DOPIS 7 – ÚVOD

Zapisovatelka: Zvláštní – zázračná – událost souvisí s následujícím Dopisem.

Když byl dokončen Dopis 7, bylo zapisovatelce jasně řečeno, aby jako úvodní odstavec použila podobenství z evangelia Matouše 13:3.

O něco později přišel silný podnět na přidání odstavce na druhou stranu Dopisu a jeho označení dvěma hvězdičkami **.

Dopis 7 byl vytištěn. Když dávala stránky dohromady, byla ohromená – otřesená – když zjistila, že polovinu první stránky Dopisu 7 nyní zaujímají tato slova:

Jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA.

Tato slova totiž nebyla napsána na počítači.

Vypadalo to jako "zápatí" stránky. Ale taková "zápatí" mohla být napsána pouze pomocí přesných a konkrétních pokynů WordPerfect k vytvoření "zápatí".

Pro "zápatí" jsou také obvykle přiděleny pouze dva řádky. Půl stránky není "zápatí"!

Zapisovatelka stále otřesená událostí prohledala všechny dokumenty v počítači, aby zjistila, zda takové zápatí někdy použila a již na ně zapomněla – ale nic takového nenašla.

Byl povolán počítačový odborník, kterému byl ukázán text na počítači i výtisk, ale on také nedokázal vysvětlit, jak se to mohlo stát. Až do tohoto okamžiku to nikdo nedokázal vysvětlit.

Pro ty, kteří to nevědí, prohlášením "Já jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA" Ježíš Kristus charakterizoval sám sebe během své mise v Palestině.

Text byl již citován a vysvětlen Kristem na sedmé straně Dopisu 7, ale použil slova v jiném pořadí.

Pokud si přečtete odstavec označený ** na druhé straně Dopisu 7 a propojíte si jej se "zápatím" ze strany první, získají pro vás nepochybně nový význam se zjevnou souvislostí.

Nejprve byl obsah odstavce označený ** důrazně nadiktován a zadán do počítače a v určitém okamžiku bezprostředně poté bylo "zápatí" přidáno do dolní části první stránky.

Další záhada! Jak to, že si tohoto "zápatí" nikdo nevšiml v době tisku?

Zapisovatelka žije sama. Nikdo jiný neměl přístup k počítači.

Zapisovatelka považuje tento zásah – a porušení postupů WordPerfect – za KRISTŮV osobní podpis ... něco, co mohl udělat, neboť byl na Zemi.


DOPIS 7

Jsem to opět Já, KRISTUS, kdo k vám přichází prostřednictvím Dopisu určeného pro kohokoli, kdo může přijímat má slova.

Následující podobenství je použitelné stejně tak ve vaší moderní době, jako tomu bylo v době Židů před 2001 lety. Jeho pravdu doporučuji těm, kteří čtou tyto Dopisy.

"Vyšel rozsévač rozsívat.

Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš..."

"Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači."

____________

Jsem ŽIVOT, PRAVDA a CESTA.

____________

Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý (sobectví) a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce; to je ten, u koho se zaselo podél cesty. U koho bylo zaseto na skalnatou půdu, to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm, je nestálý; když přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadá. U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí a on zůstane bez úrody. U koho bylo zaseto do dobré země, to je ten, kdo slovo slyší i chápe, a tak přináší úrodu, jeden stonásobnou, druhý šedesátinásobnou, třetí třicetinásobnou."

Matouš 13:3

**Mým cílem při sdílení znalostí Pravdy o Bytí, jež jsou obsaženy v těchto Dopisech, je umožnit vám růst v duchovní lásce a moudrosti a přinášet plody a požehnání této duchovní lásky a moudrosti ve všech okamžicích vašeho vyvíjejícího se vědomí. Toužím po tom, abyste byli převelice radostní.

Pojďme tedy společně zaorat do vaší lidské půdy vědomí, obrátit ji, zbavit ji kamenů zoufalství, rozbít hroudy nepochopení s prohlubující se moudrostí, vytrhnout plevele vašich nezdravých duševně-citových vzorců a s mojí pomocí zúrodnit vaši půdu vědomí stále rostoucí vírou. Pak zasít stále krásnější semena zrozená z vašich rozvíjejících se duchovních vjemů a bezpodmínečné lásky. Moje radost bude vaší radostí v tomto úsilí – a vaše radost se přidá k mé radosti. V této jednotě cíle a úspěchu nakonec pocítíte, že jste skutečně v mém duchu a můj duch se do vás vlévá. Tímto způsobem zažijeme jednotu TOHO, z čeho jsme oba čerpali svou jedinečnost. Moje myšlenky se stanou vašimi myšlenkami zbavenými vašeho dřívějšího vědomí ega.**

Popsal jsem postup – cestu –, po které půjdete, abyste dosáhli svých nejvznešenějších a dokonalých tužeb srdce.

A říkám vám, že i když může být zpočátku obtížné tento Dopis přijmout a jeho úplné pochopení bude vyžadovat čas a úsilí, představuje silné spojení mezi vaším a mým vědomím.

V případě, že mne zavoláte, tak vám mohu být více prospěšný v mém nadpozemském stavu, než kdybych se vrátil na Zemi v hmotném těle a kdybyste mě sice viděli očima a slyšeli ušima, ale přesto by mohlo být vaše chápání Pravdy o bytí omezenější. Při tomto způsobu spojení s vaším vědomím mne budete moci přijmout svou myslí a srdcem přímo, jestliže budou splněny předpoklady pro takové spojení.

Jelikož vám sděluji pravdu, pak vězte, že čím více času a meditace věnujete těmto Dopisům, tím vyšší budou vhledy a pokyny, které ode mne budete moci osobně přijmout, protože s každým dalším čtením těchto Dopisů budou vaše vlastní frekvence vědomí stále více stoupat směrem k mým frekvencím duchovního vědomí – až konečně můžeme dosáhnout skutečného místa setkání našich vědomí. Poté – nastane hojnost plodů ve vašem životě.

Abych vysvětlil, proč tomu tak je –, musím vám říci, že mé vědomí sestupuje mnoha různými úrovněmi vibračních frekvencí vědomí, aby uspokojilo potřeby těch, kteří hledají pomoc a inspiraci. Tyto různé úrovně vědomí, jimiž mé vědomí prochází, se navzájem liší.

Každá úroveň frekvencí vědomí vytváří a projevuje se jako různé životní podmínky, protože nejvyšší a nejnižší vibrační frekvence vědomí jsou vytvářeny nejvyššími nebo nejnižšími duchovně-duševně-citovými vzorci nebo formami vědomí.

Vysokými nebo nízkými vzorci myslím takové, které jsou nejblíže nebo které jsou nejvíce vzdáleny od Záměru Božského Vědomí.

Jak víte, každá vibrační frekvence zvukových vln vytváří svůj vlastní, jedinečný a osobitý tón. Stejným způsobem obvyklé duševně-citové myšlenkové formy vytvářejí své vlastní vibrační frekvence ve vědomí, jež zpětně tvoří vnější podmínky, ve kterých toto vědomí přebývá.

Čím vyšší jsou vibrační frekvence vědomí, tím krásnější, harmoničtější, radostnější a naplněnější je život těch, kteří v těchto frekvencích pobývají. Čím nižší frekvence, tím tvrdší, bolestnější, drsnější a bídnější je život těch, kteří souzní s těmito frekvencemi. Jejich životy jsou poznamenány neštěstími, strádáním a násilím.

Čím vyšší je vibrační frekvence vědomí, tím více duchovně láskyplnější a krásnější jsou ideály, myšlenky, tvůrčí představivost, krása barev a forem života, protože stoupají s tím, jak se stále více a více přibližují k úrovni VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ, kde se frekvence stanou tak vysokými, že se vyrovnají a vstoupí do mocné rovnováhy – PLNÉ SÍLY VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ – Zdroje Veškerého Bytí – LÁSKY.

Vám se vnější podmínky mohou jevit jako prostředí, ve kterém žije tělo, ale pravda je taková, že to je vědomí, přebývající uvnitř těla, jež na vnější podmínky odpovídá a prožívá je. Tělo je pouhým nástrojem, jímž se lidské vědomí zviditelňuje ostatním, a stav nástroje samotného je projevem duchovní, duševní a citové úrovně vědomí, které v něm sídlí.

Proto, jak jsem již řekl dříve, jako pozorovatel potřeb jednotlivců a jako odpověď na žádost o pomoc, mé vědomí sestupuje různými úrovněmi existujícího vědomí, abych se přiblížil k upřímnému prosebníku. Ale abych mohl poskytnout odpověď, musím nejprve od něj obdržet žádost. A jak jsem řekl na prvních stránkách, tyto Dopisy jsou pojítkem, prostředkem vašeho spojení s mým vědomím, jenž vám umožní být duchovně přitahováni a být vnímaví – a pak do hloubky pochopit a použít všechny znalosti, jež chci s vámi sdílet, abyste stoupali po žebříčku duchovního vědomí až do jeho konečných výšin, do úrovně VĚDOMÍ KRISTA.

