DOPIS 9

Já, KRISTUS, přicházím prostřednictvím těchto DOPISŮ, neboť se nemohu vrátit v tělesné podobě – nebo se znovu narodit jako člověk, jelikož obývám a sám o sobě jsem tak jemné a vysoké vibrační frekvence vědomí, že žádná lidská tělesná podoba nemůže do sebe toto mé duchovní vědomí přijmout.

Jediný způsob, jak se k vám mohu přiblížit, je skrze citlivou, jasnozřivou, ochotnou a "Bohu" oddanou lidskou bytost zrozenou jako kanál, skrze který jsem mohl sledovat vřavu jejího činorodého, rušného života a světových událostí.

Takto jsem byl schopen důkladně prozkoumat střety a strasti neznámé v minulých staletích, protože vědecké a technologické objevy i pokles morálky a obvyklých hodnot vedou k novému a velmi stresujícímu způsobu moderního života i novým mezilidským vztahům. Díky této ochotné mysli se mi moderní lidský stav do jisté míry stal přístupným.

Bez této znalosti lidské zkušenosti by tyto Dopisy nemohly být napsány ve formě, která by byla užitečná současné lidské civilizaci.

Proces částečného překrývání našich myslí začal u Zapisovatelky již před jejím narozením a pokračoval v době jejího mládí a dospělosti.

Počínaje pečlivým přenastavením její mysli a úplným odstraněním jejích starých přesvědčení byla moje "Zapisovatelka" záměrně podrobena různým lidským zkušenostem, které svědčily o zápasech a starostech, jež přináší moderní život.

S pomocí mého vedení překonala mnoho těžkých období, což nakonec vedlo ke smrti jejího ega a osvobození se od duševního a citového připoutání k materialismu. Naučila se vstupovat do frekvencí vědomí všudypřítomné lásky a získala osobní zkušenost se Skutečností VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ... díky tomu se natolik očistila, že mohla ještě jasněji přijímat mé učení a šířit je po světě.

Pod mým vlivem se stáhla ze společenského života do ústraní a osamělosti, a nakonec se na mně stala závislou ve své každodenní vůli žít, a Já využívám minutu po minutě její úplnou připravenost přijímat má slova, kdykoli jí síla osobního a vesmírného vědomí dovolí mě slyšet a přijmout.

Věřím v její oddanost a v její ochotu počkat do doby, kdy mne slyší jasně a kdy jí dávám srozumitelně najevo, že mluvím já. Pokud nemluvím –, nedokáže psát.

Toto vám sděluji, abyste pochopili, v jakých energiích VĚDOMÍ KRISTA tyto Dopisy vznikly.

**888**

Znovu přicházím v tomto Dopisu, abych spojil všechna vlákna mých předešlých osmi DOPISŮ, představil je VE SVĚTOVÝCH SOUVISLOSTECH a ukázal, jak jsou tato učení vhodná pro všechny stránky vašich pozemských životů a pro všechny národy.

Tyto DOPISY mají být podnětem – pobídkou – k osobnímu otevření mysli i srdce vašemu ZDROJI BYTÍ, aby se nakonec staly prostředkem vašeho dokonalého porozumění vlivu jednotlivého a společného myšlení a chování na všechny oblasti vašeho pozemské života.

V minulosti byly zákony, které byly dány národům pro chování, většinou pojaty jako zákazy: "Nebudete dělat... pokud to uděláte – bude za to trest." Ale pravé duchovní zákony jsou zcela odlišné.

Jsou vyjádřeny takto:

"Protože jste vy i vaše místo v pozemské skutečnosti byli vytvořeni určitým způsobem ..., tak pokud jednáte v souladu se Zákony svého Bytí ... otevřete celou svou soustavu – svou duši, mysl, city, tělo i okolnosti, které se vás týkají – neustálému přílivu Božského Vědomí, jež je vaší Životní Silou."

Plody vašeho řádného chování se vrátí, aby vám požehnaly a naplnily vás zdravím, harmonií a hojností.

"Pokud naopak tyto Zákony Bytí přehlížíte a budete i nadále žít tak, jak jste žili před obdržením tohoto poselství, pak vaše životy budou i nadále poznamenány nepokoji, obtížnými klimatickými podmínkami, škůdci ve vašich plodinách, finančními otřesy, hladomory a žitím ve stresu."

Promluvil jsem prostřednictvím těchto Dopisů – výslovně proto –, abych vám umožnil dosáhnout skutečného a trvalého vnitřního míru a duchovní lásky, radosti i vnitř­ního uzdravení mysli, citů a těla.

Nyní už byste také měli pochopit, že toto byl jediný účel mé poslední mise mezi lidmi na Zemi –, a to ukázat jim, jak si sami vytvářejí svá vlastní utrpení.

"Křesťanské" církve vás naučily, že vy, kteří jste byli stvořeni "Bohem", musíte uctívat Boha a zalíbit se mu tím, že dodržujete jeho zákony.

Ale to není pravda. Uctívání Boha je pohanský rituál. Když lidé "uctívají Boha", dávají "Boha" stranou, mimo ně a nad ně – "nedosažitelného a obávaného – protože kdo ví, jaké zlo by mohl vyslat na Zemi, kdyby lidé nejednali dle jeho vůle".

Ale to nebyla zpráva, již jsem přinesl na Zemi.

Mluvil jsem o "Otci", který uspokojuje všechny potřeby, který odpovídá, když je zavolán, který uzdravuje, když je o to požádán, který lidi přesahuje, ale zároveň je "uvnitř nich", což znamená, že Stvořitel je všudypřítomný.

Židovské náboženství učilo, že pouze Nejvyšší kněží se mohou obracet na "Svatyni" a prosit za lid.

Lidé se mohli k Jehovovi přiblížit pouze prostřednictvím kněží a přinášeli ptáky a zvířata, jež byli nabídnuti k spálení jako oběti, aby uklidnili Jehovu za lidské "hříchy". Tímto způsobem Židé dosáhli "odpuštění hříchů".

Opakovaně jsem lidi učil, že dostanou "Otcovo" odpuštění hříchů dle své ochoty odpustit ostatním –, protože "sklidí" to, co sami "zaseli". Také jsem učil lidi, aby se k "Otci" přiblížili přímo a modlili se jednoduše, žádali o to, co v životě potřebují, a ujistil jsem je, že budou vyslyšeni a jejich modlitby naplněny za předpokladu, že se modlí s naprostou vírou – bez pochybností. Musíte pochopit, že všechno, co jsem učil Židy, bylo v rozporu a v přímém protikladu k tomu, co je učili jejich náboženští hodnostáři. Toto byl důvod, proč mne kněží nenáviděli – a proč mne ukřižovali, neboť jsem je připravil o jejich vznešené postavení "osobních důvěrníků Všemohoucího".

Vzhledem k tomu, že po mé smrti učedníci neopustili úplně Starý zákon ze strachu z pomsty, tak velká část myšlenek Starého zákona byla převzata do "křesťanského" náboženství.

Zvířecí oběti byly nahrazeny tělem a krví "Ježíše" a ty byly nyní kněžími nabízeny na oltáři. Po mnoha letech a po nástupu Říma jako ochránce "křesťanského" náboženství se "římští" kněží stejně jako před nimi židovští kněží oblékali do drahých obřadních šatů a pro náboženské obřady používali stříbrné a zlaté doplňky.

Za časů Pavla by toto bylo nemyslitelné. Jeho prosté poselství bylo o "spáse skrze moji smrt na kříži", což však nebylo to poselství, které jsem přinesl svým krajanům v Palestině. Pokračoval v židovské tradici "obětování jednoho, ​​aby zaplatil za hříchy druhých". Jaká hanebná zbabělost! Přesto však Pavel poskytl lidstvu velkou službu tím, že zahájil hnutí vedoucí k hojnosti pro všechny bez rozdílů. Nastínil způsob myšlení a každodenního chování, jež by přineslo harmonii do života těch, kteří se snažili žít podle jeho učení.

S největší pravděpodobností nyní, když znovu přicházím, někteří židovští tradicionalisté opět hlasitě odmítnou moje slova a budou mě nesnášet za mé neustálé narážky na starý židovský zvyk obětování zvířat a ptáků, aby se zalíbili Bohu a dosáhli odpuštění hříchů. Bez ohledu na jejich námitky však historickou skutečností zůstává, že chrám byl místem pro spalování obětí, jejichž zápach se vznášel nad Jeruzalémem. A po celou tu dobu jsem věděl, že tento chrám byl zasvěcen mýtu, výmyslu vzešlému z lidské představivosti a zdůvodnění něčeho, čemu lidská mysl není schopná duchovně porozumět.

Byl jsem tam! Cítil jsem rozpálené kameny pod sandály a žhnoucí slunce nad mou hlavou.

