír, jenž je nesmírně důležitý pro vaši pohodu.

Pokud však odmítnete naslouchat, projevovat porozumění a přijímat s láskyplným odpuštěním "pravdu" druhého člověka, odmítnutí vytvoří citovou energii "magnetického odmítnutí", která se zesiluje a spojuje s dalšími zbytky energie odmítnutí ve vědomí elektromagnetických polí celého vašeho těla. "Magnetismus odmítnutí" oslabuje "magnetismus přitahování" mezi buňkami a nastává onemocnění.

Tato skutečnost života je základem celé psychosomatické medicíny. Lidé, kteří neustále odsuzují či soudí a obviňují ostatní, ti, kteří zůstávají zcela slepí vůči své vlastní zodpovědnosti ve sporech, se nakonec setkají s vážným tělesným nebo citovým zhroucením. Pokud se jim podaří vidět tuto svou snahu ovládat a kontrolovat, soudit ostatní a zbavovat se viny a pracují na jejím zvládnutí, tak nakonec předají své "duši" úplnou kontrolu své osobnosti a porucha jakéhokoli druhu nakonec úplně zmizí.

Pokud ve sporu dáte svému protivníkovi čas, prostor a porozumění, ale setkáte se pouze s tvrdohlavým odporem a neustálými náznaky, že jste mu ublížili, máte co dočinění se slepotou ega a jediné, co můžete udělat, je, usmát se, přijmout porážku a odejít.

Odchodem s odpuštěním a pochopením, že ego ovládá vašeho partnera, jste možná přiznali svou porážku, ale zvítězili jste sami nad sebou a vyhnuli se vstupu nepříznivých vibrací do svého pole vědomí.

Nejhorší věc, kterou můžete udělat, protože to podpoří svár, je říct někomu, že "by se takhle neměl cítit" nebo "že nemyslí vážně to, co říká". Oba tyto výroky jsou hrubým porušením důstojnosti a úcty vůči druhým a odmítáním "lidské skutečnosti" druhé osoby.

Můžete se ho zeptat: "Myslíte skutečně to, co říkáte?" Pokud je odpověď "ano", měla by být přijata a od tohoto bodu by se měl odvíjet další rozhovor.

Nikdy nepřehlížejte to, co se vám ten druhý snaží říci, jen proto, že nechcete slyšet jeho názor. Tímto způsobem projevujete zbabělost a vaše ego boduje. Buďte odvážní a poslouchejte – s oběma ušima nastraženýma, abyste slyšeli pravdu skrytou za slovy.

Musíte přijmout "skutečnost" druhého člověka –, ať už s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte, i když vás jakékoli jeho stanovisko uráží nebo se vám nelíbí. Pamatujte, že neznáte všechny okolnosti, kterými prošlo jeho lidské vědomí, aby dospělo do své současné podoby. Pokud soudíte, odsuzujete, jakýmkoli způsobem hodnotíte, stavíte mezi vámi a touto osobou bariéru, která nebude odstraněna, ať bude později vaše touha jakkoli silná, aby vše nepříznivé bylo zapomenuto a stali jste se v budoucnu přáteli.

Aniž byste to věděli, to, co v něm odmítáte, zůstane ve vašem vědomí jako základ pro budoucí neshody, které se budou hromadit a nakonec zvítězí nad náklonností.

Nevědomky v budoucnu řeknete věci, jež odrážejí vaši tajnou nedůvěru nebo skrytou nespokojenost. Místo toho, abyste láskyplně přijali jeho slabosti a pomohli mu se s nimi vypořádat a překonat je, má se před vámi na pozoru a již vám nikdy nebude věřit. Vaše ego a jeho ego budou spolu bojovat v tajné bitvě, o které ani jeden z vás nebude vědět.

Láska se může změnit v nenávist. Pamatujte – váš život je STAV VĚDOMÍ, v němž jsou myšlenky a pocity uloženy jako bezpečnostní schránce. Nechť přijetí a péče jsou ocelí, z níž je schránka vyrobena.

Když se setkáte s někým, ke komu vás to přitahuje, i když jen v podobě přátelství, a zjistíte, že se v jeho minulosti vyskytuje něco, co je v rozporu s vašimi zásadami – máte tuto volbu:

  • Zůstat s ním ve spojení a plně přijmout jeho minulost, a pokud se tyto stránky opět v budoucnu projeví, tak ho na ně moudře a láskyplně upozornit, abyste mu pomohli duchovně růst. Pokud se tento postoj ukáže jako nemožný,
  • tak se okamžitě stáhněte, dokud neuvidíte jeho problémy s milující laskavostí přicházející z Božského Vědomí, a poté zjistíte, že i on je více vnímavý k vašim zásadám.

Nikdy byste neměli vinit člověka z toho, že podléhá svému egu, protože všichni lidé jsou více či méně poháněni jeho motivy. Nikdy nezastávejte postoj, který ponižuje ostatní!

Když jsem byl na Zemi, vyzýval jsem lidi, aby odpouštěli a zdrželi se jakéhokoli soudu, odsuzování nebo hodnocení.

Církev toto vyložila nesprávným způsobem, a to tak, že se musíte "líbit" Bohu tím, že milujete svého bližního a vyhýbáte se nepřátelským pocitům.

Tak jsem to vůbec nemyslel. Není žádný "Bůh", kterého musíte svým chováním "potěšit".

Jste pány svého osudu v tom, že vždy "sklízíte, co zasejete". Všechny předchozí stránky mají za cíl poskytnout vám podrobnosti o tom, jak se vyhnout setí plevelů do vaší zeleninové zahrady, jak zůstat zdraví, šťastní a spokojení.

Ve vašem duchovním vývoji přijde den, kdy se probudíte k nezměrnému daru, který vlastníte ve své hlavě – daru tvůrčího a inteligentního myšlení – a kdy si také uvědomíte obrovskou odpovědnost za způsob, jakým jej používáte.

Ve vašem světě jsou úžasní lidé, kteří využili svou mysl tak, že získali prozření a růst z každodenních výzev v jejich životě. Krok za krokem, hledáním, hodnocením, novými přístupy a lepším porozuměním směřují k novým nejvyšším cílům.

Přijímají tyto cíle jako vodítka pro své budoucí chování. Dokážou tak očistit své myšlenky, slova, činy, aby změnili svůj způsob jednání ve světě a vztahy s ostatními.

Jedná se o lidi, kteří se "sami vybudovali" –, ale málokdy zjistíte, že čerpali sílu, vedení, moudrost, vhledy, citovou stálost z vyššího pramene – Božského Vědomí nebo z toho, co vnímají a nazývají "Bohem".

Když jsem byl na Zemi, vyprávěl jsem lidem příběh – podobenství o "Deseti Talentech – neboli Hřivnách".

Řekl jsem: "Jeden velmi bohatý Pán před odjezdem na cesty do ciziny dal každému ze svých tří služebníků částku peněz.

Jednomu dal deset talentů, druhému – pět – a poslednímu jeden talent.

Když se vrátil z cest, zeptal se každého ze služebníků, jak peníze využil.

První řekl, že zdvojnásobil pánův vklad, druhý řekl, že získal polovinu a poslední řekl, že na nich seděl ze strachu, aby neztratil to, co mu bylo dáno.

Pán pochválil první dva služebníky za jejich schopnost a vynalézavost, ale byl nazlobený na třetího služebníka, jenž se vůbec nepokusil zhodnotit jediný talent, který mu dal".

Každý z vás má na Zemi svůj vlastní jedinečný soubor "talentů", s nimiž může pracovat. Pokud je z vlastního podnětu těžké objevit nejlepší způsob, jak využít svůj osobní talent a své zdroje tak, aby byly plodné –, čerpejte z Božského Vědomí prostřednictvím meditace a postupně se nápady jistě dostaví a budou přesně odpovídat vaší vlastní jedinečné osobnosti.