Já sám jsem totiž téměř v dokonalém stavu rovnováhy, tudíž mám téměř dokonalou duchovní sílu VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ. Jsem naplněn podstatou Vesmírného Vědomí.

To je důvod, proč celé mé vědomí – bez ohledu na myšlenky nebo slova jiných lidí, jejich víru, či nevíru, jejich lásku, nebo nenávist, jejich přijetí, nebo odmítání mé osoby – zůstává čistou bezpodmínečnou LÁSKOU.

Ta nikdy neochabuje a nikdy se nemění. Mé postoje jsou neustále projevem čisté LÁSKY, PÉČE a SOUCITU, které prožívám jako hlubokou touhu povzbuzovat, uzdravovat a pomáhat k rozkvětu. Je proto docela možné, aby si někteří lidé, jež jsou dostatečně citliví na vibrační frekvence vědomí, uvědomili mou přítomnost, mou lásku nebo mou mimořádnou životní sílu, když jsou ve stavu vědomé touhy, hledání či modlitby s cílem mne lépe poznat nebo se duchovně vyvíjet.

Když mluvím o nižších frekvencích vědomí, které způsobují potíže na Zemi, buďte si vědomi, že je zcela a se soucitem přijímám, neboť jsou jen bolestivým projevem úsilí a utrpení lidí ve chvíli, kdy hledají svou vlastní cestu ke SVĚTLU SVÉHO ZDROJE BYTÍ. Přicházím k lidem –, ne abych je odsuzoval –, ale abych je pozvedl a posílil.

Vyzařuji na vás své Vědomí Krista tím, že přijímám a mám v paměti vaše jméno a duchovní podobu, když mě voláte o pomoc. A v závislosti na vaší vnímavosti a osvobození se od magnetických impulsů "odmítání-připoutanosti" je část Božské Podstaty Bytí přijata vibračními frekvencemi vašeho vědomí, které následně prožíváte jako silný povznášející pocit.

Mělo by vám tedy být jasné, že když osvobodíte své pozemské vědomí od citového otroctví tím, že budete odmítat duševně-citové vzorce citových myšlenek, při nichž se cítíte v nesouladu s Božskou Láskou, budete si stále více a více vědomi toho, že vaši mysl – dokonce i vaši sluneční pleteň – zaplaví vyšší inspirace a povede vás v situacích, kdy již sami nerozeznáte správný směr nebo nejste schopni se osvobodit od sobeckých citových myšlenek projevujících se jako odpověď na obtížnou situaci. S mojí pomocí můžete žít ve dvou úrovních – ve hmotném světě, ve kterém sídlí vaše tělo, jež vám přináší vaše zkušenosti –, a ve vyšší úrovni Vědomí Krista, která vám umožní překonat sobecké myšlení a vyzařovat myšlenky a pocity do vámi prožívaných situací z tohoto stavu bytí, jenž jsem nazval "Království Nebeské".

Nejsem jediný, kdo dělá tuto práci. Je nespočet vznešených, vynikajících, duchovních, krásných, láskyplných inteligentních duší, které mají přístup k úrovni Vědomí Krista a které se mnou pomáhají lidem. I když jsme v úrovni Vědomí Krista, jsme všichni jedineční. Nejsme kopie jeden druhého. Všichni vyjadřujeme Vědomí Krista různými způsoby – důraz naší činnosti je kladen na různé stránky tvořivosti. Máme mocnou představivost a jsme schopni vytvořit a uvést do viditelné, osobité formy v naší vlastní úrovni takové věci, které daleko přesahují vaše současné chápání.

Slyšíte, že lidé na celém světě přijímají inspiraci a jsou si vědomi Kristovy přítomnosti. Moje inspirace, vyzařující v tuto chvíli ve světě, je přijímána lidmi s různými povahami a intelekty. Vzhledem k jejich předchozím duševním zkušenostem povede inspirace každého člověka jinou cestou. Poselství, která jsem schopen vložit do jejich vědomí, budou mít odlišné "tváře". V některých případech budou poselství hrubě zkreslena příjemcem, jenž je psychicky-duchovně vnímavý, ale je v zajetí tradičního myšlení, které se drží vyjetých náboženských kolejí minulých let.

Jakákoli zpráva bude vykládána podle převládajících přesvědčení. Jakákoli přijatá inspirace, jež by mohla být v rozporu s přijatými přesvědčeními, bude spěšně odstraněna z mysli a její původ bude připisován Satanovi. Z tohoto důvodu bylo možné oslovit pouze mysli, které jsou otevřené a touží spíše po pravdě než po tradičním učení. Můžete si však být jisti, že moje osobní poselství vždy probudí člověka k naléhavé potřebě odklonit se od omezujících a mylných přesvědčení jakéhokoli ustrnulého učení nebo organizovaného náboženství. Poselství otevře kanály vědomí vedoucí k růstu duchovního vědomí. To povede lidi do vyšších a vyšších úrovní božského myšlení, na rozdíl od pozemských a hmotných pojetí. To jim poskytne jasnější ocenění skutečné podstaty vašeho Zdroje Bytí a vesmíru, ve kterém v současné době žijete.

Když jsem byl na Zemi, prorokoval jsem, že přijde čas, kdy se vrátím jako "blesk světla letící přes oblohu od východu k západu". Byl to naznačený popis toho, jak v současnosti pracuji. Možná po předchozím odstavci přijmete, že "blesk" zasáhl celý svět takovým způsobem, že oslovil ty, kteří dychtivě doufají v můj návrat.

Má pravda má za cíl pozvednout a osvítit mysl těch, kteří se snaží probudit lidi k pochopení mnohých příčin jejich neštěstí a budoucího zničení planety. Nespočet "starých duší" nezištně jedná stovkami různých způsobů, jak zmírnit utrpení lidí v nouzi, a věnuje všechnu svou sílu, svůj čas a své pozemské postavení podpoře lásky k přírodě, ke zvířatům, jejich blahu a ochraně a pro budoucí zdraví samotné planety. I když si toho tyto krásné duše nemusí být vědomy, žádná z těchto obav nevyplývá z pozemského lidského myšlení, které je výlučně zaměřeno na sobecké potřeby, ale skutečně pochází z úrovně Vědomí Krista, kde je vše živé vnímáno jako vyjádření Lásky-Inteligence Zdroje Všeho Bytí.

V tomto Dopise bych chtěl objasnit, že prostřednictvím těchto slov pomáhám vnímavým lidem ze všech vrstev společnosti –, od oráče po generála, od úředníka po prezidenta, pracovat zcela z pohledu LÁSKY.

Jsou viditelné duchovně-vědecké důvody, proč je naprosto nezbytné, aby lidé věnovali veškerou svou duševní a citovou sílu a vnímavost dokonalému sjednocení a sladění svých činů a projevů s bezpodmínečnou LÁSKOU – BOŽSKÝM VĚDOMÍM.

Zůstat v celosvětovém stavu vědomí, takovém, jaký je v současné době na Zemi, znamená stále setrvávat na šikmé ploše, jež vede k bezpočtu nemocí, strastí, neštěstí a nejhlubších utrpení.

Muži a ženy mohou ve vašem světě žít ve dvou úrovních bytí – buď výlučně na úrovni sobeckých podnětů, jež jsou řídícími silami projevujícími se ve všech každodenních situacích, které lidská zkušenost zahrnuje –, nebo – jsou v duševně-citové rovnováze s Božským Vědomím, zatímco jejich těla stále žijí v pozemské úrovni.

Plody vědomí ega jsou svár, nepokoje, odchylky a náhlé změny v podnebí a počasí, války, závislosti všeho druhu, chudoba, nemoci, vraždy, krádeže, lži, podvádění, hanobení, pomlouvání, nízké ubohé myšlenky, závist, zloba, špatná nálada, posuzování, kritika, jízlivost, zavrhování ostatních atd.

Tyto frekvence vědomí vždy "zrcadlí" okolnosti a citové odpovědi, které je zrodily –, a neustále podléhají "vzestupům a pádům" při uskutečňování, očekávání a zklamání, kolísání mezi štěstím a neštěstím.

Ti, kterým se prostřednictvím modlitby, meditace, sebekázně a odhodlání podaří očistit své vědomí od ega a pozvednout je tím, že si stanovili a udržují stále upřímnější a láskyplnější myšlenky k ostatním i ke světu obecně, postupně ve vědomí stoupají po stupních vibračních frekvencí říše Božského Vědomí – Království Nebeského, kde žijí spokojeně a klidně v souladu s Vesmírnými Zákony Života.