Přel jsem se s farizeji, snášel jejich posměch a jízlivé poznámky s trochou pobavení a sledoval jsem, jak tvrdohlavě učí nelehkému způsobu života, neustálému podřizování se bezcenné tradici týkající se jídla a pití, která byla naprosto zbytečná!

Byl jsem tam!

Někdy má veselost zažehla v mé mysli jiskru rošťáctví a oslovil jsem farizeje poukázáním na jejich osobní zvyky, jejich okázalé oblečení a nesmyslné zákony, se stejnou jízlivostí, jakou oni častovali mne a mé učení.

"Je to blázen!" křičeli a vysmívali se mému prohlášení: "Království Boží je ve vás."

Potom posměšně křičeli: "Pověz nám, jak je možné, aby 'Bůh' byl uvnitř člověka?"

Se spoustou pohrdavých důkazů se dovolávali proroků a porovnávali jejich pojetí Všemohoucího Jehovy s mými popisy prostého "Otce", "který dokonce myslel i na ptáky".

"Jak by tedy mohlo být", ptali se, "aby ptáci byli v chrámu pravidelně obětováni a takto zaplatili za lidské hříchy? Zavedl by Mojžíš takový posvátný zvyk pálení obětí, kdyby zvířata a ptáci měli v očích Všemohoucího nějakou hodnotu?"

Vůči jejich slovním útokům jsem zůstával netečný. Na podporu svých tvrzení měli jen svá přesvědčení vycházející ze židovské tradice – kdežto moje mysl byla naplněna skutečným poznáním života, které jsem získal během svých zkušeností při osvícení v poušti. Dostalo se mi porozumění všudypřítomnosti a tvůrčí laskavosti Otce, což mi umožnilo vnímat a dělat věci, jež nedokázal žádný velekněz, farizej, saducej nebo zákoník.

Protože jsem pochopil podstatu našeho ZDROJE BYTÍ, mohl jsem s jistotou položit ruce na zmrzačeného muže a navrátit mu jeho plné zdraví a celistvost. Kdo by mohl měřit tyto schopnosti se směšnými tradičními zákony kněží?

Kněží, farizejové a všichni ostatní náboženští "kouzelníci" věděli, že nikdo z nich nemůže takové věci udělat –, a proto mě nenáviděli.

Nenáviděli mě za zpochybňování jejich vážnosti, nenáviděli mě pro moji sílu, s jakou jsem jim odporoval, uráželi mě, když jsem přitahoval davy lidí sledující uzdravení, které nikdo nemohl popřít.

Uzdravoval jsem pod širým nebem, aby každý mohl vidět skutek lásky, o němž kněží říkali, že může být proveden pouze Bohem, a tudíž já musím být dítětem Satana! Kromě toho nepovažovali uzdravení za skutek lásky, ale spíše za nevysvětlitelné rouhačské přivlastnění si role "Boha". Obvinili mě z toho, že se chlubím těmito zázračnými schopnostmi, ale nedokázali říci, jak jsem je získal, a tak rozhodli, že musím být synem Belzebuba.

Nyní, když jsem vysvětlil situaci, vy, kteří čtete tyto řádky, byste si měli být vědomi stejně tak, jako jsem si toho byl vědom já, když jsem byl v Palestině –, že celá soustava hodnostářů Židovství byla tvořena sebestřednými, samolibými, zmatenými muži, kteří žili jen podle pravidel a zákonů.

Když však dostali výzvu použít svůj důvtip a inteligenci, nedokázali si poradit a dostali silné citové záchvaty jedovatého pobouření. Není tedy překvapivé, že když jsem byl předveden před jejich radu, zachoval jsem klid a odmítl hovořit s takovými zabedněnci.

Ano, opravdu jsem byl v Palestině před 2000 lety.

Žil jsem mezi obyčejnými muži a ženami, kteří byli naučeni bát se Jehovy velmi opravdovým způsobem a byli posedlí placením za své hříchy spalováním obětí, aby unikli trestu.

I já jsem byl takto vychován, učen k bázni před Jehovou –, ale narodil jsem se, abych probudil Židy z jejich dlouhého spánku v mýtech a klamech, abych je osvobodil od tíživé historie válek a krveprolití, rvaček a sporů, dožadování se hlavy za ztrátu oka, skrytého a tajného hřešení, které nic neznamená, pokud se na člověka nepřijde. Pokud ano, pak celá tíha Mojžíšova Zákona dopadla na jeho hlavu bez soucitu, milosrdenství nebo dokonce bez ohledu na skutečné okolnosti provázející tento přestupek.

Jelikož jsem se narodil s posláním otevřít mysl i srdce Židů Skutečnosti, která jim dala život a bytí, odmítal jsem již od mládí židovské učení. Nějaké hluboce skryté duchovní instinkty ve mně se bouřily proti odvěkému záměru Židů nechat nějakou jinou živou bytost nést odpovědnost a "zaplatit" za jejich vlastní hříchy a svéhlavost.

Navíc jsem nemohl přijmout, že "Bůh", jenž stvořil takový nádherný svět, by se radoval ze spálených obětí zvířat, která sám vytvořil a pro která připravil hojnost.

Považoval jsem za nemožné uznávat takové nesmyslné víry a zvyky. Po mém osvícení v poušti jsem se stal ještě vášnivějším odpůrcem židovských tradic.

Před 2000 lety jsem vstoupil do lidského těla, abych zachránil židovský národ před uměle vytvořenými a život zatěžujícími náboženskými zvyky zavedenými člověkem. Stejně tak nyní přicházím prostřednictvím těchto Dopisů, šířených po celém světě, abych velmi jasně připomenul, že "Křesťanské náboženství" v žádném případě neodráží mé pravé KRISTOVO poselství, jak jsem jej učil v Palestině – nebo jak je učím i nyní v těchto Dopisech, i když tyto Dopisy zřejmě vzbudí zuřivost a odsouzení pravověrných "křesťanů". Křesťanské náboženství v současné podobě je jen souborem zmatených myšlenek z vybraných vzpomínek mých učedníků, z Pavlových kázání a z jiných raných záznamů.

Mnohem později, když vlivu křesťanství chyběl očím lahodící pohled na římské bohy a bohyně, se křesťanské náboženství ozdobilo "divadelními", ale "účelovými" zbytečnostmi, aby zapůsobilo na ty, které si církevní říše v Římě přála přilákat do svých řad.

Tato říše později uvalila na důvěřivý lid peněžní břemeno, jež je ještě více neoprávněné než daně, které světská říše římská požadovala od dobytých národů. Ani Caesar nepožadoval zaplatit za to, aby duše získaly přístup do nebe!

Možná se divíte, proč tak důrazně odmítám "židovské náboženství" a "křesťanství". Pro úspěšné šíření mého, KRISTOVA POSELSTVÍ je zásadní, aby lidé plně pochopili skutečnou podstatu náboženství, která lidstvo drží v zajetí až do dvacátého století. Dokud si lidé skutečně neuvědomí mýtické základy, na nichž postavili všechny své víry, bude pro ně těžké tyto své milované víry opustit.

Pochopte prosím, že při těchto prohlášeních mám na mysli "křesťanské náboženství", "principy víry", "ustrnulé nauky" a "bohosloví". Nemluvím o velkých osvícených duších, které hledaly – a hledají Boha a Pravdu nad rámec učení a víry. Mnoho z nich přijalo ve svých myslích i srdcích osvícení přicházející ode mne, ale bojí se opustit svou drahocennou víru. Náboženské zvyky jim bránily je opustit, ale nadešel čas se jich vzdát, duchovně růst a uvědomit si pravý ZDROJ ŽIVOTA a vzít s sebou své sbory.

Vzkazuji "křesťanským" církvím všech vyznání: "Probuďte se!".

Nastal čas, abyste se probudili z dlouhého nepřirozeného spánku, kde byl rozum potlačen hypnotickými a na city působící obřady. Ty byly v průběhu staletí předávány řadou lidí, kteří tvrdí, že jsou nejvyššími a nejspolehlivějšími zdroji toho, co jsem učil v Palestině. Prozkoumejte své předchozí víry a očistěte od nich své myšlení. Nebojte se následků. Zbavte se pavučin mylných představ a PŘEMÝŠLEJTE!

Až křesťanští duchovní plně přijmou skutečnost, že Já, Kristus, jsem se skutečně vrátil jako "blesk letící po obloze od východu k západu", abych promluvil k lidem po celém světě, a až budou připraveni učit mé skutečné poselství z kazatelen – uvidíte své kostely znovu se naplňovat lidmi, kteří si přejí najít a navázat spojení se Skutečností, jež jim umožní žít v naprostém souladu s PRAVDOU O BYTÍ. Jinak vy, duchovní, kteří záměrně a sobecky nadále učíte křesťanství se snahou zachovat si tvář a příjmy, uvidíte, že vaše náboženství zemře přirozenou smrtí během příštích třiceti let a budete opuštěni svými sbory, jež už nyní mají pocit, že vaše slova jsou prázdná – a není v nich duchovní život.