Zároveň se podívejte –, jak jste během svého života využili svůj talent. Byli jste plně zaujati vytvářením štěstí a potěšení jen pro sebe – nebo jste také věnovali čas pozvednutí či zlepšení životů jiných lidí?

Je smutné dostat nadprůměrné talenty a ukončit svůj život tím, že jste je promarnili v požitkářském způsobu života.

Všechny lekce, které jste se opomněli naučit, jakýkoli růst, kterému jste unikli, jakýkoli duchovní rozvoj, jemuž jste se záměrně vyhnuli – jsou hory, které jste si pro sebe vytvořili a na které budete muset vystoupat v příštích životech.

Budou překážkami na vaší cestě a budete se s nimi muset vypořádat – duchovně – nebo se budou opakovat v budoucím životě.

Nemusíte být mocní, bohatí nebo slavní, ani podniknout dlouhou cestu po světě.

Jako rodič můžete využít svůj talent k nalezení nejlepších způsobů, jak uspět ve své práci a podpořit blaho svých dětí. Jaké vyšší poslání může být, než být "dobrým a laskavým rodičem", zvláště pokud jste přijali za vzor Božské Vědomí Otce-Matku, které je zcela zaměřeno na růst, výživu ducha a těla, uzdravení ducha a těla, obnovu ducha a těla, ochranu ve všech formách a uspokojení všech duchovních, citových, tělesných potřeb – v rámci soustavy Zákona, Řádu a Bezpodmínečné Lásky. Můžete se jako rodič s úspěchem měřit s Vědomím svého Božského Zdroje Bytí?

Někteří z lidí, kteří nejlépe využili svůj talent, byli služebníci – ti, kteří se starali s láskou a oddaností o děti jiných lidí, čistili svědomitě dům s pozorností k drobnostem a vytvářeli mírumilovný klid a hezké prostředí pro svého zaměstnavatele, vše s láskou a citem. Jsou to velké duše, jež si pro sebe vytvořily cestu vedoucí přímo do Království Nebeského.

Na druhé straně jsou lidé, kteří využívají svůj talent k ničení ostatních, aby nasytili svou ješitnost a ledovou prázdnotu svých srdcí. Nakonec je použití své mysli vede k sebezničení. Přemýšlejte o postavách v historii i současné době, které vedly ostatní ke vzpouře "vymýváním jejich mozků".

Stali se z nich diktátoři. Tito lidé zneužili výsady, jež jim byla udělena jejich "duševní silou", a nakonec za to zaplatili, ale ne dříve, než bez "dobrého" důvodu zničili tisíce životů, protože nikdy nemůže být "dobrý" důvod přeměnit země v pouštní oblasti zpustošené válkou nebo zničit prospívající ekonomiku.

Pomyslete na rodiny, kde dochází k častému citovému či duševnímu týrání.

Toto je odporné zneužití duševní síly, které se projeví na násilníkovi mnoha různými způsoby – špatným zdravím, nemocí, závislostmi, tísněmi a ztrátou sebeúcty.

Nepoužívejte svůj mozek, mysl, moudrost, znalosti nebo vzdělání jako základnu, podle níž můžete hodnotit, posuzovat nebo odsoudit ty, kteří v některé oblasti života nedosahují vaší vlastní úrovně výkonnosti nebo dobra.

Zároveň – protože posuzování, souzení a odsouzení jsou pro lidské ego stejně přirozené jako dýchání, nesnažte se popřít vaše vnímání toho, co by se dalo zlepšit.

To by popřelo skutečnou cestu vývoje. Cílem života je získávat zkušenosti – a na jejich základě se zlepšovat. Takže neodsuzujte, nevyčítejte ani neodmítejte nedostatky, které vnímáte u druhých, ale okamžitě obraťte svou pozornost k Božskému Vědomí a neustále žádejte o Božské Řešení této situace. Pevně ​​se držte přesvědčení, že kdykoli a kdekoli je Božské Vědomí vtaženo do řešení záležitosti, konečným výsledkem je vždy růst a rozvoj všech zúčastněných.

Vždy se snažte mít na paměti, že jste na Zemi, abyste vnesli Božské Vědomí do svého každodenního života, do vašich vztahů a do vašeho prostředí. Jste zde, abyste použili svou mysl právě k tomuto účelu.

Když jsem dříve řekl, že k vám přijdu, abych vám pomohl objevit "Hojnější ŽIVOT", myslel jsem tím, že k vám přijdu, abych vám pomohl prací na vašem magneticko-citovém otroctví, objevit a vytvořit skutečné spojení s BOŽSKÝM ŽIVOTEMZdrojem vašeho bytí.

Z tohoto spojení se rodí plnější ŽIVOT, jenž daleko přesahuje "tělesný život", který získáváte pouze ze svého jídla. Z tohoto spojení se rodí duchovní vedení, ochrana a Božsky Osvícená Cesta.

Můžeme ji nazvat "Cestou Vědomí Krista". [1]

Když vnímáte nějakou hlubší pravdu, dosud skrytou ve vašem vědomí, musíte přijmout a radovat se, že Božské Vědomí vstoupilo do vašeho lidského vědomí a promluvilo k vaší mysli. Upřímně děkujte, važte si tohoto daru a mějte ho v úctě. Nikdy to neberte jako samozřejmost, protože tím byste bránili dalšímu přílivu LÁSKYPLNÉ INTELIGENCE.

A pak byste se ptali, proč se znovu cítíte tak osaměle.

Lidé říkají, že jsou přeměněni "vnitřním Duchem".

Výraz "vnitřní Duch" není mylný. Snažil jsem se všemi prostředky zbavit vaši mysl starého názvosloví, které by pro vás mohlo znamenat něco nesprávného. Zároveň chci, abyste pochopili, že jakmile přijmete to, co opravdu myslím, držte se tohoto názvu (toto zdůrazňuji, jelikož jsem v minulosti nebyl správně pochopen, tak z tohoto důvodu nechci, aby se nyní opakovalo totéž). Od okamžiku, kdy víte, že "vnitřní Duch" ve skutečnosti představuje – BOŽSKÉ VĚDOMÍ – ŽIVOT vycházející z NEKONEČNÉHO VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ a nemá nic společného s "duchem zemřelých", můžete použít výraz, který je vám nejbližší, pokud to odpovídá významu, jenž vám byl předán v těchto Dopisech.

Vracím se k prohlášení učiněnému na začátku této nové části:

Často se říká, že člověk může být "přeměněn silou Ducha".

Taková přeměna není možná. Ve vašem lidském já není nic "skutečného", co by bylo možné přeměnit.

Vaše duše je čerpána z "BOŽSKÉHO VĚDOMÍ – ŽIVOTA", a je proto dokonalá. Vaše lidská "osobnost" je prchavá a skládá se výhradně z magneticko-citových podnětů "přitažlivosti a odmítání". Výsledkem je, že Božský Život musí postupně pronikat vaším vědomím, aby vás nutil zbavovat se těchto hrubých podnětů, abyste odhalili duchovní Skutečnost. Možná vám to lépe vysvětlím pomocí podobenství.

Pod silnými šedými závoji, na kterých byl nakreslen odporný obličej, byla ukryta velmi krásná mladá dívka. Pravda o její bytosti byla tedy utajena a jen málo lidí se odvážilo k ní přistoupit kvůli jejímu odpudivému vzhledu. Jak rostla, uvědomila si, že příčinou její osamělosti a utrpení, ztráty svobody pohybu a jejího zdraví byly závoje. Ale byla na ně tak zvyklá, že měla pocit, že bez nich nepřežije. Měla však to štěstí, že potkala "osvíceného rádce" z jiné země, který ji nakonec přesvědčil, aby odstranila jeden ze závojů. Po dlouhém hledání vnitřní síly se odhodlala prosit svého "rádce" o pomoc. Zvedl jí ruce a společně odhodili závoj, na kterém byla namalována ošklivá tvář. Ihned, jak se závoje zbavila, se cítila mnohem lépe a začala pociťovat radost. Po určité době toužila zbavit se dalšího závoje a znovu jí její "rádce" přišel na pomoc. A tak to pokračovalo. Čím více jich odhodila, tím se cítila lehčí a postupně zahlédla kolem sebe skutečnou krásu přírody, jasně viděla stromy, ptáky ve větvích a poslouchala jejich okouzlující písně, viděla krásu ve tvářích jiných lidí a začala cítit proud lásky ve svém srdci.