Tito lidé zjišťují, že bez ohledu na potíže a nepokoje okolního světa jsou vyživováni, uzdravováni, chráněni, opečováváni a udržováni v dokonalém duševním klidu – za předpokladu, že zůstanou v duchovních vibračních frekvencích.

Pokud se nechají vtáhnout do sobeckých sporů a do jakéhokoli nepřátelského lidského stavu vycházejícího z projevu ega, mír náhle zmizí a jsou uvězněni ve vibračních frekvencích vědomí, které odpovídají frekvencím vědomí lidí v jejich okolí.

Jsou jako moucha chycená v pavoučí síti a jejich boj o vysvobození z myšlenek nižších vibračních frekvencí vědomí může být vyčerpávající a bolestivý.

Za takových okolností je neustálá meditace, modlitba a volání o pomoc, pro posilu i vedení k dosažení "správného citového postoje" jediným prostředkem, jak může duchovní poutník opětovně najít cestu ven z pasti polí s nižší energií a znovu získat stav harmonie s vibračními frekvencemi nebeského vědomí.

Můžete si myslet, že výše uvedené je příliš obtížné pochopit a není nutné ve vašem hledání duchovního povznesení. Naopak, toto pochopení podstaty vašeho vědomí je mimořádně důležité.

Pokud byste zjistili, že upadáte do nižších vibračních frekvencí vědomí a prožíváte nesoulad mezi tím, "co právě nyní cítíte", a tím, o čem víte, že byste měli nebo chtěli cítit –, tak získáte větší kontrolu, pokud si uvědomíte, že prožíváte tento bolestivý stav právě proto, že jste dovolili, aby vaše normální vibrační frekvence duchovního vědomí poklesly. Určete důvod tohoto vnitřní nesouladu a předejte jej k vyřešení Božskému Vědomí. V průběhu času budete v odpovědi na vaši modlitbu rychle vedeni ke správným postojům a prohlášením, které vám umožní situaci vyřešit.

Jakmile zvýšíte svou úroveň "frekvencí vědomí", zjistíte, že se cítíte vnitřně posíleni na duchu a životní síle – a opak nastane, když se ocitnete uvězněni ve vibracích nižšího vědomí, buď proto, že jste osobně snížili své myšlenkové frekvence, nebo tím, že jste k nim citově přitahováni rozhovorem s nepřátelsky naladěnou nebo sobeckou osobou.

Když se vám to stane, pocítíte ztrátu síly. Tato ztráta životní síly má za následek snížení fyzické energie v buňkách vašeho těla.

Když se tedy dobrovolně vydáte na duchovní cestu, měli byste sami sebe vidět jako cestujícího, který nastoupil do vlaku s cílovou stanicí, již jste si sami zvolili.

Pokud během cesty vyskočíte z okna, protože uvidíte zelená údolí nebo okouzlující města, jež nabízejí různé druhy potěšení, a vydáte se na projížďku po dálnicích či vedlejších silnicích, které vás odvedou od cesty, již jste původně podnikli, bude pro vás velmi obtížné znovu pokračovat v cestě. Nejprve budete muset projít očištěním energií nižšího vědomí, které jste načerpali během svých nerozvážných odboček do jiných oblastí zájmu. Může to trvat dlouho a budete muset projít novými bolestivými zážitky, abyste mohli znovu projít nezbytnou očistou svého vědomí. Ve všem, co v životě děláte, buď duchovně postupujete, nebo vstupujete do oblastí vědomí, které škodí vašemu hledání a dlouhodobému cíli vaší cesty k vyšším úrovním duchovního vědomí. Nikdy neuniknete procesům vědomí a neúprosnému působení Zákonů Života. Nemůžete dát svůj život do závorek v době, kdy si uděláte odbočku za trochou zábavy, a domnívat se, že to nebude vadit, neboť to nikdo neví. Ať děláte cokoli, jedná se o projev vědomí, a ať je to cokoli – příznivé pro vaše blaho nebo v rozporu s vaším nejvyšším dobrem –, bude to mít důsledky stejné povahy.

Všechno ve vašem životě souvisí s nějakou jinou činností vědomí. Nic není odděleno od ostatního. Lidé si myslí, že to, co dělají dnes, je uloženo do šuplíku. Myslí si, že "dnešní den" se stává včerejškem a je minulostí, která nemůže mít žádný vliv na jejich "dnešní den". Ale naneštěstí pro ně, uvidí, že se toto projeví v jejich životě jako "doba sklizně" za šest měsíců, rok, nebo dokonce deset let – kdy energie vědomí přilákaly to, co bylo potřeba k vytvoření jejich viditelného projevu. A pak si položí otázku – Proč se mi to stalo? Proč právě mně?

Musíte pochopit, že když se vydáte na duchovní cestu, vydáváte se po cestě, která zvýší vaše vibrace vědomí na vyšší úrovně. Nedbalost a nevyrovnanost způsobí, že kolísáte mezi úrovněmi vibračních frekvencí. Tato nevyrovnaná období jsou plná citové bolesti. Jak budete kolísat, původní příval duchovní síly, který následně pozvedl vaše duchovní vidění, zmizí a vy si začnete stěžovat, že je pro vás těžké vrátit se k modlitbě a meditaci. Je obtížné obnovit spojení s Božským Vědomím, jež se vám podařilo navázat před vaší nerozvážností, která způsobila, že jste snížili své frekvence vědomí. Tato podlehnutí neodolatelným podnětům vám ztěžují život a kráčíte po kamenitější cestě.

Zároveň podněty, které obývají vaše vědomí, naznačují, že určité oblasti vašeho lidského vědomí potřebují vylepšení. Tyto podněty se stávají nezbytným prostředkem k tomu, aby vás naučily několik důležitých lekcí. Opravdu nikdo nemůže kráčet po úzké cestě do Království Nebeského a zůstat v něm, aniž by se neodchýlil nebo neodbočil, dokud plně nezažije plody svých skrytých podnětů.

Plným prožitím všeho, co to obnáší, lidé jasně pochopí, že se jedná o falešné svody –, které nestojí za potíže a za neuvěřitelné úsilí, jež je zapotřebí k opětovnému návratu na duchovní cestu. Pouze když se člověk zbaví hluboce zakořeněných podnětů a výsledky se vtisknou do vědomí, lze učinit záměrné duševní a citové rozhodnutí žít život na vyšší duchovní úrovni. Když je toto konečné rozhodnutí učiněno kladným a rozhodným způsobem, pak jsou tyto podněty vymazány z vědomí.

Ale musím vám říci, že i když se skutečně rozhodnete žít svůj život na vyšší duchovní úrovni, tak nutně nemusí skončit vaše problémy. Nedbáním poznání, co je ve vyšší duchovnosti skutečné a co falešné, můžete být přitahováni různými kulty, které vás zavedou do nekonečných pustin.

Já, Kristus, přicházím prostřednictvím těchto Dopisů, abych vám ukázal, jak si vybrat nejvyšší cíle vašeho lidského bytí a správnou cílovou stanici na vaší pozemské cestě "vlakem".

Ve svém duchovním hledání jste jako ten, komu je nabízeno mnoho krásně barevných cestovních katalogů popisujících potěšení a přepych různých cizokrajných prázdninových míst, kde si můžete odpočinout a nabrat nové síly. Jeden duchovní učitel vás láká na cesty vedoucí k určitému cíli – vyřešení nějakého duchovně-citového problému –, zatímco druhý učitel nabízí jiný cíl a další cestu, po níž můžete jít. Každý z těchto duchovních učitelů nabízí určité způsoby zmírnění lidské bolesti a utrpení, které sami zažili v minulosti a překonali je. Každý z nich nakonec našel úlevu svým vlastním jedinečným způsobem. Není pochyb o tom, že všichni mají nějaké cenné poselství toho či onoho druhu, o něž se mohou podělit s lidmi, kteří jsou zmateni životními problémy a nevědí, jakým způsobem se obrátit o pomoc a útěchu ve svém obtížném životě.

Ale já jsem k vám přišel z nejvyššího bodu duchovního, vesmírného bytí skrze mysl pečlivě očištěnou, naplněnou duchovním životem a zasvěcenou svému poslání, přinést toto poselství lidem, kteří jsou připraveni je přijmout.

Přišel jsem k vám, abych vám ukázal, kým ve skutečnosti jste v hloubi své osobnosti ... a kým a čím se můžete stát.

Stejně důležité je, že jsem vám přišel ukázat prostředky, kterými lze uskutečnit přechod z lidského vědomí do vyšších říší duchovního vědomí.

Když jsem byl na Zemi, řekl jsem:

"Jsem Pravda,

Cesta

A Život."

A také jsem byl - a jsem.