Uvidíte, jak kontrola nad vašimi církvemi přechází na ty, kteří si uvědomili, že jsem se skutečně vrátil k lidstvu osobně, abych jim ukázal způsob, jak najít cestu a vstoupit do "Království Nebeského".

Budou také ti, jejichž mocenské postavení je ohroženo těmito Dopisy od KRISTA – mými Dopisy – a budou proti nim tvrdě vystupovat. Ve všech typech sdělovacích prostředků dojde k urážkám různého druhu – vyvolaným lidmi, kteří nemají zábrany podněcovat veřejný hněv a vydělávat peníze na ničící, mstivé senzacechtivosti.

Musím vám říci, že čím větší vznikne rozruch po celém světě, tím rychleji mé Dopisy osloví a přesvědčí lidi unavené starou vírou, kteří rádi uslyší a přijmou jednoduchou PRAVDU O BYTÍ. Rychle odpoví na její lásku a výzvu k opuštění nižších úrovní lidského vědomí, aby zahájili svůj výstup na vyšší duchovní úrovně, kde začnou zažívat první přílivy vnitřního míru a spokojenosti. V celém zábavním průmyslu dojde ke střetu, neboť stále více lidí rozpozná násilí a úpadek – a budou se obracet proti těmto zvrácenostem, jimiž bylo celé vědomí jejich myslí, citů a těl živeno "ZVRHLÍKY" posedlými tím, aby vydělali jmění.

Tito duchovní vlkodlaci pochopili podivnou fascinaci pro zrůdné a nezdravé, jež je vyhledáváno nevědomými lidmi, kteří jsou již tak přesyceni bezpečím, pohodlím a přepychem dvacátého století, že už v nich nenacházeli uspokojení. Potřebují vzrušení, aby nabudili své přesycené mysli.

Pokud by životy lidí byly skutečně tak hrozné jako ty, které jsou vylíčeny ve filmech, jež lidé sledují každý den, odvrátili by se od svých obrazovek a hledali by něco krásného a uklidňujícího, ​​aby si odpočinul jejich týraný nervový systém. A přesto, pokud upřímně přemýšlíte o podmínkách svého současného života, uvědomíte si, že se již stává hrůzným zrcadlovým obrazem všeho, co vám zábavní průmysl předkládá posledních padesát let.

Lidé jsou živeni nejhoršími možnými filmovými, televizními, knižními scénáři a senzacechtivými sdělovacími prostředky a nyní si stěžují, že pocit bezpečí, z něhož se kdysi těšili, zmizel.

Vidím vás na Zemi, zabarikádované za elektrickými ploty, vysokými zdmi s ostnatými dráty, lidi doprovázené osobními strážci, kteří sami zrádně vraždí ty, jež doprovázejí, vidím muže a ženy, kteří kdysi bez obav chodili v noci po ulicích a po venkovských cestách a nyní za sebou zavírají bezpečnostní brány – a obávají se těch nejbrutálnějších a nejohavnějších útoků. Vidím lidské rasy duševně týrané svými vlastními krajany. Vidím hromadná vyvražďování, převraty, bombové a sebevražedné útoky, bezdůvodné zabíjení všech druhů. Oběti přecházejí do své následující inkarnace s přetrvávajícím duševním otřesem ze své nečekané smrti. Vidím je a pomáhám jim – jestliže jsou schopni mě vidět a přijmout. Mnoho, mnoho lidí ani zdaleka není připraveno přejít na vyšší stupeň bytí, a tak přebývají ve stínech, dokud nejsou znovuzrozením propuštěni. Pozemský život se stal peklem, které vidíte na obrazovkách a popisujete ve své literatuře. Proč? Protože vaše údajně civilizovaná "kultura" umožňuje násilí ve všech jeho zvrácených formách vstoupit do vašich domovů prostřednictvím vaší televize a ostatních sdělovacích prostředků, aby dráždily a probudily vaše nejnižší pudy. Chtěli jste to – a nyní se to projevuje ve své skutečné podobě – ve vašem každodenním životě. Nikdo není ochráněn před těmito hrůzami, jež jste si způsobili sami.

A vy jste překvapeni, že Já, Kristus, se k vám v tuto chvíli vracím, abych vám vysvětlil, co si sami sobě způsobujete?

Jak by bylo možné, aby duchovní vtělení LÁSKY zůstalo netečné vůči takovému utrpení ducha a nepomohlo vám, jestliže je pomoc možná? Ale jak jsem již řekl, nejsem ve své práci sám.

Prostřednictvím těchto Dopisů mluvím jménem všech Mistrů.

Každý Mistr pomáhá těm, kteří následují jeho pozemské učení. Každý Mistr vyzývá své přívržence, aby četli, dbali tohoto učení, modlili se, aby mohli přijmout PRAVDU obsaženou na těchto stránkách, usilovali o očištění svých myslí i činů a stali se ztělesněním lásky vyjádřené ke všem a ke všemu.

Ale tyto Dopisy zahájí Období Změn.

Až se lidé opravdu probudí a zjistí, co jejich vědomí na celém světě způsobili chamtiví, bezohlední a zvrhlí vlivní boháči, budou prožívat mimořádný hněv. Veřejnost začne rozpoznávat zákeřné a tajné prostředky a způsoby, kterými byla postupně vlákána do sítě ohavností.

A já, Kristus, vám musím říci, že až toto nastane, již neshledáte slovo "ohavnost" jako staromódní a nepřiměřené. Jasně budete vnímat rozdíl mezi zdravými, životodárnými formami vědomí – nebo slovy – a zničujícími vzorci vědomí.

Budete se bouřit a nazývat ve všech jazycích tyto zničující "formy vědomí" – "ohavností".

Zodpovědní a skutečně milující rodiče obzvlášť silně pozvednou svůj hlas proti současným formám zábavy a zabrání tomu, aby jejich děti byly i nadále vystaveny nekultivovanému a citovému úpadku jazyka, bezuzdnému násilí, citově povrchnímu sexu, častému střídání sexuálních partnerů, tedy všemu, co je v současné době nabízeno na vašich obrazovkách, v knihách a sdělovacích prostředcích.

Vaše společnost je plná těchto výtvorů s nízkým opovrženíhodným vědomím, které se přenášejí do lidských životů a lidských činností.

Rodiče si také uvědomí, že FORMY VĚDOMÍ vytvořené v myslích jejich dětí jsou stále se rozvíjející základy budoucího života těchto dětí v dospělosti, a začnou zkoumat MRAVNÍ HODNOTY vyučované ve školách. Rodiče se již nebudou zajímat o náboženství vyučovaná ve škole, protože o ty se bude zajímat jen menšina lidí, ale budou se velmi vážně zajímat o typ životní filozofie, postoje, chování, řešení sporů, užívaná tvrzení, jež budou podporovány či tolerovány jak učiteli, tak studenty ve školách budoucnosti.

Vytvoří se skupiny, které na základě těchto Dopisů založí malé školy, protože staré věcné učební osnovy budou opuštěny jako překonané. Důraz bude kladen na jazyky, umění, logiku, umění účinného osvíceného jednání, rozvoj činorodé a tvůrčí představivosti, matematiku a vědu a také na manuální zručnost.

Učební osnovy se zaměří na rozvoj schopnosti rozlišovat mezi pravdou a mýtem, jasně vnímat nejvyšší hodnoty, které je třeba přijmout a ctít, a nejtvořivějším a nejplodnějším způsobem je v životě využít -, ke zlepšení podmínek pro sebe, národ a svět obecně.

Děti dostanou příležitost získat dovednosti a zkušenosti v přírodních vědách a řemeslech, díky nimž budou ve své zvolené profesi pracovat s radostí a úspěchem. Budou vychovávány v novém ovzduší péče a lásky a bude jim ukázáno, jak ji samy mohou ve svých třídách vytvářet a udržovat. Budou povzbuzovány, aby pracovaly s radostí a byly šťastné. Pokud tento stav nenastane přirozeně a dítě bude mít potíže, bude mu ukázáno, jak lze tohoto stavu dosáhnout, a když uspěje, bude odměněno.

Lidé budou oceňováni na základě svého odhodlání usilovat o vyšší úrovně duchovního myšlení a své ochoty sloužit zájmům znevýhodněných skupin a společnosti obecně.

Je otázkou krajní naléhavosti, aby si lidé na celém světě uvědomili PRAVDU a uznali, že se ve skutečnosti narodili, aby získali jedinečnost a vyjádřili VESMÍR – ZDROJ svého BYTÍ – a vývojem nakonec dosáhli vrcholu

JEDINEČNÉHO projevu svého ZDROJE BYTÍ –

VĚDOMÍ KRISTA[1].