Život se poté stal skutečným Božským darem, kterého si vážila. Denně děkovala svému "rádci", že jí pomohl stát se tak šťastným člověkem.

Nakonec přišel den, kdy už nemohla snést poslední závoj, který ji obklopoval. Věděla, že jí brání vidět silnější světlo, větší krásu, harmonii a prožívat láskyplné spojení s jinými krásnými lidmi. Ačkoli si nebyla jistá, jak se bez něj bude cítit, vstoupila do ticha se svým "rádcem" a modlila se, aby byla zbavena posledního závoje.

Byl to bolestivý okamžik, neboť závoj se jevil jako součást její bytosti. Ale úpěnlivě prosila a modlila se a ve chvíli zářivého Světla závoj vzplanul a odloučil se od ní. Podoba, která zůstala, byla její Skutečností – a ona získala dokonalou vnitřní svobodu!

Její osobní a jedinečná Skutečnost však nyní musela najít způsob, jak ve svém prostředí žít, a to se ukázalo nečekaně obtížné.

Jelikož její vnímání své vnitřní Skutečnosti a svého okolí bylo nyní tak jasné a vznešené, změnily se od základu i její vztahy s ostatními lidmi. Již se necítila příjemně ve svém sociálním a pracovním prostředí, ani nemohla zůstat členem svého společenství.

Lidé se na ni dívali a říkali: "Ach, tak takto vypadáte a nemáte žádný závoj, jak hrozné. Jste opravdu velmi zvláštní – dokonce tak trochu šílená". A otočili se k ní zády.

Co si myslíte, že udělala? Chtěla se vrátit do doby, kdy byla tolik zahalena jako ostatní? Ne, objevila tak hluboký klid, radost a naplnění svých potřeb, že opustila své společenství a připojila se k dalším duším, které poznaly její pravou podobu a chovaly se k ní s radostí a láskou.

Řekněte mi, změnily se její závoje –, její osobnost? Ne, s pomocí svého "rádce" odložila své vlastní závoje, když byla přesvědčena svým "rádcem" (BOŽSKÝM VĚDOMÍM – ŽIVOTEM), že činí správně. Postupným odkládáním vrstev závojů se stále více přibližovala k důvěrnému poznání Skutečnosti-Duše ukryté pod jejími závoji (její osobností).

Pravděpodobně již chápete, že lidská "osobnost" je jako myšlenkově-citová pavučina, někdy špinavý závoj hmotných projevů magnetických podnětů "přitahování-připoutání" a "odpuzování-odmítání". Duchovně vyvinutí lidé mohou vidět, tyto špinavé "závoje" zahalující pokožku lidí, jejichž mluva je hrubá a myšlenkami se soustřeďují výhradně na pozemské projevy ega.

Na druhou stranu, když jedinec opouští hrubou úroveň myšlení a chování, závoje se začínají rozpouštět, pokožka se začíná čistit a jeho oči září světlem. Zatímco "pozemská osobnost" nenápadně mizí, tělo se "produchovňuje". Lidé, kteří mají dar duchovního vnímání, to jasně vidí.

Nebojte se budoucího opuštění pozemského myšlení. Postupně jej budete opouštět s nekonečnou úlevou. Váš skutečný smysl života vám bude čím dál jasnější a vaše odhodlání k jeho dosažení bude čím dál více růst.

Můžete namítnout, že nejste často duševně ani citově zapojeni do magnetických citových myšlenek a pocitů. Pokud ale přezkoumáte své samovolně přicházející myšlenky, zjistíte, že vás po celý den zcela ovládají myšlenky magnetické "přitažlivosti-připoutanosti" a "odmítání-odpuzování"!

Klábosení vaší mysli nepřestává – názory a hodnocení; posuzování; co chce a co nechce; pocity odmítání, které vrcholí záští a odporem; touhy po určitých věcech a následné obavy, že se tyto touhy nesplní; úsilí po úspěchu a podráždění či hněv vůči těm, kteří stojí v cestě tomuto úspěchu.

Ten, kdo je ovládán egem, se modlí s vírou a touhou, ale ihned po modlitbě, při setkání s někým mu smutně sděluje své starosti, které právě předal "Bohu", aby byly vyřešeny tím nejlepším způsobem. Proto, aby získal útěchu přicházející z lidského soucitu –, tak díky své sebelítosti jsou nyní tyto formy vědomí a síla uvolněná během modlitby, jeho "prosby, víra a touhy" zrušeny.

Mysl je obvykle močál, bažina protichůdných myšlenek. Během napětí se člověk může snažit soustředit na životodárné ujištění nebo vjem, ale stejně jako hravé štěně, které honí papírový sáček naplněný vzduchem, je životadárná myšlenka brzy smetena z mysli a skličující myšlenky, jimž se člověk snažil vyhnout, se opět vrátí. A tak se to v mysli otáčí, tam a zpět, dokud člověk nezatouží uniknout tomuto nekonečnému vnitřnímu sporu.

Váš vnitřní rozhovor se pravděpodobně bude odvíjet takto: "Nechci vstávat. Nemám chuť na oběd. Nemám chuť dělat chlebíčky. Nechci jít do práce, nechci dnes potkat takové a takové lidi, nechci prát, nechci dělat to či ono."

A tak si nespokojení lidé po celý den pilně udržují nářky "odmítající život".

Nicméně – místo myšlenkového stěžování, může vaše samomluva probíhat ve smyslu: "NECÍTÍM SE...".

Všechny tyto pocity pocházejí z podnětů ega, které tyto činnosti odmítají, neboť jsou vnímány jako nudné, nepříjemné či zatěžující.

Další způsob je probudit se a říci nebo cítit: "Je sobota, musím si pospíšit, abych se oblékl, abych šel na trh a nakoupil věci, které chci. Musím koupit nějaké jahody, než se prodají. Musím se jít podívat do obchodů, zda nenajdu nějaké zajímavé nabídky. Promluvím mile se svým manželem, aby mi dal nějaké peníze. Doufám, že uvidím Patrika, až půjdu do jeho kanceláře. Chci, aby mě ten nový vedoucí měl rád, takže budu usilovně pracovat, abych pro něj vypadala zajímavě. Doufám, že můj manžel koupí nové auto. Jsem si jistá, že najdu parkování, pokud o tom budu přesvědčena. Doufám, že dostanu prémie".

Všechny výše uvedené myšlenky pocházejí z ega-podnětů přitahování. "Já chci."

Můžeme také smíchat některé pocity "přitahování" a "odmítání":

"Doufám, že moje děti půjdou spát brzy, abych si mohla odpočinout. Nesnáším, když mne volají, abych jim přinesla vodu, a žádají mě, abych jim přečetla pohádku, když jsem tak unavená, ale měla bych být dobrou matkou a věnovat jim nějaký čas."

"Doufám", "že mohu", "měla bych", "dobrá matka", "trávit čas", všechny tyto výroky mají společné magnetické přitahování-připoutanost.

To jsou věci, které "chcete" pro sebe. Tyto myšlenky také vyplývají z obav – obav z toho, že budete požádáni, abyste udělali víc, než si myslíte, že v tuto chvíli můžete udělat. Obavy, že budu jako matka neúspěšná. Strach je přímý podnět zažívaný egem, které vyžaduje, abyste byli nejlepší, pokud máte být přijatelní pro sebe a pro ostatní lidi, ale je si velmi dobře vědomo, že tomu tak není.