V těchto Dopisech vám přináším Pravdu.

Ukazuji vám Cestu

Jak získat Hojný Život.

Potřeba dalšího prostředníka jako duchovní "berle" oslabuje duši, a proto i závislost na mně musí být pojata jen jako dočasná podpora. Z tohoto důvodu vynakládám veškeré úsilí prostřednictvím své Zapisovatelky, abyste si uvědomili, že vaše skutečná podpora, základ, "ZDROJ ŽIVOTA & BYTÍ" jsou čerpány přímo ze všemocné úrovně

Vesmírného Vědomí v rovnováze.

Přišel jsem k VÁM – vám, kteří čtete tento Dopis – abych VÁM pomohl objevit hojnější ŽIVOT a to, co jsem nazval, když jsem byl na Zemi, Královstvím Nebeským.

Co toto prohlášení znamenalo z lidského hlediska? Co jsem měl na mysli tím, že jsem mluvil o "hojnějším Životě"?

Je snadnější popsat vám své myšlenky v roce 2001, než toto jasně vysvětlit lidem L.P. 1, ale vím, že i dnes pro mnoho lidí, jejichž duchovní vnímání ještě není otevřeno, to, co se chystám říci, bude znít neuvěřitelně.

Abych vám to pomohl pochopit, tak z tohoto důvodu – vám musím připomenout a požádat vás, abyste si plně uvědomili – že nejste těly, která mají vědomí –, ale vy jste:

"Božské Vědomí zosobněné v samostatných 'vědomých bytostech' a zviditelněné na vaší Zemi prostřednictvím elektrických částic přitahovaných a vázaných dohromady v prvcích, aby vám poskytly viditelnou formu života podle základního tělesného vzoru".

Abyste pochopili Pravdu o Bytí a počátky své "tělesnosti", musíte vyvinout každodenní úsilí, abyste se zbavili omezeného pozemského a lidského vnímání, že tělo dostává svůj "život", je navrženo a vyvíjeno zcela – a pouze – podle neměnných fyzikálně-vědeckých zákonů.

Místo svých starých omezených lidských přesvědčení musíte vyvinout každodenní úsilí k rozvoji jasného a pevného vědomí, že vaše "osobní skutečnost" – vaše duše – je čerpána přímo z "Veškeré Skutečnosti" – ZDROJE BYTÍ.

Také vaše hmotné tělo v době početí čerpá Život z Veškeré Skutečnosti, ale je současně ovlivněno počáteční úrovní "vibračních frekvencí vědomí" těch, kdo jej počali. V průběhu let je stále více stlačováno a zapouzdřováno citově magnetickými podněty "přitažlivosti-odmítání", které ovládají lidské vědomí.

Co tím myslím?

To, co vám říkám, bude mít obrovské důsledky pro budoucnost lidstva – pokud vy, kteří jste toho schopni, vynaložíte veškeré úsilí, abyste tomu porozuměli.

To, jak na tyto Dopisy pohlížíte, bude ve skutečnosti určovat směr vašeho budoucího života. Umožní vám pochopit rozdíl mezi tím, že buď zůstanete uvězněni ve svém současném nastavení vibračních kmitočtů vědomí, anebo postupně získáte přístup k vyšším úrovním vědomí a zplodíte děti, které budou mít prospěch z uplatňování vědomostí, které se vám chystám předat.

Když jsem byl na Zemi, opakovaně jsem činil následující prohlášení – které nikdy nebylo pochopeno:

"Co se rodí z těla, je tělo – a co se rodí z ducha, je duch."

Měl jsem na mysli, že někteří lidé mají přirozenou duchovní schopnost vrátit se do původní frekvence duchovně-citového vědomí, ve které byli počati – a v pozdějších letech mohou být obrozeni, – přijmout nové duchovní duševní uvědomění ve stejné duchovní frekvenci vibrací, v níž byli počati, a poté od této úrovně žít, vyvíjet se a pracovat.

Původní frekvence duchovně-citového vědomí početí se stane základnou pro duchovní cestu dítěte.

Pro ty, kteří byli počati pouze na základě "smyslné tělesné touhy", je obtížné vnímat jakoukoli pravdu nad rámec důkazů jejich sluchu, zraku, hmatu a čichu.

Pokud o tom pochybujete, zastavte se a přemýšlejte o neodchylujícím se principu života:

CELÉ STVOŘENÍ je zviditelněným VĚDOMÍM.

Jakýkoli živý tvor myslí a jedná pouze na úrovni duchovního nebo sobeckého vědomí, jež v něm sídlí.

Než dojde k početí, sperma je naplněno celistvým vědomím muže, budoucího otce, a vaječná buňka je naplněna celistvým vědomím ženy, budoucí matky.

Během pohlavního styku dochází ke změnám v duševně-citovém vědomí mužů i žen. Mohou pociťovat prohloubení lásky, něhu a potřebu vyjádřit svou touhu po blízkosti a souladu ducha – to je skutečné duchovně-tělesné spojení. V opačném případě, když se jejich touha po vzájemném spojení mění ve stále silnější touhu po sebeuspokojení – stane se projevem ega – které sklízí pouze sobecké odpovědi. Bez ohledu na stav vědomí účastníků aktu spojení však jejich vědomí touhy dosáhnout konečného vyvrcholení pohání a nutí tělesné orgány k rytmickému pohybu produkujícímu psychicko-tělesnou energii, jež postupně stoupá směrem k mozku, vytváří stále silnější příval vibrační energie pro dosažení vrcholu blaženosti a rozkoše –, po kterém přichází uvolnění a postupný sestup do lidského vědomí.

Ve vrcholném okamžiku rozkoše lidské vědomí vystoupá a dotkne se Božské Životní Síly, jež zapálí spermie u muže a vajíčko u ženy. K početí nemusí dojít a spermie i vajíčko se vrátí k normálnímu tělesnému vědomí.

Když dojde k početí, spermie pronikne do vajíčka a spojí se v nejvyšších vibracích Božského Života, v duchovním a tělesném splynutí. Ve sjednoceném vědomí takto vstupují do svého vlastního okamžiku rovnováhy a radosti, aby se stali jedním jak v samotném Božském Životě, tak v lidském vědomí otce-matky.

Tento okamžik "spojení vědomí" se odehrává v nejvyšší úrovni Vědomí Božského Života a je okamžikem nepředstavitelné radosti a potěšení, neboť oba prvky mužského a ženského pohlaví jsou opět spojeny, sjednoceny a splynuly v rovnováze, aby se staly jedním a zplodili dítě. Tento okamžik sjednocení přestavuje opětovné navrácení člověka k nádherné a nepopsatelné blaženosti Vesmírné Rovnováhy Božského Vědomí.

Když je pohlavní styk veden čistou a upřímnou láskou mezi mužem a ženou, sjednocené lidské vědomí stoupá během pohlavního spojení na stále vyšší úrovně "vibračních frekvencí vědomí", dokud není zachyceno ve vibračních frekvencích Vědomí Inteligence-Božské Lásky. Dítě počaté za takovýchto okolností se narodilo z ducha.

Milenci vědí, že se skutečně milují, a přibližují se k sobě s čistou něhou a láskou, protože takový styk je okamžikem spojení myslí, citů a těl, a poté stále přetrvává v jejich vědomí, což ztěžuje jejich vzájemné odloučení. Jsou si vědomi nadpozemské krásy, obnovy citové lásky a všeobjímající harmonie, spíše než nasycení. Tito muži a ženy jsou spojeni Božským Vědomím.

Smutné je, že jejich osobní VĚDOMÍ EGA může v konečném důsledku pokazit lásku, kterou k sobě cítili, a postupně ji z velké části nahradit, partnery zanechat oddělené a osamělé, smutné a citově oslabené a přemýšlející, jak se mohl tak krásný a vznešený stav lásky rozpadnout a zemřít.

Tyto Dopisy mohou být prostředkem, díky kterému lidé mohou překonat své sobecké podněty a znovu objevit svůj předešlý láskyplný cit na vyšší a duchovnější úrovni. V takovém případě budou muž a žena ještě více sjednoceni než kdykoli předtím. To je může, nebo nemusí přivést k nové tělesné přitažlivosti, která přesahuje vše ostatní dle jejich stavu vědomí –, pokud tento stav vědomí sám o sobě překračuje pouhou touhu po tělesném spojení.

Tělesné spojení uskutečněné s jakýmkoli jiným citem než láskyplným, vede k situaci, kdy "tělo proniká do těla" a není ničím jiným než dáváním a přijímáním pozemských vibračních frekvencí – často škodlivých –, které zplodí podobné duchovní potomky. I když dítě není počato, je takový styk škodlivý pro oba partnery, protože v těle dochází k vzájemné výměně a přijetí energie vědomí. Pokud je tato energie záporná –, nepřátelská nebo kritická –, může způsobit vzájemné poškození.