A také jste byli stvořeni proto, aby o vás bylo pečováno, aby vám byla poskytnuta výživa, aby byly uspokojeny veškeré vaše potřeby, zajištěno vaše zdraví a dokonalá spokojenost a harmonický rozkvět při cestě vaší duše ke své jedinečnosti znovusjednocené se Zdrojem Bytí – Božským Vědomím.

Dokud si neuvědomíte tuto PRAVDU O ŽIVOTĚ, nikdy nedosáhnete svého skutečného tělesného ani duchovního potenciálu na Zemi.

Žádná země, žádná náboženská organizace, žádný jednotlivec, bez ohledu na to, jak vysoké je jeho postavení, nebude schopen změnit obsah těchto Dopisů, protože

Já – KRISTUS,

vyzařuji PRAVDU O BYTÍ také v celém světě a pro všechny, kteří dosahují úrovně duchovních frekvencí, aby tuto PRAVDU přijímali. Tito lidé JI přijmou, ocení a plně si JI osvojí. Stane se tak jejich vlastním vodítkem pro jejich myšlenky a činy.

Pokud jsou lidé, kteří nemohou pochopit nebo přijmout tyto Dopisy, je to jen proto, že ještě nedosáhli úrovně vědomí nezbytné k tomu, aby se na ně dokázali naladit.

K jejich duchovnímu růstu dojde později.

Proto říkám těm, kteří dosud nezažili kvalitu života, již jsem popsal a jež vám od Božské VŮLE náleží, neptejte se, kde je problém, zda v životě samém, v lidech, okolnostech – nebo ve vás samých...

Věnujte pozornost svému způsobu myšlení, svému postoji k životu obecně a svým pocitům vůči sobě samým i ostatním, a zjistěte, jaké jsou myšlenky – a očekávání –, kterým se pravidelně oddáváte. Tyto myšlenky vytvářejí mocnou tvůrčí sílu energie vědomí, již vyzařujete po celý den. Přitahuje k vám přesně to, čeho se bojíte a co očekáváte. Někdy je forma nežádoucího tvůrčího vědomí hluboce uložena ve vašem podvědomí, kam byla vložena před mnoha lety kvůli určitým okolnostem. Také tento nepříznivý podnět tvůrčího vědomí mohl přijít z minulého života. V každém případě, pokud jste vystaveni trvale nepříjemným zkušenostem, prozkoumejte svůj vnitřní stav vědomí a zjistěte, jaký typ neuspokojivých očekávání převažuje ve vašem podvědomí. Zjistěte také, jaké jsou vaše postoje a pocity vůči ostatním lidem.

Žijete důsledně v souladu se Zákony Života? Vyjadřujete "bezpodmínečnou lásku" ve všech úrovních svého života – vůči všemu a všem ve vašem životě?

Jste schopni vidět "světlo duše" v každé živé bytosti, nebo si všimnete jen jejích sobeckých motivů – její temné stránky?

Uvědomujete si, že já – Kristus – mám vždy nejvyšší lásku a soucit s lidmi, které můžete odmítat nebo odsuzovat? Toho, koho možná odmítáte, na toho já vyzařuji svou bezpodmínečnou lásku.

Vždy mějte na paměti, že váš ZDROJ BYTÍ je ve dvou stavech –

v rovnováze a činnosti.

ČINORODÝ stav vašeho ZDROJE BYTÍ je úroveň, ve které jste byli počati a obdrželi jedinečnost.

ROVNOVÁHA VESMÍRNÉHO VĚDOMÍ je úrovní dokonalého ticha, klidu a nehybnosti, jsou v ní základní PODNĚTY TVOŘENÍ přimknuty k sobě v objetí ve vzájemné zdrženlivosti.

Buďte si plně vědomi, přijměte a pochopte, že v každé "lekci ve vaší škole na Zemi" máte vždy přístup k Božské Milující Inteligenci, která dokonale vyřeší každý problém a vy budete pozvednuti mimo dosah zmatku a utrpení.

Takto řešíte své problémy rychle a hladce a brzy si uvědomíte, že se vaše vlastní zásoba moudrosti a znalostí v mnoha ohledech navyšuje a rozšiřuje.

Tímto způsobem se vyvíjíte na všech úrovních svého bytí.

Mým záměrem bylo ukázat vám prostřednictvím těchto Dopisů způsob, jak žít v souladu se Zákony Stvoření, pomoci vám vyhnout se zbytečnému utrpení, omezení a strádání, jež jsou způsobená vaší neznalostí Zákonů, ale také vám chci vtisknout do vašeho vědomí, že každý ve svém životě podléhá střídajícím se obdobím.

Každý prochází dobrými obdobími, kdy vám příliv požehnání přinese vše, po čem toužíte, a jste na vrcholu lidského štěstí a úspěchu. Radujete se! Pak nastane doba, kdy se náhle změní životní tempo, zdroje vyschnou, vztahy se stanou obtížnými a nejistými, vaše pracovní úspěchy mají sestupný směr nebo se objeví překážky, které vás na dlouhou dobu uvrhnou do útlumu.

Možná se divíte, jakou chybu jste udělali. Dříve jste velmi úspěšně pracovali v souladu se ZÁKONY STVOŘENÍ a nyní přicházejí každodenní problémy a nic, na co myslíte nebo co děláte, nakonec nezmírňuje napětí vašeho každodenního života.

Až – nebo když – tyto časy na vás přijdou – buďte ve svém srdci i mysli klidní a pokojní – a vězte, že stále čerpáte život a směr z Božského Vědomí, a to navzdory opačným zdáním, navzdory prožívaným zápasům. V těchto obdobích je zásadní stáhnout se a využít způsoby, kterými jste byli schopni vklouznout do vědomí v dobách "vrcholů" a tímto posílit své pouto k Božskému Vědomí.

Bez těchto temných období sklíčenosti byste nepostupovali v duchovním růstu. Předají vám zvláštní zprávu, a proto se neponořte do stavu zoufalství nebo hořkosti. I když se můžete cítit oslabení, je to vaše zimní sezóna sebeobjevování a vnitřní obnovy, která vám nakonec přinese ještě větší požehnání, než jaké bylo ve vašich předešlých "úspěšných dobách". Seberte odvahu a neztrácejte víru. Trpělivě počkejte, až zima opět ustoupí vašemu duchovnímu jaru.

Vytrvejte v uvolnění sebevědomým čekáním na okamžik, kdy do vaší mysli, srdce i pozemského života znovu začne proudit Božský Život a ve vašem životě se začne projevovat vše, v co jste doufali.

Po celou dobu si uvědomujte a držte se poznání, že pokud necítíte příliv Božského Vědomí během meditací, není to proto, že jste byli opuštěni, ale proto, že vaše kosmické vibrace –, a tedy vaše vibrace osobního vědomí –, jsou v odlivu a už nejste schopni se pozvednout, abyste zachytili vibrace Božského Vědomí v takové síle jako dříve. I když je možná nevnímáte, buďte si jisti, že jste jimi a BOŽSKOU LÁSKOU stále zahaleni.

Také bych vám chtěl připomenout a vtisknout do vašeho vědomí, že v okamžiku, kdy nejbídnější z lidských bytostí uspějí v pochopení skutečné podstaty svého původu a dokáží tyto znalosti využít, mohou se začít vymaňovat ze svých vyjetých kolejí a poté mohou povstat do jakékoli vysoké úrovně, kterou si sami zvolí – za předpokladu, že se každý den naladí na ZDROJ SVÉHO BYTÍ a čerpají z Jeho Nekonečné Síly, Života, pokynů, osvícení a vedení.

Nejste obětí osudu – jste obětí svého vlastního tvůrčího vědomí až do té doby, než si uvědomíte, že jste to vy, kdo tvoří svou vlastní budoucnost. Až tato nádherná Pravda pronikne do vašeho vědomí, začnete měnit směr svého života a nakonec zjistíte, že můžete pracovat na tom, abyste se stali Mistrem a dosáhli úplné svobody v BOŽSKÉM VĚDOMÍ.

Snažte se mít na paměti, že při vašem duchovním hledání by vaším cílem mělo být udržet frekvence vašeho vědomí co nejstálejší v rámci vašich nejvyšších duchovních vjemů.

To je pro lidskou mysl nesmírně obtížné, protože dychtivě sáhne po nových formách duchovně-duševních podnětů, kdykoli vzbudí její zájem.

Musím však objasnit, že nestačí přečíst si tyto Dopisy a poté se obrátit k dalším knihám v naději, že v nich najdete nějakou vyšší nebo osvícenější pravdu.

Já, Kristus, Vám po pravdě říkám, že v této době pro vás není dostupná žádná jiná vyšší pravda nebo vyšší cesta.

Někdy se vám může zdát, že jste našli něco lepšího, protože na úrovni svého současného lidského vědomí se můžete snadněji ztotožnit s obsahem –, ale buďte si jisti, že DUCHOVNÍ PRAVDA O BYTÍ je jediné POZNÁNÍ – a žádné jiné –, které vás nakonec dovede do úrovně VĚDOMÍ KRISTA, jež je vaším skutečným cílem.