S rozvojem civilizace se magnetické podněty odmítání–připoutání staly tak složitými a nepřehlednými, že je obtížné se v nich vyznat a určit je.

"Nenávidím to", "zavolají pro sklenici vody", "požádají mě, abych četla", "jsem tak unavená", toto všechno jsou pocity magnetického odmítnutí a odporu, a protože odmítnutí a odsunutí vyžaduje více energie, než jejich přijetí a ztotožnění se s nimi, tak tento vnitřní rozpor ve vás skončí tím, že se budete cítit ještě více zoufalejší a unavenější, dokonce se budete cítit i provinile, ale nenajdete sílu dělat to, co byste opravdu chtěli dělat, a to: "trávit více času se svými dětmi, číst jim a hýčkat je".

Dalo by vám to pocit uspokojení a pohody, protože v hloubi svého "já" víte, že takto byste prožívali a vyjadřovali lásku – zatímco vše, co "chcete" a co "nechcete", je povlak zakrývající pocit lásky. Když jste naladěni na své nejhlubší "já" a prožíváte a vyjadřujete lásku – jste skutečně v klidu a šťastní.

Zároveň si všimněte, že v této vnitřní samomluvě, která je u všech pozorných matek neustálá, nenápadný výraz "měla bych s nimi trávit více času" je vedení, jež přichází přímo z VĚDOMÍ BOŽSKÉHO ŽIVOTA. Pravděpodobně si budete myslet, že to je vaše svědomí, které vám říká, co byste měli dělat.

Možná začínáte vidět, že vaše mysl a vaše city jsou jako bitevní pole, kde na sebe navazují protichůdné myšlenky tak rychle, že si ani neuvědomujete, co se ve vás odehrává. Vaše mysl se zmítá sem a tam. Vaše přesvědčení, názory a odpovědi se mění v závislosti na změnách, které vidíte ve vašich vztazích a okolí – projevující se nestálostí mezi tím, co se vám "líbí" a "nelíbí", "zášť" a "přátelství", "požadování" a "odmítání".

Všechen tento zmatek pochází z vašeho povrchního pochopení všeho, co se ve vašem okolí skutečně děje na spodní úrovni. Jste jako lodě, které plují po mořích. Vidíte oblohu, ale nemáte tušení o růstu, pohybu a životně důležitém dění, jež se odehrává pod vaším kýlem.

To znamená, že si můžete myslet, že máte s někým skutečný vztah, ale pod povrchem a za jeho spokojeným vzhledem se váš přítel může ve vaší přítomnosti cítit osamělý a rád by byl lépe pochopen a ocenil by, kdyby s ním bylo hovořeno citlivěji a s větším porozuměním, lépe přizpůsobeným jeho potřebám stejně jako vašim.

Vezměme si například následující úvahu. Na první pohled se zdá být docela neškodná pro vás i pro ostatní, ale její rozbor vám ukáže, že rozhodně není nevinná.

"Doufám, že ta špatně naladěná žena dnes nepřijde do práce."

Zaprvé, abyste mohli učinit takové prohlášení, již jste podvědomě posoudili její chování a odsoudili ji za důvody, které způsobují její špatnou náladu. Pověsili jste jí na krk cedulku – "špatně naladěná žena". Vytvořili jste tak energetickou sílu vědomí nesoucí její jméno. Neudělá jí to dobře. Magneticky (ne duchovně) "chcete", aby nebyla v práci, a tím by váš život byl příjemnější. Tímto prohlášením odhalujete, že jste v úplném sevření svého "ega", protože jste ani nepřemýšleli, zda tato žena není vystavena nějaké "osobní" nebo finanční starosti, skryté nemoci nebo utrpení, které způsobuje její podráždění. Vaše naděje na její nepřítomnost v práci je pro ni v podstatě "kletbou". A pokud je vaše myšlenka dostatečně vášnivá a silná, pravděpodobně přijme tuto silnou energii nepřátelského vědomí a najednou se cítí příliš špatně, než aby šla do práce!

Stejné pravidlo platí, když citové napětí vystoupá do bodu nervového vyčerpání.

Na počátku citového napětí soupeří mysl a pocity s magneticko-citovými projevy "odmítání-odpuzování-nechtění". Osoba je zcela přemožena myšlenkami jako: "Nemůžu to zvládnout.", "To nevydržím.", "Nenávidím, co se mi stalo.", "Nenávidím toho, kdo mi to způsobil.", "Nesnáším, když musím změnit svůj způsob života.", "Nenávidím, popírám, odmítám, vznáším námitky, oponuji, nezasloužím si to", toto jsou odmítavé projevy a úplné popírání přítomnosti jakékoli osobní energie, kterou je skutečně nutné vynaložit pro překonání náročné situace. Zvláště nebezpečná je podoba vědomí (myšlenek) typu "Pomstím se", což je směsice magnetické přitažlivosti a odpuzování. Ve skutečnosti tato věta obsahuje toto "vědomí": "Natolik ho nenávidím za to, co mi udělal, že mu dám lekci. Udělám mu přesně to, co on udělal mně. Vrátím mu to. To mi zaplatí!"

To je čistá pomsta. Pomsta je bumerang, který se magneticky vrací a způsobí nějakou bolest svému odesílateli. Pokud je tento člověk na Cestě ke Kristovu Vědomí, určitě mu to přinese tolik potřebnou lekci. Všechny tyto myšlenky a pocity, včetně vražedné nelibosti, způsobují nervová –, dokonce i tělesná – zhroucení.

Někteří čtenáři těchto Dopisů si možná pamatují moje setkání s fíkovníkem poblíž Betaine. Byl jsem hladový a hloupě jsem hledal fíky, když nebylo vhodné období.

Protože jsem žádné nenašel, řekl jsem stromu: "Ať už tvé ovoce nikdo nikdy nejí." A fíkovník uschl až ke kořenům a příštího dne byl mrtvý, k velkému úžasu Petra.

Stalo se to v době, kdy jsem v osobě Ježíše zcela nezodpovědně používal svou "duševní sílu" a způsobil škodu, které jsem později velmi litoval. (V Dopisu 3 jsem podrobně vysvětlil skutečné důvody této události.)

Když jsem však mluvil se svými učedníky, použil jsem to také jako příklad a varování před silou, již má mysl nad živými věcmi.

Nechť je řečeno, že jsem toho dne zbičoval a vyhnal lichváře z chrámu a ostře tváří v tvář kritizoval zákoníky a farizeje. Všechny tyto činy byly magneticko-citovými podněty "odmítnutí-připoutanosti". Záměrně jsem zpečetil svou blížící se smrt ukřižováním. Věděl jsem přesně, co dělám, protože můj čas na Zemi se chýlil ke konci a abych řekl pravdu, toužil jsem opustit váš svět.

Když se lidé poprvé vydají na duchovní cestu a hledají "Vyšší Moc", samozvaní učitelé mnohým doporučují, aby zapojili do myšlenek citově-magnetické připoutání. Tito učitelé nemají tušení, že jejich pokyny slouží k posílení síly ega.

Duchovním uchazečům je řečeno: "Pokud meditujete", "Bůh" nebo "Síla vašeho podvědomí" vám "pomůže splnit všechny vaše potřeby."

A oni se soustřeďují na prohlášení typu: "Představuji si svůj vysněný dům a vím, že ho budu mít." "Chystám se koupit oblečení, které potřebuji, a budu mít víru, že najdu způsob, jak je zaplatit." Zaměřují se na "mám víru" a "dostanu, co potřebuji nebo chci".