Pamatujte, že "energie vědomí" se skládá z "Inteligence–Otce" a "Lásky–Matky", elektro–magnetismu. Energie vyměňovaná mezi sexuálními partnery je stejnou energií, z níž se tvoří duševně–elektrické a citově–magnetické pole těla. Všechno je vědomí. Když tedy dochází k výměně a vstřebávání energií vědomí obsažených v tekutinách těla, jakož i duševně-citových postojů a myšlenek, každý z vás ovlivňuje tělesný duševně-citový stav svého partnera.

Aby byl pohlavní styk prospěšný a životadárný, měl by být prováděn pouze v rámci pravé, upřímné lásky, kde dobro milovaného člověka je důležitější než dobro toho, kdo miluje.

Nikdy by se neměl používat k léčení citových neshod nebo zranění.

Pohlavní styk může být radostným aktem uskutečněným po výměně odlišných názorů či hněvu, pouze pokud došlo k upřímnému a vzájemnému odpuštění –, a úplnému vzájemnému obnovení lásky –, ale nikdy k zakrytí zranění a získání falešného pocitu citového pochopení partnera.

Takový vztah nepochybně dá milencům dočasný pocit pohody a prchavé laskavosti, protože jejich energie vědomí vzrostly na vyšší vibrační frekvence, ale bude to JEN DOČASNÁ ÚLEVA OD JEJICH VLASTNÍHO VĚDOMÍ.

Když se partneři spojí, zatímco si stále zachovávají skrytou nelibost nebo kritické hanlivé myšlenky vůči druhému, tyto záporné formy vědomí se přenášejí do elektromagnetických polí partnera a vytvářejí v něm pocit vnitřního neklidu, jehož si není plně vědom. Proto se vztah postupně zhoršuje, aniž by si každý z partnerů plně uvědomoval, že se to děje. To je důvod, proč se tělesná přitažlivost mezi partnery otupí a zemře. Ničí ji skryté nelaskavé a odsuzující myšlenky a pocity, které je kousek po kousku oba hluboce ovlivňují na všech úrovních jejich bytí.

Jak jejich vibrační frekvence klesají, cítí, že se vracejí k myšlenkám a pocitům, jež je dříve vedly k hádce, a proto se problémy budou opakovat den za dnem. Když člověk používá pohlavní styk jako všelék –, tak dochází ke zklamání a rozčarování, které následně vede ke ztrátě úcty a vzájemné lásky.

Je proto zásadní, aby si lidé uvědomili, že hádky a nesváry vznikají ze skrytých nutkání jejich vlastního vědomí ega, které převezme kontrolu nad jejich pocity lásky, a tyto sobecké podněty musí být uzdraveny, než pár dosáhne nové úrovně vzájemné a trvalé ohleduplnosti, porozumění a lásky.

A nejen to, stav vědomí partnerů také ovlivňuje jejich okolí, životní podmínky, úspěch i neúspěch v jejich každodenním životě. Má vliv na děti a vytváří rodinu vzájemné spolupráce a zdravých duševně-citových vzorců, nebo nefunkční rodinu, ve které žádný z členů nemá skutečnou podporu či pochopení od ostatních.

Dalo by se říci, že podmínky řádného chodu rodiny nebo opaku vyplývají pouze z vrozených charakterů jejích členů a ze způsobu, jakým se denně projevují ve svých "rolích".

Je naprostá pravda, že rodinný život je výsledkem charakterů a chování, ale chtěl bych, abyste se zamysleli nad nefunkční rodinou, končícím partnerstvím a sexuálním soužitím, nad rodiči, kteří se rozcházejí – a začínají úplně nový život, neboť se jim podařilo vymanit se z nezdravého vědomí plného kritiky, jež vstřebali během pohlavních aktů. Pokud je k tomu každý partner dostatečně silný, objeví "nové já", vytvoří nové prostředí a s úspěchem pokračuje v životě.

Avšak partneři, kteří prožívají skutečnou lásku k sobě navzájem, berou-li v úvahu potřeby toho druhého, dávají a přijímají vyváženě, v případě potřeby nabízejí citovou podporu nebo láskyplný názor (nikoli radu), pokud je žádán, zjistí, že rodinu stmeluje vzájemné vstřebávání energií životadárného vědomí.

Ve světle předchozích odstavců lze nyní chápat, že před pohlavním aktem by mezi partnery neměl být pocit křivdy, skrytého nepřátelství, pohrdání či hanobení. Každý takový pocit musí být zcela vyřešen, než se dojde k pohlavnímu styku. Ve vztahu, kde jsou rozhovor a svoboda projevu považovány za normální, by každý partner měl odolat aktu tělesné lásky, dokud nebude obnovena silná a vstřícná vzájemná láska a vědomí obou partnerů nebude ve stavu čisté rovnováhy.

Pokud jde o znásilnění –, jedná se o nejohavnější čin vůči druhým a v budoucnu bude mít svou spravedlivou odezvu. Vychází ze zvláště zkaženého a pokřiveného sobeckého vědomí. Vibrační frekvence vědomí těchto lidí jsou tak nízké a těžké, že jsou sebezničující.

V minulosti byla společnost neustále vyučována a zaplavována kázáním. V západních zemích bylo Desatero přikázání správně považováno jako skutečný základ vzdělávající a lidu prospěšné kultury, která učila sebeovládání a byla snadno přijatelná pro všechna světová náboženství.

Dnes, díky vlivu zábavního průmyslu a sdělovacích prostředků, se posílilo sobecké vědomí a sobecké touhy převzaly kontrolu.

Musíte také pochopit a uznat, že energie vědomí jsou energie skutečné a činné stejně jako energie tepla a zvuku. Stejně jako zvukové vlny mohou pronikat určitými látkami, tak také energie vědomí jedné osoby nakazí jako virus energie vědomí jiné mysli svými vlastními násilnými sklony. Tyto energie nemusí být vyjádřeny úplně stejným způsobem, jakým je projevuje násilník, ale buďte si jisti, že přenášené energie vědomí skutečně vloží novou myšlenku nebo pocit do nevinné bytosti. Vaši vědci nejsou připraveni věřit v telepatii, ale telepatie je skutečností. A tak i přesto, že omezená činnost vědomí může být natolik soustředěná jen na sebe, že neuznává možnost vzniku nových podnětů v mysli někoho jiného, přesto toto existuje.

Víc k tomuto tématu neřeknu, jen varuji ty, kteří zastávají zodpovědná místa v církvi, v zákonodárství nebo ve vládě, že v této kritické době selhávají ve svých povinnostech vůči lidem. Nakonec budou vnímat závažnost nedostatku morálky při plnění svých pozemských úkolů. Pocítí, jak se otisk, jejž zanechali v životech těch, kteří byli morální nedbalostí zraněni či poškozeni, odrazí v jejich vlastních životech. Neboť KAŽDÁ činnost přináší své důsledky.

Možná si nyní uvědomíte, proč současný sexuální vývoj způsobuje ty nejtragičtější situace na celém světě.

Abyste plně pochopili, o čem mluvím, chtěl bych, abyste se snažili PŘEDSTAVIT SI & UVĚDOMIT SI, že Podstatou Božského Vědomí Vesmírné Rovnováhy je neomezená Síla, jelikož rovnováha-harmonie vzniká z vyrovnaného vzájemného omezení mezi vesmírnými podněty:

mužem a ženou,

inteligencí a láskou,

vůlí získávat zkušenosti a vůlí odevzdat se,

touhou být aktivní a touhou ponechat a udržovat současný stav,

za účelem vytvoření vazeb a stability.

Tyto prvotní PODNĚTY Bytí, jak jsem vysvětlil v Dopisu 4, jsou "Skutečností", která dala život, formu, podobu a bytí všem viditelným věcem.

Tato úroveň je stav krásy, radosti, harmonie, blaženosti, úcty, inteligence a lásky. Toto vše může Země ukázat –, ale v rozsahu, který přesahuje vaše nejvzdálenější představy.

Pokuste se vnést do svého vědomí význam předchozích dvou odstavců. Pochopení a vytvoření si svého vlastního významu změní způsob, jakým pohlížíte na svůj Božský původ a život sám. V předchozích odstavcích jsem vám popsal – povahu a podstatu ŽIVOTA –, která se projevuje ve spermii a vajíčku při jejich spojení a dá podobu dítěti.

Toto je vaše pravda, vaše skutečnost, vaše duše, vaše psychika, váš nejhlubší stav bytí.

Instinktivně si to uvědomujete. Dítě je ztělesněním radosti. Radost, již vyjadřuje, když rozvíjí vědomí o svých vztazích a svém okolí, pramení z hlubokého zřídla Božského ŽIVOTA, který ho dle genetických pokynů budoval buňku po buňce do jeho současné podoby.