VĚDOMÍ KRISTA je duchovním vědomím všech velkých Mistrů. Žádné vyšší není. Abyste lépe porozuměli můžete vyhledat autory, kteří již sami nalezli a uplatňují to, co je napsáno v těchto Dopisech, ale nenásledujte ty, kteří následují jiné autory a citují jiné autority a stále hledají cestu skrze lidské myšlení do nesmírné duchovní Pravdy – přesahující lidské myšlení. Tito, stejně jako vy, se stále nacházejí v podhůří vědomí – dosud nepronikli duševně-citovým ozónem, aby se přiblížili k hranicím VESMÍRU.

Nenásledujte ani ty, kteří hledají potěšení a píší – o "zázračných" okultních zkušenostech a snaží se také vás přivést k jejich procvičování, ani ty, kteří obhajují použití hmotných prostředků ke zvýšení energie v různých oblastech života. Když používáte hmotné látky, jako jsou krystaly, svíčky, kadidlo nebo vonné tyčinky, zaměřujete své lidské vědomí na věci, jež pro vás mají lidský význam a jež vám dělají potěšení. Tímto způsobem ukotví vaše lidské vědomí k "účinkům" lidského vědomí, jež vás neustále přivádí zpět do neměnných úrovní lidského vědomí.

Pokud ale chcete vystoupat do skutečných duchovních úrovní vědomí, vaším cílem je proniknout do pozemské úrovně lidského vědomí a poté ji překonat. Jediná skutečná energie, jediná skutečná hybná léčivá Životní Síla pochází z vašeho neustálého spojení s BOŽSKÝM VĚDOMÍM. Jak budete pokračovat ve své vzestupné cestě, seznámíte se s jemnějšími vibracemi astrálních rovin, ale ani těmito úrovněmi se nebudete zabývat, neboť to jsou pouze projevy vyšších fyzických forem vědomí a nejsou vaším pravým cílem.

Naladění se na Božské Vědomí a úplné sebeovládání by mělo být smyslem vašeho života a vaším jediným cílem. Když toho dosáhnete, vše, co jste kdy pro sebe chtěli, bude vaše – novým, neomezeným a věčným způsobem.

Možná si přečtete tyto Dopisy a rozhodnete se, že chcete pokračovat jako předtím – ve svém vědomí ega a budete počítat s tím, že vás Božské Vědomí v těžkých dobách zachrání. Ale mohu vám říci, že život sám vás nakonec přesvědčí, že žádná jiná cesta vám nepřinese odměny, které vaše duše touží zažít, skrytá a tiše čekající na své uvolnění – zejména na úplné opětovné spojení s Božským Vědomím.

Největším darem, který můžete dát sobě – nebo ostatním –, je vděčně přijmout do své vlastní mysli – a pokusit se naplnit jiné vnímavé mysli – plně osvícené pochopení toho, kdo "vy i oni" ve skutečnosti jste a čeho lze skutečně dosáhnout, když "vy i oni" opustíte vlastní vůli a budete pro sebe hledat pomoc, vedení a uspokojení všech svých potřeb ve ZDROJI svého BYTÍ.

Staňte se Světlem pro sebe – a pro kohokoli, kdo jej může přijmout.

Zároveň je důležité si uvědomit, že nikdo nemůže přijímat znalosti s prázdným žaludkem. Pokud se tedy snažíte oslovit hmotně znevýhodněné, tak proto, abyste podpořili proces jejich duchovního a tělesného rozvoje, je nutné jim poskytnout určité množství jídla. Buďte připraveni s ochotou dávat ostatním a pochopte, že když se takto zachováte, tak se stanete součástí vesmírného systému "dávání a přijímání".

Je nemožné dávat a nedostávat na oplátku – pokud si však sami nemyslíte, že žijete pouze z příjmu za vaši práci, z vašeho bankovního účtu a investic. Pokud tomu věříte, pak toto zažijete.

Dokud se lidé opravdu neprobudí a neotevřou oči, aby si plně uvědomili, že jsou jedinečným vyjádřením ZDROJE svého BYTÍ, který je souhrou DOKONALÝCH PODNĚTŮ Tvořivosti & Lásky, budou je i nadále přitahovat lákadla materialismu, uspokojování tělesných choutek a touha po sebeprosazení na úkor všech ostatních – což sahá od stávek a převzetí moci v obchodních a průmyslových podnicích přes hrubé nesváry ve vztazích až po vraždy, znásilnění a války. Kdekoli člověk uplatní své ego na úkor ostatních, nastává hojnost zlostných sporů.

To je prvotní Zákon Stvoření, který musí být zveřejněn po celém světě.

Jak by tedy lidé měli žít ve světě, v němž všeobecně vládnou sobecké podněty – projevující se jako zběsilá touha po osobním uspokojení?

Odpověď spočívá v mém prohlášení: "Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se chovali k vám."

Toto je první krok ke zvládnutí ega.

Pokud jste zapojeni do hádky, nechť je nastolena plná spravedlnost, již si vzájemně poskytují obě strany.

Poslouchejte – přijímejte – dodržujte – napravujte, jak je to nejvíce možné.

Ujistěte se, že ve svých požadavcích nezasahujete do spokojenosti ostatních – ať už na osobní, zájmové, obchodní nebo pracovní úrovni.

Pamatujte, že to, co činíte ostatním, se vám nakonec vrátí. Pamatujte, že vaše myšlenky, slova a činy z dnešního dne se projeví v následujících dnech, měsících nebo letech. Někdy to bude trvat roky, než to, co jste zaseli, dozraje do sklizně a vy již dávno zapomenete, že jste toto zaseli. Buďte si jisti, že to, co děláte dnes, se vám vrátí ve víceméně shodné podobě, i když to možná nikdy nerozpoznáte nebo nebudete vnímat souvislost.

Ať chcete či nechcete, lidé mluví o vašich chybách - říkají ty věci - a myslí je vážně – o chybách, které mohou dělat druzí lidé - ať přátelé či jiní.

Učiňte přijetí a odpuštění, které byste sami chtěli obdržet. Co je opravdové odpuštění? Je to stav porozumění tomu druhému i důvodům jeho chování, tak jasný, že můžete upřímně říci – není co odpouštět.

Nestrannost, laskavost a velkorysost, které byste chtěli obdržet, když máte potíže – dejte ostatním, když se oni potýkají s obtížemi. Nikdy se k nim chladně neotáčejte zády.

Naučte se na lidi nebo na situaci dívat laskavým pohledem.

V okamžicích, kdy je vidíte svým pohledem, tak si vzpomeňte, že já se na ně vždy dívám se soucitnou láskou.

Pokud u některých lidí vidíte skutečnou potřebu zlepšení – pro jeho vlastní dobro a budoucí spokojenost – dívejte se na ně pouze srdcem a láskyplným pohledem a představte si, jací mohou být v budoucnu. Předejte tuto situaci ZDROJI BYTÍ a buďte si jisti, že jim vaše modlitba požehnala a otevírá dveře k jejich rozvoji.

Nechte se vést Božským Vědomím, abyste věděli, zda můžete zavést hovor na téma týkající se předmětu jejich "zdokonalení", a zeptejte se Božského Vědomí, jak dosáhnout toho, aby radu ochotně přijali a poté následoval jejich úspěšný osobní rozvoj.

Pokud vám někdo chce sdělit, jak jste ho zranili – tak zůstaňte v klidu stát nebo si sedněte a buďte si vědomi toho, že toto je skutečná výzva pro vaše ego. Toto je pro vás rozhodující okamžik – vaše nejnáročnější zkouška.

Jak se s ní vypořádáte? Budete se omlouvat a bránit, myslet si, či dokonce nahlas říkat, že vaše činy neměly druhého zranit – a že byly vzhledem k situaci plně oprávněné? Pokud je toto vaše odpověď, pak ego stále zcela ovládá vaše vědomí.

Jestliže si však uvědomíte, že velký okamžik pravdy je na vás – a díky tomuto uvědomění –můžete zůstat tiší a klidní a pozorně nasloucháte, jak druhá osoba popisuje utrpení, které jste ji způsobili, podařilo se vám poprvé překonat vaše ego.

Dalším naléhavým krokem je ovládnout vaši potřebu bránit se, a naopak se pokusit upřímně pochopit, co vám říká. Toho budete moci dosáhnout pouze tehdy, když se odosobníte do takové míry, že dosáhnete stavu vnitřního ticha, kdy můžete slyšet jeho slova, rozumět a cítit jeho bolest. Pokud to dokážete, "vstoupíte do jeho kůže", pocítíte jeho zármutek a budete se z celého srdce chtít omluvit za to, co jste udělali. Bolest, kterou jste mu způsobili neúmyslně a nevědomě, se stane vaší vlastní bolestí a nezmizí, dokud se vám prostřednictvím vašich láskyplných slov nepodaří odstranit všechny zbytky bolesti z jeho vědomí. Pak jste vyléčili zranění, a to také bude odstraněno z vašeho elektromagnetického vědomí. Zvítězili jste sami nad sebou. K tomuto bodu vnitřní síly a vytrvalosti dojdete, pokud budete opravdově vnímat, že skutečnost ostatních je stejně platná jako ta vaše. Uznáte a přijmete, že ostatní mohou být vašimi činy zraněni stejně, jako jste jimi byli zraněni vy.