Na začátku své změny vědomí a uplatňování své víry pociťují velké příznivé změny. Požadovaná přání se skutečně zhmotní v jejich životě, vidí otevřené dveře, uspějí. Tento jev odhaluje, že se materiální roviny jejich vědomí produchovňují a v důsledku toho dochází ke zlepšení a jejich život je méně obtížný.

Ale váš život má vyjadřovat všechny úrovně vašeho vědomí – duchovní, citovou i tělesnou. Když si osvojíte hmotné říše vědomí, vaše další duchovní dobrodružství se dotkne říše vašich citů. Proto najednou, uprostřed vašeho úspěšného období, fouká vítr a padají deště na vaše citové vědomí, které bylo do té doby vyrovnané, a přicházejí utrpení různých druhů.

Může to být ztráta milovaného člověka, vašeho zdraví či majetku nebo náhlé překážky různého druhu v mnoha oblastech vašeho života. V těchto dobách mnoho lidí ztrácí svou předchozí víru a říká: "Pozitivní myšlení je neúčinné."

Pozitivní myšlení samo o sobě není účinné – ani "síla vaší podvědomé mysli", protože to jsou jen stránky vaší lidské-duchovní bytosti. Když jsou vaše city rozrušené, jste povoláni zkoumat celé své vědomí, svou víru, své city k sobě a ostatním, svou víru v duchovní úrovni –, dokonce i význam smrti a váš budoucí život ve vyšší úrovni. Toto je v životech lidí velmi obtížné období. Všichni podléhají tomuto období otřesů v té či oné podobě. Může to být doba ohromného vnitřního růstu a posunu ke štěstí, nebo hořké období plné zlosti. Nastal čas úplně se probudit a uvědomit si, že výsledek zážitků závisí pouze na vás – a ne na osudu nebo údělu – na vás samotných tím, že buď budete pracovat na vlastní pěst, nebo budete oddaně a důsledně vedeni Božským Vědomím, které vás nakonec přivede na vrchol blaženosti.

Právě v této době je člověk vyzván, aby tvořivě používal svou mysl, a tím dosáhl nejvyšších vhledů a cílů, díky kterým bude ovládat své city.

Pak pochopí rozdíl mezi myšlením, které odpovídá na vzniklé okolnosti – vyplývající z podmíněných projevů ega na nepříjemné situace – a tvořivým, inteligentním, promyšleným uvažováním. Když k tomu dojde a vhledy jsou používány v každodenních situacích –, sebeovládání je na dosah ruky.

Pouze ti učitelé, kteří vás mohou vést všemi těmito úrovněmi sebeuplatnění, lítosti, probuzení, změn vašich duševně-citových vzorců, abyste šplhali po žebříčku duchovních vibračních frekvencí, dokud nedosáhnete pravé "Božské-Skutečnosti" –, jsou Učitelé Pravdy –, ti, kteří vás skutečně mohou dovést až do Království Nebeského.

Pokud by první úroveň vývoje, snaha o hmotné uspokojení prostřednictvím pozitivního myšlení, byla pro hledající zcela uspokojivá a přinesla by jim vše, v co doufali, celý svět by již nyní přijal víru v "pozitivní myšlení".

Je to však pouze výchozí bod na duchovní cestě pro spící duše a neměl by být odmítnut ani souzen. Psychika se probouzí k poznání, že mimo pozemskou úroveň je duchovní úroveň zvaná "Bůh", "postava sedící tam nahoře" nebo "vesmírná síla", která odpovídá na modlitbu.

Pamatujte, že mluvíme o "vědomí". Psychika začíná chápat, že život je něco víc než každodenní činnosti, a chce to zažít, "ať je to cokoli", protože strádání v některých oblastech života – ať je to zdraví, finanční prostředky, štěstí, láska a jiné – způsobuje, že hledá pomoc.

Zde vidíme působení stejné magneticko-citové přitažlivosti "Já chci".

Jak se však psychika probouzí, stává se pozorovatelem toho, co se děje v mysli a citech, a vyčištěným spojením s "VĚDOMÍM ŽIVOTA" začíná "vidět" některé magneticko-citové činnosti "připoutání-odmítání", do kterých se zapojuje. Nakonec bude dostatečně osvícená, aby se odvrátila od pocitů "přitahování-odpuzování" a modlila se o pomoc, aby je překonala. Obvykle v této době vstoupí do života člověka správný Učitel, jenž je vhodný pro tuto duši. Pokud duše již opakovaně kráčela cestou života, bude se jednat o dostatečně vyvinutého Učitele, který ji vyvede z pout a otroctví podnětů ega a přivede ji ke Světlu.

Pamatujte na to, abyste k ostatním vždy přistupovali s ohledem na jejich "ego". Je to jejich jediný prostředek vnitřního přežití, dokud nezískají skutečnou a trvalou vizi Božského Vědomí, a také dokud si neuvědomí, že v sobě mají pramen síly, energie a tvůrčích podnětů – jenž překračuje je samé.

Měli byste si také uvědomit, že v přijaté jedinečné tělesné podobě a myšlen­kově-citové činnosti podléháte zákonům bytí. Dostali jste jedinečnost a osobitost a nekonečné možnosti dosáhnout Vědomí Krista a to má nějakou cenu.

Možná po mnoho životů (dokud nebudete vzděláni k tomuto vzácnému poznání "sebe sama"), budete poznávat rozmary a mnohotvárné složitosti života a vztahů. V mnoha minulých životech jste možná dělali pobuřující věci, které ostatní považovali za "zosobněné hříchy", ale tyto osobní magnetické zkušenosti vám pomohly dojít tam, kde jste v duchovním vnímání dnes.

Měli byste proto být schopni přijmout, že není "hřích" ani proti "Bohu", ani proti "ostatním". "Ego" může zcela vládnout a dělat špatné věci jen proto, že "duše" stále spí v otroctví pod těžkou pavučinou magnetické osobnosti. V takovém případě není způsob, jak osobu přesvědčit, že ublížila ostatním. Není žádné vnitřní osvícení přicházející ze Světla, jež by mu ukázalo lepší způsob života. Světlo je zcela blokováno magnetickým vědomím ega. Bolest, kterou takový člověk prožívá (protože všechno, co dělá ostatním, se mu vrátí ve stejné míře, ne-li silněji), ho však nakonec přiměje položit si otázky týkající se života, a kladení otázek je prostředkem, kterým lze přijímat odpovědi z "BOŽSKÉHO ŽIVOTA".

Tuto část jsem začal slovy: "Lidé věří, že mohou být přeměněni 'Duchem'."

Nyní chápete, proč jsem řekl, že "není co přeměnit". V osobnosti není nic "skutečného" ani "věčného". Jen je nutné ji svléknout a odhalit tak Božské nitro.

V Palestině jsem tento postup nazval "zemřít sám v sobě", což se ukázalo jako děsivé prohlášení a mnoho lidí to odradilo, aby se vydali na cestu k nejvyšším duchovním úrovním. A opravdu, poslední krok svlékání osobnosti je skutečně jako smrt. Člověk v jeho průběhu ztrácí podstatnou část své lidské/pozemské přirozenosti, ale úleva a vnitřní klid, které zažívá, když je boj konečně u konce, jsou nepopsatelné. Srdce je naplněno radostí. V tichu mysli je bezpečí, odpočinek a klid. Konečně je boj za osobní kontrolu u konce. Člověk se stává "mistrem". Následuje čas duchovního odpočinku a zotavení.

A později bude následovat vstup do nové úrovně "bytí".

Nic na lidské scéně nebude mít stejný "význam" jako dříve.

Odsuzují vás lidé? V minulosti by vás magnetická osobnost rozzlobila kvůli vaší nejistotě, vaší potřebě vypadat dokonale v očích ostatních, abyste získali jejich souhlas. Pokud nemáte souhlas, vaše ego by se ptalo, jak přežijete. Jaký bude váš život?

Když hlas "ega" utichl, tak již nemusíte hledat bezpečí, protože jste v BEZPEČÍ!