Jaký je rozdíl mezi duší a psychikou? Nyní vysvětlím rozdíl, o kterém by vaši lidští psychologové mohli pochybovat, ale přesto je to pravda. Duše je "Božský Plamen" – obrazné přirovnání používané k popisu podstaty Božského Života –, jež vstupuje do jednotlivé bytosti v době početí. ŽIVOTNÍ SÍLA nabývá osobní podoby a uvolňuje energii "elektrické síly činorodosti", jakož i magnetické podněty "přitažlivosti-odpuzování", aby se zapojila do složitého úkolu stavby těla.

Proto máte v jádru svého bytí,

své duše – Božskou Skutečnost,

jež je Božskou Inteligencí – Božskou Láskou.

To je silný Božský Podnět k tvorbě, růstu, výživě, výchově, uzdravování, ochraně, naplňování potřeb, v soustavě dokonalého zákona a řádu.

To je Skutečnost, která je vaší duší.

Jestliže jste zvládli podněty svého ega a pozvali DUŠI, aby ovládla vaše myšlenky a pocity, budete vyzváni k vyjádření všech výše popsaných Božských Podnětů. Budete posedlí touhou podporovat pouze nejvyšší dobro všeho živého, a dokonce samotného vesmíru. Stanete se skutečným poslem Božského Vědomí vyjadřujícím všechny jeho vlastnosti Bytí.

Až do tohoto okamžiku znovusjednocení duše s Božským Vědomím zaujímá psychika nejvzdálenější zákoutí vašeho lidského vědomí a čerpá své vědomí z vaší duše. Je to instinkt skrytý ve vás, který ví, jak rozlišit správné od špatného.

Také ego se formuje v době početí.

Jak se dítě vyvíjí, ego se začíná projevovat. Je to základ vaší lidské osobnosti, jenž vám dává jedinečnost. Je to síla vašeho lidského vědomí.

Dělá vás jedinečným a odlišným od jakékoli jiné bytosti.

V zájmu zachování vaší osobnosti vás musí ego chránit před vnějšími útoky všeho druhu a dát vám to, co potřebujete, aby se vám dařilo, mohli jste vzkvétat, růst a být šťastni.

To je Božsky stanoveno, a proto by se s egem nemělo zacházet s pohrdáním. Ego představuje "velmi důležité" a nezbytné jádro vědomí stvoření, vývoje a růstu.

Ego je výlučně řízeno elektrickým proudem činnosti vědomí – podnětem trvalého pohybu, který je patrný ve všech živých tvorech, dokonce i v rostlinách, jež se otáčejí a vystavují své listy slunci, aby jej zachytily co nejlepším způsobem. Jedná se o pohyb probíhající v elektrickém poli věčného pohybu a poli citové "přitažlivosti – touhy" ve vědomí rostliny, aby jí umožnil růst a těšit se ze slunečního tepla. Ego všech živých bytostí je sídlem pouze "pozemského vědomí". Nijak se nepodobá, formou ani strukturou, Božské Skutečnosti, která tvoří duši. Úsilí ega, úsilí, jež je zaměřeno výhradně na dosažení toho, co udělá jednotlivou bytost šťastnou a chráněnou před útoky, aby bylo zajištěno její přežití a dosažení cíle, byť by šlapala po jiných bytostech nebo druzích živočichů, patří pouze do pozemské úrovně. Toto úsilí ega je činné ve všem živém od nejmenší améby po nejmocnějšího krále.

Úsilí Ega by se dalo nazvat Ochráncem a Diktátorem živého Vesmíru.

Právě tento bod je nejasný většině lidí ve vašem dnešním světě, když uvažují o možnosti existence "Boha". Přezkoumávají činnosti různých druhů poháněných jejich vědomím ega, kdy se jeden živí druhým, aby získal potravu, a tito lidé přijmou rozhodnutí, že tato "divočina" musí být dílem stvořitele.

Jak tedy může být stvořitel "Bohem Lásky"?

To je jedna z mylných představ a přesvědčení, které bych chtěl vyvrátit. Mým cílem je, aby si každý uvědomil, že: celý vesmír obsahuje ve všech částech v jejich prvotním jádru a základu Božskou Životní Sílu, jež prostupuje celé stvoření a dýchá jím.

Je To skrytá, ale mocná Rovnováha, ze které všechny věci získaly, svou formu a svou podobu.

Je To "prostor vědců", v němž probíhá "Pohyb a Vazby Elektrických Částic".

Je To nepochopitelný a nikdy nepoznatelný "základ života" a současně také skrytý Zdroj veškeré podstaty všech věcí ve vesmíru.

Ego je nástrojem Božské Tvořivosti k vytvoření jednotlivce z JEDNOTY SVÉHO VLASTNÍHO BYTÍ.

To, co se chystám říci, bude silně zpochybněno vašimi vědci – nicméně budu se obracet k duším "pozemských" bytostí, jejichž intelekt je dostatečně rozvinutý k rozhovoru a k přijetí rozhodnutí postupovat dále a které – i při částečném porozumění – odpovídají intuitivně a inteligentně na to, co se děje v jejich okolí.

Tyto nejpokročilejší bytosti všech druhů jsou géniové své rasy. Neposuzujte vnitřní vývoj žádného druhu, lidského ani jiného, ​​dle jejich vnějších hmotných těl. Všechny živé bytosti jsou zosobněny ze stejného Božského Života.

Některé psychiky mohou díky svému rostoucímu produchovnění duševně-citových polí proniknout vědomím ega a vykonávat skutky laskavosti a péče, které mohou vycházet pouze z duševních podnětů čerpaných z Božské Skutečnosti. Proto je třeba věnovat všem živým tvorům největší úctu a ohleduplnost.

Tam, kde se druh vyvinul do schopnosti jasně formulovat myšlenky i pojmy a ty vyjadřovat zvuky a slovy – a kde duchovně vyvinutá psychika může proniknout do vědomí ega –, psychika si začíná klást otázky:

"Život, je to jen toto? Jaký je účel našeho života?" Atd.

Když k tomu dojde, duše začne vnášet do psychiky naléhavou potřebu obrátit se ke svému Zdroji Bytí, o němž instinktivně ví, že existuje a že je skutečným domovem a místem odpočinku. Skrytá, ale trvalá touha duše znovu se spojit se svým Zdrojem Bytí nyní může být pocítěna v psychice.

Pokud jsou lidé, kteří během svého života nikdy nedosáhnou tohoto zásadního vývoje, je to proto, že jejich duševně-citové projevy ega jsou tak mocně obráceny pouze k používání inteligence a rozumu, že když jsou jim kladeny otázky typu: "Jak začal život? Existuje Bůh? Jak byl, tak úžasný vesmír navržen a vytvořen?", ego nehledajícího a nevěřícího si je vědomo jen své vlastní všemohoucnosti a snaží se vyvrátit jakoukoli přítomnost vyšší úrovně, ze které se Země mohla formovat. Popírá hlas duše přenášený psychikou a každým důkazem se noří o něco hlouběji do vnímání hmotného a viditelného světa, jenž představuje jeho jediné bezpečí.

Duše poté zůstává uvězněna v rozumově-citových, elektricko-magnetických řetězech ega a lidská mysl zůstává přesvědčena, že duše neexistuje – že pozemská úroveň bytí a tělesná životní síla jsou jediné skutečnosti.

Pokud jsou mysli takových lidí odhodlány odmítnout jakékoli našeptávání vycházející z psychiky – duše, tak jejich těla trpí drobnými obtížemi, vztahy jsou napjaté, život je obecně stresující a může následovat i nemoc. Důvodem je skutečnost, že takový člověk čerpá pouze z omezených energetických zdrojů, které čerpá z jídla, jež si vkládá do úst. Tato energie pochází z chemického procesu, nikoli ze Zdroje veškerého Života.

Ačkoli jste svůj život původně čerpali z Božské Skutečnosti a Ta vám dala bytí, získáváte svou tělesnou energii také z jídla a trávicích procesů, které produkují enzymy k rozkladu jídla do použitelné podoby, jež živí tělesné buňky v celém těle a mysli. Toto je život těla.

Mnoho lidí žije a umírá s tím, že čerpá energii pouze z tělesných procesů.

Druh a množství energie získané z tělesných procesů jsou silně ovlivněny duševně-elektrickými a citově-magnetickými poli živé bytosti.