Jakmile ve svém životě dosáhnete tohoto velkého okamžiku pravdy, zjistíte, že jste schopni se mezi ostatními pohybovat zcela příjemným způsobem a že vidíte události z jejich pohledu stejně snadno, jako ze svého vlastního. Dosáhnete velké rovnováhy mezi potřebami druhých i vašimi vlastními a vstoupíte do stavu míru, protože již víte, že s nimi zacházíte spravedlivě a velkoryse. Začnete odstraňovat bariéry mezi vámi a ostatními lidmi a přijmete je do svého srdce.

Také začnete snižovat své vlastní obranné projevy, v důsledku čehož zjistíte, že konečně dosahujete skutečné sebeúcty a duševní pohody.

Toto nové porozumění pocitům druhých ve vás vzbudí vůči nim velkou úctu. Vždy se k nim budete chtít chovat spravedlivě, neupírat jim patřičné zásluhy, nebudete chtít využít jejich dobré povahy, ponížit je, snížit jejich sebeúctu, vždy budete připraveni je povzbudit a podporovat, jestliže budou prožívat tělesné nebo citové strádání.

Zjistíte, že děláte totéž pro sebe. Stanete se svým vlastním rádcem, léčitelem a podporou.

Budete vnímat, že každý člověk, bez ohledu na jeho sociální postavení, pochází ze stejné základní skutečnosti, z níž pocházíte i vy. Uvědomíte si, že jste si rovni se všemi ostatními, ať už jsou králem, papežem nebo prezidentem, protože pod svým odlišným vnějším vzhledem jste oba vyšli z VELKÉ JEDNOTY BYTÍ.

To je důvod, proč se již v žádné situaci nebudete cítit nedostačující, neboť jste získali na síle a moudrosti, jež nyní čerpáte z Božského Vědomí, a jste si dobře vědomi toho, že máte stejná práva jako všichni ostatní.

Klidně a vyrovnaně vysvětlíte, proč nedovolíte ostatním, aby vás využívali. Budete schopni vyjádřit své myšlenky jasně a upřímně, s náležitým ohledem k pocitům druhých. Už nebudete chtít urážet nebo ponižovat ostatní. Naopak. Vynaložíte veškeré úsilí, abyste ochránili jejich sebeúctu a zároveň vysvětlili svou pravdu jasně, ale též láskyplně.

Pamatujte, že když sdělujete ostatním svou pravdu, tak není na vás, abyste jim říkali, jak by měli v určité situaci jednat nebo jaké mají zaujmout stanovisko k vašim slovům.

Při uznávání VESMÍRNÝCH HODNOT, jež jsou představovány dokonalou poctivostí, svědomitou prací, dobrou vůlí vůči druhým a pomocí ekonomicky slabým lidem, je o to správnější požadovat, aby tyto hodnoty měly vždy přednost před jakýmikoli jinými úvahami vedenými OSOBNÍM PROSPĚCHEM ve skupinovém, společenském nebo v národním úsilí.

Máte také plné právo říci, jak se cítíte, jestliže se k vám někdo chová neuctivě či vás ponižuje – pokud jste si vědomi toho, že tyto pocity je nutné vyjádřit.

Je pravděpodobné, že vaše upřímná pozorná slova přispějí k vyřešení nebo objasnění určité situace pro dobro všech.

Svou situaci vysvětlete laskavě – vlídně řekněte, jak se cítíte za těchto nepříjemných okolností, a vysvětlete, co tyto pocity ve vás vyvolalo. Neříkejte: "Udělali jste to a to," protože ten druhý bude mít pocit, že jej obviňujete, a okamžitě probudíte jeho obranný mechanismus ega. Pak by se spor pro vás oba stal obtížný a nepříjemný. Chcete-li hovořit s někým, kdo je ovládán egem, musíte neustále mluvit takovým způsobem, aby se nikdy necítil ohrožen. Toto je umění láskyplného jednání a můžete se je naučit pouze metodou pokusů a omylů a neustálým cvičením!

Pokaždé, když dosáhnete vítězství nad svým egem, bude pro vás o to snazší přiblížit se k ostatním, protože pochopíte, jak se ego projevuje u všech ostatních.

Postupem času a postupným uvolňováním ze sevření svého ega zjistíte, že stále více můžete s láskou a pochopením vycházející z duše naslouchat druhým. A pokud se budou chovat způsobem, který by vás dříve zranil nebo urazil, nyní místo toho pocítíte přicházející smích. Takto budete vědět, že je vaše duše v přímém spojení s Božským Vědomím – protože smích je Jeho přirozený stav.

Smích je podnět vědomí, který se vlnovitě šíří skrz vaše nebe, z jedné planety na druhou, prochází skrze vaši Mléčnou dráhu a směřuje do nejvzdálenějších koutů nekonečna. Stejně nekonečného, jako je Božské Vědomí, jež vzniklo v době Velkého Třesku.

Co je to smích?

Jedná se o přirozenou odezvu vědomí v okamžiku, kdy dvě události, dvě situace nebo dva lidé společně "neladí" – v přirozeném sledu událostí – a jsou ve zvláštním nesouladu nebo v protikladu.

Je to vlnovitý účinek, jenž zažívají všichni jedinci vyšších druhů, kteří jsou schopni úsudku nebo vnímání. Smích odstraňuje napětí. "Působení vlnění" je pociťováno v bránici, která chrání srdce a nervový systém.

A jak jste se dozvěděli při studiu podstaty stvoření, při tvorbě struktury a růstu živých organizmů bylo učiněno vše možné pro vytvoření dokonale přizpůsobeného těla, v němž se jeho obyvatel cítí spokojeně, šťastně a žije bez nervového napětí. Stres škodí zdraví a je v rozporu s VŮLÍ BOŽSKÉHO VĚDOMÍ.

Nenucený a srdečný výbuch smíchu se nejprve projeví jako vlnovitý nával vědomí, který se šíří v hlavě a způsobí prosvětlení celého vědomí. Okamžitě následuje tělesná "vlnová odezva" smíchu, jež se projeví mírným přerušením dýchání v bránici, aby se uvolnilo napětí a odstranily zbytky hořkosti.

Ve velmi vtipné situaci může smích trvat tak dlouho, až se člověk cítí vyčerpaný – ale přesto je šťastný a lituje, že smích skončil.

Většina lidí dosvědčí, že smích vyvolává pocit pohody, i když minutu předtím došlo k neshodě.

Pokud se někdo dokáže srdečně zasmát nesmyslnosti situace, jež vedla k nedorozumění nebo urážce, napětí zmizí a přátelské ovzduší se přirozeně obnoví.

Smích je skutečným darem lásky věnovaný stvořením, která jsou ovládána egem a která se od něj potřebují osvobodit.

Jakmile sobecké podněty postupně uvolňují sevření a ztrácejí kontrolu nad vaší myslí a city, zjistíte, že smích k vám samovolné přichází a přináší vám nádherný pocit úlevy. "Vlnovité šíření" smíchu zvyšuje vaše vibrační frekvence vědomí nejen proto, že se tato energie uvolnila tam, kde ji nejvíce potřebujete – kolem vašeho srdce – a bránice, sídle vašich citů, ale proto, že SMÍCH pochází přímo z Božského Vědomí. Smích je tedy Božský.

SMÍCH a vaše vnitřní dítě

Když čtete tyto Dopisy a meditujete, tak se zvyšují vibrační frekvence vašeho vědomí a vy zjistíte, že vaši mysl již neuspokojují staré myšlenkové vzory. Budete hledat způsoby a možnosti, jak je vyloučit ze svého vědomí. Jak budete duchovně růst a budete se chtít stále více osvobodit od nežádoucích podnětů lidského ega, tak vás vnitřní nesoulad bude stále více tížit, a tím usilovněji budete hledat úlevu přicházející skrze modlitbu. Zjistíte, že když se obrátíte k Božskému Vědomí a budete upřímně prosit o Božskou Podporu, tak tato pomoc k vám určitě přijde. Budete se moci osvobodit od nežádoucích myšlenek a obranných mechanismů a následně zjistíte, že smích přichází stále častěji a přirozeněji.

Zjistíte také, že napětí zmizí a že se vaše myšlenky stanou mnohem lehčími, vaše vztahy jednoduššími, přívětivějšími, starostlivějšími, budete mnohem vděčnější, více si budete uvědomovat život samotný i všechny prožitky a situace, které vám nabízí.