Víte, že je o vás postaráno a pečováno, jste zaopatřeni, zdrávi a pod ochranou "BOŽSKÉHO VĚDOMÍ – ŽIVOTA",a to bez ohledu na to, co si o vás ostatní myslí.

Vaše radost, vaše spokojenost, vaše štěstí, vaše osobní naplnění a vaše osobní úspěchy jsou ve vás. Ve skutečnosti prostě nic dalšího nepotřebujete.

Kromě toho, že jste součástí všeho "ostatního" a protože vás naplňuje Světlo, máte nutkavou potřebu poskytnout ostatním všechno toto "BOŽSKÉ VĚDOMÍ – ŽIVOT",které do vás proudí po celý den díky trvalému spojení s touto úžasnou úrovní.

Už neodmítáte osobnost ostatních, každý je pro vás přijatelný, každý hledá lásku a nyní máte co dát. Již není snaha "milovat bezpodmínečně". Ta se ve vás rodí přirozeně.

Ať už vám zůstaly jakékoli chyby, ať se někdy k ostatním zachováte nesprávně, neboť to jsou projevy zbytků "ega", které jste již nechali za sebou, tak nyní se vám tyto chyby odhalí a vy je přijmete s láskou a poděkováním, protože se nevyhýbáte sebepoznání.

Zjistíte, že rozpoznávání a přijímání vašich nedobrých lidských projevů je stejně prospěšné jako jejich uzdravení. Přijímáte a šťastně přebíráte odpovědnost za jakékoli chyby, které uděláte, dokud nerozpoznáte "cestu lásky" a tu pak následujete.

Zažijete vnitřní mír s vědomím, že jste se znovu naučili něco cenného, ​​co vám velmi pomůže díky novým výzvám pozemských zkušeností. Čas hlubokých výčitek svědomí je za vámi, již vykonaly svou práci, neboť vám umožnily se osvobodit od magneticko-citových odpovědí na život, jež vám v minulosti přinášely tolik utrpení.

Nyní vstupujete do stavu, který jsem v době, kdy jsem byl na Zemi, nazval "Královstvím Nebeským". Nyní zjistíte, že všechny vaše potřeby jsou splněny, a budete VĚDĚT, že všechny vaše budoucí potřeby budou také splněny téměř okamžitě.

Tato znalost vás udržuje v neustálém spojení s "BOŽSKÝM ŽIVOTEM" a dává vám obrovský pocit bezpečí. S klidnou myslí a pokojem přichází radost a štěstí, stejně jako nový pocit mládí a spokojenosti. Drobná nebo dlouhotrvající onemocnění, či dokonce smrtelná onemocnění zmizí a vstoupíte do nového životního období. Pokaždé, když se naučíte lekci, zanecháváte za sebou něco z lidské úrovně a přecházíte do vyšší frekvence duchovního vědomí.

Popisuji vám odměny, které na vás čekají, pokud jste bojovali a vypořádali se s magneticko-citovým otroctvím "přitažlivosti-připoutání – odmítání-odpuzování". Právě tyto podněty vám dávaly zpočátku jedinečnou osobnost, ale pak se staly okovy pro duši, od nichž se musíte osvobodit, abyste se dostali z kola svého současného lidského života, které se neustále točí a opakovaně vás vtahuje do nepříjemných zážitků.

Když se vašemu duchu nakonec podaří překonat magneticko-citové odezvy na život, kolo se začne zpomalovat a najednou zjistíte, že jste téměř v klidu. Poté si začnete užívat krásy života, jež jsem popsal výše.

Kéž bych vám mohl vzít toto břemeno, které na vás vložil váš pozemský lidský stav. Znám vaše utrpení, vaše chvíle zoufalství, váš smutek v osamělé noci, vaše hodiny duševních a citových zmatků.

Když sestupuji na vaše frekvence vědomí, abych sdělil svá poselství a pochopil, co vám musím říci, vidím vaši pozemskou situaci a tato slova jsou mojí odpovědí na vaše nejnaléhavější potřeby pro úlevu a uzdravení.

Nepochybujte, že tato slova přicházejí ode mne. Najděte v nich útěchu a VĚZTE, že jak budete studovat tato slova, tak v průběhu času přinesou vaší duši hluboké osvícení, které povede k požadovaným změnám ve vás samých i ve vašem životě.

JAK MEDITOVAT

Když meditujete, zaujměte pozici, která je pro vás nejpohodlnější. Nemusíte provádět žádná tělesná cvičení nebo zkroucení končetin. Odpočívejte a zklidněte se. Celkově se uvolněte – končetiny, hlavu, krk, obličej, a to až do stavu úplného uvolnění.

Chci vás přesvědčit, že meditace by měla být – nakonec – tak jednoduchá, jako sklouznout do spánku. Účelem meditace je umožnit vašemu celému vědomí překročit hranice rozumu a úsudku. Jsou učitelé, kteří vám řeknou, abyste si něco "představili"... ať si představíte cokoliv, můžete si být jisti, že vám nepomáhají jít nikam jinam než do nových smyšlených říší vašich vlastních myšlenkových pochodů. To, co vám tato "meditační" metoda poskytne, bude úleva od myšlenek a napětí vytvořeného tlaky vašeho ega. Avšak ve světě představivosti může – nebo nemusí – ego dřímat.

Před zahájením meditace si uvědomte, že se chystáte navázat spojení s "BOŽSKÝM VĚDOMÍM" – a to jak s BOŽSKÝM VĚDOMÍM, které je ve vás, tak s všudypřítomným VESMÍRNÝM VĚDOMÍM – jelikož ONO je uvnitř i vně vás.

Vyvolejte si v duchu obraz toho, co pro vás BOŽSKÉ VĚDOMÍ znamená.

Vždy pamatujte na to, že to, na co MYSLÍTE, je to, na co se naladíte.

Vaše myšlenky jsou "pátrací světlomety", které naváží spojení s tím, co hledáte.

Pamatujte, že každá "myšlenka" má ve vědomí vlastní vibrační frekvenci. Věřte, poznejte to, protože je to pravda. Čím duchovnější je myšlenka, tím vyšší jsou vibrační frekvence.

"Formy vědomí" ztělesněné slovy nejsou viditelné, ale jsou "zvláštními útvary bytí".

Mají v sobě vědomí života. Přitahují se k podobným "formám vědomí". Stejné přitahuje stejné. Myslete na "psa" a představte si, co pro vás znamená, a vaše myšlenky se naladí na psí plemeno.

Přemýšlejte o "VESMÍRNÉM VĚDOMÍ" nebo "BOŽSKÉM ŽIVOTĚ" s pochopením toho, co to pro vás znamená – a vaše myšlenky se přesunou do "VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ" – "BOŽSKÉHO ŽIVOTA". Pokud jste plně pochopili vše, co se vám snažím říci, budete VĚDĚT, že vaše meditace dosahuje svého cíle.

Uvědomte si to a uvidíte, jak vaše víra roste.

Jestliže pouze doufáte, nebo toužíte, nebo se "chcete" magneticky naladit na VĚDOMÍ ŽIVOTA, neboť díky cvičení chcete získat nějaký užitek, vaše víra zůstane slabá.

Nevidíte, jak "pozemský" je tento přístup k tomu, CO VÁM DALO "ŽIVOT"? Je to uctivé? Je to hodno toho, kdo hledá opravdové spojení a očekává, že k tomu dojde?

Neboť NEKONEČNÉ VESMÍRNÉ VĚDOMÍ není mýtický "Bůh" popisovaný ve Starém zákoně.

Je to všudypřítomná Nekonečná Mocná Skutečnost, která Se projevuje svou vlastní tvořivostí, inteligencí, rozvojem a láskyplnou péčí o vše, co Ona přivedla k životu.