Tato elektrická a magnetická pole obklopující vše živé, od améby po slona a člověka, jsou kombinací osobního vyzařování Životní Síly duše a osobního vyzařování "vědomí-uvědomění" z nepřetržité duševně-elektrické činnosti bytosti a jejích citově-magnetických podnětů projevujících se "přitažlivostí-odpuzováním". Tato elektromagnetická pole jsou hluboce ovlivněna každou myšlenkou a pocitem, který pochází z mysli a z citů bytosti, a tato "pole" zase hluboce ovlivňují fyzikální procesy těla. Zlepšují nebo zhoršují zdraví těla v závislosti na stavu vědomí člověka – jež je buď v souladu s vyzařováním Životní Síly Božské Inteligence – Lásky, nebo v rozporu s ní kvůli sobeckým podnětům ega.

Nešťastná bytost zachází, neprospívá a zemře.

Šťastná bytost vzkvétá. To je základní skutečnost života. V konečném důsledku se každá živá bytost vyživuje svým vnitřním stavem spokojenosti, nebo nespokojenosti.

Pravdivost tohoto tvrzení lze vidět na tělesném vývoji a vědomí dítěte.

Spokojenému a šťastnému dítěti se daří, snadno se směje, je plné radosti. Přítomnost milující matky zvyšuje blaho dítěte. Spokojené a láskyplné záření směřující z matky na dítě vyživuje záření jeho vědomí a následně zvyšuje sílu malého těla.

Jak se dítě vyvíjí, jeho rozvíjející se osobnost začíná "zabarvovat" vyzařování jeho duše buď světlou, či temnou vědomou silou, která zdraví dítěte buď posiluje, nebo naopak snižuje.

Člověk se silnou psychikou může vidět oslabení elektromagnetických polí u osoby nebo zvířete, jehož energetická pole byla oslabena, i když zatím ani osoba, ani zvíře nevykazují známky tělesné nemoci. Může to být den nebo dva předtím, než se tělo samo začne projevovat sníženou energií vědomí v určité podobě vyčerpání nebo nemoci.

Na Zemi jsou lidé, kteří vyvinuli přístroje k zaznamenávání tohoto jevu a v následujících letech to bude uznávaná metoda stanovení a léčby hrozících onemocnění. S vývojem technologie vědecko-duchovního poznání bude také přes hypnózu nejprve odhalen přesný duševně-citový stav odpovědný za tělesné vyčerpání a ten bude elektronicky zaznamenán ve vibračních frekvencích na obrazovkách. Poté bude následovat elektronické vyšetření zobrazující frekvence vibrací různých částí těla na podobných obrazovkách. Tento proces bude zahrnovat barevné změny, protože každý model vědomí se nejprve projeví jak ve vibračních frekvencích, tak barevně. Porovnáním duševně-citových vibračních frekvencí a vibračních frekvencí částí těla bude možné přesně určit orgán zbavený energie – a také duševně-citovou příčinu.

Psychiatři se již nebudou zabývat zkušenostmi prožitými v minulosti, vyšetřováním, určováním, zpracováváním zpráv o původu nebo pravděpodobných příčinách duševně-citově-tělesných poruch a poté poskytovat odborné rady pro boj s nimi. Pravda o duchovním stavu "vnitřního člověka" bude jasně stanovena a bude jistým základem pro nezbytné duchovní poučení a promyšlenou duševní práci, která musí být provedena, aby nemocnému člověku bylo umožněno obnovit zdraví, životní sílu, získat nové cíle a výhledy do budoucnosti – a prohloubit schopnost bezpodmínečné lásky.

Léky se samozřejmě již nebudou používat k navýšení vyzařování vědomí pacienta, protože za nemoc je zodpovědný pokles Božského Života – energie duše. Pacient se naučí, jak cíleně a soustavně zvyšovat vibrační frekvence postižené části těla a jak se vypořádat s osobními okolnostmi, které způsobily psychickou nespokojenost či sklíčenost, a pokles energie duše.

Pacientovi také velmi pomůže příliv Božské energie z rukou těch, kteří jsou skutečnými kanály čistého duchovního života. S těmito oživujícími procesy, novým vnímáním a ovládáním projevů ega se tělesný stav zlepší rychle, během několika dní, ne-li okamžitě.

Čtením těchto Dopisů však můžete začít provádět své vlastní uzdravení. Při vaší vlastní léčbě budou tyto pokyny týkající se Božské Skutečnosti, která dává život, prvořadé, stejně jako správný způsob, jakým se na naladit a zapojit Božský Život do procesu uzdravování.

Když začnete pronikat do Života Božské Skutečnosti prostřednictvím svého duchovního hledání, kladením otázek, meditací, čtením a modlitbami, začnete probouzet svou psychiku zakotvenou v jejím pozemském snu o vědomí ega, a tím vtáhnete do své mysli a svých pocitů podstatu Samotné Božské Skutečnosti. Všechno, co prochází vaší myslí a city, se přenáší do magnetických polí kolem vás a tato magnetická pole přispívají k vaší síle.

Když jsou vaše magnetická pole napájena silou, kterou čerpáte z Božské Skutečnosti, síla se poté přenáší zpět do vašeho hmotného těla, vyčistí každé vaše tělesné ústrojí a postupně rozptýlí jakoukoli poruchu. Je důležité, abyste si tyto procesy elektromagnetického pole pamatovali, protože jejich znalost vás bude inspirovat a zároveň vás bude povzbuzovat k meditaci a každodennímu sladění s Božskou Skutečností.

Pokud se vaše upřímné hledání a meditace zaměřují na PRAVDU O BYTÍ, a ne na nějakou formu pozemské náboženské víry nebo na falešnou a povrchní "duchovnost" či na nějaký hmotný předmět, o němž si myslíte, že má "moc", postupně zjistíte, že se vaše vlastní podstata mění a že začínáte vnímat ostatní i jejich potřeby tak, jak jste je nikdy předtím nevnímali. Zvyšuje se vaše vcítění, porozumění, péče, soucit a jemnost. Ve skutečnosti nyní vlastnosti duše od Božského Života začínají ovládat přirozené podněty vašeho ega pro sebeuspokojení a sebeobranu.

Chtěl bych vás varovat, že nyní vstupujete do nového a obtížného období –, do časů střetů mezi egem, které obvykle trvá na tom, aby byly splněny jeho "požadavky", byť na úkor ostatních, a psychikou-duší, jež si začíná uvědomovat, že "láska je zákon" a práva všech lidí musí být v rovnováze s právy sebe sama – ega. A jak psychika přijímá do svého vědomí stále více duši – Božskou Skutečnost –, staré podněty ega začínají uvolňovat své sevření a každodenní vnitřní rozpory se dále stupňují.

Psychika-duše, nyní procházející myslí a srdcem, zjišťuje, že nastoluje rovnováhu mezi potřebami druhých a uplatňováním svých vlastních potřeb, ale je zavalena a unavena nekonečným vnitřním bojem sebezpytování a sebeodsuzování. Když psychika dosáhne tohoto bodu vnímání, znamená to, že vliv lidského vědomí se oslabuje do takové míry, že duše se nyní přibližuje k Božské Skutečnosti, aby se s ní znovu spojila.

Duše rozpoznává prostřednictvím psychiky, že miluje BOŽSKOU LÁSKU, která je Božskou Skutečností – více než miluje vše pozemské, a touží po dni, kdy bude zcela spojena se svým ZDROJEM BYTÍ.

Psyché se nakonec vzdá podnětů vycházejících z vědomí ega ve prospěch Božské Skutečnosti a prosí ji, aby se mohla zříci "ega" – a nechat zemřít jeho osobnost. K tomu dochází, když lidé skutečně dosáhnou vrcholu svého duchovního života a obvykle potřebují duchovního mistra, který je provede tímto procesem.

Tato "smrt osobnosti" by nikdy neměla být prováděna jako prostředek k dosažení hlubšího duchovního vhledu. Je to mimořádně nebezpečné a nepovede k úspěšnějšímu duchovnímu nebo pozemskému životu, ale bude velmi zničující pro psychiku a ego, pokud nastane předčasně.

Bude bránit celkovému rozvoji duše – psychiky – ega – tělesnému vývoji.

Nikdo by neměl uvažovat o takové myšlence z důvodu dosažení pokročilejšího duchovního vnímání a pravdy. Tento čin "vůle" bude sebezničující, protože vychází zcela z podnětu ega s cílem získání vyšší duchovní důležitosti.

Jestliže dojde k této zkušenosti s ovládnutím ega ve správný čas – a správným způsobem –, duše může být prostřednictvím psychiky do značné míry volně propojena přímo s Božskou Skutečností, protože neustálé brebentění "vědomí ega" ustává. Již nepřevažuje zájem o svět. Sobecká ctižádost mizí, touha po osobním majetku se rozplývá.

V mysli vládne klid a mír. Duše, která se nyní jasně vyjadřuje prostřednictvím psychiky, touží pozvednout, vyživovat, podporovat ostatní duše, vychovávat a pečovat s porozuměním a něhou, bez jakékoli touhy po odměně nebo uznání.