Získáte více radosti z obyčejných potěšení, nebudou vás tolik trápit vaše chutě, budete potřebovat méně jídla a zábavy. Budete spokojenější sami se sebou a nakonec se začnete ve své vlastní společnosti radovat, protože BOŽSKÉ VĚDOMÍ vdechne vašemu lidskému vědomí Vlastní vznešený Stav SPOKOJENOSTI. Postupně se budete vracet do stavu "dítěte", které přemýšlí o světě šťastným a zvědavým pohledem.

Nejde o senilitu, jde o vědomější a životem pulzující stav bez ohledu na váš věk.

O tomto stavu bytí jsem mluvil, když jsem řekl: "Pokud se znovu nestanete malým dítětem, nevejdete do Království Nebeského." Tím jsem chtěl říci, že když vstoupíte do Nebeského Království, stanete se malým dítětem – rozzářeným a radostným.

Dávám světu tyto Dopisy, aby ti, kteří je čtou a přijímají, mohli konečně vstoupit do "Království Nebeského" a tím dosáhnout stavu radosti, který vychází z nevinnosti a čistoty mysli.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ

Pokud vám lidé řeknou, abyste se účastnili "duchovních cvičení" a "představili" si určité podmínky – buďte si jisti, že pokud budete postupovat podle těchto pokynů, zůstanete zakořeněni pouze ve hmotné úrovni ega. Představivost nemá nic společného s "duchem". Představivost procvičuje vaše vlastní lidské vědomí, jež byste se měli pokusit překonat přístupem k vyšším úrovním duchovního vědomí.

Tyto úrovně nejsou úrovně představivosti, ale úrovně "Skutečnosti" – opravdové duchovní úrovně s frekvencemi vibrací duchovního vědomí. Duchovní frekvence jsou frekvence Božského duchovního vědomí, nikoli frekvence pozemské myšlenkové představivosti. Buďte tedy opatrní, koho přijímáte jako svého učitele. Pouze úplný klid, nehybnost a ticho ve vašem vědomí vám otevře dveře, které umožní Božskému Vědomí vstoupit do vaší mysli, a to je přesně to, o co byste se měli snažit. Pokud máte žízeň a potřebujete se napít – proč si představovat, že jste u jezera? Jděte k jezeru a pijte čistou a osvěžující vodu. Opakuji, představivost není duchovní – je to cvičení vaší vůle ve vaší současné úrovni vědomí.

RASISMUS

Pro ty z vás, kteří jste pochopili pravdu o tom, "kým skutečně jste", bych rád něco řekl o celosvětovém znepokojení nad "rasismem".

Chtěl bych, abyste věděli, že tyto rozpravy o RASISMU vychází pouze ze podnětů ega těch, kteří prožívají pocity, že je jimi pohrdáno, a jsou odmítáni kvůli rasovým rozdílům. Toto vnímání je tak hluboce zakořeněno v jejich "podstatě", že bez ohledu na to, zda se změní jejich životní podmínky a jejich možnosti osobního rozvoje, či dokonce i když se stanou osobnostmi nejdůležitějšího významu na světové scéně, tak v nich stále zůstává pocit méněcennosti a zášť vůči lidem, kteří v nich tyto pocity vyvolali.

Je třeba si uvědomit, že takové pocity méněcennosti nejsou typické pouze pro černé rasy. Tyto pocity "mimořádné podřadnosti" zažívá většina lidí, která podléhá kastovnímu systému v Indii, třídním rozdílům v evropské kultuře a v zemích, kde hory "rozdílů" oddělují jednoho člověka od druhého. Tyto bolestné a zneklidňující pocity "podřadnosti" zažívají i takzvané významné osobnosti, jež se nikdy necítí úplně příjemně ve svém vlivném postavení.

Pocity nepatřičnosti a nedostatečnosti jsou příznačné pro celé lidské pokolení bez ohledu na postavení, rasu nebo vzdělání jednotlivce.

Pocit méněcennosti pramení do značné míry z hlubokého, hlubokého povědomí psychiky, že egoistické chování je v rozporu s nejvyššími principy lidského života. Když je tento vrozený vnitřní podnět k "hanebnosti" posilován blízkostí jiných, patrně důležitějších nebo úspěšnějších lidí, pak tento přirozený pocit nedostatečnosti nabývá trýznivého podtónu.

Jediným způsobem, jak překonat národnostně bolestné pocity odmítnutí, i tehdy, když jste vysoce úspěšní, je dosáhnout jasného poznání, že kdyby nenastaly tyto národnostní otřesy, vysídlení, příchod přistěhovalců a vetřelců s jejich různými jazyky, kulturami, vzdělávacími postupy a podrobením si vašich tradic a způsobů života, příslušníci různých ras by nyní nezastávali takové odpovědné pozice a slovutné postavení, jakého někteří v tuto chvíli dosáhli.

Jediným způsobem, jak uzdravit tyto pocity a obnovit životodárné síly, je tedy meditovat, uvažovat, přemýšlet a prosit o Božské Světlo na toto téma, dokud nebudete moci upřímně říci: "Pane – jsem upřímně rád a šťasten, že se všechny ty hrozné věci odehrály. Díky nim jsem dnes tam, kde jsem, díky nim jsem dostal příležitost ověřit a vyzkoušet rozsah své vytrvalosti, intelektu, citu a talentu.

Mohu se srovnávat s výkony a úspěchy jiných ras – a pravděpodobně se budu i nadále učit, jak stoupat vpřed v porovnání s mými začátky.

Děkuji Ti za sílu a osvícení, díky nimž mohu ukázat svou původní rovnost se všemi ostatními – posílám své myšlenky vděčnosti a lásky těm, kteří před mnoha a mnoha lety položili základy mého současného dobra."

Můžete se také zamyslet nad tím, že podle ZÁKONŮ BYTÍ bylo nevyhnutelné, aby se lidé, kteří se určitým způsobem podíleli na obchodu s otroky a na dalších smutných událostech nebo byli zodpovědní za způsobenou bolest či mučení jiných lidských bytostí, vrátili v nové inkarnaci jako členové utlačovaných ras a aby těžce trpěli. Pokud se narodili jako černoši, je více než jisté, že budou usilovně požadovat rovnost a humánní zacházení s černochy. Mohl to být dokonce váš pradědeček nebo váš otec – a možná se divíte, proč se život k této "ubohé duši" zachoval tak špatně. Na druhé straně "bílí", kteří v minulosti spoutali černochy a uvěznili je v žalářích, mohou v tomto okamžiku nadále ve společnosti vytvářet nepokoje tím, že se znovu rodí ve společenských vrstvách všech ras, jež se hlasitě bouří proti minulosti. Je docela dobře možné, že je to minulost, kterou sami pomohli vytvořit.

SKUTEČNOSTÍ ZŮSTÁVÁ, že se lidé reinkarnují v různých vrstvách společnosti, v různých rasách, aby duši umožnili získat potřebnou lekci při své cestě k VĚDOMÍ KRISTA.

Pamatujte na základní princip života. Sami si vytváříte své zítřky.

Cokoli potřebujete ke svému vzestupu, přivádíte k životu také tím, že po tom sáhnete. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, když se snažíte o zlepšení svých životních podmínek, přirozeně se dostáváte do vyšších úrovní duchovního vědomí.

Jak jsem vám řekl již dříve –, BOŽSKÁ VŮLE má za cíl, aby se stvořená bytost uvolnila od všech napětí a stresů, a proto se ve vašich životních zkušenostech objeví lekce potřebné k tomu, aby vás vedly vzhůru k Božskému Vědomí.

Proto ODPOUŠTĚJTE –, protože nevíte nic o putování své duše po mnoha staletích pozemského života. Nemáte žádné znalosti o tom, co jste sami udělali v minulých životech. Odpusťte přítomnost, odpusťte minulost a připusťte, že z toho vzešlo mnoho dobrého. Naučte se žehnat těm a milovat ty, o nichž si myslíte, že vám nebo vašim předkům ublížili.

A vy, kteří jste v současné době součástí ras nesoucích moc výsad –, vezměte v úvahu ostatní rasy a jejich starosti a mějte na paměti, že v budoucím životě se můžete narodit do těla nevýsadní skupiny a poznat – "z první ruky" – co to znamená narodit se s pocitem "druhořadého" člověka. Přemýšlejte také o svých minulých životech –, hloubejte nad tím, co jste možná udělali, nebo neudělali, abyste byli ve své současné situaci.

Pravda o RASISMU je následující:

Každá z bytostí žijících pod sluncem sestoupila z Božského Vědomí jedním, či druhým způsobem. V nejhlubších kořenech svého bytí všichni vyšli z JEDNOTY.

Kde jsou tedy rozdíly?