Musíte pochopit, že se k tomu nakonec přiblížíte, i když budete ještě na Zemi, poté, co vstoupíte do vznešených úrovní, poté, co se vaše magnetické city rozpustí nejen ve vaší mysli, ale také ve vašem podvědomí a ve sluneční pleteni.

Nejprve přijdete do styku s OTCEM–MATKOU–BOŽSKÝM ŽIVOTEM, který je vždy činný v celé vaší bytosti a ve vesmíru.

Pamatujte, že On je v rovnováze v nekonečné vesmírné úrovni a projevuje se činností ve světě. "Otec-Činorodost" stanoví cíl. "Matka-Láska" rozhoduje o tom, jak rozvinout plány na podporu nejvyššího dobra pro to, co se vyvíjí, uzdravuje nebo je ochraňováno.

(Nespočet lidí řekne, že výše uvedená tvrzení jsou pouze výplody obrazotvornosti. Mohou se smát, jak chtějí. Ti, kterým se podaří navázat spojení s "Vědomím Otce-Matky-Života" – jiným jménem pro VĚDOMÍ BOŽSKÉHO ŽIVOTA, ale vyjadřujícím jeho dvojí vlastnosti – si ověří, že výše uvedené je přesným popisem duchovního vývoje, jenž následuje po takovém spojení.)

Vracím se k vaší meditaci.

Nejprve, než se pokusíte vstoupit do meditace, zapamatujte si následující modlitbu, aby se její slova stala vašimi vlastními. Když jste úplně uvolněni, začněte svou meditaci touto modlitbou. Říkejte ji pomalu a soustřeďte se na význam každého slova, abyste mohli vstoupit do vědomí slova a umožnit síle vědomí slova vstoupit hluboko do vás samých. Během pronášení této modlitby byste měli zavřít oči a svůj pohled nasměrovat na čelo.

"OTČE – MATKO – ŽIVOTE,

TY jsi můj život, má neustálá podpora, mé zdraví, má ochrana,

dokonalé uspokojení všech mých potřeb

a má nejvyšší inspirace.

Prosím TĚ, abys mi odhalil Svou Pravou Podstatu.

Vím, že je to TVÁ VŮLE, abych dosáhl úplného osvícení,

abych si mohl lépe uvědomit Tvou přítomnost ve mně

a kolem mne.

Věřím a vím, že je to možné.

Věřím, že mě ochraňuješ a opatruješ v dokonalé LÁSCE.

Vím, že mým konečným cílem je vyjádření TEBE SAMÉHO.

Vím, že když se k TOBĚ obracím,

jsi dokonale vnímavý k mým slovům,

protože jsi VESMÍRNÁ MILUJÍCÍ INTELIGENCE,

která tak úžasně vytvořila tento svět a projevuje jej ve viditelné podobě.

Vím, že když TĚ prosím, abys se mnou hovořil,

promítám paprsek světla mého vědomí

do TVÉHO BOŽSKÉHO VĚDOMÍ

a jak poslouchám, TY procházíš mým lidským vědomím

a přicházíš stále blíže k mé více a více vnímavější mysli a srdci.

Svěřuji svou bytost a svůj život do TVÉ péče."

(Pokaždé, když řeknete a představíte si tuto modlitbu, vytvoříte formu duchovního vědomí, která bude silnější a stále ve vyšších vibračních frekvencích, jak se skutečný význam modlitby prohlubuje ve vaší mysli a srdci a vaše vnímání se zesiluje.)

Po modlitbě se uvolněte ještě hlouběji a nechte svou mysl vyčistit co nejvíce. Pokud se vám objevují myšlenky, procítěně opakujte "Božský Živote" nebo "Otče-Matko-Živote" a znovu zklidněte svou mysl. Po mnoha měsících upřímné meditace možná zjistíte, že ve vašem těle náhle proběhnou záchvěvy, trhavé pohyby jako v člověku, který spí a náhle se probudí.

Pokud se vám toto stane, buďte vděční za to, že vaše vědomí prochází bariérami, jež jste vytvořili a které zapouzdřují vaši duši. Když cítíte, že vstupujete do jiného, hlubokého stavu vědomí, tak hlubokého, že sotva dýcháte, vězte, že začínáte dosahovat svého cíle.

Na konci vaší meditace vždy děkujte s radostí a vděčností. Pamatujte, že nic, co si myslíte, řeknete nebo uděláte, nemůže v žádném případě omezit to, co je "Vědomí Otce-Matky-Života". Jakékoli pochyby však budou tvořit bariéru mezi vámi a Otcem-Matkou-Životem.

Chci vás varovat: když se snažíte uklidnit svou mysl a své myšlenky, můžete se cítit neklidně, můžete se cítit tělesně nepohodlně, a dokonce i vystrašení. Je to proto, že – nejprve – narazíte na černou zeď svého vlastního "vědomí" a to může být velmi znepokojující – i dokonce bolestivé. Požehnejte zážitek a požádejte "Otce-Život", aby vstoupil do vašeho vědomí při příštím spojení.

Potom vstaňte a otočte se zády k této zkušenosti.

Když vidíte, že konečně vstoupíte do ticha, pak zůstaňte v klidu, protože víte, že jste nyní vstoupili do toho, čemu by se dalo říkat "svatostánek", neboť jste konečně ve spojení s "Otcem-Matkou-Životem" ve vás. Potřebuje to nějaký čas, než se pro vás tato vysoce duchovní zkušenost Ticha stane běžnou.

Nezapomeňte, že máte životní zátěže ega, kterých se musíte zbavit a rozpustit je.

Ať už během své meditace cokoli cítíte nebo si uvědomíte, po jejím skončení očekávejte, že pocítíte rozdíl ve vašem současném životě.

Pamatujte, že očekávání je forma "vědomí" a že tím, že něco "očekáváte", otevíráte cestu, kterou bude vtaženo do vašeho života vše, co potřebujete nebo co máte vyřešit.

Pokud necítíte žádnou novou lehkost ducha, navzdory svým upřímným očekáváním, nepopírejte změny ani nepochybujte o tom, že jsou možné.

Pamatujte, že vaše vědomí je elektromagnetické, stejné jako vaše hmotné tělo, a je základem všech vašich životních zkušeností. Vytrvejte v očekávání – tím zvýšíte sílu, energii svých "forem vědomého očekávání", která přitáhne projev toho, co očekáváte.

"Vědomí Otce-Matky-Života" může být vtaženo do vašeho osobního vědomí pouze vírou, upřímným očekáváním a ochotou otevřít se očištění vašich citově-magnetických podnětů "připoutanosti – odmítání".

Kolik z vás v současné době zahajuje tímto způsobem meditaci a ukončuje ji OČEKÁVAJÍC změnu?

Kolik lidí klesne na mysli, když pocítí nějakou změnu a pak na krátký čas nic?

Mějte na paměti, že jsem vám řekl, že jste vystaveni rytmu "vzestupných" a "sestupných" období. Když jste "dole", proudění Božského Života vaší bytostí klesá a vibrační frekvence vašeho vědomí klesají také. V důsledku toho je spojení s "Vědomím Otce-Matky-Života" během těchto časů, na začátku vašeho hledání, téměř nemožné.

Na začátku hledání Pravdy, během své meditace, jste většinou ve spojení s vaším podvědomím a zjistíte, že dojde k dráždivému oživení všech starých myšlenek a starých nehezkých vzpomínek, o kterých jste si mysleli, že jste je již zvládli.

Když dosáhnete svých "výšin", objevíte oživení svého duchovního já a budete se z toho radovat. Vaše meditace budou ve spojení s "Vědomím Otce-Matky-Života" přínosnější a tvůrčí.