Když je duše vtažena do stále dokonalejšího spojení a sladění s Božskou Skutečností, jejím jediným pozemským cílem je zacházet se svými bližními nebo ostatními se stejnou péčí a pozorností, již sama potřebuje, aby ona mohla prospívat a dosáhnout spokojenosti a naplnění. Dávání se stává stejně snadné jako dýchání – spolupráce s ostatními lidmi a pro ostatní s cílem podporovat jejich nejvyšší dobro se nakonec stává výsadou. Toto je Božská Láska v činnosti.

Avšak v Božské Skutečnosti se nevyskytuje žádná možnost ovlivňování.

Záměrem vytvoření jednotlivců bylo umožnit Samotné Božské Skutečnosti zažít svou vlastní podstatu v tvořivosti, radosti a osobním naplnění.

Proto, když jsem byl na Zemi, tak jsem velmi jasně vyznačil hranice mezi dáváním a přijímáním slovy: "Dělejte druhým to, co byste chtěli, aby oni udělali vám." Toto prohlášení bylo vodítkem k chování a láskyplným varováním, že sklízíte to, co jste zaseli.

Pokud uděláte ostatním to, co byste chtěli udělat pro sebe sama a sami sobě, pak si můžete být jisti, že jednáte pouze z hlediska lásky. Pokud ostatní lidé nechtějí to, co vy byste pro sebe chtěli udělat – pak postupujete metodou pokusů a omylů. Tímto jste učinili správný krok k uskutečnění projevu opravdové lásky, a pokud byl odmítnut, umožnilo vám to zjistit, co by v budoucnu bylo oceněno více. Tímto způsobem rostete v projevu lásky. Také jsem řekl: "Milujte svého bližního tak, jak milujete sami sebe." To znamenalo, že byste měli mít o spokojenost svého bližního stejnou starost jako o své vlastní pohodlí.

To znamená, že ať už přejete ostatním cokoli, byli byste rádi, aby oni vám přáli to stejné.

To znamená, že byste si měli o ostatních myslet to, co byste chtěli, aby si lidé mysleli o vás!

To znamená, že celé vaše vědomí by se mělo soustředit na péči a zájem o ostatní bez ohledu na to, že mohou dělat to, co vám škodí. Všichni lidé žijí v džungli lidských tužeb, cílů, slabostí, zklamání, hněvu a nespokojenosti. A z tohoto válkou zmítaného vědomí vychází spousta hloupých, neuvážených skutků a odpovědí.

Proto pozorujte slabost, odpusťte zlovolnost a pošlete je zpět do nicoty, odkud pocházejí. Jedinou PRAVDOU a SKUTEČNOSTÍ ve vašem životě je Inteligence – Láska Božského Vědomí. Za všech okolností se pevně držte tohoto poznání.

Chcete-li najít Království Nebeské, ve kterém je duše v souladu s Božskou Skutečností, ve vašem vývoji musí přijít čas, kdy už nebudete chtít být vtaženi do pozemského vnímání a vědomí, jež lidé společně sdílejí a udržují. Vaše nejdražší touha je úplně se stáhnout a soustředit se na zprostředkování vlastního spojení s Božskou Skutečností ostatním. Dávejte pozor, abyste svou duchovní cestu nevnucovali ostatním, ať už jsou sami na duchovní cestě, či ne.

Zároveň si musíte zachovat svůj vlastní klid tím, že nedovolíte ostatním zneužívat vaší dobroty. Musíte jasně vytýčit své hranice mezi správným a špatným – zabránit sobectví ostatních, kteří zasahují do vašeho soukromí a kteří by mohli zničit váš klid v duši.

Abychom si toto zajistili, není třeba se nechat znovu ovládnout svým vědomím ega. Můžete chránit své soukromí mírumilovným způsobem. Dostali jste moudrost k dosažení tohoto nezbytného cíle s nejvyšší mírou LÁSKY.

Pamatujte, že duchovní stavba vibrací vědomí, již jste vybudovali pomocí vašeho spojení s Božskou Skutečností a vašeho každodenního způsobu myšlení, cítění a života, by měla být posvátná a měli byste si dávat pozor, abyste se znovu nezachytili do nižších vibrací myšlenek a chování jiných lidí.

Vaším nejvyšším cílem na Zemi je za všech okolností šířit nejvyšší pozemské a duchovní DOBRO pro všechny ostatní živé bytosti – lidské nebo ty na nižším vývojovém stupni. Ne tím, že sestoupíte na vibrační úroveň potřebných, ale tím, že je oslovíte a nabídnete jim moudrost, která vás přivedla do vaší svatyně – do vašeho "svatostánku" ve vaší mysli, citech a životních podmínkách. – Učiňte tak pouze, pokud vidíte vůli a ochotu naslouchat a přijímat, v ostatních případech zachovejte klid.

Při projevování účasti a soucitu byste si měli zachovat odstup. Vcítění se, vás srazí na kolena a zaplete vaše vibrace duchovního vědomí do vibrační úrovně člověka, jemuž projevujete soucit. Tím by mohlo dojít k nesouladu v okamžiku, kdy jste jen chtěli upřímně pozvednout jeho vibrace a uzdravit ho. Vyhněte se takovým situacím, neboť sníží vaše energie a mohou zmařit vaše duchovní cíle.

Čistá LÁSKA je především o duchovním pozvednutí a duchovním pokroku, uzdravení a dosažení "Království Nebeského".

Božská LÁSKA je pocit vřelého soucitu – především naplněný touhou umožnit milovanému člověku: růst, tvořit, být vyživován a vyživovat ostatní, být uzdraven a uzdravovat ostatní, vzdělávat se a vzdělávat ostatní, chránit sebe i ostatní, naplňovat své potřeby a uspokojovat potřeby ostatních, a to vše v rámci jasných zákonů a řádu.

Toto je BOŽSKÁ LÁSKA – ZÁKON v činnosti.

Když se váš nejvyšší cíl stane Božským Cílem v činnosti, pak je ego, jádro vaší osobnosti, ovládáno vaší duší. Ego se stává vaším skutečným ochráncem a opravdovým strážcem vaší osobní spokojenosti –, ale nyní již pracuje v dokonalém souladu s pokyny vaší duše, která čerpá svou podstatu z Božské Skutečnosti.

Opakuji – v Božské Skutečnosti se nepodléhá citům, neodstraňují se hranice zaručující zákon a pořádek, aby se vyhovělo sobeckým požadavkům, nenajdeme zde slabošské "ústupky" a podléhání svéhlavosti druhých.

Vždy mějte na paměti, že VŠICHNI LIDÉ se musí navzájem ctít, uznávat práva ostatních na soukromí, bezpečnost, klid a harmonii. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, lze je řešit ve vzájemné úctě. Čím více se budete duchovně rozvíjet, tím více budete mít v úctě jak nejvyšší, tak nejnižší sociální vrstvy společnosti a považovat je za rovnocenné – "ne v očích Boha", jak říkají lidé, ale z hlediska vašeho vlastního duchovního vnímání základní rovnosti duší všech bytostí.

Úcta a BOŽSKÁ LÁSKA "jdou ruku v ruce". Pravá LÁSKA je silná úcta k milovaným.

Úcta projevovaná mezi dvěma lidmi často vede k nejvyšší formě LÁSKY.

Pokud je pro vás obtížné přijmout tento Dopis, pamatujte, že lidská mysl omezeně chápe úrovně vyskytující se mimo pozemskou úroveň. Nedovolte, aby vám pohnutky vašeho ega bránily v cestě vaší duše.

V mém příštím Dopisu se budu věnovat tématu BOŽSKÉ LÁSKY, podrobně vysvětlím sobeckou sebelásku a ukáži vám přesně, jak současné magnetické city ovládají vaše myšlenky, pocity a život. Nastíním kroky, kterými je lze překonat a nakonec odstranit z vašeho vědomí.

Mým cílem je vést vás po cestě sebepoznání a duchovního vývoje, abyste mohli okamžitě vstoupit do Světla, a to nejen při přechodu do další úrovně bytí, ale ještě nyní, když jste na Zemi.

V tuto chvíli žijete v obtížném šedém světě místo toho, abyste vědomě vstupovali do "Božského Vědomí", žili uvnitř něj a nechali JEJ proniknout do vašeho myšlení a vašich životních zkušeností, aby vám přineslo radost.

Vězte, že mé Vědomí Krista je s vámi po celou dobu a že můžete mít ke mně okamžitý přístup, pokud mne zavoláte. Toto vám může být útěchou – ale ne berlou. Jsem jen vaší branou k vašemu vlastnímu osvícení a k vašemu vlastnímu vzestupu do úrovně Vědomí Krista.

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!