Vychází z vývoje druhů, genetiky, podmínek, tradičního učení, zvyků, výchovy, rodinných návyků týkajících se vztahu s ostatními a rozdílů ve způsobu myšlení.

Není to barva vaší pokožky, která vás rozděluje. Malé dítě, bez ohledu na svou rasu a barvu pleti, najde díky své nevinnosti a přirozenosti sebevyjádření vřelé přivítání v srdcích většiny dospělých. Je to VĚDOMÍ, které vás rozděluje a projevuje se na každé úrovni vašeho bytí – vy všichni, navzdory vašemu hmotnému tělu, jste FORMY VĚDOMÍ vyjadřující vzorce vědomí a přijímající FORMY VĚDOMÍ vyjadřující modely vědomí ostatních.

Vědomí každého jednotlivce je jeho skutečností –, nikoli barva jeho kůže nebo jeho vzhled –, je to vědomí lidí, které přitahuje, nebo odmítá ostatní.

Můžete si být jisti, že svůj pocit rasové odlišnosti překonáte pouze tehdy, budou-li vaše duševně-citové myšlenkové vzorce přívětivé a když vaše HODNOTY, podle kterých se rozhodnete žít po celý den, budou stejné.

Dokud tomu tak není, nemá smysl, aby se lidé na sebe navzájem zlobili za to, že pociťují rasové rozdíly. Tyto rozdíly odpovídají lidským podmínkám.

Pokud chcete být plně přijati jinou rasou, budete muset změnit své hodnoty, svá vnímání, své myšlenky, svůj životní styl a vztahy s ostatními do té míry, aby odpovídaly této rase. Rasové rozdíly pak zemřou svou přirozenou smrtí.

Pokud nejste připraveni převzít "vědomí" rasy, ke které se chcete připojit, rozpoznejte, přijměte a CTĚTE s LÁSKOU rozdíly vědomí. Nikdo nemá právo požadovat, abyste tyto rozdíly přehlíželi.

A CO JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZE VŠEHO: Vyberte si nejvyšší hodnoty, které tento svět nabízí, snažte se je přijmout a používat – a potom všechny barvy pleti získají novou i vnitřní krásu, které nebude nikdo schopen odolat. Všichni lidé se pak ochotně spojí v dokonalé harmonii.

Také se změní tělesný vzhled každé barvy a získá novou skrytou krásu.

Až budou tyto Dopisy šířeny po celém světě a lidé se spojí do skupin, aby žili dle duchovních zákonů stvoření, tak tito lidé brzy zjistí, že žijí v harmonii a bezpečí, i když kolem nich může panovat zmatek.

Ti, kteří se spojili, aby se naučili, jak vstoupit – a žít – v Jednotě Bytí, již jsem před 2000 lety nazval "Královstvím Nebeským", zjistí, že se jejich životní situace skutečně mění.

Naléhavě vás žádám, abyste se společně setkávali v neděli a podělili se s ostatními o mnohá požehnání přicházející do vašich životů a z celého srdce upřímně děkovali a pozvedli svou mysl k tomu, Co vám dalo Život.

Meditujte společně, abyste svou myslí vtáhli Božské Vědomí do světového vědomí, aby podstata Božství mohla stále více naplňovat podstatu světové duše svou vlastní neomezenou Láskou.

Vaše skupiny budou vyzařovat energii duchovního vědomí, která ovlivní energie myslí kolem vás.

Chtěl bych, abyste si uvědomili, že svět nebyl v tak nebezpečných nesnázích, když se náboženské sbory po celém světě v neděli scházely, aby se klaněly Bohu.

Tyto časy však již pominuly. Nebudete uctívat Boha.

Budete budovat hluboké pochopení Božského Vědomí, které je všudypřítomné. Všestrannost a rozsah Jeho tvůrčí činorodosti bude stále pevněji zakořeněn ve vaší mysli prostřednictvím upřímné chvály. V tichu a klidu se obrátíte k BOŽSKÉMU VĚDOMÍ a láskyplně JEJ vyzvete, aby vstoupilo do vaší mysli i srdce a vedlo je. Takto se postupně budete sjednocovat a Božské Vědomí bude čím dál více vládnout ve světě, jak bylo Jeho původním záměrem.

REINKARNACE – ZNOVUVTĚLENÍ

Mnoho lidí se bude ptát, jak v okamžiku početí může být duše čerpána z Božského Vědomí, ale samotné tělo může být použito jako prostředek sebevyjádření v nadcházejícím životě jinou duší, která je připravena k reinkarnaci.

Když je duše připravena vstoupit do pozemského života pro své další období pozemského učení, je přitahována k rodiči – rodičům –, kteří mohou poskytnout podmínky, jež jí umožní dosáhnout dalšího stupně v jejím duchovním vývoji. V okamžiku početí stará duše vstoupí do tohoto procesu a stává se duší oplodněného vajíčka, které naplnila svým osobním vědomím z minulých životů a svého minulého duchovního vývoje.

Některé matky si téměř okamžitě v sobě uvědomují přítomnost jiného vědomí. Nové vědomí, jež matka přijala ve svém lůně, někdy hluboce ovlivňuje průběh jejího myšlení, jejího těhotenství a její zdravotní stav. Jakmile se dítě narodí, matka má pocit, že se vrací ke svému normálnímu stavu. Citlivé matky často pociťují povědomí o tom, jakým směrem se bude ubírat život jejich dítěte, ale mohou si myslet, že se toto povědomí rodí z jejích vlastních přání pro své dítě.

Reinkarnace není náhodná nebo bez důsledného plánu, jež řídí její průběh. Účelem je vždy umožnit putující duši, aby prožila mnoho zcela odlišných zážitků, které obohatí její uložené minulé pozemské poznatky. Nabízí podnětné a nezbytné obměny probíhající díky jiným kulisám, rodině, lidem v okolí, genetickým znakům, ale vždy je tato tenká nit cesty duše uložena v podvědomí a vynoří se, aby ovlivnila současné vtělení, i když si toho osoba nemusí být vůbec vědoma. Proto je možné, že vlastnosti, důsledně zastávané názory nebo vášnivé touhy přejdou z jedné inkarnace do druhé. Někdy se touhy vytvářejí během jedné inkarnace a úspěšně se projeví až v další inkarnaci za zcela odlišných podmínek. V takových případech bude muset duše před znovuzrozením počkat, až okolnosti ve světě umožní úspěšné projevení těchto skrytých čekajících tužeb.

Pokud si dokážete představit duši, která se vrhá do červeného bazénu, vychází jasně červená a přichází do života jako červená osoba se všemi svými přirozenými červenými rasovými sklony, vychovávaná jako dítě k "červenému" životu, chápete, že tato duše opouští tento život se spoustou červené ve svém vědomí.

Poté se ponoří do modrého bazénu a vynoří se z ní modrá se všemi znaky modré barvy a životního stylu modrých lidí. Opětovným opuštěním světa bude mít nashromážděné vlastnosti modrého vědomí smíchaného s červeným. A tak dále, stejná duše se vyvíjí prostřednictvím zkušeností s různými barvami pleti, náboženstvími, společenským postavením, s manželskými svazky, pohlavími, zeměmi, politickými systémy, až se nakonec probudí k pochopení toho, co se s ní děje, a dojde k rozhodnutí, že je již unavená všemi různými barevnými kombinacemi a – jediné, co chce, je vystoupat do SVĚTLA.

Tehdy začíná její skutečná duchovní cesta, kdy postupně přechází z jednoho života do druhého, zbavuje se červené, modré, žluté, zelené, černé, hnědé, fialové barvy nahromaděné díky svým minulým životům, až se nakonec osvobodí od všech mylných vjemů a nepravdivých představ z minulosti. Poté duše vstoupí do SVĚTLA a reinkarnace již není nutná. Duše je silná, důvtipná, tvůrčí –, ale jedinečnost duše je stále nedotčená a začíná stoupat do různých úrovní duchovního SVĚTLA, jež jsou mimo vibrační frekvence tohoto světa.

Jak jsem řekl v tomto Dopisu, jsem vždy s vámi a vyzařuji do vašeho vědomí PRAVDU O BYTÍ. Čím více budete číst tyto Dopisy, tím více budete cítit mou Přítomnost a mou Lásku a prostřednictvím tohoto spojení budou naplněny mé láskyplné cíle, které jsou pro vás určeny. Pouze vy budete moci přerušit spojení mezi námi. Vyzařuji Lásku bez ohledu na to, jak se cítíte.

Zanechávám vás se svou LÁSKOU a toužím po vaší rychlé cestě do Duchovního Světla.


[1] VĚDOMÍ KRISTA je výraz pro nejvyšší úroveň vědomí, nejde o vědomí individuality Krista – Ježíše.

Anglický originál: Christ Consciousness. Stejně jinde. (Poznámka překladatele)

CESTA KRISTA CZ
Administrace: repe(a)atlas.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!