Pokud máte odvahu vytrvat a trénovat se v sebekázni jak pro "špatná", tak i "dobrá" období, nakonec zjistíte, že "špatná" budou méně "špatná" a všechny bývalé úzkosti zmizí. Pamatujte, že každý okamžik "vědomé modlitby" vás přiblíží k vašemu cíli, i když si toho nemusíte být plně vědomi. I přesto se dějí věci pro vaše nejvyšší dobro – věřte tomu.

Když jsem byl na Zemi, říkal jsem:

Přišel jsem vám dát SVOBODU.

Přišel jsem, abych vám přinesl "HOJNĚJŠÍ ŽIVOT"!

Tajemství vaší únavy, vyčerpání, nevyrovnanosti, nestálosti, strachu, zoufalství, beznaděje a sklíčenosti spočívá ve vašich citově-magnetických projevech "připoutanosti-odmítání" na životní situace a v podvědomých vzorcích, které vás někdy ovládají a vrhají do situací, jež jste nikdy neměli v úmyslu vytvořit. Kvůli těmto "přirozeným podnětům osobnosti" rozhodně nejste svobodní a jste pod kontrolou citově-magnetického otroctví své vědomé i podvědomé mysli. Žijete ve spárech Ega, jež vám dalo jedinečnost a vězní vás v řetězech citových odpovědí na život.

Nadešel však čas, aby upřímný a horlivý hledající, který radostně následuje cestu "Vědomí Krista" – KRISTOVU CESTU –, když medituje a proniká do magneticko-citových oblastí mozku, obdržel osvícení, jež je vtisknuto do nejvrchnějších oblastí mozku pod lebkou. Nové buňky jsou naplněny novými znalostmi. Jde o pokračující proces a pravděpodobně pocítíte, jak se toto "otevření" ve vašem mozku odehrává.

Nyní začínáte stále více jednat z nadvědomé mysli, jež je v těsnějším styku s "vědomím otce-matky-života", až jednoho dne nastane okamžik, kdy již nebudete moci snášet myšlenky a pocity "ega", které ovládají v každodenním životě vaše vědomí a kdy vaše "já" zemře smrtí v úplném sebe-odevzdání. Když k tomu dojde, "vědomí otce-matky-života" naplní vaše zorné pole a vyloučí vše ostatní. Vstoupíte do "frekvencí vědomí", které jsem na Zemi nazval "Královstvím Nebeským". Tato fáze bude provázena postupným odchodem ze způsobu života, jenž vás dříve těšil. Vaše myšlení bude stále více očištěno a zjistíte, že vaše odpovědi na situace, události a lidi jsou vyrovnanější.

I když nyní své city můžete projevovat způsobem méně vřelým nebo zdrženlivěji, než tomu bylo dříve, tak se nacházíte v prvních vlnách toho, co nazýváte "bezpodmínečná láska", a budete dělat všechny věci z hlediska podpory nejvyššího dobra pro každého, což znamená: pro jejich růst, výživu, léčení, ochranu, uspokojení jejich oprávněných potřeb v rámci soustavy zákona a řádu.

Budete milovat hlouběji než kdy předtím, ale už se nebude projevovat "lidský" cit, který by mohl způsobit tolik chyb v jednáních a rozhovorech.

Když jste získali skutečné vnitřní znalosti, budete schopni překonat citové zátěže, budete schopni meditovat a čerpat z vědomí "otce-matky-života", pocítíte, jak do vás vstupuje nová síla, která vám umožňuje vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky. Budete se smát, budete radostnější, budete nacházet štěstí v maličkostech, budete milovat svět, cítit vděčnost za každé malé požehnání, jež vstoupí do vašeho života, a také zjistíte, že se tato požehnání násobí a zaplavují váš každodenní život.

Jak se chová člověk, který se osvobodil od "ega"?

Takový člověk bude nakonec zcela beze strachu. Bude naprosto přesvědčen, že ať je kdekoli, je ochráněn. I kdyby případně prošel nebezpečnými zkušenostmi, vyjde bez úhony. Bude vědět, že na ochranu nepotřebuje meč ani pušku. Je chráněn proti jakékoli nepříznivé situaci, ať se nachází kdekoli.

Nebude se bát žádné nemoci, protože bude vědět, že všechna ústrojí jeho těla, která ho udržují zdravého pracují naplno a účinně.

Bude vědět, že si nikdy nebude muset "přát" věci potřebné pro šťastný a spokojený život. Neustále bude chválit "OTCE-MATKU-ŽIVOT" a děkovat mu za vše, co již obdržel, i za to, co dostane v budoucnu.

Ví, že bude veden, aby byl ve správný čas na správném místě.

Ví také, že může požádat o cokoli, co potřebuje, a že odpověď přijde rychle.

Ale žádost bude vycházet z jeho duchovně osvíceného středu a on nikdy nebude nic sobecky hledat, ale vždy se bude modlit za věci v rámci toho, co bude dobré pro jeho okolí, společenství, rodinu, přátele.

Bude mít otevřenou mysl, protože bude vědět, že PRAVDA je nekonečná a že i když toho zná mnoho, vždy je třeba prozkoumat další úroveň. Díky tomu je život v jakékoli úrovni, a dokonce také v Nebeských Říších Vědomí tak vzrušující a smysluplný.

Ve svém každodenním životě se osvícená duše probouzí s myslí oproštěnou od všeho kromě chvály a vděčnosti. Nakonec si bude vědoma úkolů, které ji čekají, a bude děkovat za sílu a vůli je plnit a připraví se na jejich splnění bez jakéhokoli vnitřního odporu či zdráhání je řešit.

V důsledku tohoto přístupu k opakujícím se každodenním činnostem nebude plýtvat energií na odpor jakéhokoli druhu, a pokud je nějaký určitý důvod odmítnout určitý návrh nebo odolat nátlaku, učiní tak klidně a rozumně, bez magneticko-citových projevů podráždění nebo odporu.

Stává se nestranným pozorovatelem, který dělá správnou věc ve správný čas.

Jeho duše je trpělivá, čeká na vedení, čeká na otevření správných dveří, čeká na potvrzení, že všechny plány jsou skutečně Božskou vůlí, která se uskuteční skrze jeho mysl, srdce a schopnosti. Stane se pravou lidskou bytostí, která projevuje "Vědomí Otce-Matky-Života".

Muž více získává ženské vlastnosti vesmírné lásky a stává se ztělesněním inteligentní lásky či milující inteligence.

Žena více projevuje mužské vlastnosti v síle a větším smyslu pro stanovení správného směru.

Pokud člověk potřebuje poučení, projeví láskyplnou inteligenci a jeho slova ho povznesou.

Pokud někdo potřebuje uzdravení, projeví inteligentní lásku a člověk bude uzdraven.

To je cíl, který vám láskyplně doporučuji.

Cesta k Vědomí Krista je vyznačena v těchto DOPISECH.

Když jej dosáhnete, budete se radovat a připustíte, že každý okamžik na kamenité a hrbolaté cestě stál zato a navždy zůstal za vámi. Budete mít možnost vstoupit do vyšších úrovní, z nichž vám každá přinese nové zážitky a nové radosti.

Stanete se zakladateli nového řádu na Zemi, který bude předvojem nové vlny duchovního vývoje.

Až se tento duchovní rozvoj v mnoha následujících letech rozšíří na široké masy lidí, tak se lidstvo konečně naučí, jak spolu žít v míru.

Tyto události se jistě stanou, protože SEMENA této budoucnosti byla zaseta v těchto DOPISECH. Každý, kdo je přijme do svého vědomí a bude neochvějný ve své víře, nakonec uvidí, jak tato semena rostou, rozkvétají do krásy, radosti a harmonie a přinášejí ovoce v jeho každodenním životě.

Věřte – neboť já, Kristus, jsem promluvil.


[1] VĚDOMÍ KRISTA, angl. Christ Consciousness, je výraz pro nejvyšší úroveň vědomí, nejde o vědomí individuality Krista – Ježíše. Stejně jinde. (Poznámka překladatele)

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!